Iglesia ni Cristo, Nasa Pagsubok o Nagtatakip Para sa Isang Mahinang Lider?


Ang pinakamabigat na kasalanang magagawa ng isang Kristiyano ay ang pagsasalita ng laban sa Banal na Espiritu. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na ito’y walang kapatawaran!

Mateo 12:32 
At ang sinomang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa't ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating.

Ang paggamit ng mga salita na salungat sa ibig ipakahulugan ni Kristo at salungat sa Kaniyang kalagayan ay walang kapatawaran. Sa halip na sabihing si Kristo ay nagpapagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, ang Kaniyang mga kaaway ay nagsabing nagpapalabas Siya ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, ang prinsipe ng mga demonyo!

MATEO 12:24-32 
24 Datapuwa't nang marinig ito ng mga Fariseo, ay kanilang sinabi, Ang taong ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonio, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonio. 
25 At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, Ang bawa't kahariang nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili ay mawawasak; ang bawa't bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili ay hindi mananatili. 
26 At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya nababahagi laban sa kaniyang sarili; papaano ngang mananatili ang kaniyang kaharian? 
27 At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonio, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila'y pinalalabas? kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. 
28 Nguni't kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios nagpapalabas ako ng mga demonio, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Dios. 
29 O papaano bagang makapapasok ang sinoman sa bahay ng malakas, at samsamin ang kaniyang mga pag-aari, kung hindi muna gapusin ang malakas? at kung magkagayo'y masasamsaman niya ang kaniyang bahay. 
30 Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin; at ang hindi nagiimpok na kasama ko ay nagsasambulat. 
31 Kaya't sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao; datapuwa't ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. 
32 At ang sinomang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa't ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating.

Ang katotohanan ay si Kristo ay nagpapalabas ng mga demonyo sa pamamagitan ng ahensiya ng Espiritu Santo subalit ang Kaniyang mga kaaway ay nagsabing iyon ay sa pamamagitan ni Beelzebub, na isang malinaw na pagpapalit ng salita sa makakasulatang salita o kataga.

Hindi man lamang ito “euphamism” sa wikang Ingles na ang kahulugan ay pagpapalit ng isang salita o parirala ng isang mas magaan o mas hindi nakakasugat ng damdamin. Ito ay isang pagpapalit bunsod ng kakulangan sa pagkaunawa o espirituwal na inspirasyon. O ito ba’y isang simpleng pagtatakip?

Ang nagaganap ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo-Manalo ay tinatawag ng kanilang mga ministro bilang “pagsubok” . At sinoman ay tila hindi nababahala hinggil sa tahasang maling paggamit ng salitang makakasulatan. Ating suriin ayon sa Biblia ang kahulugan ng salitang “pagsubok”.

Ang pagsubok ay dumarating sa isang lingkod ng Dios “sa isang pagkakataon kung kailan siya ay nananampalataya at nagtitiwala sa Dios”. Sa isang lingkod ng Dios, ang pagsubok ay hindi dumarating sa gitna ng mga ligalig at mga suliranin. Ang dumarating sa kaniya sa gitna ng mga problema ay pag-aliw at pagpapatibay ng Espiritu Santo, hindi “pagsubok!”

MATEO 26:41 
Kayo’y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso: ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapuwa’t mahina ang laman.

Ang pagdating ng Espiritu Santo ay tumutulong sa mga kahinaan ng ating mga laman upang tayo ay makalampas sa mga pagsubok na ito.

ROMA 8:26 
At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka’t hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni’t ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita;

Ang pagsubok sa pananampalataya ay dumating kay Abraham sa panahon kung kailan siya ay mahigit pa sa “nasisiyahan” sa kaniyang anak na bigay ng Dios, Isaac, na kaniyang hinintay ng halos isang isang daang taon.

HEBREO 11:17-19 
17 Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak;
18 Sa makatuwid baga'y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: 
19 Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa.

GENESIS 22:12 
At sa kaniya'y sinabi, Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anoman: sapagka't talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Dios, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak.

Ang lahat ng mga bayani ng pananampalataya ay nakaranas ng mga pagsubok sa mga pagkakataon kung kailan sila ay “lubos na nasisiyahan at maligaya.”

HEBREO 11:1-2,36,39-40 
1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 
2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 
36 At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman 
39 At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, 
40 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin.

Ang nagaganap ngayon sa mga Iglesia ni Manalo ay hindi isang “pagsubok sa pananampalataya”. Kundi sa halip ay ang katuparan ng mga salita ng Dios na nagsasabing walang natatago na hindi mahahayag.

MATEO 10:26 
Huwag nga ninyo silang katakutan: sapagka’t walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag; at natatago na hindi malalaman.

May isang malaking pagtatakip ayon sa mga mapagkakatiwalaang mga tao, mula pa sa pagkamatay ni Erano Manalo, ang dating tagapamahalang pangkalahatan.

Joy Yuson: "Nagsimula noong 2009 pa lang, nang mamatay na ang Kapatid na Eraño G. Manalo ay nanalangin po ako sa kapulungan na kung maaari ay iligtas ang pamilya ng Kapatid na Eraño G. Manalo sa mga taong masasama sapagkat noon pa lang sa panahong yun ay sinisimulan na po nilang apihin ang pamilya ng Kapatid na Eraño G. Manalo. Dahil sa panalangin ko pong iyon ako po ay iniulat at pinasiyahan po akong alisin sa opisina." (00:50-01:24)


Batay sa mga naipalabas na mga panayam sa media sa ilang mga ministro ng INC, lumalabas na may pagtatakip ng mga katiwalian at masasamang gawa na lampas sa imahinasyon. Isiping, isang lider ang nagtitiwalag sa kaniyang sariling ina at mga kapatid na wala man lamang pagtatangka ng pakikipagpasundo ! Isiping maraming mga taon - limang taon - ng hindi pakikipag-usap sa sariling ina. Pinatutunayan ng mga video na sila ay naghahanap ng pagdinig mula sa kanilang minamahal na anak at kapatid ngunit walang tugon! Gaano kalupit na lider ang ganito?!

Ang sinabi ng suspendidong ministro na nakadudurog ng puso subalit totoo! Papaanong siyang makapangunguna sa iglesia kung hindi siya nakapamamahala sa kaniyang sangbahayan?

1 TIMOTEO 3:5 
(Nguni't kung ang sinoman nga ay hindi marunong mamahala sa kaniyang sariling sangbahayan paanong makapamamahala sa iglesia ng Dios?)

Narito ang kaawaawang ina na nakikiusap sa kaniyang anak -

Tenny Manalo: "At sa aking anak na si Eduardo, sana makausap kita." 
(01:35 - 01:44)


At narito ang kapatid na nananawagan sa kaniyang kapatid - Eduardo Manalo -

Angel Manalo: "Kuya, kung nasaan ka man, sana magkausap na tayo. Hindi lang kaming magkakapatid kundi higit sa lahat ang ating ina. Ang Mommy, sana makausap mo na. Sabik na sabik siya."
(00:13 - 00:25)


At narito ang isang ministro na pinupukpok ang pako sa ulo -

Roel Rosal: "Paano siya makakapamahalasa Iglesia kung pamilya niya di niya kayang pamahalaan?" 
(00:53 - 01:09)


Hindi maisalarawan sa isip na malamang kahit ang kanilang sariling ministro ay malalagay sa ganitong kalagayan at pagkatapos ay matitiwalag dahil lamang sa siya’y nanalangin para sa kaligtasan ng pamilya ng dating lider! Hindi maisalarawan sa isip na ang pagtatakip ay napakatindi sukdulang ang katotohanan ay naikukubli ng halos lahat upang masagip lamang ang mukha ng kanilang lider.

Ilang bilang ng mga ministro ng INC ang ibinalitang dinukot at pagkatapos ay mabilis inihayag ng National Bureau of Investigation na ito’y “closed case” ng walang imbestigasyon.

…. Sapagkat ito’y kaso na nagsasangkot sa INC, na ang mga koneksiyon sa mga maimpluwensiyang tao sa pamahalaan ay kapuwa bantog at sinasabing nilinang mismo ng iglesia, hindi walang katuwirang isipin na ang ilang puwersa ay sumusubok na isara ang takip sa alinmang pagsisiyasat upang mapigilan ang lalong makapipinsalang pagbubunyag. Noong nakaraang Martes, apat na ministro ang lumutang upang itanggi ang kanilang pagkakadukot.

Ito ba’y panloob na bagay na ang pagsisiyasat ng pamahalaan ay hindi katanggaptanggap? Sinasabi ng PDI ang kabaligtaran sapagkat, gaya ng ipinahayag ng isa sa mga umano’y itiniwalag na mga ministro ng INC, kapalit ng buong boto ng mga miyembro ng INC ay ang panghuhuthot ng salapi sa pamamagitan ng mga politiko at mga opisyal ng gobyerno.

Ngunit ang mga nakaririmarim na pagsisiwalat na umuusbong mula sa lumalagong bilang ng mga hindi nasisiyahang dating miyembro ng iglesia, ang ilan sa kanila’y dating nalagay sa mataas na kalagayan at nakaaalam sa pinakalihim na mga operasyon ng INC, ay tumalakay sa ibang bagay na may malawak na kahulugan sa pampublikong patakaran at pamamahala: ang umano’y panghuhuthot ng mga salapi mula sa mga politiko at opisyal ng gobyerno kapalit ng minimithing buong boto ng mga miyembro ng INC.

Si Eduardo Manalo, bilang Kataastasaang Tagapamahala, ang may tunay na huling pasiya hinggil sa lahat ng mga bagay sa iglesia, isang “corporation sole” or korporasyon sola. "Ang Corporation Code ng Pilipinas [Batas Pambansa Bilang 68] Title XIII, Kabanata 2 sa Korporasyong Relihiyosa ay nagsasaad sa mga sumusunod kabilang ang iba pa -


Sa Amended Articles of Incorporation ng Iglesia ni Cristo, si Eduardo Manalo, bilang nagpupunong ministro ng INC na isang corporation sole, ay nauunawaang siya ang katiwala sa mga ari-arian ng grupong relihiyosa.
Maaari bang maipagbili ang isang ari-arian na walang nalalaman ang pinakamataas na opisyal ng corporation sole? Hindi ! Ang Amended Articles of Incorporation ng Iglesia ni Cristo ay nagsasaad na ang disposisyon sa alin man o ng lahat ng pag-aari ng iglesia kabilang ang real properties ay maaari lamang matupad sa ilalim ng sarili at eksklusibong kapangyarihan ng Executive Minister o Presiding Elder na umaakto bilang corporation sole.

Narito ang kamakailan lamang na ipinagbiling pag-aari ng Iglesia ni Cristo (Ref: Antonio Ebangelista, INCsilentnomore.wordpress.com)


Lumilitaw sa Deed of Sale o Kasunduan ng Pagbili na noong ika-11 ng Disyembre 2014, si Glicerio P. Santos, Pangulo ng Legal Counsel ng iglesia at anak ng General Auditor, Glicerio Santos Jr., ang nagbenta ng apat na parsela ng lupain sa Antipolo City sa isang kompanya na tinatawag na Pet-jatan Corp sa halagang P16.896 milyong piso. Isang kopya ng Deed of Sale ang nagpapakitang ang nakababatang Santos ang lumagda bilang tagapagbenta. Nalalaman ba ni Eduardo Manalo ang tungkol dito? Ipinakikita lamang ang kaniyang kawalan ng kakayahan at kamangmangan kung sasabihin niyang hindi niya ito nalalaman.

Maaari bang maipagbili ang isang bagay o maitayo ng walang nalalaman ang Pangulo ng corporation sole ? Imposible. Sa mga Artikulo ng Iglesia ay itinuturo ang sarili at eksklusibong kapangyarihan ni Eduardo Manalo. Nalalaman ba niya ang tungkol sa Philippine Arena, ang kaniyang konstruksyon at layunin? Ang kaniyang kapatid na si Angel ang tumututol sa pagkakatayo nito. Ipinagtataka niya kung papaano ito naisakatuparan.

Angel Manalo: "Isa na ang Philippine Arena sa ipinagtataka ko kung bakit nabuo eh." 
(01:19 - 01:59)
 

Papaano naman ang maluhong airbus na nagkakahalaga ng P8.8 - P11 bilyong piso? Yamang si Eduardo ang gumagamit nito kasama ang Sanggunian sa kaniyang mga paglalakbay sa ibayong dagat, imposibleng hindi niya nalalaman kung papaano nagkaroon nito.

INC liders gumagamit ng mga eroplanong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso? http://www.rappler.com/newsbreak/investigative/100445-iglesia-leaders-billions-pesos-aircraft EKSKLUSIBO: Ang presyo ng isang malaking Airbus ay humahalaga mula P8.8 bilyong piso hanggang P11 bilyong piso, samantalang ang executive jet ay nagkakahalaga ng halos P3.6 bilyong piso. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay ginagamit ng Kataastasaang Tagapamahala ng Iglesia sa kaniyang mga biyaheng pastoral at personal sa ibayong dagat, ayon sa napag-alaman ng Rappler.


Lampas sa imahinasyon na isipin na sa isang samahan na may 70-80 porsiyentong mga miyembro na nabubuhay sa ilalim ng poverty line, sila na hinihingan sa halos lahat ng pagkakatipon upang magbigay ng “tanging handog” bukod pa sa mga itinurong kontribusyon at mga handugan na kanilang tinanggap bago sumapi sa kanilang iglesia.

Si Angel Manalo, kapatid ni Eduardo, ay nagsasabing ang mga proyektong ito ay hindi kailangan.

Angel Manalo: "Sapagkat nauubos na ang abuloy ng iglesia sa kung anu-anong mga proyektong hindi naman kailangan." 
(01:00 - 01:08)
 

Sa mensahe ng mga umano’y itiniwalag na mga ministro ng INC, na may sapat na tapang upang magsalita ng laban sa kanilang mga lider, payak at simpleng makita na ang kanilang mahihirap na mga miyembro ay nagsisikap na maigi upang masigasig na matulungan na masustinihan ang kapritso ng isang lider na nakasakay sa kaniyang sariling airbus at jet habang ang mga salapi ng mga ito ay ginagamit niya at ng kaniyang Sanggunian sa maluhong pamumuhay.

Sa isang ulat sa balita, si Angel Manalo habang nakikipag-usap sa mga mamamahayag sa media ay ipinakitang nakikiusap at humihiling sa kaniyang kapatid at/o sa sanggunian ng iglesia na itigil na ang paghingi ng dagdag na mga kontribusyon mula sa kanilang mga miyembro sapagkat ayon sa kaniya ( Angel Manalo ) ang kanilang kasalukuyang mga abuluyan ay sapat upang masustinihan ang pangangailangan ng kanilang iglesia.

MATEO 23:4 
Oo, sila’y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin, at ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao; datapuwa’t ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri.

Hindi maisalarawan sa isipan ang kawalan ng katarungan na ang mga nangangailangan ang sumusuporta sa mga gusto ng isang mayroon ng lahat ng bagay sa buhay na mabibili ng salapi! Hindi maisalarawan sa isipan na isiping ang lahat ng mga maling gawaing ito ay isinisisi sa pamamagitan ng halos lahat ng tao maging ang mga agrabyadong partido sa Sanggunian o Council of Elders.

Ang pagtatakip sa ginagawa upang mapakinis ang pangit na mukha ng pamamahala sa mga kamay ng isang lider na walang kakayahan ! Ang Sanggunian sa lahat ng anggulo ng kahulugan at pagsusuri sa Tagalog at sa alin pa mang ibang wika ay hindi maaaring maging higit na makapangyarihan sa lider. At bakit hindi? Sapagkat siya ang kumikilos para sa korporasyon sola o corporation sole. 

Pinapahalagahan ko ang katapangan ng mga ministro tulad ni Isaias Samson Jr., Joy Yuson, Roel Rosal, Louie Cayabyab, Gino Maningas, Ka Tenny at mga kapatid na sina Angel at Marc Manalo sa pagbubunyag nila ng kanilang nalalalaman. Subalit ako ay hindi masaya na sila ay nagtatakip sa tunay na katotohanan.

Ang kasalanan ay wala sa kanilang “Sanggunian!” Ang kasalanan ay sa kanilang lider - isang walang kakayahan at marupok sa prinsipyo - na nagkataong anak ng kanilang ama, at nagtiwalag sa kaniyang sariling ina at sa kaniyang sariling mga kapatid na lalake at babae.

Ang nagaganap ngayon ay walang pagdududang kalooban ng Dios upang mapagtanto ng mga kinauukulan at ng mga masugid na nagsusuri na ang IGLESIA NI CRISTO-MANALO AY ISANG HUWAD NA IGLESIA ! Hayaan nating si Erano Manalo mismo, ang magpakilala ng kaniyang iglesia sa video na ito, sa kaniyang sariling mga salita -Kung ano ang nangyayari ngayon mismo, kahit na binabantaan ng Sanggunian ang lahat ng magsasalita gaya ng may pagkakabahabahagi na nagaganap sa iglesia, kahit na sinisikap nilang itikom ang bibig ng lahat, kahit na ang pamliya ay nagsisikap na pagtakpan ang kawalang kakayahan ng kanilang kapatid, ang Dios ang nagbubukas ng takip!

Walang pagsubok na nagaganap sa kanila. Ang Dios ang naghahayag kung anong uri ng samahan ang INC - isa na nagmamalaking sa loob ng isang daang taon ay isang tunay na iglesiang nagmamalasakit sa kaligtasan ng mga kaluluwa - ngunit hindi totoo!

Ito ay isang pagkakataon na ang Dios ang nagtatanggal ng takip ng Iglesia ni Cristo kung ano talaga ito. Walang isa man dito ay interesado sa inyong kaligtasan ! Ito ay interesado lamang sa inyong salapi!

Ang samahan ay matagal nang umuusig kay Kapatid na Soriano at sa Iglesia ng Dios Internasyonal, nagsasampa ng mga kaso na nilikiha gamit ang kanilang impluwensya sa pamahalaan. Hindi lihim na katotohanang ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa MCGI - nangailangan ng maraming paggugol, hindi lamang pinansiyal kundi emosyonal, nakapagdulot ng mga hindi kailangang sikolohikal na ligalig.

Ngunit sa wakas, itong Iglesia ni Cristo ay inihahayag ng kapangyarihan ng Dios. At yaong lumikha ng mga kaso laban kay Kapatid na Soriano ay epektibong nakatagpo ng kanilang tamang kurso : bumalik sa kanila ang kanilang tinangkang idulot na sakit upang pinsalain at siraang puri ang iba.

AWIT 7:15 
Siya’y gumawa ng balon, at hinukay, At nahulog sa hukay na kaniyang ginawa.

KAWIKAAN 26:27 
Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon: At siyang nagpapagulong ng bato, ay babalikan nito siya.

Magpatuloy kayo sa pagtangkilik sa INC at kayo ay masusunog sa impierno gaya ng sinasabi ng mga ministro sa mga hindi kaanib sa kanila. Magpatuloy sa paniniwala sa kanilang istratehiya sa paraan ng pagkita at kayo lamang ay magpapakain sa mga gutom na sikmura ng mga buwitre.

Kung si Eduardo Manalo ay isang marupok na lider, ating ipagpasalamat na sa wakas, ang samahang iyon na humihigop sa maliit na kita ng milyon milyong Pilipino samantalang sila ang sumusustine sa maluhong paraan ng pamumuhay ng mga ministro ay nahayag. Isa itong kabawasan sa mga maling iglesia kung ito ay yuyuko sa wakas.

Matakot na mainam na sabihing “pagsubok” ang nagaganap habang ang isang bagay ay nabubuwag. Ito’y kahatulan at gawa ng Dios. Kung ano ang inihahayag ng Dios, huwag itong paputiin upang ito’y mapatunog na maganda.

Sincerely in Christ,

Brother Eli


[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

135 komento:

 1. Sa makabagong panahon, halos bawat miembro ng INM ay nalalaman nila ang totoo sa kalooban nila na may mga ministro silang tiwali. Sa paglaganap ng makabagong teknplohiya'y madali na lang na malaman ang mga impormasyon na nakakalat sa internet at mga ipinalalabas sa telebisyon, radyo at diario.
  Alam nila na samahan nila ay may mga bitak na ang bawat haligi. Lalo na nang nagpasimula sa pangangaral si Bro.Eli Soriano at Bro.Daniel Razon sa isang malawakang paraan.
  Nakita nila na ang kanilang pamunuan ay hindi makalaban sa mga aral na isinisigaw na isang maliit na tao sa lipunan. Sa lahat ng paraang nalalaman ng pamunuan ng INM ay pinilit nilang mawala sa eksena si Bro.Eli Soriano. Naniwala naman ang mga miembro nila na nadaig nga nila si Bro.Eli at siya ngayon ay nagtatago.
  Subalit sa buong panahon na mabilis ang paglaganap ng pangangaral ng mga lalaking kinakasangkapan ng Dios at sa pagdagsa ng mga nagiging bunga, patuloy namang nabubuhay sa pagkukunwari ang mga miembro at lalong lalo na ni manalo mismo.
  Ngayon at minsan pang nayanig ang kanilang samahan at nag uumpisang gumuho ang mga haligi at tumatagilid na nga ang kanilang buong bahay, pinipilit pa rin nilang mamuhay sa pagkukunwari na sila ay nasa pag subok lang. Ngayon, ang mga kapilya na lang nila na pinagkakubaan ng mga miembro nila ang nananatiling nakatayo.
  Walang tuhod si manalo para tumindig para sa kanyang iglesia. Maging sarili niyang dugo ay hindi niya masupil.
  PANAHON NA PARA ANG MGA MIEMBRO NG INM NA IBALING ANG KANILANG PAKINIG SA PANGANGARAL NI BRO.ELI AT BRO.DANIEL.
  Wala kay manalo ang pangako nilang kaligtasan. Sarili man niya ay hindi niya mailigtas ngayon.

  TumugonBurahin
 2. walang masama na hindi mabubulgar, lalo kapag maling paraan.

  TumugonBurahin
 3. Salamat sa Dios sa Blog na ito ni MrControvercyX, sana ay paglaanan na basahin ng ating mga kababayan ito, lalo na ang mga miyembro ng INCM hanggang ngayon, na sana ay magbukas kayo ng isip at pangunawa na di samahang sa Dios yang INCM,Nag dudumilat ang katotohanan na di relihiyon yan kundi negosyo ng pamilya Manalo. Mismong magulang at kapatid ni Eduardo manalo ang nagsasabi ng kabulukan ng Iglesia nila at maging mga ministro na nakasaksi kung ganu kalupit at di maka Dios na gawain yang Iglesiang tatag ng tao.

  TumugonBurahin
 4. hindi yan, PAGSUBOK, kung hindi hatol yan, Panginoong Dios, sa kanilang mga masasamang gawa, na pilit nilang tinatago at nabubulok, hinahayag ng Dios, sa buong mundo ang pagkakamali nila.

  TumugonBurahin
 5. Salamat sa Dios sa isa na namang makabuluhang pagsisiwalat ng katiwalian sa daigdig ng relihiyon..Maging daan Nawa ito upang makagbigay ng kamalayan sa mga nadidiliman ang pag-iisip..

  TumugonBurahin
 6. Napakalinaw, napakalaman, napaka-importanteng basahin ang artikulong ito para sa kaliwanagan ng isip ng mga nadidiliman.

  TumugonBurahin
 7. Napakaliwanag!
  Sa nangyayaring krisis ngayon sa iglesia ni cristo, nahahayag ang paggawa ng Dios. Patunay lang ito na hindi totoo ang kanilang iglesia.
  Sana ay marami pang mabuksang isipan sa pagbabasa ng iyong mga blog upang madilat ang kanilang mga pag iisip.
  Salamat ng marami sa Dios.

  TumugonBurahin
 8. "Sa matagal ding panahon ng kanilang pamamayagpag dumating n ang hatol sa kanila ng Dios"

  TumugonBurahin
 9. Ngayon hindi lingid sa kaalaman ng sinomang pilipino ang mga pagbubulgar na nangyayari sa samahang iglesia ni manalo na maging ang kanilang ministro at miyembro rin mismo ang gumagawa ng paghahayag sa katiwaliian ng kanilang mga ministro sa lahat ng pahayagan at uri ng makabagong teknolohiya o social media sa panahong ito, maging noong una paman ay kanila nang isang inuugali na gumagawa ng katiwalian at kasamaan. ito ay isang palatandaan ng maling samahang patungkol sa relihiyon. Katunayan lamang na hindi pagsubok ang nangyayari sa samahang iglesiang kanila inaaniban.

  Maliwanag na ito ay isang uri ng "PANATIKO" at hindi pagsubok na kabila ng lahat ng mga ito ay nananatili parin at pilit na isinasaksak sa kanilang sariling isipan maging sa kanilang miyembro na pagsubok lamang ang mga ito at kinukubli parin nila sa mga tao ang kanilang matagal na kabulukan, gaya ng mga lobo na nananamit tupa.

  Panahon na dapat silang magsuri na ibaling ang kanilang pakikinig at maghanap ng samahang naghahayag ng katotohanan sa panahong ito.

  TumugonBurahin
 10. Ang nangyayari sa incm ay hindi pagsubok kundi pagbubunyag ng Dios kung anong uring samahan sila! Unawain nyo sana na hindi nyo kailangang pagtakpan ang inyong lider, dahil higit sa lahat sa inyo, sya ang pangunahing dapat na humaharap o lumantad sa mga tao at hindi ang inyong "sanggunian" o dahil nagtatakip kayo dahil sa isang "mahinang lider".. Magbukas kayo ng inyong isipan basahin nyo ang mga blogs na ito, at nawa'y kaawaan din ng Dios ang mga hindi panatiko sa inyo. Gawan nyo ng malaking pabor ang inyong mga kaluluwa na hanapin ang Daan ng Kaligtasan!

  Salamat sa Dios at sa Panginoong Hesus sa Isang Sugo tulad ni Bro. Eli #TheTruthCaster

  TumugonBurahin
 11. Salamat sa Dios at naitranslate na po sa tagalog at maintindihan po ng marami..

  TumugonBurahin
 12. Salamat sa paggawa ng Dios na ihayag ang kalikuan ng masasama. Paraan din ito ng Dios para ipakita sa mga tao na nasa maling pananampalataya sila kaya hindi na sila dapat magmatigas na manatili pa sa mali.

  TumugonBurahin
 13. Sa mga nananatili pa sa grupo na Yan, May pinagaralan naman kayo pero bakit parang Hindi nyo makitang wala na kayo sa totoo?
  Maski ang walang pinagaralan maiintindihang panloloko ang ginagawa ng mga taong namumuno sa grupo na nyo!
  Nakakatakot na naatim nyong nakikilala ang samahan nyo sa ganyang paraan, at ang mas nakakakilabot, patuloy nyong dinadala ang pangalan ng grupong yan na ngyon ay kilalang kilala na sa paggawa ng krimen, na como malakas sa gobyerno eh Hindi nahahayag mga katiwalian..

  TumugonBurahin
 14. Sa mga nananatili pa sa grupo na Yan, May pinagaralan naman kayo pero bakit parang Hindi nyo makitang wala na kayo sa totoo?
  Maski ang walang pinagaralan maiintindihang panloloko ang ginagawa ng mga taong namumuno sa grupo na nyo!
  Nakakatakot na naatim nyong nakikilala ang samahan nyo sa ganyang paraan, at ang mas nakakakilabot, patuloy nyong dinadala ang pangalan ng grupong yan na ngyon ay kilalang kilala na sa paggawa ng krimen, na como malakas sa gobyerno eh Hindi nahahayag mga katiwalian..

  TumugonBurahin
 15. Sundan ang blog ni #TheTruthCaster, magliwanag nawa na hindi ito pagsubok kunti paghahayag ng Diyos upang maalaman ang uri ng INC

  TumugonBurahin
 16. Hinimay himay na.. ang hindi makumbinsi nito,, panatiko na at under delusion.. nakaka awa..

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. Hindi panatiko.... Zombie o kakulangan sa pag iisip...kung tama ang pag iisip at marunong umintindi ay hindi magtatagal sa samahang yan...Husto ang pag iisip ko kaya kusa akong humiwalay sa grupong yan...pero di rin ako nakumbinsi ni Soriano.... pero marami syang pahayag na pinaniniwalaan ko dahil naniniwala ako sa Dyos..

   Burahin
 17. Naalis ng may-ari ang komentong ito.

  TumugonBurahin
 18. Naglabasan ang katiwalian sa kanilang iglesia na sila sila mismo ang gumagawa nito.sana maraming incm ang maliwanagan dito at lumayas na sa mala sindikatong samahan na iyan.

  TumugonBurahin
 19. Sa Dios ang lahat ng Karangalan at Kapurihan! Kahit ang Pangulo, ang pinakamataas na opisina sa bansa ay natatakot sa mga INC MAFIA, e di lalo naman ang pang karaniwang mga tao tulad natin. Kaya kung ang mga kaganapan sa INCM ngayon ay nahahayag, ang Dios ang gumagawa nito upang mahayag. Hindi tayo natutuwa kung ang ating kaaway ay bumabagsak. ngunit natutuwa tayo at nagpapasalamat dahil ang Dios natin ay katarungan at tayong lahat ay mga saksi sa mga pangyayaring ito! Bro Eli at Bro Daniel, samahan nawa kayo ng Dios palagi at ng inyong mahal sa buhay!

  TumugonBurahin
 20. Salamat sa DIOS sa Kaniyang mga paggawa at pagkilos upang maihayag ang tunay na mga nangyayari sa iglesia ni manalo. Sana ay magising ang mga diwa ng mga miyembro nito.

  TumugonBurahin
 21. Salamat sa Dios sa pagkakagawa ng blog ni Mr Controversy X sa bersyong Filipino.

  TumugonBurahin
 22. Salamat ng marami sa DIOS. Napaka-perfect talaga ng timing Niya. Hindi nila mapigilan kahit anong pagtatakip ang gawin nila (INCM). Mauubos ang mga abuloy ng mga kawawang miyembro kakatakip nila.

  TumugonBurahin
 23. Gumuguho na ang isang bahagi ng dakilang babilonya, sana mabuksan na ang isip ng mga miembro diyan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Salamat sa Dios may Tagalog version na. Yehey

  TumugonBurahin
 24. Sinasabi pa ni Manalo sila ang sa Dios! Sana wag kayong maniwala mga kababayan kasi pati kamag-anak at ministro mismo nila ay natatakot sa death threat (panganib) sa samahan nila. May bloody worship pa at biglang dinadampot ang ministro sa oras ng pagkakatipon. Takutan talaga. Kung nagagawa nila sa kamiyembro nila lalo't higit sa di miyembro. Buksan natin ang ating mga isipan na huwag padaya sa samahang tinayo ni Manalo!

  Basahin at subaybayan natin ang blog na ito.

  TumugonBurahin
 25. salamat sa Dios sa tagalog version mas naintindihan ko pa po, Sa Dios ang lahat ng kapurihan at Karangalan

  TumugonBurahin
 26. Pilit tinatakpan ang umaalingasaw na amoy ng Iglesia ng Taong Manalo.

  TumugonBurahin
 27. Ang tagumpay ng masama, sandali lamang.

  TumugonBurahin
 28. Hindi katakatakang matakot para sa kanilang buhay ang mga ministro at mismong kamaganak ng puno nila.
  Salamat sa Dios dahil hindi ito mahahayag kung hindi sa pagkilos Nya.

  TumugonBurahin
 29. Salamat po sa Dios sa tagalog version mas maintindihan ko ������ ������

  TumugonBurahin
 30. buksan natin isipan natin mga kababayan hindi yan pagsubok.

  TumugonBurahin
 31. Malinaw na hindi pagsubok ang nararanasan ng iglesia ni cristo ni Manalo.

  TumugonBurahin
 32. Salamat po sa Dios! Nawa'y mabuksan ang isip ng mga kaanib sa Iglesia Ni Manalo.

  TumugonBurahin
 33. Ngayon hindi lingid sa kaalaman ng sinomang pilipino ang mga pagbubulgar na nangyayari sa samahang iglesia ni manalo na maging ang kanilang ministro at miyembro rin mismo ang gumagawa ng paghahayag sa katiwaliian ng kanilang mga ministro sa lahat ng pahayagan at uri ng makabagong teknolohiya o social media sa panahong ito, maging noong una paman ay kanila nang isang inuugali na gumagawa ng katiwalian at kasamaan. ito ay isang palatandaan ng maling samahang patungkol sa relihiyon. Katunayan lamang na hindi pagsubok ang nangyayari sa samahang iglesiang kanila inaaniban.

  Maliwanag na ito ay isang uri ng "PANATIKO" at hindi pagsubok na kabila ng lahat ng mga ito ay nananatili parin at pilit na isinasaksak sa kanilang sariling isipan maging sa kanilang miyembro na pagsubok lamang ang mga ito at kinukubli parin nila sa mga tao ang kanilang matagal na kabulukan, gaya ng mga lobo na nananamit tupa.

  Panahon na dapat silang magsuri na ibaling ang kanilang pakikinig at maghanap ng samahang naghahayag ng katotohanan sa panahong ito.

  TumugonBurahin
 34. Dito ko po lalo napatunayan na hindi talaga pagsubok ang pinagdadaanan ng iglesia ni manalo. Sana maraming makabasa ng blog na ito para mapatunayan nila na hindi talaga tunay na sugo ng Dios si manalo, dahil ang sugo ng Dios ay matapang at hindi naka kubli.

  TumugonBurahin
 35. ANG DATING BIBLIA
  AWIT 9:16
  Ang Panginoon ay napakilala, siya'y naglapat ng kahatulan: Ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kaniyang sariling mga kamay. (Higgaion. Selah)

  TumugonBurahin
 36. para sa mga myembro ng iglesia ni manalo magsiging na kayo

  TumugonBurahin
 37. Ang mga nahahayag na pangyayari sa Iglesia ni Cristo ni Manalo sa kasalukuyan ay malinaw na kahatulan ng Dios. Salamat sa Dios!

  TumugonBurahin
 38. "Ang nagaganap ngayon sa mga Iglesia ni Manalo ay hindi isang “pagsubok sa pananampalataya”. Kundi sa halip ay ang katuparan ng mga salita ng Dios na nagsasabing walang natatago na hindi mahahayag.

  MATEO 10:26
  Huwag nga ninyo silang katakutan: sapagka’t walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag; at natatago na hindi malalaman."

  Dios na ang siyang gumagawa upang mahayag ang kasamaang nagaganap sa loob ng iglesia ni manalo. Sanay mabasa ito ng mga kanib nila na naghahanap ng katotohanan at nawa'y magliwanag sa kanilang puso at isipan ang mga katuwiran ng Dios at muling magbalik loob sa Dios.

  Salamat sa Dios sa mga tapat na sugong kinakasangkapan Niya sa ating kapanahunan! Salamat sa Dios sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa pagbibigay sa atin ng mga tapat na mangangaral sa katauhan nina Kapatid na Eli at Kapatid na Daniel!

  TumugonBurahin
 39. salamat sa Dios at mas maiintindihan ng mga kapatid, lalo na ng mga Pilipino ang blog ni bro. Eli Soriano dahil naka translate na ito sa tagalog. #TheTruthCaster

  TumugonBurahin
 40. Salamat po sa Dios ControversyX may Tagalog version na ang paborito kong blog. Next na rin kaya ang Ilocano, Bisaya, etc. version?

  TumugonBurahin
 41. Salamat sa Dios, sa Panginoong HesusCristo at sa Espiritu Santo sa pagkakaroon ng liwat sa ating sariling wika para sa ating mga kapwa Filipino at mga kapwa taong naghahangad din namang matutong magbasa ng wikang Filipino.

  TumugonBurahin
 42. Dios po ang may gawa nito sa kanila.

  TumugonBurahin
 43. Salamat po sa Dios at mas maihahatid nang madali ang mensahe ng blog na ito sa ating mga kababayan.

  TumugonBurahin
 44. kusang inihahayag ng DIOS ang katotohanan at walang maitatago ang inc sa mga kabulukang nagaganap sa loob mismo ng kanilang samahan... magising sana at mag isip isip ang kanilang mga miembro... o ipinagbabawal din ang mag-isip katulad ng pagbabasa ng Biblia ng mga miembro....

  TumugonBurahin
 45. Salamat sa Dios dumating na po yung tagalog version, mas nauunawaan ko po at ng mas maraming mga kababayan!

  TumugonBurahin
 46. Sana magising na ang mga kaibigan at kamaganak ko na member sa iglesia ni manalo. Basahin ang blig na ito ng maintindihan.

  TumugonBurahin
 47. Alebai na lang nila na pagsubok ang nangyayari daw sa kanila, ang sinusubok yung Matuwid gaya ni Job.. ^^ :) . Kaya maliwanag na Kahatulan ng Dios ang nangyayari sa INC at hindi pagsubok.

  TumugonBurahin
 48. Kitang kita ng ating mga mata at malinaw na malinaw sa ating mga pandinig ang mga nahahayag sa buong mundo sa pamamahitan ng makabagong mga teknolohiya maging sa mga pahayagan na ang nangyayari sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ay hindi pagsubok kundi isang PAGHAHAYAG NG DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT na walang maaaring makapigil at nakatutol dahil panahon ng pagpapakita na ng DIOS ng kanyang kahatulan at walang maitatago sa mga MATA ng DIOS dahil;

  Ecc 12:14 Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa sa kahatulan, pati ng bawa't kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama.

  Kaya sa mga nasa loob pa ng Iglesiang yan mas makabubuting umalis na kayo dyan at hanapin ang samahang hindi nagpapayaman ang Mangangaral at naghahayag ng mga katotohanan ng DIOS tungo sa kaligtasan kahit pinahihirapan at pinaguusig subalit ang paglilingkod sa kapuwa ay malinis atbuong katapatan.

  Sa BLOG na ito ni #MrControversyX isa sa mga napakabuting pagsisiwalat ng katotohanan at pagpapatunay ng mga pangyayatinsa ating panahon... SANA AY PATULOY NA SAMAHAN AT GABAYAN NG DIOS si #MrControversyX.


  TumugonBurahin
 49. Ang INCM ay huwad na relihiyon ang leader nila duwag walng prensipyo mahina pero napakalupit pati nanay at mga kapatid niya ay itinakwil....mga miembro jn sa INCM gumising kyo mahirap sa inyo ang sumikad sa matulis..basahin ninyo ang blog ni Mr.ControversyX para maintindihan ninyo na niloloko lng kyo ng puno niyo.

  TumugonBurahin
 50. Hindi PAGSUBOK yang nagaganap sa INCM yan ay paghahayag ng KAHATULAN NG DIOS.

  TumugonBurahin
 51. Sana mabasa ito ng mga Iglesia ni Cristo ni manalo...

  TumugonBurahin
 52. Huwag po tayo lumakad sa daan ng mga taga Iglesia ni Kristo. Atin po hanapin ang Dating Daan. At tayo ay maka sumpong ng kapahingaan. Ang Dating Daan is also a popular program ni Brother Eli, Doon po tayo makinig. Salamat po sa Dios at sa Panginoon Hesus.

  TumugonBurahin
 53. Salamat sa Dios kitang kita ang katotohanan

  TumugonBurahin
 54. Salamat sa Dios at inihahayag Nya ang maling iglesia, upang magkaroon ng pagkakataon ang mga miembro nito na makapag suri at maghanap ng katotohanan.
  1 Juan 4:1,,sana mabasa nila ang blog ni mr. controversy at makapagbukas ng isipan nila at wag silang maging panatiko sa maling iglesia gaya nitong Iglesia ni Kristo ni manalo.

  TumugonBurahin
 55. Salamat sa Dios sa blog na ito. sana mabasa ito ng lahat.

  TumugonBurahin
 56. Dati akong miyembro sa iglesia ni manalo at ang paniwala ko dati iglesia lang ni kristo ni manalo ang maliligtas pero mali pala sa bibliya. Salamat sa Dios naalis ako sa maling aral ni manalo dahil ibig ng Dios lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan 1tim.2:4 at ngayon inihayag ng Dios na ang iglesiang ito ay mali dahil ang mga leader ay tiwali at mga corrupt.

  TumugonBurahin
 57. Salamat s Dios sa pagpapakita Niya sa atin ng katotohanan,nawa maliwanagan ang lahat ng mga miyembro nila

  TumugonBurahin
 58. Bata pa lang ako, nakilala ko nang malulupit ang mga nagiging miyembro ng iglesiang ito. Nagpapasalamat ako sa Dios at hindi ako kailanman naging miyembro ng Iglesia ni Manalo.

  TumugonBurahin
 59. Bata pa lang ako, nakilala ko nang malulupit ang mga nagiging miyembro ng iglesiang ito. Nagpapasalamat ako sa Dios at hindi ako kailanman naging miyembro ng Iglesia ni Manalo.

  TumugonBurahin
 60. Salamat sa Dios sa article na ito. Sana magpakatotoo ang mga miyembro ng iglesia ni manalo at unawain ang ipinapakita ng Dios sa mga pangyayaring ito.

  TumugonBurahin
 61. Salamat sa Dios at Panginoong Hesus. Nawa ay mabasa ito nang mga miembro ng INC upang mabuksan ang kanilang isip sa katotohanan. To God be the Glory!

  TumugonBurahin
 62. Salamat sa Dios at sa pamamagitan ng blog na ito ay maisisiwalat ang katotohanan. Sana mabasa ito ng karamihan upang makapagbukas ng isipan...awa ng Dios.

  TumugonBurahin
 63. Salamat po sa Dios at sa P. Hesus!

  TumugonBurahin
 64. Salamat sa Dios at sa Panginoong Hesus, dahil sa mga lalaking kinakasamgkapan niya upang lage nang magpakilala ng katotohanang nasa biblia. Ang kapatid na Eli at kapatid na Daniel, na nakahandang ibuwis ang buhay alang alang na maisiwalat sa mga tao ang maraming pandaraya at pangloloko ng mga relihiyon. Lalo na sa kasinungalingang pinaggagawa ng mga INCM.. Gawa ng Dios ang mga nangyayari sa knila ngaun at itoy Hindi pagsubok. Inihahayag ng Dios sa mga tao ang kabulukan ng kanilang samahan. Sana, lalo pang mas marami ang mkabasa ng Blog ni Mr. Controversy.. Lalong pang mamulat ang mga miyembro ng INCM.

  TumugonBurahin
 65. Sana ang mga INCMEMBER kay manalo lumayas at mag hanap ng totoo huwag sana maging panatiko.

  TumugonBurahin
 66. Salamat sa Dios sa unawa na ipinagkakaloob sa manunulat ng blog na ito! Pinapatunayan lang na ang anumang bagay na katotohanan ay hindi maaaring mailingid sa habang panahon. May panahon na ang Dios mismo ang gumagawa ng paraan upang mabunyag ito! Ako ay sumasangayon sa may katha ng sulating ito na ang INM ay hindi nasa pagsubok kung nasa isang paghahayag kung anong klaseng lider meron sila.

  TumugonBurahin
 67. Ito ay isang magandang balita, dahil walang pinaka mabuting matatamo tayo kundi ang matanggap natin ang KATOTOHANAN!

  TumugonBurahin
 68. Kawawa naman sila, sana mabasa nila ito at mabuksan ang kanilang isipan, huwag sana silang maging panatiko, ang maganda tumatanggap ng KATOTOHANAN!

  TumugonBurahin
 69. Salamat po sa Dios sa katotohanang nahahayag

  TumugonBurahin
 70. Sana'y mabasa ito ng mga kaanib ng iglesiang ito at maliwanagan. Salamat sa Dios sa napakagandang artikulong ito.

  TumugonBurahin
 71. Sana maliwanagan ang mga miyembro nila sa pamamagitan ng blog na ito. Unawain lang at wag maging sarado ang kaisipan dahil sila mismo nakakakita ng mga katiwaliang nangyayari sa samahan. Hindi ibang tao, kundi mga ministro mismo ang nagsasalita, kapatid at ina mismo ng tagapamahala.

  Salamat sa Dios sa isang katulad ni #MrControversyX na nagmamalasakit sa kaligtasan ng bawat tao.

  TumugonBurahin
 72. Kawawang mga Panatikong miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. sana sa pamamagitan ng blog na ito ay magising sila. wag ng maPride at tanggaping Tiwali ang Iglesia nila. More Power kay Mr Controversy

  TumugonBurahin
 73. salamat po sa Dios, sana mabasa ito ng mas marami para maliwanagan ang mga Member ng Iglesia ni Manalo.

  TumugonBurahin
 74. Salamat sa Dios at sa Panginoong Hesus sa blogs na ito na naunawaan ko na hindi ''pagsubok'' ang nangyayari sa inc kundi inihahayag ang kalihimlihiman sa loob ng inc na pilit tinatakpan at itinatago at ngayun ay inihahayag. Dati din akong inc(handog) na ngayun ay kaanib na sa Iglesia ng Dios(MCGI). Simula nang makapakinig ako sa Ang Dating Daan marami akong natuklasan sa iglesia ni cristo na mga lihim na hindi nila ipinahahayag sa mga tao at maging sa miembro na natatakot silang ito ay malaman na tanging sila kapatid na Eli at kapatid na Daniel lang ang may lakas ng loob na nagsisiwalat ng buong katotohana sa tulong at awa ng Dios at nagyun. Sana mabasa nila ang blog na ito at sana sa tulong at awa ng Dios mabuksan ang kanilang mga isip na maunawaan kung ano talaga ang totoo. TO GOD BE THE GLORY

  TumugonBurahin
 75. salamat sa DIOS at nabugar ang mga ito marami ang malilinawan!!!

  TumugonBurahin
 76. Salamat sa Dios, at may tagalog na din na controbersyextraordinary marami mas lalo nang maraming makakabasa nito... Salamat sa Dios...

  TumugonBurahin
 77. Salamat po sa Dios sa blog na ito, napakaraming nabubulgar na maling gawa sa pamunuan ng incm.

  TumugonBurahin
 78. Salamat po sa Dios sa isa na namang napakagandang blog mula kay #TheTruthCaster. Sa aming mga kababayaan lalu na po sa mga taga INM, sana po basahin niyo pong maigi. Kung magbubukas lang po kayo ng puso at isip at kakausapin ang inyong budhi, alam ko mauunawaan ninyo na tama ang sinasabi sa blog na ito... Salamat po sa Dios..

  TumugonBurahin
 79. Dios ang maghahayag ng lahat ng bagay.. maging mabut man o masama...

  TumugonBurahin
 80. salamat sa DIOS, sna ay mabasa ng marami

  TumugonBurahin
 81. marami akong nalaman na hindi ko alam,salamat sa Dios

  TumugonBurahin
 82. salamat sa Dios sa aking mga nalaman at natutunan tungkol sa pagsubok at paghahayag

  TumugonBurahin
 83. Hayag at lantad na ang mga pinaggagawa ng Iglesia ni kristo ni manalo...sana mabasa lahat ng mga Iglesia ni manalo ang blog na ito...

  TumugonBurahin
 84. tunay nga na kapag ang Dios ang gagawa ay walang makakapigil.... salamat sa Dios at may taong kinakasanggapan ng Dios para magpaliwanag kung ano ba talaga ang nais ipahiwatig ng Dios sa kasalukyang nangyayari sa inc

  TumugonBurahin
 85. SALAMAT SA DIOS SA PAGHAHAYAG, AT SA KATOTOHANAN NA ITO.

  TumugonBurahin
 86. Salamat sa Dios, may Kapatid na Eli

  TumugonBurahin
 87. ano pa kaya ang kulang para matauhan na?! ano pa ang dapat malantad para magising na?! salamat sa Dios sa isang kapatid na Eli na hindi natatakot ihayag ang mga maling isipin at gawain ng ibang relihiyon alang alang sa mga kaluluwang naloloko! samahan Nawang palagi...

  TumugonBurahin
 88. takpan man nila ng takpan,,sisingaw at sisingaw din..heto na nga!

  TumugonBurahin
 89. Salamat sa Dios at naunawaan ko ito...
  #TheTruthCaster

  TumugonBurahin
 90. Salamat po sa Dios sa mga ganitong mga pagbubunyag at pagsusuri ay lubos na mauunawaan ng buong mundo ang mga Relihiyong nagpapakunwaring sa Dios.

  TumugonBurahin
 91. Salamat po sa Dios may blog na kagaya nito na nagsasabi ng katotohanan..

  TumugonBurahin
 92. Salamat sa Dios sa lahat ng kanyang kabutihan. Ma-mulat nawa sila sa katotohanan at pumanig sa tunay na iglesia ng Dios.

  TumugonBurahin
 93. Salamat sa Dios may Tagalog version na. Mas marami ang mabubuksan ang isipan sa mga kasinungalingan ng INC.

  TumugonBurahin
 94. Salamat sa Dios sa katulad ni @MrControvesryX na may lakas ng loob na isawalat ang katotohanang nangyayari sa INCM na matagal na nakatago ngunit ang Dios mismo ang gumawa ng paraan upang maisawalat ang matagal na nilang itinatago. Isang katotohanan ang nagliliwanag hindi ito pagsubok sa INCM kundi paghahayag ng Dios kung anong klaseng iglesia ang INCM.

  TumugonBurahin
 95. Kung ako sa iba? Aalis ako sa Samahang inmc.

  TumugonBurahin
 96. Sana maliwanagan sila sa mga bagay na ito...sana huwag magmatigas ng puso sila at kaawaan sila ng Dios...

  TumugonBurahin
 97. Kaawa awa naman ang mga miembro, ang mga ministro ang nagpapasasa sa kanilang mga abuloy.

  TumugonBurahin
 98. Harinawa at maliwanagan ang mga kaibayo nating ito sa pananampalataya dahil sa babasahing ito...napakalinaw ng mga ebidensiyang inilahad

  TumugonBurahin
 99. Malinaw, may batayan (material at lalo na Biblikal) at hindi discreet ang pamamahagi ng mga impormasyon sa blogsite na ito. Hindi gaya ng iglesia na tinayo ng tao na naniniwala sa komiks at kinakalakal ang miembro sa mga pulitiko!

  TumugonBurahin
 100. Salamat sa DIOS dahil ginamit si Bro.ELi para makita ang katotohanan tungkol sa tunay na Reliheyon,huwag bibitaw sa mga aral na totoo..suportahan lagi si Bro.ELi sa mga project niya para sa MCGI,,

  TumugonBurahin
 101. God is Just. This is only proof that the truth will prevail. To God Be the Glory

  TumugonBurahin
 102. napaka gandang paglilinaw po..Salamat po sa DIOS..

  TumugonBurahin
 103. salamat po sa DIOS may isang katulad mo kapatid na eli na buong puso at tapat na nagsasabi ng dakilang layunin ng DIOS.. welcome po kayo mga kapwa namin tao na taga INM na masiyasat po ang totoo.. ang ibig po ng DIOS lahat ng tao ay maligtas..

  TumugonBurahin
 104. Salamat sa Dios sa Katotohanan na ito, sana sa awa ng Dios, kaawaan sila ng Dios.

  TumugonBurahin
 105. salamatpo sa Dios,sablogna ito marami po akong natutunan tungkol sa pagsubok.

  TumugonBurahin
 106. Isang maliwanag na katotohanang katiwalian sa INM na pilit itinatago. Salamat sa Dios sa Kanyang pagbubulgar ng kanilang katiwalian....

  TumugonBurahin
 107. salamat sa Dios sa mga sugo Niya sa panahong ito

  TumugonBurahin
 108. halata naman sa INCM na may ginagawang kasamaan sa pagsasama sama nila
  madami na silang napatay peRo akala nila tama paRin ang pumatay.

  TumugonBurahin
 109. SANA MABASA NG INM AT MABUKSAN ANG ISIPAN NILA

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. nabasa ko po ngunit nanatiling malakas ang aking pananampalataya

   Burahin
 110. SANA MABUKSAN ANG ISIPAN NILA, KAWAWA SILA!!

  TumugonBurahin
 111. Isa na namang blog mula kay Mr.Controversy na nagpapahayag ng Katotohanan base sa banal na Kasulatan .. Maliwanag na ang nangyayari ngayon sa INM ay hindi pagsubok kundi ang pagsingaw ng kanilang Kabulukan . Dios na ang naghahayag ng kanilang masamang mga gawa .. ang kanilang kalupitan sa kapwa ( sa hindi nila kapatid at maging sa kanilang kapatid sa Iglesia )

  Sana ay makapagbukas ang blog na ito sa isip at puso ng mga taong kaanib sa kanilang samahan .

  TumugonBurahin
 112. Mabuksan sana ang kanilan mga isipan.

  TumugonBurahin
 113. Salamat sa Dios sa mga katwirang pinauunawa sa atin. To God be the Glory!

  TumugonBurahin
 114. totoong hindi nga pagsubok ang nangyari sa inc M,itoy mensahe sa mga tunay na iglesia na narito lng sa bawat sulok ng pilipinas at sa labas ng bansa upang palakasin ang kanilang pananampalataya sa DIOS,mga iglesyang nag kakaisa kay kristo hesus sa pamamagitan ng mga mabuting gawa kahit malayo sila sa isat isa,mga iglesyang sumusunod sa kalooban ng DIOS at hindi sa kapwa nila tao o mga lider sa reliheyon,mga iglesyang hindi nakisawsaw sa pagkabaha bahagi at kampi kampi,tulad ng nangyari ngaun sa ating bansa,sa mga relihiyong nag aaway at nag sisiraan,nag papayabangan kung sino ang tunay at totoo,nagpaparamihan ng membro at nag papayaman,sa mga totoong anak ng DIOS,manatili tayo sa ating paniniwala at pananampalatya kay kristo hesus,ang nangyari sa ngaun sa INC ay tanggapin nating bilang mensahe upang tayo ay maging matatag at maging matalino upang hindi tayo madaya sa kung sino sino,walang ibang magturo sa atin sa lahat ng bagay kung di ang espiritu santo at ang kanyang makapangyarihang salita ay mahanap natin sa holy BIBLE doon po tayo mag aral at mag saliksik,gabayan po tayo ng DIOS sa pamamagitan ng espiritu tayo ay matoto,GOD BLESS YOU ALL

  TumugonBurahin
 115. Walang masamang gawa na di mahahayag. Kaawaawang miyembro matuloy na nagpapaloko. Sana kaawahan ng Diyos ang mga walang malay nito.

  TumugonBurahin
 116. Sana magising na rin sa katotohanan mga ordinariyong miyembro nila para di sila makasama sa kapahamakan ng kanilang mga ministro na sariling kapakanan lamang ang iniisip.

  TumugonBurahin
 117. Wag sana silang magpakalubug-lubog sa relihiyong di talaga kaligtasan ang dulot. Obvious na. Hayag na sa mga nangyayari sa kanila.

  TumugonBurahin
 118. Kaya iba talaga ang pagsubok, sa sumisingaw na kabulukan...
  Maganda ang blog na eto dahil madaming ebidensya na nagpapatunay na hindi sya pagsubok..

  TumugonBurahin
 119. Sana magising na ang lalong karamihan sa mga miyembro nila

  TumugonBurahin
 120. Gumising na sana ang mga INm sa katotohanan. Niloloko kayo ng mag-aamang Manalo!

  TumugonBurahin
 121. salamat sa Dios sa mga kaloob nyang hindi masayod ng aming pagiisip

  TumugonBurahin
 122. Sana magising sa katotohanan ang mga INCM members..maawa kayo sa mga kaluluwa nyo!.Seek the truth!.Manalo is a false prophet.!!!

  TumugonBurahin
 123. talagang pinagsanayan nila ang pagtatakip at pagtatago ng mga kasamaan sa loob ng kanilang samahan.

  ang hindi lang nila alam ay mayroong Dios na makapangyarihan na gumagawa ng mga kamangha manghang bagay kagaya ng pagpapalutang ng mga bagay na pilit itinatago ng kanilang kasamaan.

  Salamat sa Dios at may blog na gaya nito.

  TumugonBurahin
 124. Isang mahinang lider na atat na atat ng malukluk sa pwest upang mapakialaman ang trilyong piso sa panunuhol ng sanggunian na kinaiinggitan ni isias samson at ng ibang manalo dahil sa hindi sila nakakabahagi, bwakawan na ang laban kanya kanya ng raket ang mga ministro lalo na sanggunian na malakas kay eduardo, parang impierno na ang kinalabasan.

  TumugonBurahin
 125. Napakatanga mo na lang talaga pag naniwala ka pang totoo ang ang INCM.

  TumugonBurahin