Kahulugan ng mga Salita at Pagpapakahulugan sa mga Ito


Ang tunay na kahulugan ng isang salita o ang diwa sa loob nito ay depende sa kung papaano ito ginamit ng nagsalita o ng nagsulat; may mga salitang kolokyal, legal, pangwikain at marami pang iba. Nguni’t ang mga salitang ginamit sa paraang kolokyal ay maaaring magpahiwatig ng napakaibang kahulugan kung ito ay ginamit sa isang biblikal na pamamaraan.

Ang isang magandang halimbawa ay ang salitang Ingles na “kilala.” Sa isang hukuman ng batas, ang namamahalang hukom ay maaaring magtanong sa isang tao sa testiguhan, “Kilala mo ba ang akusado?” Ang hukom kung minsan ay kuntento kapag ang isang saksi ay nagturo ng kanyang hintuturo sa isang tao sa loob ng hukuman.

Sa kolokyal na paraan, ang isa ay maaaring magsabi, “Kilala ko ang Pangulo dahil siya, kasama ang kanyang pamilya, ay aming mga kapitbahay sampung taon na ang nakalilipas.”

Ang mga ito ang mga karaniwang gamit ng salitang “kilala”.

Sa Biblikal na paraan, ang salitang “kilala,” yâda‛ sa Hebreo at ginōskō sa Griyego, ay maaaring mangahulugan ng mas malalim na bagay lalo na pagka ito ay ginamit sa pagitan ng isang lalake at isang babae.

GENESIS 4:1, 25 
1 At nakilala ng lalake si Eva na kaniyang asawa; at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, Nagkaanak ako ng lalake sa tulong ng Panginoon. 
25 At nakilalang muli ni Adam ang kaniyang asawa; at nanganak ng isang lalake, at tinawag ang kaniyang pangalan na Set; sapagka't aniya'y binigyan ako ng Dios ng ibang anak na kahalili ni Abel; sapagka't siya'y pinatay ni Cain.

Maliwanag sa mga talata na ang salitang “kilala” o “nakilala” ay nangangahulugan ng sekswal na pakikipagtalik.

Nakilala ni Jose si Maria, taliwas sa paniniwala ng Iglesia Katolika na si Maria ay isang birhen magpakailanman. Sa katunayan, nagkaanak siya ng hindi bababa sa anim kay Maria.

MATEO 1:24-25 
24 At nagbangon si Jose sa kaniyang pagkakatulog, at ginawa niya ang ayon sa ipinagutos sa kaniya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kaniyang asawa; 
25 At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalake: at tinawag niya ang kaniyang pangalang JESUS.

Ang pariralang “hindi nakilala siya hanggang” ay nangangahulugan na pagkatapos ng kapanganakan ng Panganay na si Jesus, si Maria ay nakilala ni Jose, nagkaroon ng hindi bababa sa anim na anak sa kanya.

Si Jesus ay tinukoy bilang ang panganay, nagpapatibay sa ideya na mayroong ibang mga anak na ipinanganak ni Maria.

MARCOS 6:3 
Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? at hindi baga nangaririto sa atin ang kaniyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitisuran nila.

Ang pariralang, “at hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae?” ay nangangahulugan na si Jesu-Cristo ay may hindi kukulangin sa dalawang kapatid na babae na magsusuma sa kanyang mga kapatid sa pinakababang bilang ay anim! Paano ang tungkol sa halalan? 

Ang salitang “halalan,” gaya ng kolokyal na pagkakaalam natin, ay isang demokratikong proseso kung saan ang mga mamamayan ng isang bansa, gaya ng Pilipinas, ay naghahalal o bumoboto para sa isang kandidato para sa isang partikular na katungkulan sa pamahalaan.

Sa Biblia, ang Dios ay naghahalal. Ang paghahalal sa Biblia ay nangangahulugan ng pagpili sa isang tao upang bigyan o pagkalooban ng isang partikular na katungkulan.

I TESALONICA 1:4 
Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Dios, ang pagkahirang sa inyo,

Para sa isang partikular na tungkulin na ang isang Kristiyano ay inihalal ng Dios.

II PEDRO 1:10 
Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mangapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo: sapagka't kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mangatitisod kailan man:

Bakit sa Biblia, ang Dios ay ang siyang naghahalal o namimili sa isang tao para sa isang partikular na katungkulan? Ang lohika ay makarunungan at makatuwiran. Nakikilala ng Dios ang tao at bawat bagay na nasa kanya.

JUAN 2:24-25 
24 Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao, 
25 Sapagka't hindi niya kinakailangan na ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa tao; sapagka't nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao.

Alam ng Dios ang pinakamalalim na lihim ng pinakamasalimuot na bahagi ng ating pagkatao.

JEREMIAS 17:9-10 
9 Ang puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay, at totoong masama: sinong makaaalam? 
10 Akong Panginoon, ay sumisiyasat ng pagiisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawa't tao ng ayon sa kanikaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanikaniyang mga gawain.

Ang mga pagpili ng Dios ay tiyak at ginagawa Niya ito ng walang pagsisisi.

ROMA 11:29 
Sapagka't ang mga kaloob at ang pagtawag ng Dios ay hindi nagbabago.

Gayunman, naiiba ito sa sangkatauhan: ang ating mga pagpili ay hindi laging tiyak. Tayong mga tao ang namimili o naghahalal, nguni’t kung minsan at sa madalas na pagkakataon tayo ay nauuwi sa pagsisisi sapagka’t gumawa tayo ng maling pagpili. May mga pagkakataong, ang pagsisisi ay ginagawa kapag ang ating ibinoto ay napatutunayang kabaligtaran ng ating mga inaasahan.

Ang sambayanang Pilipino matapos na bumoto para sa isang partikular na kandidato sa pinakamataas na katungkulan sa lupain ay nauuwi sa paghihinagpis at pagrereklamo dahil sa mga kabiguan at mga sinirang pangako na ginawa ng mga pulitiko. Ang ating mga pagpili ay hindi palaging tiyak, at maraming mga bagay ang sanhi para sa katuparan ng mga pangakong yaon. Ang magagawa lamang natin ay umasa na kanilang tinototoo ang kanilang ipinangako.

Ang napakalaking mandato at tiwala na ibinigay sa inihalal na Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa ilang tagapagsuri, ay dahil sa kanyang pangako sa mga botante na kanyang ililiko ang kriminalidad, pagkagumon sa droga at korupsyon sa loob ng periodo na anim na buwan. Ang gayon ay ang inaasahan ng isang sambayanang umaasam ng hustisya at tunay na reporma sa pamahalaan. Sa pagsasabi ng tapat, ako ay isa sa kanila.

Mabuhay ka Presidente! Kami ay nananalangin para sa iyo at para sa buong bansa!

Sincerely yours,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

3 (mga) komento: