Pagpapatikom ng Bibig: Tayo ay Manalangin para sa Kapayapaan

11/17/2016 , 0 Komento


Ang mga serye ng mga pangyayari at mga pagpatay na nagaganap sa Pilipinas ay gumising sa aking pansin, ang pinakahuli ay ang pagpatay sa sumuko sa Albuera, na Alkalde ng Leyte Rolando Espinosa Sr. sa loob ng Baybay, Leyte Sub-Provincial Jail.

Alkalde ng Leyte Rolando Espinosa pinatay sa ‘putukan’ sa loob ng piitan
Albuera, ang Mayor ng Leyte Rolando Espinosa Sr. ay napatay sa isang “putukan” matapos na diumano ay lumaban sa pag-aresto sa Baybay, Leyte Sub-Provincial Jail, maaga noong Sabado ng umaga.

Isang putukan sa pagitan ni Espinosa at Raul Yap at ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group sa Northern Leyte (CIDG8) ay nagresulta sa mga kamatayan ng dalawang bilanggo, sabi ng ulat ng pulis sa insidente.

http://newsinfo.inquirer.net/841271/rolando-espinosa-killed-in-jail

Ang mga mamamayan ay nababalaan sa lawak at lalim ng network ng korupsyon na sangkot sa mga iligal na droga sa ating bansa. Ang ilan ay naniniwala na ang isang pangunahing saksi gaya ni Espinosa ay dapat na inilagay sa ilalim ng pangangalaga ng SAF sa Camp Sto. Domingo, o maging sa ilalim ng mga Marines sa isang kampo ng mga Marines.

Sa pagsasaalang-alang sa oras na ika-4 ng madaling araw, hindi marami ang mga gising upang magbigay ng tulong. Ang ulat sa nangyari ay hindi kapanipaniwala!

Inaasahan na ang mga salarin ay magtatrabaho ng pinakamatindi hangga’t maaari upang mapagtakpan ang pagpaslang sa dalawang walang magagawang lalake na ito sa bilangguan! Aking sinasabi na “walang magagawa” sapagka’t sila ay nasa likod ng mga rehas, na walang anumang sandata.

Subali’t may mga hindi maiiwasang mga posibiidad. Sila ay maaaring pinatahimik ng kung sinoman ang nagkaroon ng interes sa kanilang mga testimonya tungkol sa mga bagay na kanilang nalalaman sa bilihan ng droga kung saan sila ay kasangkot.

Para hatulan na ang pamahalaan ang nagplano ng “extra judicial killing,” ay hindi nagmemerito ng lohikal na pangangatuwiran. Muli, ang EJK ay karaniwang ipinaparatang laban sa mga operatiba ng pamahalaan sa ilalim ng isang blanket command upang maglinis.

Sino ang makikinabang kung ang bibig ni Espinosa ay matitikom magpakailanman? Ang mga tao sa kanyang blue book? Sa dalawang grupo ng Police Force, sino ang kukuha ng sisi? Ang CIDG na nagsilbi sa search warrant? Ang Warden at kanyang mga bantay?

Ang ilan sa mga pulis na ayon sa Pangulo ay nasa mahabang listahan din ng mga personalidad sa droga ay maaaring magamit bilang mga instrumento ng ilang hindi nakikitang kapangyarihan. Ang mga ito ay mga posibilidad. Subali’t hintayin nating pumasok ang ebidensya.

Kung ano ang nangyari ay nangyari na. Walang tao na makapagbabalik sa mga buhay ng mga taong ito na hindi maaaring tawaging mga biktima; ni maaari man silang matawag na mga inosente. Kailangan nating maghintay at tumingin. (Maaari ba itong matawag na krimen? Maaari ba itong matawag na katarungan?)

Ang mga Kristiyano ay maaaring mga nananahan sa isang bansa na walang hustisya, at tiwaling pamahalaan kagaya sa Roma, subali’t mayroong paraan upang mabuhay sa kapayapaan. Tayo ay manalangin!

1 TIMOTEO 2:1-2
1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;
2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan.

Sa Roma, binigyang diin ni Pablo sa mga Kristiyanong naninirahan doon na magpasakop sa mga awtoridad.

ROMA 13:1-3 
1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios.
2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili.
3 Sapagka't ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan? gawin mo ang mabuti, at magkakamit ka ng kapurihan sa kaniya:

Sa katiwalian sa sistema ng pamahalaan ng mga Romano, ang normal ay ang mga awtoridad ay hindi “kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama.” Kaya kailangan natin manalangin para sa mga awtoridad upang mas maging kumikiling sa panig ng mabuti at hindi ng masama. Tayo ay manalangin ng walang patid.

1 TESALONICA 5:17 
Magsipanalangin kayong walang patid;

Sa ganang atin, tayo ay nahaharap sa mahirap na mga sitwasyon sa ating bansa. Ang pagmamahal sa bansa at pagkamakabayan nawa ay pumailanglang sa atin. Kailangan nating manalangin para sa Pilipinas yamang kailangan natin ang karunungan at basbas ng Panginoon. Sa nakaraan, tayo ay naharap sa maraming mahirap na panahon. Ang panalangin ang siyang makapagpapatagpos sa atin. Ating imbitahan ang interbensyon ng Makapangyarihan sa Lahat para sa ating minamahal na bansa. 

Tayo ay manalangin.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

Pista ng Lahat ng Mga Kaluluwa at Pista ng Lahat ng mga Santo nasa Hula?


Ang mga hula na natupad sa Katolisismong Romano na naaayon sa Biblia na mga propesiya ay sinadya upang matupad na walang paltos. Ang katuparan ay nagpapatunay ng pag-iral ng Dios na nagpauna sa mga ito.

ISAIAS 46:9-10 
9 Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko; 
10 Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan:

Tanging ang tunay na Dios ang may kapangyarihan upang makita ang hinaharap. Walang tao sa kanyang sariling katalinuhan na mayroong pinaka modernong technological know-how ang makapagsasabi ng eksakto kung ano ang mangyayari sa hinahaharap.

KAWIKAAN 27:1 
Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw.

Ang hula ng Dios ay nahayag sa pamamagitan ng bibig ng Kanyang mga propeta, gaya ng Panginoong Hesukristo.

DEUTERONOMIO 18:18 
Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.

GAWA 3:22,20 
22 Tunay na sinabi ni Moises, Ang Panginoong Dios ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid; siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya.
20 At upang kaniyang suguin ang Cristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus: 

Sa alin mang okasyon na ang nagpapanggap na propeta ay nagsasabi ng mga hula sa pangalan ng Panginoon at hindi nangyari, ang gayon ay isang bulaang propeta!

DEUTERONOMIO 18:22 
Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon: ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya.

Sa kabaligtaran, ang katuparan ng isang sinalitang hula ay ang katunayan na ang propetang yaon na nagsalita nito ay sinugo ng Dios. Sa panukat na ito ay maraming mga propeta ngayon ang katuparan ng hula tungkol sa pagdating ng maraming bulaang propeta!

MATEO 24:24 
Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.

1 JUAN 4:1 
Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.

Ang mga propeta na sinugo ng Dios ay humula na marami ang mag-iibig na makinig sa mga bulaang propeta at sa kanilang mga katha.

2 TIMOTEO 4:3-4 
3 Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; 
4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha.

Ang salitang katha sa lengguwaheng Griyego ay μῦθος (muthos) na nangangahulugang katha o kuwentong katha.

moo’-thos

Marahil mula sa kapareho ng G3453 (sa pamamagitan ng ideya ng turo); isang kuwento, na, katha (“myth”): - pabula.

* (Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries, Dictionaries of Hebrew and Greek Words taken from Strong’s Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D., 1890.)

Ang doktrina ng limbo, purgatoryo, rosaryo, antanda ng krus, misa, ang hindi maaaring magkamali ng mga papa, Pista ng Lahat ng mga Kaluluwa, Pista ng Lahat ng mga Santo at marami pang iba ay ni hindi naaayon sa Biblia o maka-katuwiran man! Ang mga salitang ito, maging ang pinaka ideya na kanilang pinaparating, ay hindi ayon sa Biblia. Wala saan man sa Biblia na maaaring nating matagpuan ang salitang limbo, purgatoryo, rosaryo, masa, antanda ng krus, papa, Pista ng Lahat ng mga Kaluluwa at Pista ng Lahat ng mga Santo.

Kung ang mga Katolikong papa ay nagsasalita ng hindi maaaring magkamali (ex-cathedra) gaya ng kanilang inaangkin, bakit naman ang kasalukuyang papa ay nagdeklara na ang limbo, na naging bahagi ng mga katuruan ng lahat ng mga nagdaang mga papa, ay hindi umiiral?


Kanila mang ideklara ito o hindi, hindi lamang ang doktrina ng limbo ay hindi umiiral. Ang mga apostol ay hindi bumanggit ng anumang bagay tungkol sa Pista ng Lahat ng mga Kaluluwa at sa Pista ng Lahat ng mga Santo! Ang mga Kristiyano sa unang siglo ay hindi nagdiwang ng pista para sa mga patay o para sa mga kaluluwa sa purgatoryo. Ni ang pagdiriwang ng “All Hallows Eve” o “Halloween” ay maaaring matagpuan sa Biblia!

Ang Kristiyanong paniniwala ay dapat na nakabatay sa mga katuruan ng Panginoong Hesukristo - walang dagdag, walang bawas. Ang mga katuruan na ito ay isinulat sa mga pahina ng Biblia sa pamamagitan ng mga nakakitang saksi.

JUAN 1:1-4 
1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 
2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 
3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 
4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

Ang ating pagkatuto ay hindi nararapat humigit sa kung ano ang isinulat.

1 CORINTO 4:6 
Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

Ang isinulat ay ang ipinag-utos ng Panginoon upang masulat.

1 CORINTO 14:37 
Kung iniisip ninoman na siya'y propeta, o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon.

Alin mang artikulo ng pananampalataya na hindi nasulat sa Biblia ay nahuhulog sa pabula! Hindi natatagpuan sa Biblia ang limbo, purgatoryo, nobena, rosaryo, misa, antanda ng krus, ang Pista ng lahat ng mga Santo, ang Pista ng lahat ng mga Kaluluwa gaya ng nasa mga sumusunod:

LIMBO

PURGATORYO

Sa mga sulat ni Agustino (namatay, 430 A.D.) ang doktrina ng purgatoryo ay unang binigyan ng depinidong porma, bagaman siya mismo ay nagpahiwatig ng duda sa ilang mga bahagi nito. Ito, gayunpaman, ay hindi hanggang sa ika-anim na siglo na ito’y nakatanggap ng pormal na hugis sa mga kamay ni Gregoryo ang Dakila, na humawak sa tanggapan ng papa mula 590 hanggang 604 A.D.

Ang doktrina tungkol sa purgatoryo ay naiproklama bilang artikulo ng pananampalataya noong 1439, sa pamamagitan ng konseho ng Florence, at pagkatapos ay nakumpirma sa pamamagitan ng Konseho ng Trent, noong 1548. Ang Eastern Orthodox Church, nagkataon, ay hindi nagtuturo ng doktrina ng purgatoryo.

http://home.computer.net/~cya/cy00026.html


NOBENA

Ang nobena sa karangalan ni San Francisco Javier, kilala bilang “Nobena ng Grasya”, ang nagsimula gaya ng sumusunod: noong 1633 si Padre Mastrilli, S.J., ay nasa bingit ng kamatayan bunga ng isang aksidente, nang si San Francisco Javier, kung kanino siya ay nagkaroon ng malaking debosyon, ay napakita sa kanya ay hinikayat siya na ilaan ang kanyang sarili sa mga misyon ng mga indiano. Si Padre Mastrilli pagkatapos ay gumawa ng panata sa harap ng kanyang probinsya na siya ay paroroon sa mga Indiano kung ililigtas ng Dios ang kanyang buhay, at sa isa pang aparisyon (ika-3 Enero 1634) ay humiling sa kanya si San Francisco Javier ng panibago sa kanyang pangako, ipinagpauna sa kanya ang kanyang pagiging martir, at nagpapanumbalik sa kanyang kalusugan ng buo kaya’t sa gabi ring yaon si Padre Mastrilli ay nasa kundisyon upang isulat ang ulat ng kanyang paggaling, at sa sumunod na umaga upang ipagdiwang ang misa sa altar ng santo at upang ipagpatuloy ang kanyang buhay komunidad. Sa madaling panahon ay pumalaot siya para sa mga misyon sa mga Hapones kung saan siya ay naging martir, ika-17 ng Oktubre 1637. Ang kabantugan ng himala ay mabilis na kumalat sa Italya, at nagbigay inspirasyon na may pagtitiwala sa kapangyarihan ang kabutihan ni San Francisco Javier, ang mga mananampalataya ay namanhik ng kanyang tulong sa isang nobena na may gayong tagumpay na ito ay dumating sa pagkatawag na “nobena ng grasya”. Ang nobena ngayon ay ginagawa sa publiko sa maraming mga bansa mula ika-4 hanggang ika-12 ng Marso, ang huli bilang ang kaarawan ng kanonisasyon ni San Francisco Javier kasama si San Ignacio.

http://www.newadvent.org/cathen/11141b.htm

ROSARIO


MISA

Ang Sakripisyo ng Misa 

Ang salitang Misa ay unang itinatag sa kanyang sarili bilang heneral na designasyon para sa Sakripisyo ng Eukarista sa Kanluran pagkatapos ng panahon ni Papa Gregoryo ang Dakila (d.604), ang naunang Iglesia na gumagamit sa ekspresyon na “pagpuputol-putol ng tinapay” (fractiopanis) o “liturgy” ( Gawa 13:2, leitourgountes): ang Griyegong Iglesia ay gumamit ng huli ng pangalan sa halos labing anim na siglo.


SIGN OF THE CROSS

ALL SAINT'S DAY

ALL SOULS DAY

Ang lahat ng mga sumunod na mga doktrina at mga artikulo ng pananampalataya ay ang larawan ng katuparan ng hula tungkol sa pagdating ng mga bulaang Kristo at mga huwad na mga propeta na magbabaling ng mga tainga ng kanilang mga tagasunod mula sa katotohanan sa mga kasinungalingan!

Ang lahat ng mga katuruang ito ay dumating sa isip ng mga tagapagturong Katoliko sa maraming daang mga taon pagkatapos ng kamatayan ng mga apostol, na simpleng nangangahulugan na sila ay hindi maka-apostol.

2 TIMOTEO 4:4 
At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha.

Kung mayroong sinoman na makapagsasabi ng mga talata upang patunayan na ang mga katuruang ito ay ayon sa Biblia, kayo ay most welcome.

Brother Eli Soriano

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

Ang Dios na Nagpaparusa sa mga Kasalanan ng Pagsuway

10/20/2016 0 Komento


Gaya ng lumilitaw, ang Dios ay inaasahan ng mga tao, na mga hindi nakakaalam sa paraan ng Biblia, upang patigilin ang kriminalidad at ang matinding ikot ng korupsyon - na walang anumang pagkilos mula sa mga tao na kasangkot.

Subali’t hindi ba ang mga tao ang sanhi ng moral na kasamaan - ang mga nagdo-droga, gumagawa ng krimen at korupsyon? Sa kaso ng Pangulo ng Pilipinas Rodrigo Duterte na nagwagi sa halalan sa isang plataporma ng pagsugpo sa droga, kriminalidad, at korupsyon, sa kanyang mga sandali ng pagdidilidili sa kasalimuotan ng mga suliranin na pumapalibot sa kanyang laban, siya ay nagsasalita ng kanyang naiisip at ang kabilang bahagi ng isip ay nagtatanong ng mga katanungan.

Subali’t siya ay hindi nag-iisa. Kapag ang masama ay dumarating sa isang punto kung saan ay natatagpuan ng tao ang kanyang sarili na walang magawa, siya ay nagtatanong, “Nasaan ang Dios? Bakit nangyayari ang lahat ng mga walang sentidong kabagabagan sa mundo? Ito ay maaaring dumating sa isang punto ng pagdududa sa Kanya mismong pag-iral. Ito ay sapagka’t tayo ay umaasa na ang Dios ay mabuti at kaya Niya na sugpuin ang kasamaan. Nguni’t hindi Niya basta na lamang gagawin ang mga bagay para sa tao gaya ng pagsugpo sa kasamaan sa buong mundo na walang pagsasakripisyo ng Kanyang mga layunin para sa sangkatauhan.

Narito ang mga katotohanan sa Biblia:

1. Ang Dios ang nagpairal ng lahat ng mga bagay na mabuti!

ROMA 1:19-20 
19 Sapagka't ang nakikilala tungkol sa Dios ay hayag sa kanila; sapagka't ito'y ipinahayag ng Dios sa kanila. 
20 Sapagka't ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila'y walang madahilan:

Sa orihinal na kalagayan ng paglalang, ang lahat ng mga bagay ay “napakabuti”.

GENESIS 1:31 
At nakita ng Dios ang lahat ng kaniyang nilikha, at, narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

2. Ang Dios ay nagbigay sa tao ng pinakamagandang kapangyarihan na mayroon siya: ang kalayaan ng pagpili.

JOB 34:4 
Ating piliin sa ganang atin ang matuwid: ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti.

Maliban kung saan ang gayong gawain ay makahahadlang sa iba sa kanilang paggamit ng kanilang mga kalayaan, tayo ay may karapatan upang gamitin ang ating sarili sa ano pa mang paraan na ating pinipili. Subali’t kailangan tayong maging higit sa mga robot upang tamasahin kung ano ang magagawa ng kalayaan, gaya ng pagkakaroon ng papili sa pagkain, ang preperensya ng isang tao para sa mga panlasa, para sa kulay, para sa amoy, at maging para sa tao upang mahalin gaya ng isang asawang lalake o babae.

Ang kalayaan upang pumili o “free will” ay ibinigay ng Manlilikha; tayo ay may kapangyarihan upang pumili sa pagitan ng mabuti at masama, sa ilang antas ay mayroong mga nag-aakala na ayos lang na suwayin ang Dios.

DEUTERONOMIO 30:19 
Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa; kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi;

Ang mapagmahal na Dios, ang ating Malalalang, ay nagbigay ng diin, “Kung kaya piliin mo ang buhay, upang kapuwa ikaw at ang iyong binhi ay mabuhay.” Subali’t ang may malakas na loob ay mas pinipili ang kalaban ng kalooban ng Dios! Ito ay kung saan ang bawa’t korupsyon at kriminalidad ay nagsisimula.

II TESALONICA 2:11-12 
11 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: 
12 Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan.

Ang dahilan kung bakit ang mga tao ay naniniwala sa mga delusyon at kasinungalingan ay ang kanilang tahasang pagbabalewala sa katotohanan! Ito ay nagresulta sa maraming kriminalidad na dumagsa sa lahi ng sangkatauhan!

ROMA 1:28-32 
28 At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat; 
29 Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala, 
30 Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, 
31 Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag:
32 Na, bagama't nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.

Ang nakapagpapalala sa kasamaan ay ang pagbabalewala ng mga tao sa pinakamabigat na parusa. Ang Biblia ay nagsasabi sa talatang 32, “”Na, bagama't nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.”

Sa ibang mga pananalita, ang parusa (Kung ano man ito) ay inaasahan para sa gayong mga gawain. Ang kaparusahan gaya ng pinakahulugan dito ay “ang pagpapataw o pagpapatupad ng parusa bilang kabayaran para sa isang paglabag.”

Ayon sa mga eksperto sa pag-uugali, ang parusa ay isang mahalagang kasangkapan sa pakikitungo sa may mga mapanganib na pag-uugali na kinakailangang mapatigil. Bagaman ang Dios mismo ay isang tagapagparusa, Siya ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga awtoridad ng pamahalaan upang tukuyin kung ano ang kaparusahan na nararapat sa mga mamamayan nito para sa alinmang kaukulang krimen.

ROMA 13:1 
Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios.

Ang sentido ng pagpapahintulot sa masama at pagkakaroon ng kaligayahan sa kasamaan ang nagpaparami ng kasamaan sa lipunan ng mga tao! At ang masama ay magpapatuloy sa paglago sa loob ng isang lupunan na may gayong mapagpahintulot na disposisyon.

II TIMOTEO 3:13 
Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya.

Sa lahat ng mga ito, ang Dios ay hindi nararapat na masisi o mapagdudahan! Ating nalalaman sa pamamagitan ng budhi na yaong mga dapat na sisihin ay ang mga lider na nagpapahintulot sa masama! Samantala, ang pagkakaiba ng Dios at tao ay ang una ay hindi nagsasagawa ng kahatulan karaka-raka, nagbibigay sa nagkasala ng pagkakataon upang magsisi.

II PEDRO 3:9 
Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

Bagaman may mga taong masasama na nakikinabang sa pagpapahinuhod ng Dios, ang masasamang tao ay nagsasamantala sa pagkakataon upang gumawa pa ng maraming kasamaan, hindi inuunawa ang kabutihan ng Dios! Sa halip na kunin ang oportunidad upang magbago, kanilang kinukuha ang pagkakataon upang palawigin ang kanilang masasamang mga gawa.

ECLESIASTES 8:11 
Sapagka't ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan.

ROMA 2:4 
O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi?

Kaya paano naman ang duda sa pag-iral ng Dios dahil sa mga kasamaan na ngayon ay lumulukob sa lipunan ng sangkatauhan? Ang isang pantas na mag-aaral ng Biblia ay magsasaalang-alang nito: Ang mga bagay ay nangyayari bilang buhay na mga patotoo na ang sinasabi ng salita ng Dios sa mahabang panahon ay totoo. Una, Siya ay umiiral. Iyon ang hindi mapapasubalian na katotohanan. Ikalawa, kung ang mga tao ay hindi maniniwala at susunod sa Kanya, ang lahat ng kasamaan ay mananagana!

DEUTERONOMIO 28:58-68 
58 Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang, Ang Panginoon Mong Dios. 
59 Kung magkagayo'y gagawin ng Panginoon na kamanghamangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot, at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon. 
60 At kaniyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Egipto, na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. 
61 Bawa't sakit din naman, at bawa't salot, na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon, hanggang sa ikaw ay maibuwal. 
62 At kayo'y malalabing kaunti sa bilang, pagkatapos na kayo'y naging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan; sapagka't hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Dios. 
63 At mangyayari, na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo: ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo, at ibuwal kayo; at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. 
64 At pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan, mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa; at doo'y maglilingkod ka sa ibang mga dios, na hindi mo nakilala, ninyo ng inyong mga magulang, sa makatuwid baga'y sa mga dios na kahoy at bato. 
65 At sa gitna ng mga bansang ito ay hindi ka makakasumpong ng ginhawa, at mawawalan ng kapahingahan ang talampakan ng iyong paa: kundi bibigyan ka ng Panginoon doon ng sikdo ng puso, at pangangalumata, at panglalambot ng kaluluwa: 
66 At ang iyong buhay ay mabibitin sa pagaalinglangan sa harap mo; at ikaw ay matatakot gabi't araw, at mawawalan ng katiwalaan ang iyong buhay. 
67 Sa kinaumagaha'y iyong sasabihin, Kahi manawari ay gumabi na! at sa kinagabiha'y iyong sasabihin, Kahi manawari ay umumaga na! dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikatatakot, at dahil sa paningin ng iyong mga mata na iyong ikakikita. 
68 At pababalikin ka ng Panginoon sa Egipto sa pamamagitan ng sasakyan, sa daan na aking sinabi sa iyo, Hindi mo na uli makikita; at doo'y pabibili kayo sa inyong mga kaaway na pinaka aliping lalake, at babae, at walang taong bibili sa inyo.

Gaya ng sinabi sa mga talata, ang resulta ng hindi pagtalima sa mga salita ng Dios ay mga salot, karamdaman, sakit, kamatayan, pangangalat ng mga bayan, ang pangangailangan na maglingkod sa ibang mga dios, maging kahoy at bato, at pagiging dayuhan sa ibang mga lupain kung saan mayroong nagpapatuloy na kalungkutan at katakutan. Sa maraming mga porma, ang mga ito ay napagmamasdan sa bawat dako at sa ilang antas ay naranasan ng marami - kabilang na ang mga Pilipino.

Sa kabuoan: Nasaan ang Dios? Siya ay umiiral. Ang mabuting Dios ay umiiral subali’t ang masama ay malaganap dahil sa rebelyon ng tao: yaon ay ang hindi pagsunod sa Kanyang mga salita. Ang tao ay nagdurusa mula sa kanyang sariling kagagawan.

Ang Dios ba ay dapat sisihin dahil sa lipunan na mayroong lumalalang mga karamdaman? Hindi. Sila na nagpapahintulot na ang kasamaan ay yumabong ang nararapat na sisihin. Sila ang nagpapahintulot sa kasiyahan ng kasalanan.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

Maitim na Balat, Pangong Ilong, at Makapal na mga Labi? Nguni’t Tayong Lahat ay Magkakapatid!


Bakit kailangang magkaroon ng pakiramdam ng pagiging mataas kaysa iba, pagiging bastos, matayog ang isip, arogante, o makasarili simpleng dahil sa kulay ng balat ng isa, ang tabas ng ilong ng isa, ang hugis ng mga labi ng isa?

Sa madalas na pagkakataon, iniisip ng mga tao na ang kulay ay tumutukoy kung sino ang mas mataas (lahi). Subali’t maging ang pisikal na hugis ng mga mata, mga labi, at ang ilong ay nag-aanyaya ng diskriminasyon mula sa mga tao na naniniwala na sila ay nilikha na higit na mataas kaysa iba.

Walang mali, halimbawa, sa mas malapad na mga ilong at malalaking mga labi niyaong mga galing ng Aprika. Sa ilalim ng ating mga balat, tayong lahat ay magkakapareho. Nguni’t ito ay mahalaga sapagka’t ang mga kaisipang nakabatay sa kulay ng herarkiya batay sa lahi ay nagpapatuloy sa pagsalot sa atin, ang puti bilang nasa ibabaw at ang itim ang nasa ilalim.

Sa isang pagsasaliksik na isinagawa sa pamamagitan ng may kakayahan na mga siyentipikong mga awtoridad ay sinasabing sa ilalim ng ating mga balat tayong lahat ay biyolihikong magkakapatid na lalake at babae.


Maging bago pa ang katunayan na ito ay napatunayan sa pamamagitan ng agham, ang Biblia ay nagsasabi na sa atin nito! Lahat tayo at nagmula sa isa lamang biyolohikong ina at ama.

GENESIS 3:20 
At tinawag na Eva ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka't siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay.


Ang kapaligiran, ang pagkain na ating kinakain, ang mga kaugalian, at mga tradisyon ay nakakadagdag na mga dahilan sa ating mga panlabas na anyo. Ang araw ay makakagawa na ang ating balat ay maging maitim.

AWIT NG MGA AWIT 1:6 
Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayumanggi, sapagka't sinunog ako ng araw. Ang mga anak ng aking ina ay nagalit laban sa akin, kanilang ginawa akong tagapagingat ng mga ubasan; nguni't ang sarili kong ubasan ay hindi ko iningatan.

Ayon sa siyensiya, ang tuloy-tuloy na pagkabilad sa mga sinag ng araw ay nakakadagdag sa pagkulay itim ng ating balat, gumagawa para maging mas maitim ito sa anyo kaysa sa mga mas kaunti ang pagkabilad sa araw. Sa Finland, kung saan ang araw ay hindi sumisikat ng halos apat na buwan, mapapansin, na ang mga tao ay may mapuputing balat. Ang mga taga Pinlandiya ang ibinibilang na pinakamapuputlang mga tao.

Marami ang nagtataka kung paano ang mga taga Pinlandiya ay nabubuhay na walang sinag ng araw kapag taglamig, at ang kalikasan ay tumutugon ng 24 na oras nito sa tag-araw. Ang matinding kaibahan sa mga kundisyon ng liwanag ay mayroong malalalim na epekto sa lahat ng kalagayan sa buhay sa Pinlandiya.

Para sa mauunawaang mga dahilan, ang mga pampublikong mga ispasiyo ay nagkakaroon ng buhay sa tag-init. Ang malupit na taglamig, walang katapusang liwanag sa araw ay hindi dumarating isang araw na masyadong maaga. Ang tag-init sa Pinlandiya ay isang pagkakataon upang gugulin sa labas ng bahay na tinatamasa ang maiksi subali’t matamis na panahon, at ang lahat ng mga alalahanin ay itinigil hanggang ang mga gabi ay dumilim na muli. 

http://www.visitfinland.com/article/land-of-the-midnight-sun/

Hindi kasalanan ng isang miitim na tao na nagdulot sa kanya upang ipanganak na maitim gaya ng paniniwala ng mga Mormons. Narito ang kanilang isinulat sa Aklat ng mga Mormons.


Ang matagal na pagkabilad sa mga elemento at ang araw ay makagagawa sa ating mga balat na maging total na maitim sa isang haba ng panahon ng henerasyon.

Mabilis na mga Katotohanan: 

Si Jablonski at Chaplin ay nagpanukala ng paliwanag para sa naobserbahan na pagkakaiba ng hindi pinaitim na balat ng tao na may taunang pagkabilad sa UV. Sa pamamagitan ng paliwanag ni Jablonski at Chaplin, mayroong dalawang nagkakalabang puwersa na nakakaapekto sa kulay ng balat ng tao:

1. Ang melanin na gumagawa ng mas maitim na kulay ng balat ng mga tao ay nagsisilbi bilang isang pansala sa liwanag upang pangalagaan laban sa masyadong maraming UV light na pumupunta sa ilalim ng balat ng tao kung saan ang masyasdong maraming UV ay nagdudulot ng pagkasunog sa araw at gumagambala sa pagbuo ng mga prekursor upang makagawa ng DNA ng tao; versus

2. Ang mga tao ay nangangailangan at hindi kukulangin sa pinakamababang hangganan ng UV light upang makarating ng malalim sa balat ng tao upang gumawa ng bitamina D, na kailangan para sa pagbuo at pagmamantine ng mga buto ng kalansay ng tao.

Napansin ni Jablonski at Chaplin na kapag ang mga tao na katutubo sa isang lugar ay nag-ibang bayan, sila ay nagdadala sa kanila ng sapat na gene pool upang sa nalolooban ng isang libong (1,000) taon, ang balat ng kanilang mga angkan na nabubuhay ngayon ay naging maiitim o naging mapuputi upang makaangkop para lumapat sa pormula na ibinigay sa itaas-na may kapansin-pansin na pagbukod ng may maitim na balat ng mga tao na lumilipat sa hilagaan, gaya ng pagpaparami ng mga tao sa baybaying dagat ng Greenland, upang manirahan kung saan sila ay mayroong buong taon na tustos ng pagkain na sagana sa bitamina D, gaya ng isda, kaya walang pangangailangan para sa kanilang balat upang pumuti para pahintulutan ang sapat na UV sa ilalim ng kanilang balat upang maghalo ng bitamina D na kailangan ng mga tao para sa malusog na mga buto. 

http://www.beautyofbeauty.com/skincolour.htm

Maging ang pagkain na ating kinakain sa mga henerasyon ay makapagbabahagi sa ating mga pisikal na anyo. Sa Pilipinas ay mayroong mga isla na kilala bilang Camotes Islands kung saan ang mga natibo ay kumakain ng kanila lamang pangunahing pagkain, kamote o sweet potato. Ang mga natibo doon ay mabababa. Ako ay nakaranas nang ang isang kaanib mula sa partikular na lugar na yaon ay nakiusap na magpakuha ng litrato kasama ako, silang lahat ay nakatayo samantalang ako ay nakaupo sa isang silya. Gayunman, ako ay mas mataas pa rin sa kanilang lahat! Ang kamote ay walang sapat na B Complex vitamins na nagdidikta sa pagsulong sa pagtangkad ng isang tao.

Ang mga tao na ang kanilang pagkain ay sagana sa B Complex vitamins gaya niyaong mga kumakain ng tinapay mula sa trigo ay nagtatamo ng higit na tangkad kaysa iba.

Yayamang mayroong walong magkakaibang bitamina na bahagi ng pamilya ng Vitamin B complex, mayroong benepisyong pangkalusugan na nagkaroon ng kaugnayan sa isa’t isa. Sa katunayan maraming eksperto sa kalusugan ang nagrerekomenda sa Vitamin B Complex para sa pagbaba ng timbang yamang ito ay tumutulong sa digestive system at nagpapaganda sa pag-absorb ng carbohydrates. Ang ilang eksperto sa kalusugan ay nagmumungkahi rin upang isama ang Vitamin B complex supplements at mga pagkain sa diyeta ng kanilang mga anak, yamang ito ay magtataguyod sa paglaki at makatutulong sa kanila upang lalong tumangkad. 

http://www.diethealthclub.com/vitamin-diet/vitamin-b-complex.html

Maging ang sukat at haba ng ilong kung minsan ay idinidikta ng kapaligiran.

Gaya ng iniulat ni Emily DeMarco ng Inside Science (8/12/2016), ang ating mga ilong ay gumaganap sa papel ng isang air conditioner ayon sa isang pag-aaral. Ang pagsasaliksik, ay inilimbag sa American Journal of Physical Anthropology, nakasentro sa presyon upang ipaliwanag kung paano nakuha ng ilong ang hugis nito.

Alinsunod, sa mainit, basang kapaligiran, ang presyon sa haba ng panahon ay nagpapabago sa ilong upang mag-iba ito sa mas malapad na hugis upang palamigin ang utak. Si Scott Muddux, ang pangunahing may akda sa pag-aaral at isang biyilohikal na antropologo ngayon sa Unibersidad ng North Texas Health Science Center sa Fort Worth, ay nagsasabi na ang hangin sa malamig na temperatura ay hindi makahahawak ng masyadong maraming tubig, kung kaya, walang presyon sa ilong upang lumapad gaya ng sa kabaligtaran ng sa mainit, basang mga temperatura. “Sa mainit, basang mga kapaligiran na nagbabawas sa abilidad ng ating mga katawan upang maglabas ng init sa pamamagitan ng pagpapawis, ang ilong ay makatutugon sa presyon na yaon at, sa haba ng panahon, mag-iba sa pagkakaroon ng mas malapad na hugis, na nagpapahintulot ng mas maraming pagkabawas ng init at maaaring makatulong sa pagpapanatiling malamig ng utak,” wika ni Maddux. 

Pagkatapos ng pagsasaliksik at ang lahat ng bagay ay nasabi na at nagawa, ang konklusyon ay ang mga katotohanan sa Biblia ay tunay lahat. Tayo ay nagmula kay Adan at Eva - at hindi mula sa mga tsimpanse o bakulaw - at tayo ay biyolohikal na magkakapatid na lalake at babae. Ang magsanay ng diskriminasyon kung gayon ay kasamaan.

SANTIAGO 2:1-4 
1 Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. 
2 Sapagka't kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto, at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak; 
3 At inyong itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, Maupo ka rito sa dakong mabuti; at sa dukha ay inyong sabihin, Tumayo ka riyan, o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan; 
4 Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili, at nagiging mga hukom na may masasamang pagiisip?

Sa Israel, ang Dios ay nagpakita ng Kanyang galit sa dalawa Niyang mga lingkod nang sila ay nagsaisip ng pakiramdam na yaon ng pagkamataas. Si Miriam at Aaron ay lumaban kay Moises dahil sa pagaasawa sa isang maitim na babae. At sila ay sinansala ng Dios.

BILANG 12:1-15 
1 At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises tungkol sa pagkapagasawa niya sa isang babaing Cusita: sapagka't siya'y nag-asawa sa isang babaing Cusita. 
2 At kanilang sinabi, Ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin? At narinig ng Panginoon. 
3 Ang lalake ngang si Moises ay totoong maamong loob, na higit kay sa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. 
4 At sinalita agad ng Panginoon kay Moises, at kay Aaron, at kay Miriam, Lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan. At silang tatlo ay lumabas. 
5 At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap, at tumayo sa pintuan ng Tolda, at tinawag si Aaron at si Miriam: at sila'y kapuwa lumabas. 
6 At kaniyang sinabi, Dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita: kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kaniya sa pangitain, na kakausapin ko siya sa panaginip. 
7 Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon; siya'y tapat sa aking buong buhay: 
8 Sa kaniya'y makikipag-usap ako ng bibig, sa bibig, ng maliwanag, at hindi sa malabong salitaan; at ang anyo ng Panginoon ay kaniyang makikita: bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? 
9 At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila; at siya'y umalis. 
10 At ang ulap ay lumayo sa Tolda; at narito, si Miriam ay nagkaketong, na pumuting gaya ng niebe; at tiningnan ni Aaron si Miriam, at narito, siya'y nagkaketong. 
11 At sinabi ni Aaron kay Moises, Oh panginoon ko, isinasamo ko sa iyo na huwag mong iparatang ang kasalanan sa amin, sapagka't ginawa namin na may kamangmangan, at sapagka't kami ay nagkasala. 
12 Huwag mong itulot sa kaniya, isinasamo ko sa iyo, na maging parang isang patay na tunaw ang kalahati ng kaniyang laman paglabas sa tiyan ng kaniyang ina. 
13 At humibik si Moises sa Panginoon, na sinasabi, Pagalingin mo siya, Oh Dios, ipinamamanhik ko sa iyo. 
14 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Kung siya'y niluran ng kaniyang ama sa kaniyang mukha, hindi ba siya mahihiyang pitong araw? kulungin siyang pitong araw sa labas ng kampamento, at pagkatapos ay madadala siyang muli sa loob. 
15 At si Miriam ay kinulong na pitong araw sa labas ng kampamento: at ang bayan ay hindi naglakbay hanggang si Miriam ay nadalang muli sa loob.

Samantala, ang mga pagpatay kamakailan sa Estados Unidos ay nagpapakita na mayroon, sa isang paraan o sa iba, diskriminasyon sa mga Amerikano mismo.

Mga kabataang itim na lalaki pinatay ng pulis EU sa pinakamataas na antas sa isang taon na 1,134 na kamatayan

Ang mga kabataang itim na lalake ay siyam na beses na mas malamang kaysa ibang mga Amerikano ang mapapatay ng mga opisyal ng pulis sa 2015, ayon sa mga natuklasan ng isang Guardian study na nagtala ng pinal na talaan na 1,134 na kamatayan sa mga kamay ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa taong ito.

Sa kabila ng umaabot lamang sa 2% ng total na populasyon ng EU, ang mga Aprikanong Amerikano na kalalakihan sa pagitan ng mga edad 15 at 34 ay bumuo ng mahigit sa 15% ng lahat ng mga kamatayan na itinala sa taong ito sa pamamagitan ng kasalukuyang ginagawang imbestigasyon sa paggamit ng nakamamatay na puwersa ng pulis. Ang kanilang antas ng mga kamatayan na kasangkot ang pulis ay limang beses na mataas higit sa mga puting kalalakihan sa katulad na edad.

Itinambal kasama ng opisyal na data ng pamahalaan sa dami ng namamatay, itong bagong natuklasan ay nagpapakita na halos isa sa bawa’t 65 kamatayan ng isang batang Aprikanong Amerikano sa EU ay isang pagpatay ng pulis. 

https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/31/the-counted-police-killings-2015-young-black-men

Ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga pisikal na pagkatao ng isang tao.

ROMA 2:11 
Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao.

Upang maging makadios ay matuto kung paano magmahal ng isang tao hindi alintana ang kulay, tangkad at pisikal na kaanyuan! Pagkatapos ng lahat, tayong lahat ay magkakatulad lampas sa balat. Tayo ay ginawa ng isang Dios.

Pahintulutan ninyo na aming ipaalaala sa mga mamamayang Amerikano na samantalang sila ay nakahihigit sa mga armas, teknolohiya, kayamanan, at kapangyarihang pulitikal, sila ay hindi nakahihigit sa mga maiitim at sa mga tinatawag ng mundo na “mas pangit” na mga tao ng mundong ito.

Sa Dios ang kaluwalhatian.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

Paghatol sa mga Pagpatay: Hindi para Sisihin si Duterte kundi Lagumin ang Katotohanan

9/25/2016 , 0 Komento


Ang paghatol na may pagkapatas at katarungan ay batay sa mga katotohanan, realidad, at lohika. Ang kasaysayan ang sasaksi na sa mga mahihirap na mga kaso na nireresolba sa pamamagitan ng hustisya ng tao, pinaka madalas, lohika, realidad at katotohanan ay nagkakatulong na magkasama upang lagumin kung ano ang katotohanan.

Ang katotohanan ay, nagkaroon ng dalawang sanggol, ang isa ay patay at ang isa ay buhay. Mayroong dalawang babae na nag-aangkin na siyang byolohikong ina ng nabubuhay na sanggol. Upang solusyunan at makapagbigay ng hatol sa tila mahirap na kaso, si Solomon ay gumamit ng lohika.

I MGA HARI 3:16-28 
16 Nang magkagayo'y naparoon sa hari ang dalawang babae na mga patutot, at nagsitayo sa harap niya. 
17 At sinabi ng isang babae, Oh panginoon ko, ako at ang babaing ito ay tumatahan sa isang bahay; at ako'y nanganak ng isang batang lalake sa bahay na kasama ko siya. 
18 At nangyari, nang ikatlong araw pagkatapos na ako'y makapanganak, na ang babaing ito'y nanganak naman; at kami ay magkasama; walang iba sa amin sa bahay, liban sa kaming dalawa sa bahay. 
19 At ang anak ng babaing ito ay namatay sa kinagabihan; sapagka't kaniyang nahigan. 
20 At siya'y bumangon sa hating gabi, at kinuha niya ang anak kong lalake sa siping ko, samantalang ang iyong lingkod ay natutulog, at inihiga niya sa kaniyang sinapupunan, at inilagay ang kaniyang patay na anak sa aking sinapupunan. 
21 At nang ako'y bumangon sa kinaumagahan upang aking pasusuhin ang aking anak, narito, siya'y patay: nguni't nang aking kilalanin ng kinaumagahan, narito, hindi ang aking anak na aking ipinanganak. 
22 At sinabi ng isang babae, Hindi; kundi ang buhay ay aking anak at ang patay ay iyong anak. At sinabi ng isa: Hindi; kundi ang patay ay ang iyong anak, at ang buhay ay siyang aking anak. Ganito sila nangagsalita sa harap ng hari. 
23 Nang magkagayo'y sinabi ng hari, Ang isa'y nagsasabi, Ang aking anak ay ang buhay, at ang iyong anak ay ang patay: at ang isa'y nagsasabi, Hindi; kundi ang iyong anak ay ang patay, at ang aking anak ay ang buhay. 
24 At sinabi ng hari, Dalhan ninyo ako ng isang tabak. At sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. 
25 At sinabi ng hari, Hatiin ng dalawa ang buhay na bata, at ibigay ang kalahati sa isa at ang kalahati ay sa isa. 
26 Nang magkagayo'y nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari, sapagka't ang kaniyang pagmamahal ay nagniningas sa kaniyang anak, at sinabi niya, Oh panginoon ko, ibigay mo sa kaniya ang buhay na bata, at sa anomang paraa'y huwag mong patayin. Nguni't ang sabi ng isa, Hindi magiging akin ni iyo man; hatiin siya. 
27 Nang magkagayo'y sumagot ang hari at nagsabi, ibigay sa kaniya ang buhay na bata, at sa anomang paraa'y huwag patayin: siya ang ina niya. 
28 At nabalitaan ng buong Israel ang kahatulan na inihatol ng hari; at sila'y nangatakot sa hari: sapagka't kanilang nakita na ang karunungan ng Dios ay nasa kaniya, upang gumawa ng kahatulan.

Mayroong internasyonal na paghiyaw tungkol sa diumano ay extra-judicial killings sa laban ni Duterte kontra sa ipinagbabawal na gamot. Sinasabi ko na “diumano” sapagka’t ang mga ito ay hindi maibibilang na katotohanan.

Samantala, pahintulutan ninyo na aking maipaalala sa media na maging maingat sa kanilang paggamit ng mga salita. Ang “Extra-judicial killings” ay nararapat mangahulugan na ang mga gumagawa ng mga pagpatay ay mga tao na nasa kapangyarihan!

Ito ay pinaka-tiyak na hindi patas na taguriang “extra-judicial killing” sa mga pagpatay na ginawa mismo ng mga kriminal!

Napaka hindi patas na ipatungkol ang lahat ng mga pagpatay na nangyari mula Mayo 10 ng taong ito sa pamamahala ng nakaupong Pangulo. Ang mga mamamahayag ay nararapat na magsanay ng sentido ng delicadeza sa pagpapatungkol sa kaninoman ng anumang maling gawain sa lipunan. Sa akin personal, ako’y naniniwala na ang lahat ng mga pagpatay na nangyari mula Mayo 10 ay hindi nararapat na ibilang sa administrasyon ni Duterte.

Ito ay malinaw na naaayon sa konstitusyon at tumpak na si Duterte ay kumuha ng pamamahala ng kapangyarihan noon lamang huling araw ng Hunyo ng taong ito. Paano magagawa ng sinoman na nasa kanyang tamang estado ng lohika, konsensya at isip, na mag-isip na yaong mga pinatay sa nakaraang rehimen ay isisisi sa pamahalaan ni Pangulong Duterte? Hindi ba ito ang implikasyon na ating nakukuha sa mga ulat ng kapuwa lokal at internasyonal na pahayagan ngayon? Kung ang isa ay hindi makapagsabi ng simula - at ang mga hangganan ng panahon - napaka tiyak na hindi niya rin masisiguro kung ano ang magiging dulo.

ISAIAS 46:9-10 
9 Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko; 
10 Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan:

Mayroong maraming pagdadaanan na maaaring ibilang upang humantong sa pinaka siguradong punto ng katarungan at pagkapatas. Sigurado na ang pinakamaikling guhit sa pagitan ng dalawang distansya ay sa pagitan ng dalawang eksaktong tuldok na tumatakbo na tuwid hangga’t maaari mula sa isa hanggang sa isa pa.

Ang punto upang magsimula rito ay, maaari ba na ang mga kriminal na tinutugis ngayon ng administrasyong Duterte ay nagpapatayan upang mapangalagaan ang kanilang sariling interes!? 

Maaari ba na may mga pagpatay na nangyari pangunahin dahil ang mga pulis ay nagsisikap na ipagtanggol ang konstitusyon, o ang utos ng kanilang kumander, at ang kanilang sariling mga buhay!?

Maaari ba na mayroong mga nagwawala dahil wala nang kinabukasan sa kanilang mga bisyo at mga ilegal na mga gawain sa ilalim ng administrasyong Duterte? At maaari ba na gusto lamang nilang idawit ang iba, maging ang inosente!?

Kung ang sagot sa lahat ng mga katanungang ito ay oo, kung gayon ay hindi lohikal na isisi at bilangin ang bilang ng mga pinatay at namatay mula Mayo 10 hanggang sa araw na ito sa administrasyong Duterte. Gaano ka estupido ang isa tao ay maaaring maging!!! Paano mo lalagumin ang mga bilang at ipatungkol ito sa isa at isa lamang dahilan? Ang malala, ikaw ay magpatuloy at tagurian ang mga ito bilang “extra-judicial killings.”

Nalalaman natin ayon sa siyensya at lohika na ang mga adik sa droga ay mga taong ibinilang na wala sa kontrol, maging ng kanilang mga sarili. Ang isang paraan upang tulungan sila ay ipakita sa kanila at ipatikim sa kanila ang hampas ng braso ng batas.

Kung kanilang makikita na ng mga nagtutulak at mga gumagamit ay isinasakdal at hindi hinahayaan, sila ay magdadalawang isip sa pagpapatuloy sa kanilang mga bisyo na pinaka siguradong estupido. Ang parusa ay pamigil sa krimen.

HEBREO 10:28 
Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa:

Mayroon tayong napakalakas na himaymay sa hibla ng hurisprudensya ng Pilipinas na tinatawag na “karapatang pantao.” Ito ay bahagi rin ng batas ng lupain na samantalang mayroong mga klausa na nangangalaga sa mga hayop, walang batas o seksyon o artikulo sa konstitusyon na nagsasabi na pangalagaan ang buhay ng hayop, kailangan nating isakripisyo ang buhay ng isang tao.

Sa Biblia, mayroong mga tao na hindi maibibilang na mga tao upang tamasahin ang karapatang pantao, lalo pa nga, ang mga nahatulang mga drug lord at mga nagtutulak!

II PEDRO 2:12 
Datapuwa't ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol.

Marami pa sa kasunod.

Sincerely yours,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

May Pag-asa Para Sa Mga Adik Sa Droga

8/10/2016 1 Komento


Basahin ang unang bahagi ng blog na ito.

Ang kasabihan sa Tagalog na “Habang may buhay, may pagasa” ay biblikal.

ECLESIASTES 9:4 
Sapagka't sa kaniya, na napisan sa lahat na may buhay ay may pagasa: sapagka't ang buhay na aso ay maigi kay sa patay na leon.

Ako ay saksi sa katotohanang ito na sa mga Members Church Of God International ( MCGI ), ang makapangyarihang kamay ng Dios ay lumilikhang muli ng mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya.

GAWA 26:18 
Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.

Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya na ang Dios ay gumagawa ng Kaniyang mga gawa, binabago ang isang tao. Ang pagbabago sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagagawa sa pamamagitan ng awa ng Dios.

TITO 3:5 
Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo,

II CORINTO 5:17 
Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago.

Mga buhay na halimbawa 
Mayroong ilang mga ministro ng MCGI at maraming mga miyembro na mga dating adik sa droga. 

Partikular na yaong mga nakumbinsi sa pamamagitan ng aming Prison Ministry, sila ay naging mga may pagkatakot sa Dios at mga responsableng mga tao at mga lalaking may pamilya. Tandaan na sila ay hindi mga miyembro bago sila nakulong kundi mga nakumbinsi lamang noong sila ay nasa piitan. 

Aking nasaksihan kung paanong ang mga taong ito - mga dating adik sa droga - ay matinding nagpunyagi sa pamamagitan ng pananampalataya upang iwan ang kanilang mga bisyo at pagkagumon upang masunod ang pagtawag ng Dios. Ngayon, sa pamamagitan ng tulong at awa ng Dios, ang ilan sa kanila ay naging may kakayahang mga ministro ng ebanghelyo at mga buhay na halimbawa para sa iba na ibig magbago. Mayroon talagang pagasa para sa mga adik sa droga!

Paano ito nangyayari? 
Ang salita ng Dios ay buhay at makapangyarihan na gumagawa sa loob ng isang tao na sumasampalataya.

HEBREO 4:12
Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso.

Ang salita ng Dios ay tinanggap - kung tinanggap - ay ito ay ang gumagawa sa loob ng isang sumasampalataya.

I TESALONICA 2:13 
At dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Dios, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid baga'y ang salita ng Dios, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi, ayon sa katotohanan, na salita ng Dios, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya.

Ano ang pagkalulong sa droga

Ang pagkalulong ay nangangahulugan bilang isang talamak, lumalalang sakit sa utak na ipinakikilala ng mapilit na paghahanap at paggamit ng droga, sa kabila ng mga mapaminsalang kahihinatnan. Ito ay ibinibilang na isang sakit sa utak sapagka’t ang utak ay binabago ng droga; binabago nito ang balangkas at kung paano ito gumagana. Ang mga pagbabago sa utak ay maaaring maging pang matagalan at maaaring pumunta sa maraming mga nakapipinsala, madalas ay sumisira sa sarili, na mga pagkilos. (https://www.drugabuse.gov/publications/media-guide/science- drug-abuse-addiction- basics)

Hindi ba natin maaaring iwan na lang ang pagtatrabaho sa pagkalulong sa droga sa siyensya?
Ang siyensya ay tumutulong upang wakasan ang adiksyon at ito ay gumagamit ng bagong pagsasaliksik. Subali’t ang mga siyentipikong pagsisikap ay hindi sapat upang mapagbago ang mga adik sa droga. Payak na makikita sa mga literatura sa pagkalulong sa droga ang pag-amin ng mga limitasyon ng siyensya.

Noong ang pagsasaliksik sa adiksyon ay nagsimula ng mga taon ng 1930, ang adiksyon ay nakita pangunahin na bilang isang pagkasira ng moral sa halip na bilang isang isyu sa kalusugan ng publiko. Mula noon, tayo ay gumawa ng malalaking hakbang sa ating pag-unawa sa karamdaman at neurobiology. Mayroon pa ring maraming dapat magawa upang maunawaan ang lawak ng genetic variations at iba pang konsikuwensya medikal kaugnay ng adiksyon. Ang mahalagang siyentipikong pagsasaliksik ay nararapat na magpatuloy - at lumawak - kung ating puputulin ang kapit ng adiksyon sa ating lipunan. (http://www.shatterproof.org/pages/science-of- addiction)

Mayroon nitong sipi mula kay Blaise Pascal na nagsasabi, “Mayroong isang hugis-Dios na vacuum sa puso ng bawa’t tao na hindi mapupuno ng alinmang nilikhang bagay, kundi ang Dios lamang, ang Manlalalang.” Si Pascal ay isang matematisyan at pilosopo.

Subali’t ano ang sinasabi ng siyensya? Sa kaibuturan ng ating pagkatao ay isang vacuum na pupunuin ng pinakamalakas na impluwensya sa ating mga buhay at yaon ay ang pananampalataya sa Dios! Ito ay natuklasan ng mga modernong siyentipiko na sa isang partikular na lugar sa ating mga utak ay umiiral itong vacuum!

Sa isang ulat ni Arthur Martin, lumalabas na ang mga tao ay programado upang maniwala sa Dios. At ito ay gayon sapagka’t ito ay nagbibigay sa kanila ng mas mabuting pagkakataon na mabuhay. Sinabi ng ulat -
… Ang mga natuklasan ni Bruce Hood, propesor ng developmental psychology sa Unibersidad ng Bristol, ay nagmumungkahi na ang makamahiko at sobrenatural na mga paniniwala ay nakakonekta sa ating mga utak mula kapanganakan, at ang mga relihiyon ay kung gayon kumakabit sa isang makapangyarihang puwersa. Ang kanyang gawa ay suportado ng ibang mananaliksik na nakatagpo ng katunayan na nag-uugnay ng mga relihiyosong damdamin at karanasan sa partikular na mga rehiyon ng utak. Kanilang iminumungkahi na ang mga tao ay programado upang tumanggap ng isang damdamin ng ispirituwalidad mula sa elektrikal na aktibidad sa mga lugar na ito. (“Kung bakit tayo ay ipinanganak upang maniwala sa Dios: Ito ay konektado sa utak, ang wika ng sikologo,” Dailymail, (9/7/2009)

Ang paniniwala sa sobrenatural ay hindi “isang bagay na estupido” gaya ng sinasabi ng mga ateista. Ito ay napatunayan sa paraan ng siyensya na ang mga sobrenatural na koneksyon sa isang dako sa kalaliman ng ating pagkatao. Ito ay nasa vacuum na ito na ang katotohanan tungkol sa Dios at ang Kanyang mga katuruan ay nararapat na lumugar. Kung hindi ganito ay mangangahulugan ng disastre. Ang pagpuno sa vacuum na ito ng mga kinathang katuruan at mga kuwentong engkantada ay ang pangunahing sanhi ng kabuktutan.

MARCOS 7:7 
Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao.

ROMA 10:3 
Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios.

Ang sanhi ng lahat ng ito
 Ang pagtanggi upang ipasailalim sa kalooban ng Dios ay ang sanhi ng lahat ng kasamaan at kabuktutan sa tao kabilang na ng adiksyon sa droga sapagka’t ang isip ay tinirahan ng mga masasamang bagay. Ang lugar na nakareserba para sa Makapangyarihan Sa Lahat ay nadiktahan ng huwad kaligayahan.

ROMA 1:28-32 
28 At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat;
29 Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala,
30 Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang,
31 Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag:
32 Na, bagama't nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.

Ang tunay na sanhi at ugat ng lahat ng kasamaan sa lipunan ng tao ay mga imbentong katuruan ng tao at mga maling rehiliyon! Kanilang naimpluwensyahan ang terorismo, pagkamalabis, panatismo, at ateismo, na naghahatid sa mga tao upang itakuwil ang katotohanan sa mga Banal na Kasulatan!

Ang gayong pagtanggi ay nagkaroon ng kanyang mga mabigat na mga konsikuwensya: ang paniniwala sa kasinungalingan. At ito ay mabigat sapagka’t ang may-ari ng mga salitang yaon na nararapat kilalanin ng tao, ay nagpaparusa sa mga nagbabalewala sa Kaniya at sa Kaniyang kalooban. Ang mga talatang ito ay hindi nagsisinungaling -

II TESALONICA 2:11-12 
11 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan:
12 Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan.

Sa isang umaabuso sa droga o adik, ang abuso ay nagiging abuso at ang adiksyon ay nagiging adiksyon dahil sa paulit-ulit na pagkilos. Subali’t ang ikot ay masisira kapag ang vacuum sa tao ay tumutugon sa tawag ng Dios para sa pagbabago. Ang mga kasinungalingan na nalagay sa isip ay nararapat na malinis at ang pagkakaayos ay maitama sa pamamagitan ng mga salita ng Dios, upang ang vacuum na nakareserba para sa Kanyang Manlilikha ay maaaring mapaandar ng tama at maugnay sa tao. Kung gayon ang pagibig sa mga droga ay mabubunot sa ugat.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

1 (mga) komento:

Adiksyon sa Droga: Ang Hiwaga ay Nagsisimula sa Pagsubok

8/09/2016 0 Komento


Isang makatuwiran, matalino, lohikal, at pantas na payo ng Biblia ay “subukan ang lahat ng mga bagay.” Ang layunin gaya ng pagkakasaad sa mga sumusunod na talata ay upang manghawak sa mabuti at lumayo sa lahat ng anyo ng masama..

I TESALONICA 5:21-22 
21 Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti;
22 Layuan ninyo ang bawa't anyo ng masama.

Ang naipong kaalaman ng sangkatauhan mula pa sa simula ay nagsasalamin sa kaalaman ng mga bagay na napatunayang mabuti na kailangan nating panghawakan, at masama na nararapat nating layuan. Ating tingnan ang isang halimbawa ng dapat sana ay isang naliwanagan subali’t hindi talaga. 

Si Buda, ang dios ng mga Budista at autoridad ng pananampalataya ng may isang bilyong tao sa planeta, ay namatay sa pagkain ng isang uri ng nakalalasong kabute ayon sa ensiklopedya. Si Buda, mula sa kaniyang pangalan, Siddhārtha Gautama, ay payak na tinawag na “Buda,” na nangangahulugan na siya ay “naliwanagan.” Ang Buda ay nangangahulugang “ang naliwanagan isa”.

Ang Budismo, isang mayor na relihiyon sa mundo, ay itinatag sa hilagang-silangang Indya at batay sa mga katuruan ni Siddhartha Gautama, na nakilala bilang Buda, o ang Naliwanagang Isa.

Nagsimula bilang isang kilusan sa kumbento sa nalolooban ng nangingibabaw na tradisyong Brahman ng araw, ang Budismo ay mabilis na lumago sa isang natatanging direksyon. Ang Buda ay hindi lamang tumanggi sa makabuluhang aspeto ng pilosopiyang Hindu, nguni’t hinamon din ang autoridad ng pagkasaserdote, itinanggi ang bisa ng mga kasulatang Vedas, at itinanggi ang kultong sakripisyo na nakabatay sa mga ito. Higit sa rito, kanyang binuksan ang kanyang kilusan sa mga kasapi ng lahat ng mga lipi, itinatatwa na ang halagang espiritwal ng isang tao ay isang bagay ng kapanganakan. (Pinagmulan: Encarta)

Marahil dahil sa kanyang tahasang pagtanggi upang maniwala sa Dios ng Biblia, o ng kaniyang ignoransiya sa Biblia, siya ay nagsalarawan ng isang bagay na direktang kabaligtaran ng kaniyang sikat na pangalan “Buda.” Kung tunay na siya ay naliwanagan, dapat sana siyang naging maingat sa pagkain ng mga kabute - ang dahilan ng kanyang kamatayan - sapagka’t hindi ang lahat ng mga kabute ay magkakatulad.


Samantalang maraming uri ng mga kabute ay mabuti para sa mga tao at maaaring makadagdag sa ating mabuting katauhan, ito ay isang nalalamang katotohanan sa kasaysayan ng sangkatauhan na mayroong mga nakalalasong kabute. Ang mga kulay at hugis ng mga kabute ay nagpapakilala sa maaaring kainin at nagbababala sa atin sa mga nakalalason.

Narito ang mga karaniwang katangian nitong mga nakalalasong kabute:

1. Mga kulugo o kaliskis sa takip. Tandaan ang wala sa kulay na mga “tagpi” sa itaas ng litrato sa kanan. Ang mga ito ay ang mga nalabi ng unibersal na talukbong na pumapaligid sa kabuti samantalang ito ay bata. Kung minsan ang mga tagpi na ito ay nagmumukhang gaya ng mga hilera ng mga itinaas na mga tuldok, gaya na nakikita sa mga litrato sa mas ibaba pa.

2. Isang payong o hugis payong na takip. Bawa’t isa sa mga litrato na ito ay isang magandang halimbawa ng kung papaano ang hugis ng isang takip amanita, matambok gaya ng isang malapad, nakabaligtad na letrang U. O, para sa aking kapwa mahilig sa matematika, kagaya ng nakabaligtad na parabola !

3. Ang pagkakaroon ng isang nakaumbok na tasa o bulsa sa paligid ng base. Ang pabilog na tasang ito ay tinawag na “volva” at isa pang labi ng unibersal na talukbong. Ito ay madalas na nasa ilalim ng lupa kung kaya maaari mong marahan na hukayin itong kabute para makita. Ang Amanita muscaria ( karaniwang kilala bilang “tae ng palaka”) papunta sa kaliwa ay isang magandang halimbawa nitong nakaumbok na base.

4. Isang puting nilimbag na spore. Kapag ang isang takip amanita ay inilagay na nakataob sa isang may madilim na kulay na papel, madalas ay mag-iiwan ito ng isang limbag ng spore na puti.

5. Ang pagkakaroon ng isang singsing sa palibot ng tangkay. Ang singsing na ito, tinawag na ang “annulus,” ay kung saan ang isang parte ng talukbong ay idinikit sa tangkay bago ito napunit habang ang kabute ay lumalaki. (http://www.mushroom-appreciation.com/identify-poisonous-mushrooms.html#sthash.9Szkw8P9.dpbs)

Si Buda, ikinalulungkot kong sabihin, ay hindi naliwanagan at hindi isang dios sa alin pa mang pamantayan ng Biblia. Ang Dios ng Biblia, bilang halimbawa, ay nagbigay ng mga palatandaan sa mga kabute, at napagtibay ng mga henerasyon ng mga tao kung alin ang mga nakalalason.

Ang isang taong naliwanagan ay maingat tungkol sa mga bagay na kaniyang kinakain kagaya ng Apostol Pedro at ang kagaya ng Propeta Ezekiel.

GAWA 10:13-14 
13 At dumating sa kaniya ang isang tinig, Magtindig ka, Pedro; magpatay ka at kumain.
14 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Hindi maaari, Panginoon; sapagka't kailan ma'y hindi ako kumain ng anomang bagay na marumi at karumaldumal.

Pansinin na natandaan ni Pedro ang isang prinsipyo na itinuro sa kaniya nang mas nauna, at iyon ang dahilan bakit siya ay tumanggi. At narito ang isang pang prinsipyo:

EZEKIEL 4:14 
Nang magkagayo'y sinabi ko, Ah Panginoong Dios! narito, ang aking kaluluwa ay hindi nadumhan, sapagka't mula sa aking kabataan hanggang ngayon ay hindi ako kumain ng namamatay sa sarili, o nilapa ng mga hayop; o pumasok man ang kasuklamsuklam na karne sa aking bibig.

Ang isang bagay na magbabanta ng panganib sa kalusugan at buhay, at napatunayan ng mga henerasyon, ay hindi na nararapat pang subukan ng sinoman gamit ang kanyang katalinuhan at pang-unawa. Mayroon nang isang unibersal na pamantayan tungkol dito.

Ang mga droga (ang mga ipinagbabawal) ay napatunayan na nakapipinsala sa katawan ng tao. Ang mga droga ay nararapat na gamitin sa eksaktong dami at dosis, kung ang layunin ay upang mapaginhawa o gamutin ang paghihirap ng tao. Bagaman ang mga drogang ito ay mabibili nang walang reseta, hindi nangangahulugan na ang mga gamot na hindi ipinagbabawal ay laging ligtas. 

Ang mga statin drugs, bilang halimbawa, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, sa halip na hadlangan ang atake sa puso ay maaaring magdala papunta sa atake sa puso. Ang punto ko ay, kung ang mga gamot na hindi ipinagbabawal ay maaaring magdulot ng pinsala, lalo naman ang mapanganib na makapipinsalang mga drogang tinagurian bilang “ipinagbabawal na gamot.”.

Ang mga statin drugs na ang layunin ay upang kontrolin ang produksyon ng kolesterol ng atay, ay pumipigil din sa produksyon ng ibang enzymes katulad ng CoQ10 na kinakailangan sa pag-iwas sa atake sa puso. Samakatuwid, ang dapat sanang layunin ay hindi naisakatuparan.

Ang pagsubok sa ipinagbabawal na gamot ay pagiging walang ingat at kabaliwan. Ang Wikipedia ay nagsasabi, dalawa sa pinaka ginagamit at mamahaling ilegal na droga sa Pilipinas ay methamphetamine hydrochloride (shabu) at marijuana. Sa pagitan ng dalawang ito, ang shabu ay itinuturing na lalong mapanganib.

Ang shabu ay pinaghalo na mga sangkap gaya ng asido ng bateriya, gamot sa ubo at marami pang iba.

Ano ang ginagawa nito?

Bukod sa binabago ang iyong tulog, kalusugan, kalinisan, at negatibong nagkakaepekto sa bawa’t aspeto ng iyong buhay, ang shabu ay sumisira rin ng iyong mga emosyon. At ginagawa nito ito ng dahan-dahan. Sa una, iisipin mo na ang shabu ay nagpapaganda ng iyong buhay habang pinapahusay nito ang iyong tiwala sa sarili, nagpapanatili sa iyo upang maging aktibo, at nakapagpapabawas ng iyong timbang. Ang shabu ay nakagagawa rin ng permanente at hindi na maisasauli na pagkasira ng utak.
(http://bridgesofhope.com.ph/index.php/2016/05/02/what-is-the-most-dangerous-drug-addiction/)

Hindi nakapagtataka na ito ay ipinagbabawal. Ayon sa pagsasaliksik, ang shabu ay may kapangyarihan at may hiwagang kaakit-akit at malaganap na ipinagbibili sa mga lansangan sa buong mundo. Nguni’t ang napakatinding taas na naranasan ng adik mula sa droga ay hindi sapat upang tanggalin ang lohika.

Samantalang aking sinulat sa aking naunang blog, mayroong pag-asa sa mga adik sa droga. Ngayon na mayroong halos isang daan ng mga libong umamin sa sarili na mga adik at mga nagtutulak na nagsisuko sa administrasyon ni Pangulong Rody Duterte, ibig kong magbahagi ng karunugang ayon sa Biblia na maaaring magbigay ng pag-asa at buong pagbabago sa katauhan ng isang nalulong sa bawal na gamot. Ang buhay ay mahalaga. Mayroong pag-asa sa mga adik sa droga.

ECLESIASTES 9:4 
Sapagka't sa kaniya, na napisan sa lahat na may buhay ay may pagasa: sapagka't ang buhay na aso ay maigi kay sa patay na leon.

Marami pa na susunod.

Basahin ang ikalawang bahagi ng blog na ito.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

Mga Walang Kahihiyan na Mamamahayag na Lumalabag sa Kodigo ng Etika


Madali ang maglagay ng mga islogan gaya ng “Legal, tapat, at makatotohanan,” “ Sa paglilingkod sa mga Pilipino sa buong mundo,” “Walang kinikilingang sinoman, walang pinangangalagaang sinoman; walang kasinungalingan, purong serbisyo lamang!”

Nguni’t hindi gayon ang nararanasan ng mga tao sa inilalabas ng mga higanteng media sa mga araw na ito. Hindi ba?

Sa katunayan ang nahirang na Pangulong Rody Duterte ay nagsabi “pera-pera lang yan!”


Narito ang mga sipi mula sa mga pakikipag-usap ni Duterte sa media -

Tayo’y maging prangka. Ako ay nagsasabi ng mga ito na walang mga pagbibigay dahilan. Walang paghingi ng paumanhin, walang anuman. Ibig ba ninyong marinig ito? Maigi. Kung hindi, hayaan itong maging gayon. Huwag nating linlangin ang isa’t isa . Inyo nang nalalaman ito: sila’y napakarami - ang mga buwitre na nagpapanggap na mga mamamahayag!

Ang problema ay ang bawa’t anak ng puta na nag-aangkin na isang mamamahayag na gumagawa ng pera mula dito, gumagatas ng salapi, nangingikil ng salapi mula sa mga tao… at siya ay pinatay at siya ay pinarangalan sapagka’t siya ay isang mamamahayag. Parating may binayarang banat. Hindi lamang ito sa ibang mga propesyon. Huwag kailanman isipin na ikaw ay nasa larangan ng kadalisayan. (https://www.youtube.com/watch?v=XXRTdljXljA)

Ako’y nakatitiyak na ang nahirang na Pangulong Duterte ay nagkaroon ng mga karanasan na kahawig ng akin nang kanyang sabihin ang hinggil sa media sa Pilipinas ( kanyang tinutukoy ang mga higanteng networks ) bilang “pera-pera lang yan!”

Mga Halimbawa

Bakit intensyonal na ilalagay ng isang network sa kanyang balita at sabihin pang internasyonal, ang isang partikular na restawran na naghahain ng mabuting pagkain samantalang mayroong marami na naghahain ng mas mabuti ? Hindi ba nangangahulugan na ang mamamahayag ay makikinabang mula sa sumasakay sa balita na patalastas na ito?

Tinuran ito sa Merriam Webster bilang advertorial - isang patalastas sa porma na editoryal ang nilalaman. Alinsunod dito, ang salitang “advertorial” ay isang pinaghalong mga salitang “advertisement” at “editorial.” Tunay na ito ay isang patalastas na may mukha ng balita! Napaka mapanlinlang!

At bakit natin binibigyang diin ito? Sapagka’t ang balita ay nararapat na maka-layunin ( walang kasangkot na salapi ) at ang patalastas ay mahirap pangbenta ( ang pera ay kasangkot ). Kaya mahalaga na ang isa ay huwag magbihis bilang iba.

Bakit hindi pahintulutan ang may-ari ng restawran na bumili ng espasyo o oras upang mag-anunsyo ng kanyang restawran? Sa gayong paraan, ito ay lalabas na tunay na asul na patalastas at hindi bilang balita. At bakit pinahintulutan ng Editor-in-Chief ang gayong inhustisya sa ibang restawran?

Sa pamamagitan ng tinanggap na unibersal na pamantayan, ang mga negosyo ay nararapat na mag-anunsyo ng kanilang mga produkto o serbisyo at hindi sumakay gaya ng balita! Ang natatamo ay panlilinlang sa publiko! Ang tagapanood ay makapagsasabi sapagka’t nagsisimula ito bilang balita at maya-maya pa ay nandoroon na ang promosyon!

Subali’t papaano naman yaong mga hindi makahalata? Sila ba ang inyong target na tagapanood? Papaano naman yaong mga nagtitiwala sa inyo na inyong inihahatid ang inyong serbisyo ayon sa inyong islogan ng katapatan? Ng katotohanan? Ng pagiging tagapaglingkod ng bayan? Ang dahilan sa likod ay maaaring…”pera-pera lang yan!”

Hindi karapatdapat ibalita

May mga balita na nailathala, inilimbag, at ipinahayag ng media ng pagbabalita na mga hindi mahalagang ibalita! Mga tsismis tungkol sa mga personalidad ng takilya gaya ng napipintong paghihiwalay ng mga kilalang tao, ang away ng dalawang nagseselos na magkaribal sa isang lalake sa fourth street ng Bangkusay, isang tindero sa lansangan na nakikipagbuntalan sa isa pang tindero - ang mga ito ay walang pakinabang sa mga tagapanood at mambabasa. Ito ay paghahatid dumapit na ipinagbabawal ng Biblia!

KAWIKAAN 16:28 
Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik.

Ang pagiging patas ay isang kailangan lalo na sa investigative journalism. Samantalang ito ay isang
publikong interes at isang karapatan upang malaman ang mga bagay tungkol sa isang tanyag na tao sa pamahalaan, sa pribadong sektor, at sa mundong relihiyoso, kapwa mabuti at masamang balita tungkol sa isang tao ay kinakailangang mailathala sa media na nagsasanay ng patas na pamamahayag!

II CORINTO 6:8 
Sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat; gaya ng mga magdaraya gayon ma'y mga mapagtapat;

Focusing on the negative Ang pagpili upang palaging ibalita ang sa isang panig na mga ulat tungkol sa isang tao ay hindi makatarungan!

Si Kapatid na Eli ay naging laging paksa ng mga masasamang balita ng media networks sa Pilipinas, kung minsan ay paksa ng mga pangunahing balita sa ilang mga pahayagan! Sa maraming mga kaso na isinampa ng mga kaaway relihiyoso ni Kapatid na Eli sa mga hukuman ng Pilipinas, karamihan ay iniuulat gaya ng balita at naglayon upang siraan siya ng puri. Gayunman, nang ang kaso ay ibinasura o kung saan si Kapatid na Eli ay napatunayang walang sala, walang balita tungkol dito, nag-iiwan ng kawalan ng pagiging patas - gaya ng pagpapakilala sa publiko na ako ay isang masamang tao - isang salot sa lipunan! Ito ba ang katotohanan nito?

Narito ang ilan sa mga pinili ng media na ipagsawalang-kibo:

1) Criminal Case No. QO4-126059 (For Libel). Sina Joselito Mallari at Wilfredo Santiago ay nagkomento sa tatlong balita na inilathala sa tatlong lokal na mga pahayagan sa kanilang programa sa telebisyon. Bilang resulta, ang Iglesia ni Cristo (INC) na kinakatawan ni Bienvenido C. Santiago ay nagsampa ng mga kaso laban sa kanila noong ika-31 ng Marso para sa krimen ng libelo. Sa 13-pahinang desisyon na sinulat ni Presiding Judge Manuel B. Sta. Cruz, Jr. ng Regional Trial Court, NCJR, Branch 226 para sa Criminal Case No. QO4-126059, si Joselito “Josel” Mallari at Wilfredo “Willy” Santiago ay pinawalang sala sa krimen ng libelo dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang lahat ng elemento ng krimen na isinampa, kung kaya’t nabigo ito na maipakita ang kasalanan ng akusado lampas sa makatwirang pagdududa.

2. Criminal Case 5957 (For Libel). Ang mga nagreklamo sa pangunguna ni Bernardo Santiago ay nabigong patunayan “ng walang anumang pag-aalinlangan” na mayroong malisya sa mga pahayag na di umano’y sinabi ni Soriano sa kanyang pahayag sa himpapawid sa telebisyon noong ikaw-7 ng Setyembre 2001. Ang kasong ito ay isinara pitong taon makalipas na ito ay naisampa. Sa walong pahinang desisyon na isinulat ni Josephine Zarate Fernandez, ang Presiding Judge ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Branch 76 ng San Mateo Rizal, ang TV Broadcaster na si Eliseo Soriano ay pinawalang sala sa kasong libelo. Sa utos na nilagdaan noong ika-24 ng Enero 2014, sinabi na ang malisya ay hindi napatunayan ng walang anumang bahid duda na makatuwiran.

3. Criminal Case 06-248365 (For Libel). Sa kabila ng pagtanggi ng korte, noong 2007, makalipas ang dalawang taon, ang mga nagreklamo sa Criminal Case 06-248365 (Para sa Libelo) sa Regional Trial Court, National Capital Region, Branch 8, Manila ay humiling din sa isang mosyon na ideklara ang akusado na si Eliseo Fernando Soriano na isang fugitive from justice o tumakas sa hustisya. Ang korte sa pagkakataong ito ay nagtiyagang magpaliwanag na ang kahulugan ng “fugitive from justice” ay para sa isang tao na nahatulan na o “convicted by final judgment.” Hanggang sa mapatunayan na may kasalanan, ang isang akusado ay itinuturing na inosente.

4. Criminal Case 5957 (For Libel). Ang mga nagreklamo sa pangunguna ni Bernardo Santiago ay nabigong patunayan “ng walang anumang pag-aalinlangan” na mayroong malisya sa mga pahayag na di umano’y sinabi ni Soriano sa kanyang pahayag sa himpapawid sa telebisyon noong ikaw-7 ng Setyembre 2001. Ang kasong ito ay isinara pitong taon makalipas na ito ay naisampa. Sa walong pahinang desisyon na isinulat ni Josephine Zarate Fernandez, ang Presiding Judge ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Branch 76 ng San Mateo Rizal, ang TV Broadcaster na si Eliseo Soriano ay pinawalang sala sa kasong libelo. Sa utos na nilagdaan noong ika-24 ng Enero 2014, sinabi na ang malisya ay hindi napatunayan ng walang anumang bahid duda na makatuwiran.

5. Criminal Cases Nos. 2002-4236-MK (For attempted murder). Nagsampa ng kasong attempted murder si Bernardo Santiago ng Iglesia Ni Cristo laban kay Bro. Eli Soriano at sa kanyang mga kasamahan. Nakatala bilang Criminal Cases Nos. 2002-4236-MK at tumutukoy sa ika-4 ng Setyembre 2001, sa gayon ding petsa nang siya at si Dr. Pascua ay dumadalaw sa mag-asawang Jimenez, ang pribadong naghain ng reklamo na si Bernardo Santiago ay nag-akusa kay Soriano na kumilos sa pakikipagsabuwatan sa mga iba pa upang siya’y patayin. Si Judge Geraldine Fiel-Macaraig ng Regional Trial Court, Branch 192 ng Marikina City, gayunman, ay nagbasura sa kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya noong ika-11 ng Pebrero 2010. Ang pakikipagsabuwatan ay hindi napatunayan. (Bro. Eli Soriano wins Case Vs. Iglesia ni Cristo: “Killing Fields” and “Katayan” Comment not Libelous, kotawinters.wordpress.com, 3/8/2014)

Palaging Alerto Kapag Negatibo

Subali’t ang kaduda-duda ay kapag ang isang kaso na isinampa ng kaaway ay sumulong o kapag si Kapatid na Eli ay tinanggihan sa kanyang mga apela, ang mga higanteng media na ito ang una sa pag-uulat nito!

Hindi ba lohikal na isipin na ang mga media na ito ay nababayaran o naimpluwensyahan ng mga kaaway ni Kapatid na Eli? “Pera-pera lang ba yan?” Ewan ko. Alam nila yan! Ang mga kasangkot ang nakakaalam tungkol dito, sigurado.

What’s Newsworthy?

Hindi lamang ang legal na laban ni Kapatid na Eli sa mga maimpluwensyang relihiyon ang mahalaga na ibalita. Mayroong ilang bilang ng mga kawanggawa at mga paglilingkod sa komunidad ang pinangungunahan ni Kapatid na Eli na hindi nakapagmerito ng pansin ng mga higante sa media. Marahil walang nagbayad sa kanila upang ilagay sa listahan ng kanilang mga balita ang mga mahahalagang ibalitang bagay na ito!

a. MCGI bilang Numero 1 na Tagapagbigay ng Dugo: Sa karaniwan, halos 10,000 blood units ang nalilikom taon-taon ng mga Kaanib sa Iglesia ng Dios Internasyonal, na kanilang ibinibigay sa pamahalaan at sa mga hindi pampamahalaang organisasyon. (https://www.elisoriano.com/ang-dating-daan-supports-blood-donor-day/)


b. Kasama sa Pamamahagi ng PBS: Si Kapatid na Eli ay isang habang buhay na kasapi, regular na tagapagbigay at mayor na kasama sa pamamahagi ng Philippines Bible Society.

c. Proyektong Libreng Kolehiyo . Ilang iskolar ang pinaglilingkuran hindi alintana kung anuman ang relihiyon. (http://www.mcgi.org/mcgi-launches-free-college-project/)


d. First in the country: The transient home project by the Kamanggagawa Foundation, a non-profit arm by the Members Church of God International (MCGI) caters to those unable to go home for the night. It has several of these in the country.


e. For abandoned or unwanted babies: Infant Care Center


f. Free Rides with vehicles plying the streets.


g. Daily free medical and dental clinic (http://www.mcgi.org/the-true-church-of-god/church-charities/)Samantalang hindi ko mababanggit ang lahat ng mga bagay na aming ginagawa, ang mga ito ay mga halimbawa lamang ng kung ano ang maaaring maibalita - at hindi ang karaniwang hanay ng kuwento ng daldalero.

Patungkol sa Media

Sapagka’t hindi nila makitang maliwanag, ito ang talata na nababagay sa mga higanteng news media na ito.

MATEO 23:24
Kayong mga tagaakay na bulag na inyong sinasala ang lamok, at nilulunok ninyo ang kamelyo!

Maliwanag, ito ay tungkol sa kaibahan sa sukat, Ang kapaimbabawan sa lahat ng inyong mga islogan ng katapatan, pagkamakatotohanan at paglilingkod ay ang kayo ay nagbibigay atensyon sa maliliit na bagay at iniuulat ang mga ito subali’t inyong ipinagwawalang bahala ang lalong matitimbang na bagay.

Naniniwala kayo na may mga bagay na tunay na hindi mahalaga gayunman ay sinasabing gayon sila dahil ito ay sa inyong makasariling pakinabang.

Ano ang mahalaga uli tungkol sa napipintong paghihiwalay ng mga kilalang tao, ang away ng dalawang nagseselos na magkaribal dahil sa isang tao sa fourth street ng Bakungsay, isang tindero sa lansangan na nakikipagsuntukan sa isa pang tindero? Bilang media, hindi ba kayo ay nararapat na maging mga gabay sa mga karaniwang tao?

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

5 (mga) komento: