Sapilitang Isahang Pagboto o Bloc Voting: Laban sa Saligang Batas ng Pilipinas at sa Biblia

10/14/2015 , 159 Komento


Ang saligang batas na nagbibigay ng ganap na kalayaan sa relihiyon at paghihiwalay ng iglesia at estado ay siya ring saligang batas na nagsasabing ang isang botante ay mayroong karapatang bumoto ayon sa kanyang konsensya na walang pananakot ng sinuman!

Ating binibigyang linaw dito ang pamimilit sa mga nasasakupan (D) gayon din ang mga Pagbabanta, pananakot, terorismo, paggamit ng aparatong pandaya o iba pang uri ng panggigipit (E) bilang bahagi ng Sec. 261. Prohibited Acts under Election Offenses of the Omnibus Election Code - Article XXII. Una nating puntahan ang pamimilit sa mga nasasakupan -

Omnibus Election Code – Article XXII 
Sec. 261. Prohibited Acts under Election Offenses (Mga Ipinagbabawal na Gawain sa ilalim ng Paglabag sa Halalan)

D. Pamimilit sa mga Nasasakupan 
1. Sinumang opisyal ng publiko, o sinumang opisyal ng alinmang pampubliko o pribadong korporasyon o samahan, o sinumang pangulo, nakatataas, o tagapamahala ng alinmang relihiyosong organisasyon, o sinumang amo o may-ari ng lupa na nanggigipit o nananakot o namimilit, o sa alin pa mang paraan ay nang-i-impluwensya, direkta man o hindi direkta, ng sinuman sa kanyang nasasakupan o mga miyembro o mga parokyano o mga empleyado o mga katulong sa bahay, mga namamahay, mga tagatingin, mga katulong sa bukid, mga mag-aararo, o mga tagahawak ng upa sa pagtulong, kakampanya o boboto para o laban sa alinmang kandidato o alinmang aspirante para sa nominasyon o pagpili ng mga kandidato.

2. Sinumang opisyal ng publiko o sinumang opisyal ng komersyal, pang-industriya, pang-agrikultura, pang-ekonomiya o panlipunang negosyo o pang-publiko o pribadong korporasyon o samahan, o sinumang pinuno, nakatataas, o tagapamahala ng alinmang relihiyosong samahan, o sinumang amo ay may-ari ng lupa na nagtatanggal o nagbabanta ng pagtatanggal, nagpaparusa o nagbabanta ng pagpaparusa sa pamamagitan ng pagbabawas sa kaniyang sweldo, sahod, o kabayaran o sa pamamagitan ng pagbababa ng ranggo, paglilipat, suspensyon, paghihiwalay, pagtitiwalag sa iglesia o samahang ng pananampalataya, pagpapatalsik, o pagdudulot sa kaniya ng kayayamutan sa pagganap niya ng kaniyang trabaho o sa kaniyang pagiging miyembro, sinumang nakakababang miyembro o kasamahan, parokyano, o empleyado, o katulong sa bahay, namamahay, tagatingin, katulong sa bukid, mag-aararo, o tagahawak ng upa, dahil sa hindi pagsunod o hindi pagtupad sa anumang mga gawang inutos ng huli upang tumulong, kumampanya o bumoto para o laban sa isang kandidato, o sinumang aspirante para sa nominasyon o pagpili ng mga kandidato. (http://goo.gl/5YYvKe)

Kaya maliwanag na ang sinumang puno, nakatataas, o tagapamahala ng alinmang relihiyosong organisasyon ay hindi maaaring mamilit sa kanyang mga miyembro o parokyano upang tumulong, kumampanya o bumoto para o laban sa sinumang kandidato o sinumang aspirante para sa nominasyon o pagpili ng mga kandidato. Ito ay isang paglabag sa halalan.

Hindi rin nya maaaring ibaba ang ranggo, ilipat, suspendihin, ihiwalay, itiwalag sa iglesia yaong mga “hindi sumusunod o hindi tumutupad sa alinmang mga gawang inutos nito upang tumulong, kumampanya o bumoto para a laban sa sinumang kandidato,o sinumang aspirante para sa nominasyon o pagpili ng mga kandidato. Ito ay isang paglabag sa halalan.

Omnibus Election Code – Article XXII 
Sec. 261.Prohibited Acts under Election Offenses (Mga Ipinagbabawal na Gawain sa ilalim ng Paglabag sa Halalan)

E. Mga pagbabanta, pananakot, terorismo, paggamit ng aparatong mapandaya o iba pang mga uri ng pamimilit. - Sinumang tao na, direkta o hindi direktang, nagbabanta, nananakot o aktwal na nagbibigay sanhi, nagdudulot o nagbibigay ng anumang karahasan, pinsala, parusa, pagkasira, pagkawala o desbentaha sa kanino mang tao o mga tao o mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya, ang kanyang karangalan o pag-aari, o gumagamit ng anumang mapandayang aparato o pamamaraan upang mapilit o mahikayat ang pagpapatala o mapigil ang pagpapatala ng sinumang botante, o ang pagkikilahok o ang pagpigil mula sa pagpapatala ng sinumang botante, o ang pakikilahok sa pangangampanya o pagpigil o pagtanggi sa alinmang kampanya, o ang paglalagay ng alinmang boto o pagtanggal sa pagboto, o ang anumang pangako ng gayong talaan, kampanya, boto, o ang pagtanggal mula doon.

Ihambing ang mga probisyon na ito sa Batas ni Manalo.

Ang litrato ng batayan sa ibaba ay nagsasabi -


Ang mga paglabag na ito ay napakahalatang ginagawa ng mga lider ng Iglesia ni Cristo-Manalo ngunit tila walang sinoman ang may lakas ng kalooban upang upang ilagay ang pwersa ng batas laban sa mga taong ito. Bakit? Sa simpleng dahilan na ang kanilang pinagsanayang ipinag-utos na mga boto ay nagsisilbi sa pansariling interes ng mga pulitiko na sa mas madalas na pagkakataon ay nahuhulog sa mga silo nitong mga manggagamit ng impluwensya.

Ang pagsasanay ng INCM na ito gaya ng nalalaman ng publiko ay bumubuo ng kanilang mga lider na nagpapatupad sa kanilang mga miyembro upang bumoto para sa mga kandidato na kanilang pinili sa ilalim ng banta ng pagkatiwalag sa iglesia kung hindi sumunod. Samakatuwid, ang mga politiko ay napaniniwala na kung kanilang makuha ang tango ng lider, ito ay siguradong panalo, tinatagurian pa sila bilang “king makers” o tagagawa ng hari.

Ang kailangang kahihinatnan ay kung ang pulitiko ay mananalo, ang masama at katiwalian ay mananalo sapagkat ang pagpapalitan ng pabor na sa malaunan ay mangyayari para sa kapuwa bentahe ng bawat panig. Ang masama ay pumapabor sa masama. Ang interes ay pumapabor sa interes!

Ngunit tayo’y tumigil sandali. Tayo’y gumawa ng kaunting pagninilay. Bakit nila inihahayag ang kanilang kandidato na pinili pagka may dalawa o tatlong araw na lamang bago ang halalan? Dahilan: sila ay naghihintay ng resulta ng mga survey o pag-aaral at ang malamang na mananalo o ang nangunguna sa survey ay siyang magiging kanilang kandidato! Napakatuso at mapanglinlang! Itong mga lobong mapanlilang ay naglalayon na magpakita na ang kanilang mga boto ang nagpapanalo sa kandidato! Ang katotohanan ay kanilang ginagawa ang mga bagay sa katusuhan, ngunit ngayon ang nagwagi ay kailangang balikan sila ng bayad!

Ating lingunin ang nakalipas.

Matagal pa bago ang halalan, bago ang pulso ng mga botante ay nalaman sa pamamagitan ng mga survey, kanilang pinasyahan na susuportahan ang isang partikular na kandidato ngunit ang kanilang kandidato ay natalo sa pampanguluhang karera. Ang kandidato ng INCM para sa halalan noong 1992 ay si Eduardo Cojuanco Jr. ngunit siya ay natalo kay Fidel Ramos. Si Cojuanco Jr. ay nakatanggap lamang ng 4,116,376 (18.17 %) boto kontra kay Ramos na 5,342,521 (23.58%).

Naging king maker ba ang INC?


Isang artikulo na isinulat ni Jake Astudillo ( 4/21/2013, Wordpress.com ) ay nagtala ng ibang mga natalong kandidato ng INC. Narito ang mga sipi mula sa “Are We Now Going to Give the Country to Bloc-Voting People?” -

Noong 1992, ang Iglesia ni Cristo (INC ) ay nag-endorso kay Danding Cojuanco sa panguluhan. Si Danding ay nakaabot lamang sa ikatlong pwesto sa katapusan ng bilangan ng mga boto. Makalipas ang anim na taon, noong 1998, Ang Iglesia ni Cristo ay sumuporta kay Joseph Estrada na hindi nakatapos ng kanyang mandato. Noong ika-10 ng Mayo 2007, sina Michael Defensor, Ralph Recto at Vicente Sotto ay inendorso bilang mga senador ng INC subalit sila’y natalo sa halalan ng 2007. Noong ika-5 ng Mayo 2010, ang INC ay nag-endorso kay Mar Roxas bilang ikalawang pangulo ngunit siya ay natalo. Muli, noong ika-5 ng Mayo 2010, si Raffy Biazon ay inendorso ng mga INC bilang Senador ngunit siya’y natalo. Sa gayon ding taon, noong ika-22 ng Hulyo 2010, ang Iglesia ni Cristo ay sumuporta kay Manny Villar sa pagkapangulo ng senado ngunit siya’y nabigong manalo.

Si Walden Bello noong 2010 ay nagsulat tungkol sa mga lokal na lider ng INC na nagbebenta ng mga ipinangakong isahang boto sa mga lokal na kandidato sa Bulacan, Siya noon ay tumatakbo bilang Kinatawan ng Akbayan. O ito ba’y ipinag-utos na boto? Mas tinatawag ito ni Alex Magno ng Philippine Star na “command votes” o “mga utos na boto” . Gaya ng pagkasanay ng mga INC ito ay ipinag-utos na mga boto, wika niya, “evoking sad imagery of witness voters and omnipotent political lords.”

Kaya ito ay katusuhan at makasatanas na paraan upang maghintay muna sa survey at pagkatapos ay paboran ang nangungunang taya upang makuha ang karangalan ng pagiging “kingmaker” kahit na hindi naman talagang ganoon!

Isang pagkain ng kaisipan para sa mga politiko na ang mga ulo’y walang laman: kung tunay na sila ay “king makers”, sa kanilang sariling kakayahan, hindi ba sila makapagpapatakbo ng kanilang sariling kandidato sa mga pambansang posisyon?

Napakahalata na ang kanilang interes sa paglalagay ng kanilang mga pinagtitiwalaang miyembro o mga kaibigan sa mga pampublikong tanggapan ay ang ideya na ang mg pabor ay magpapalitan sa kanilang pagitan. Ito ay lalo nang mararamdaman sa kaso ng pampanguluhang halalan. Ngayon, kung ang pag-aangkin ng pagiging “king maker” ay totoo sa anumang oras ay madali silang makakatakbo sa pambansang tanggapan, at hahawakan ang buong bansa sa ilalim ng mga kapritso ng kanilang lider!

Ngunit ang lahat ng kanilang ginagawa ay upang mailagay ang ilang tao sa ilang maseselang posisyon sa pamahalaan, kumilos upang mapawalang sala ang isang tao, o kumilos para sa isang tao upang manatili sa pwesto sa kabila ng mga iregularidad na nabunyag. Bakit? Dahil sa katunayan ang INC ay hindi isang “king maker”! Ang mga pambansang pahayagan sa katunayan ay nagtatala nitong mga sawing palad na pagpipilit ng INC sa loob ng mga taon.

Narito ang isang ulat mula sa Philippine Daily Inquirer ng paglalakad ng INC. Kanilang ginusto ang dating Supreme Court Justice Renato Corona na mapawalang sala. Apat na mga inutusan ang napabalitang nakipagkita sa mga senador. Bakit nila kailangang yumuko ng ganito kababa?

Ang mga tinukoy dito ay sina Dan Orosa, isang mataas na ranggong opisyal ng INC; Resty Lazaro, abogado ng grupo ng INC; Manny Cuevas at Victor Cheng . Ang unang dalawa ay gumagawa ng mga pagikot sa mga senador simula nang ang kongreso ay nasa pansamantalang pagtigil, ayon sa ulat. Ang huling dalawa ay gumagawa ng lihim na pag-impluwensya sa mga senador noong ang pagpapatalsik ay nagpatuloy.


At narito ang isang napakalinaw na ulat na isinulat ni Aries Rufo ng RapplerDotCom (7/28/2014) na pinamagatang “INC lobbies for key gov’t positions.” Sa katunayan ito ay lundong bahagi. May mga naunang mga bahagi. Ang unang bahagi ay tumatalakay sa “INC: From rag-tag sect to influential wheeler-dealer?” at ang ikalawang bahagi : “How potent is the INC’s vote-delivery system?


Aming ginawang muli ang pangwakas na bahagi (kasama ang aming pagbibigay diin sa nakapula) sapagkat pinapangalanan nito ang mga taong inilagay ng INC sa pangunahing posisyon sa pamahalaan at samakatuwid ay nauunawaan ng ilang sektor na sila’y mga tuta ng INC (Basahin: ang mga taong gumagawa sa kanila ng mga pabor).

INC lobbies for key gov't positions 
Rappler / July 28, 2014

Pinadadali ng INC para sa kanilang mga kaalyado na malaman kung ano ang kanilang gusto sa pamamagitan ng listahan ng mga posisyon na maitatalaga na gusto nilang masiguro para sa kanilang mga miyembro.

Maynila, Pilipinas - Hindi lamang sa mga ibinobotong opisyales ang sinusubukan ng Iglesia ni Cristo na maitatag ang kanilang pakikipagrelasyon.

Kanila ring sinusubukang maitatag ang kaugnayan sa mga hinihirang na opisyales - kahit na sila’y hindi mga miyembro ng INC - lalo na kung kanilang nakita na maaaring maging panggalingan ng tulong balang araw. Sila ay tumutulong na makaimpluwensya para sa pagkahalal o pagtataas ng ranggo nitong mga opisyales sa mga pangunahing pwesto sa pamahalaan.

“Ito ay gaya ng pass-it-forward na bagay,” wika ni Gladstone Cuarteros na propesor ng agham pampulitika sa De La Salle. Dalawa sa ganitong mga kaso ay sina dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at ang pinatalsik na chief justice Renato Corona, kinumpirma ng miyembro ng INC.

Ang kapangyarihang maka-impluwensya ay medyo nabawasan sa ilalim ng pamahalaan nila dating Pangulong Corazon Aquino at Fidel V. Ramos. Si Aquino ay iniluklok sa pamamagitan ng isang pag-aalsang people power na suportado ng simbahang Katoliko, samantalang si Ramos, isang Protestante, na pinaboran ng Christian evangelical group, ang Jesus is Lord Movement ni Brother Eddie Villanueva.

Ngunit ang INC ay nagbalik na may paghihiganti sa panahon ng maiksing pagkapangulo ni Joseph Estrada.

Ang dating pangulo at ang mga Manalo, mga lider ng iglesia, ay nakapagtamasa ng malapit na personal na relasyon mula pa noong si Estrada ay ang alkalde ng San Juan. Sa katunayan, ang punong himpilan ng INC ay dating nakabase sa San Juan.

Sa pagsasauli ng pabor ng mga INC, inihalal ni Estrada ang maraming miyembro ng sekta sa mga pangunahing posisyon. Ilang sandali pagkatapos na makaupo sa pwesto, kaniyang inihalal ang miyembro ng INC na si Serafin Cuevas bilang kaniyang kalihim sa Department of Justice. Siya ay nanatili hanggang siya ay mamatay. Dalawang taon makalipas, inihalal ni Estrada ang isa pang miyembro ng INC, Artemio Toquero, bilang justice secretary din.

Papaanong nalaman ni Estrada kung ano ang makapagbibigay lugod sa INC?

Talaan ng Iglesia

Ginagawang magaan ng INC para sa kanilang mga kaalyado sa pulitika na malaman kung ano kanilang gusto sa anyo ng isang talaan ng mga appointive positions o inihahalal na mga posisyon na kanilang gustong masiguro para sa kanilang sariling mga miyembro. Kanilang sinumite ang talaan kay Estrada. Kanila ring sinumite ang talaan kay Pangulong Aquino,” wika ng isang dating opisyal ng pamahalaan na parehong nagtrabaho para kay Estrada at Aquino.

Ang paboritong palaruan ng INC ay ang hudikatura, mga ahensiya sa pagpapatupad ng batas, kinatawan sa regulasyon, at mga ahensya na nag-aakyat ng mga kita gaya ng Bureau of Customs. “Inyong mapapansin na ang mga ito ay mga pangunahing posisyon sa pamahalaan. Ang layunin ay hindi upang gumawa ng salapi, kundi lalo pa sa proteksyon ng kanilang mga miyembro at mas madaling akseso sa pamahalaan.”

Ang INC ay nagtamasa rin ng mga pulitikal na konsiderasyon mula sa dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang mga posisyon sa Court of Appeals at sa Supreme Court ay napuno sa atas ng INC.

Kabilang sa mga mahistrado na benepisyaryo ng pag-endorso ng INC ay ang kasalukuyang SC Associate Justice Presbitero Velasco at retiradong SC justice Ruben T. Reyes. Ang INC rin ang nasa likod nila nang sila ay ihalal sa Court of Appeals sa umpisa. Inihalal din ni Arroyo si Reynaldo Wycoco, isang retiradong heneral at miyembro ng INC, bilang hepe ng NBI. Namatay si Wycoco noong 2005.

Noong si Aquino ay maluklok sa tungkulin, ang INC ay umaasang magsasauli ng pabor ang Pangulo. Sa kanilang pagkadismaya, gayunpaman, ay nagbigay ng kaunting atensyon si Aquino sa talaan ng INC, bagaman kanyang inihalal ang miyembro ng INC at dating hepe ng pulis na si Magtanggol Gatdula sa National Bureau of Investigation.

Siya nang malaunan ay nagtamo ng galit ng INC nang si Aquino ay nagsimulang pumuntirya kay Gutierrez at Corona na ibinilang na mga kaalyado ng INC.

Nauna pa noong Agosto 2010, ang INC ay nagpahiwatig ng pagkadismaya sa pagkabigo ni Aquino na maghalal ng mga rekomendadong tao nito sa ilang pwesto sa pamahalaan, sinabi ng isang INC source. Kinumpirma ng source na ito na siya ay isa sa mga nirekomenda ng INC sa isang ahensya na nag-aakyat ng kita subalit nabalewala.

Ang pagkadismaya ay umabot sa punto kung saan ang kataastaasang tagapamahala ng INC na si Eduardo Manalo ay sumulat kay Aquino na binabawi ang talaan ng mga inirerekomenda ng iglesia.

Sinabi ng INC source na mabilis na humingi si Aquino ng pagpupulong kay Manalo upang ayusin ang ugnayan, ngunit si Manalo ay wala na sa kondisyon ng pakikipag-ayos. Nagutos si Manalo ng isa sa kanyang mga pinagtitiwalaang kawani upang makipagkita kay Aquino sa kanyang tahanan sa Times Street sa Quezon City.

Upang mapalugod ang INC, sumang-ayon si Aquino na panatilihin ang isang customs official ng Ninoy Aquino International Airport - isang miyembro ng INC - sa kanyang pwesto, wika ng isang hiwalay na source. Ngunit ang pababang likaw ng relasyon ni Aquino sa INC noon ay hindi na maisasauli.

Pagpapakita ng lakas

Sa EDSA 3 noong 2001, ang INC ay nagtibay na nakaisip na mayroon silang kapangyarihang mag-utos at makaimpluwensya maging sa labas ng mga botohan. “Doon ay kung saan sila lalong nabigyan ng kapangyarihan,” wika ni Cuarteros. Pinakikilos ang mga miyembro nito upang magsasama-sama sa EDSA Shrine bilang pagsuporta kay Estrada, na naaresto at napiit dahil sa mga kaso ng pandarambong, ang INC ay nakatuklas ng bagong source na kanilang matatapik upang ang kanilang presensya ay maramdaman.

Ang pagpapakita ng lakas na ito ay lalo pang nakita sa panahon ni Aquino. Kanilang ipinakita ang kanilang lakas, kahit sa mga lansangan lamang, at sa iba pang banayad na pamamaraan. Ang kanilang mga misyong medikal sa pagsapit ng ika-isang daang taong pagdiriwang, ay mga banayad na pagpapakita ng kapangyarihan na nagpapahayag na nasa kanila ang mga bilang at lumalago.

Sa panahon ng pagpapatalsik kay Corona, ang INC ay nagtanghal ng tinatawag nilang “relihiyosong aktibidad” ngunit siyang pinakahulugan ng maraming nagmamasid bilang isang pagpapakita ng pwersa at suporta para sa ipinaglabang pinatalsik na Chief Justice. (READ: Iglesia’s show of force)

Ito rin ay naging isang pagpapakita ng sama ng loob sa kung papaanong ang pamahalaang Aquino ay tumrato sa mga miyembro ng INC sa pamahalaan. Ang INC ay nag-imbita sa mga lokal na kaalyado sa pulitika at pati ng mga mataas na ranggong opisyales ng Simbahang Katoliko na mga kritikal kay Aquino.

Ang isa sa lalong prominenteng kaso ay yaong kay Gatdula, na ang karera ay inalagaan ng INC. Noong 2006, siya ay nahalal noon ng dating alkalde ng Quezon City at ngayon ay Speaker Feliciano Belmonte Jr. bilang hepe ng kapulisan sa Quezon City - sa malakas na pang-iimpluwensya ng INC.

Si Gatdula gayunpaman ay tinanggal ni Aquino matapos na lumutang ang mga ulat na nag-uugnay sa kaniya sa pagdukot sa isang Hapon.

Ginusto ng INC na bigyan ni Aquino si Gatdula ng isang magandang paglabas sa pamamagitan ng pagbibigay pahintulot sa kaniya na makapagbitiw sa halip na patalsikin. Ngunit ang mga bagay ay nauwi sa lalong malala nang si Eduardo Manalo ng INC ay nagpakahulugan ng “blackmail” sa kontrang-alok ng Malacañang na ang mga sakdal laban kay Gatdula ay ilalaglag kung si Cuevas ay aatras bilang abogado ni Corona.

Higit sa mga kalsada, ang INC ay nagtatrabaho rin sa likod ng mga eksena upang magpakita ng suporta para kay Corona sa mga senador. Habang ang Malacanang ay naghangad na ibaba ang pakikialam ng INC, ito gayunman ay nagtulak kay Aquino upang humanap ng pagdinig kay Manalo.

Pagpapalit ng katapatan

Upang makasiguro, ang INC ay nakapagtayo ng isang matinding imahe na ito ay makagagawa o makasisira sa kererang pampulitika ng mga naghahangad sa mga pampublikong opisina. Ang solidong boto nito ay isang mahalagang huli sa kaninoman, at maaaring makahikayat sa mga botatante na hindi pa nakapagpapasya upang piliin ang mga may potensyal na manalo.

Sinabi ng tagapagsalita ng INC na si Edwil Zabala na ang bloc-voting o isahang pagboto ay nakabatay sa mga katuruan ng Biblia. “Isa sa nga katuruan ng Biblia ay ang pagkakaisa. Pagkakaisa sa paglilingkod sa Panginoong Dios. Pagkakaisa sa pananampalataya. Pagkakaisa sa pagbibigay ng kahatulan. Iyan ay nasa Biblia. Kaya kapag ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, halimbawa, dito sa Pilipinas, ay pinaboto, hinihingi sa amin na magbigay ng kahatulan. Kaya kailangan naming ilagay ang Dios, pagsunod sa Dios muna, bago pagsunod sa alinmang batas na gawa ng tao. Kung hinihingi ng Dios ang pagkakaisa, kung hinihingi ng Dios na ang katawan ni Kristo, ang Iglesia ni Kristo ay maging isa, aming gagawin ito kahit na anuman ang maging reaksyon ng iba rito.”

Sa katotohanan, tila ito ay kabaligtaran ng kasabihan, “Ang tinig ng mga tao ay ang tinig ng Dios”

Ngunit para sa lahat ang pampulitikang pagpuwesto, ang pagpapakita ng kapangyarihan at pagkakaisa ng INC habang halalan, ito ay dumaranas ng isang malaking depekto: pagpapalit ng katapatan. Sila ay maaaring maging masugid na sumusuporta sa isang kandidato sa isang pagkakataon, at pagkatapos ay lilipat sa kabilang panig sa susunod na pagkakataon.

Gayon ang naging kaso ni Estrada, na siyang sinuportahan ng INC sa lahat ng kaniyang buhay pulitika, bukod lamang sa halalan ng 2010. Si Escudero ay natrato ng gayundin.

Sa mga lokal na labanan, si dating alkalde ng Maynila Joselito Atienza ay nagkaroon din ng gayong karanasan sa kaniyang proxy battle laban sa karibal na si Alfredo Lim. Sa 3 halalan para sa karera ng pagka-alkalde ng Maynila - ang isa rito ay tinutulan ni Lim, sinuportahan ng INC si Atienza. Gayunman, nang itulak ni Atienza ang kanyang anak, Arnold, upang tutulan ang karera ng pagka-alkalde pagkatapos na siya ( ang nakatatandang Atienza ) ay makabuo ng 3 termino, ang INC ay naglipat ng suporta nito kay Lim.

Nang tutulan ni Estrada ang karera sa pagka-alkalde laban kay Lim noong 2013, ang INC ay lumipat pabalik kay Estrada.
“Sila lamang ay nagiging praktiko,” naobserbahan ng isang dating opisyal ng kabinete at tagamasid pampulitika. Sila ay pupunta doon sa isa na kung kanino sila ay makikinabang.

Sinabi ng retiradong arsobispo na ito ang problema pagka ang mga pasya ng mga nakatataas sa iglesia sa mga bagay ng pulitika ay nakabatay sa personalidad at hindi narating na may buong pagkawari. Ito ay maaaring mapasailalim sa mga naisin at kapristo ng mga lider ng iglesia. - Rappler.com

http://www.rappler.com/newsbreak/64529-inc-lobbies-key-government-positions

Ang labag sa saligang batas na pagsasanay nitong tinawag na umano’y makapangyarihang grupo relihiyosa ay siguradong malaking banta laban sa prinsipyo ng demokrasya!

Katuruang Kristiyano ng Pagkakaisa?

Ang wika nila ay bumoboto sila sa pamamagitan ng bloc o isahan dahil ang “unity” o “pagkakaisa” ayon sa kanila ay isang Kristiyanong katuruan, batayan ang 1 Corinto 1:10. Ngunit narito ang sinasabi ng talata -

1 CORINTO 1:10 
Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol.

Kanilang sinasabi na ang pagboto ay paghatol, nararapat silang isa sa pag-iisip at sa paghatol, kaya, bumotong pwersahan sa pamamagitan ng isahan! Ito ay malinaw na sinadyang masamang pakahulugan ng banal na utos ng pagkakaisa sa mga Kristiyano!

Ang pagiging Kristiyano ay hindi pagiging “robot”! Ang mga Kristiyano ay malaya sa ilalim ng isang batas na tinatawag sa Biblia na “kautusan ng kalayaan”!

SANTIAGO 1:25 
Nguni't ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa.

Ang mga Kristiyano ay wala sa ilalim ng pagdidikta ng iba pang tao!

1 CORINTO 7:22-23 
22 Sapagka't ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin, ay malaya sa Panginoon: gayon din naman ang tinawag nang siya'y malaya, ay alipin ni Cristo. 
23 Sa halaga kayo'y binili; huwag kayong maging mga alipin ng mga tao.

Ang pagkakaisa na itinuro sa mga Kristiyano ay pagkakaisa kay Kristo at sa ebanghelyo, hindi pagkakaisa sa pagsisilbi sa mga lalang ng ilang mga tao - pampulitika, materyal, o sa kabaligtaran! Ang lalang ay isang panlinlang o pamamaraan na sinadya upang makahuli sa silo o makapandaya. Ito ay panlilinlang sa mga walang malay. Iwinawagayway ang watawat ng ispiritwal na pagkakaisa samantalang binabalewala ang kanilang kaloobang pantao ay talagang paglalaro ng mga salita na hindi kailanman ipinatangkilik ni Kristo.

GALACIA 3:28 
Walang magiging Judio o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalake o babae man; sapagka't kayong lahat ay iisa kay Cristo Jesus.

FILIPOS 1:27 
Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapatdapat sa evangelio ni Cristo: upang, maging ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa evangelio;

“Isang pag-iisip” o “nagkakaisang mga pag-iisip” para sa pananampalataya sa ebanghelyo ay ang ibig ipakahulugan ni Kristo - hindi pagkakaisa sa ipinag-utos na bloc voting! Ulitin natin ang 1 Corinto 1:10.

1 CORINTO 1:10 
Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol.

Ano ang “isang paghatol” o ang “parehong paghatol?” May mga bagay sa loob ng iglesia na nararapat na mapagpasyahan o mahatulan sa nalolooban ng iglesia. Ang tunay na iglesia ay humahatol hindi sa mga bagay na nasa labas ng iglesia.

1 CORINTO 6:1-6 
1 Nangangahas baga ang sinoman sa inyo, kung mayroong anomang bagay laban sa iba, na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko, at hindi sa harapan ng mga banal? 
2 O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? at kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? 
3 Hindi baga ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? 
4 Kung kayo nga'y mayroong usapin na mga bagay na nauukol sa buhay na ito, ilalagay baga ninyo upang magsihatol ang mga taong walang halaga sa iglesia? 
5 Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Ano, diyata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kaniyang mga kapatid, 
6 Kundi ang kapatid ay nakikipagusapin laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisipanampalataya?

1 CORINTO 5:12-13 
12 Sapagka't ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob? 
13 Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

Kaya ito ay malinaw na ang paghatol o ang paggagawad ng kahatulan na kung saan ang pagkakaisa ng mga magkakapatid ay kinakailangan ay sa mga bagay sa loob ng iglesia - hindi sa mga pulitiko! 

Inyo bang nahalata ang kagaguhang pakahulugan ng mga Manalista? Dalangin ko na “harinawa!” Magkagayon sana! Ang mga Kristiyano ay mayroong bahagi ng panlipunang obligasyon gaya ng itinatadhana ng mga batas ng Bagong Tipan.

1 PEDRO 2:13 
Kayo'y pasakop sa bawa't palatuntunan ng tao alangalang sa Panginoon: maging sa hari, na kataastaasan;

Alang-alang sa Panginoon at para sa mapayapang buhay, ang mga Kristiyano ay nakatali sa pananagutan na sumunod sa mga batas pantao!

1 TIMOTEO 2:2 
Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan.

ROMA 13:1-2 
1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. 
2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili.

Kung ang mga pinuno ng relihiyon ay tutupad sa batas Kristiyanong ito, sila ay hindi mamimilit o magbabanta sa kanilang mga miyembro ng pagkatiwalag kung sila ay hindi boboto sa mga kandidato na pinili ng kanilang mga lider.

Itinatadhana ng saligang batas na ang isang botante ay nararapat bumoto ayon sa kanyang sariling konsensya sa kanyang sariling kalooban at walang pananakot. Iyon ang esensya na itinadhana sa Omnibus Election Code - Article XXII - Election Offenses. Ayon sa Biblia, ang Kristiyano ay maaari sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan, “magbigay kay Cesar ng mga bagay na kay Cesar.”

Gaya ng mga Robot

Ang mga botante ng isahang pagboto na nasa ilalim ng pamimilit ng kanilang mga lider ay gaya ng mga robot, hindi nag-iisip, hindi namimili, walang pinipili, at higit sa lahat ay hindi bumoboto ayon sa kanilang konsensya. Sila ay mga “zombie” na pinakikilos sa pamamagitan ng masamang kapangyarihan ng kanilang mga lider! Papaano silang naging ganito? Sila ay naging mga panatiko sa kanilang sariling kalooban.

Ang mga Kristiyano ay makapipili para sa kanilang sarili, isang asawang babae o lalake, bakit naman hindi maaari sa simpleng pagpili sa isang kandidato?

1 CORINTO 7:39 
Ang babaing may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kaniyang asawa; nguni't kung patay na ang kaniyang asawa, ay may kalayaan siyang makapagasawa sa kanino mang ibig niya; sa kalooban lamang ng Panginoon.

Kung nasa loob ng pagpapahintulot ng Dios na pumili sa pagitan ng buhay at kamatayan, kaligtasan at kapahamakan, bakit naman hindi siya maaari para sa isang kandidato?

DEUTERONOMIO 32:39 
Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa; kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi;

Sa katunayan, ito ay isang kalayaan ng mga lingkod ng Dios mula pa nang unang panahon - ang pumili sa pagitan ng isa at ng iba - sapagkat hindi ang lahat ay pareho.

JOB 34:4 
Ating piliin sa ganang atin ang matuwid: ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti.

Ang tinawag sa mga INCM na “pagkakaisa” o “unity” ay hindi tunay na pagkakaisa. Bakit? Sapagkat ang kataga, pagkakaisa, ay nararating matapos ang angkop na konsultasyon at pagsasaalang-alang ng bawat isa - hindi gaya ng idinikta ng isa lamang.

Ang pagkakaisa ay dumarating hindi sa pamamagitan ng pamimilit kundi sa pamamagitan ng indibidwal na pagbibigay ng kaloobang pantao - isang kalooban na ibinigay ng Dios na naglalayon na makatulong sa tao upang makakilala sa pagitan ng mabuti at masama. Alisin mo ang kalooban na iyon at ikaw ay lilinang ng isang robot, walang isip at sumusunod sa kahit anong masama na iyong imumungkahi.

Pagpalain nawa kayo ng Dios.

Sincerely in Christ,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

159 (mga) komento: