Grabidad Nagpapalutang ng Lahat ng mga Lihim ng mga Lihim


Hinihila ng gravity o grabidad ang mga bagay patungo sa ibaba, ngunit kamangha-mangha na ang grabidad sa pamamagitan ng “law of gravity” o “batas ng grabidad” ay makagagawa na ang mga bagay ay kumuha ng kasalungat na direksiyon - pataas!!! Hindi ba iyan kagilagilalas?

Walang aksyon ng grabidad sa lupa na, sa halip na dalhin ang isang bagay pababa, ay dadalhin ito pataas. Ang kababalaghang ito na nagdadala ng mga bagay pataas ay maituturing na “extra-terrestrial” o “hindi panlupa”! Isalarawan sa isip, isang tao na tinanggal ang kaniyang sarili mula sa lupa at makalupang mga bagay. Ito ay posible lamang sa isang tunay na Kristiyano!

ROMA 12:2 
At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.

Bagaman ito ay mahirap na matamo, isang katuruang Kristiyano na ang isang tao ay bumaklas ng kaniyang sarili mula sa mga makalupa, o sa mga sa mundo.

COLOSAS 3:1-3 
1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 
2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 
3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios.

Ang hila ng grabidad na nanggagaling sa langit ang maaaring makapagtanggal sa isang tao mula sa lahat ng atraksyon sa lupa at ito ay ang paghila ng pananampalataya sa Dios!

May mga puwersa - literal at hindi panlupa o “extra-terrestrial” - na nagpapahintulot sa isang bagay mula sa lupa upang maabot ang matataas at makapag-alis ng sarili nito sa mga puwersa ng paghila ng grabidad sa lupa. Sinasabi ng agham na ang paghila ng grabidad ng Araw ang nagpapaumbok sa mga gilid ng mundo, at ang paghila ng grabidad ng Buwan ang nagpapataas ng tubig sa mga karagatan at mga dagat sa mundo. Iyan ay terrestrial o panlupa. Narito ang sinasabi ng Universe.com -

Ang Mundo ba ay Bilog? 
Ang aktwal na hugis ng Mundo ay talagang oblate spheroid - isang globo na may umbok sa palibot ng equator. Ang Mundo ay nakaumbok sa kaniyang ekwador dahil ito ay mabilis na umiikot sa kaniyang aksis. Ang sentripetal na puwersa ng pag-ikot ay nagiging sanhi kung bakit ang mga rehiyon sa ekwador ay umuumbok palabas.

Balik sa mga puwersa na makapagdadala sa mga bagay sa ibaba sa ilalim, mayroong posibilidad ng kasalungat na puwersa na makapagpaangat ng mga bagay pataas at lumutang. Kung ano ang natatamo ngayon sa Iglesia ni Cristo ni Manalo sa kabila ng itinurong paglilihim ng kung ano ang kanilang ginagawa, ay isang puwersang mula sa itaas ang gumagawa na ang mga lihim na yaon ay lumutang. Walang pagaalinlangan, ito ay ang kapangyarihan ng Dios! Ang grupong yaon ay matagal nang nagsasanay ng akto ng pagtatakip ng mga pangit na bagay sa loob ng kanilang iglesia, ng pagdadala ng mga ito sa ibaba at paghahanay ng mga ito sa pagkalihim.

Ngunit kung ano ang ginawa nila sa limang magaaral ng PUP sa lihim, bilang halimbawa, ay lumitaw. Isinaad ng kaso na ang kanilang mga miyembro na kasangkot ang lumuray sa mga katawan ng biktima sa silong o basement ng kanilang kapilya. Ang mga bangkay ay lumutang at iniahon mula sa maputik na ilog Pasig!!!

Narito ang isang sipi mula sa Supreme Court Annotated, Volume 339, ika-28 ng Agosto 2000 sa kasong People vs. Abella. Sa isang pagtatangkang mai-flush off o mapagtakpan ang pagpatay, ang ilog ang disin sana’y solusyon. Ngunit ang mga bangkay ay lumutang sa itaas upang sumaksi laban sa mga salarin.


...Samantala, noong halos ika-6 ng hapon sa loob ng Iglesia ni Cristo (INC), Sta. Ana compound o bakuran sa Bacood, si ELENA Bernardo ay naghihintay kay Pastor Cesar Almedina upang humingi ng payo hinggil sa problema ng kaniyang manugang na lalake. Hiniling sa kaniya ni Pastor Almedina na maghintay, at gayon nga ang kaniyang ginawa. Siya ay naghintay hanggang ika-10 ng gabi. Bigla na lamang na pinatay ng guwardya ang mga ilaw sa loob ng bakuran. Tanging ang ilaw mula sa MERALCO na nagbibigay liwanag sa bakuran mula sa labas, siya ay nakakita ng isang puting Ford Fiera na puno ng mga pasahero na pumasok at pumarada sa tapat ng tirahan ng pastor malapit sa landas patungo sa silong, na nasa likod ng kapilya at nasa ibaba ng opisina ng mga mang-aawit. Sumunod si ELENA. Sa loob ng silong ang mga biktima ay pinagbububugbog, hinampas ng baril, at hinataw ng mga bakal na tubo, pamalong tingga at iba pang matigas na mga instrumento. Isa sa mga biktima ay iginapos ng kawad. Si Filemon Garcia ay dumating dala ang “blowtorch” o suplete at pumasok din sa silong. Narinig ni ELENA ang mga biktima na nagmamakaawa. Dahil sa hindi niya matagalan ang kaniyang nakita siya ay naupo sa tapat ng kapilya at nanatili ng 30 minuto. Dumating si Pastor Almedina at sinabi sa kaniya na sila ay mag-uusap tungkol sa kaniyang problema sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay dinala ang mga biktima sa Ford Fiera. Sila ay tila halos mga patay na.

Noong ika-10 ng Marso 1992, sa oras na 8:45 ng umaga, ang walang buhay na katawan ni FELIX ay natagpuang lumulutang sa ilog Pasig malapit sa Beata-Tawiran sa Pandacan. Sa oras na 12:25 ng tanghali, ang katawan ni ERWIN ay nakuha sa ilog ding yaon sa likod ng pamilihan ng Sta. Ana. Sa halos gayon ding oras, ang naaagnas na mga bangkay nila ANDRES, MARLON at JOSEPH ay naiahon din mula sa ilog Pasig malapit sa tulay ng Lambingan . (http://sc.judiciary.gov.ph/jurisprudence/2000/aug2000/127803.htm)

Papaano naman ang tungkol sa akin? Ako ang kanilang naging pinakamatinding kritiko - maging magpahanggang ngayon. Sa kanilang walang tagumpay na pagtatangka na masiraan at mawasak ang aking pagkatao, sila ay nag-utos sa kanilang mga ministro na palihim na mamahagi ng mga komiks o magasin na nagsasalarawan sa akin bilang isang masama at mahalay na tao. Ang impormasyong iyan ay lumabas noong ang isang ministro sa kanilang ranggo ay nangumpisal sa akin ng kanilang pailalim na misyon.

Bago nagsumite ng kaniyang sarili sa bautismo sa Iglesia ng Dios Internasyonal, ibinigay niya sa akin ang katunayan na ako ay isinisipi dito. Pansinin ang VI.7. Tagubilin mula sa Central. “Kumuha ng “komiks” at ipamahagi nang “discreet”. Bakit discreetly? Sapagkat ito’y nanggaling sa kanila!


Pagkatuto mula sa kanilang mga Matatanda
Ang hindi maisalarawang katiwalian sa kanila ay naging hayag sa publiko nang ang isang ministro ay nag-abot sa akin ng maraming mga piraso ng DVD. Ang ministro ay hindi na naniniwala sa kanila ngunit siya ay nasa kanila pa rin dahil sa pangamba sa kaniyang buhay at ng kaniyang pamilya. Ang mga nilalaman ay mga sermon ni Eraño Manalo at ang isa sa mga ito ay ang pag-atake niya sa kaniyang mga ministro sa mga katiwalian at masasamang gawain sa isang espesyal na pagpupulong ministerial o serbisyong pagsamba! 


Ang mga bagay na nilalaman ng mga DVD ay hindi kailanman itinanggi ng kanilang mga ministro sa telebisyon, kundi sa halip ay kanilang tinanggap na mismong mga salita ng kanilang “tagapamahalang pangkalahatan” o “kataastaasang tagapamahala”. Ang mga ito at marami pang iba ay nahahayag sa pamamagitan ng isang puwersa na kumokontra sa paghila ng grabidad sa mundo na nasa mga kamay ng dios ng sanglibutang ito.

II CORINTO 4:4 
Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.

Masasabi ba nating ito ay gaya ng Cambrian Period o Periodo ng Kambriyano kung saan sinasabi na mayroong malaking pagsabog ng paghahayag? (Tandaan : Ako’y hindi naniniwala sa Cambrian Period sa pagiging isang pagsabog)

Ang Cambrian Period o Kambriyanong Periodo 
Minamarkahan ng Cambrian Period ang isang mahalagang punto sa kasaysayan ng buhay sa lupa; ito ay ang panahon kung kailan ang karamihan sa mga grupong mayoria ng mga hayop ay unang lumitaw sa fossil record o rekord ng mga labi. Ang pangyayaring ito ay tinatawag kung minsan na “Cambrian Explosion” o Kambriyanong Pagsabog, dahil sa relatibong maikling panahon kung saan ang magkakaibang porma ay nagsilitaw. Minsan ay naisip na ang mga Kambriyanong malalaking bato ay naglaman ng una at pinakamatandang labi ng mga hayop, ngunit ang mga ito ay natagpuang nauna sa Ediacaran ( Vendian ) strata o istratang Ediakarano.
http://www.ucmp.berkeley.edu/cambrian/cambrian.php

Ang katotohanan sa bawat uri ay dumating sa pag-iral na kasabay ang kaniyang ka-uri na may habi ng disenyo ng simbayotikong pag-iral, na nagtutulak sa akin na bale-walain ang bawat kuro-kuro ng ebolusyon! Papaanong mabubuhay ang isang leon kung ang pagkain nito ay di pa iiral na kasabay nito? Ang katotohanan ay ang bawat uring umiiral, ay nagbibigay ng paraan ng pag-iral para sa iba.

GENESIS 1:24-25 
24 At sinabi ng Dios, Bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kanikaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kanikaniyang uri: at nagkagayon. 
25 At nilikha ng Dios ang ganid sa lupa ayon sa kaniyang uri, at ang hayop ayon sa kaniyang uri, at ang bawa't umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanikaniyang uri: at nakita ng Dios na mabuti.

Hindi natin masasabi na ang katiwalian sa Iglesia ni Cristo ay nagkaroon ng ebolusyon! Kung ano ang totoo sa Kambriyanong Panahon ay kolateral na totoo sa INC ni Manalo. Mula sa pasimula nito, mayroong mga tiwaling gawain ang mga ministro nito! Pinatutunayan ito ng mismong salita ni Eraño Manalo, ang ikalawang henerasyong Kataastaasang Tagapamahala, na ang katiwalian sa mga kasalukuyang henerasyon ng kaniyang mga ministro ay kanilang minana sa mga ministro na nangauna sa kanilang mga gawang katiwalian! Nauna nang pinatunayan ito ng palibot liham na nilagdaan mismo ni Felix Manalo, ang unang henerasyong Kataastaasang Tagapamahala, na nagbunyag ng mga tiwaling gawain ng kaniyang mga nangungunang ministro.

Sa ibaba ay ang palibot liham na binasa noong ika-3 ng Hunyo 1937 ( ika-27 ng Mayo 1937 ) na nilagdaan ni Felix Manalo mula sa address, 42 Broadway New Manila, San Juan, Rizal, Kapuluang Pilipinas. Isinulat sa Tagalog, Sa pamamagitan ng liham na ito, ipinatatalastas namin sa inyo na sila Kapt. na Norberto Cruz, Antonio Macasiano, Bienvenido Castro, Simplicio Elizaga at Fortunato Lozano ay nawalan ng karapatan sa pagka-manggagawa dahil sa kasalanang paghalay at pagpapabaya sa kanilang tungkulin.

Sila Fortunato San Esteban at Joaquin Balmores ay dahil sa pag-vale ng labis at paglilinglang sa mga naglalagay ng "O.K." na ito'y makalawang ginagawa sa isang pagkakataon. Si Kapt. na Vivencio Cosico ay sa pagbali ng higit sa kaniyang tinatanggap.

Si Felix Ortiz ay itinitiwalag dahil sa panglilinglang sa pag-utang sa mga kapatid na ang sinasangkalan ay ang ating Tanggapan. Si Antonio Collantes ay itinitiwalag din sa Iglesia dahil sa paghuwad sa pangalan ng Tagapamahala ng Div. ng Laguna upang makakuha ng kwarta sa Ingat-Yamang Pang-pook, at ikalawa'y ang kaniyang pagsasamantala sa kamangmangan ng isang dalaga upang maitanan.

Sinabi pa ng palibot liham o sirkular na ang mga itiniwalag na sina Joaquin Balmores, Cirilo Gonzales, Felix Ortiz at Antonio Collantes ay hindi pinahihintulutang sumamba kahit sa labas ng bahay sambahan, ni kaawaan, kupkupin o tanggapin sa inyong mga tahanan.

ANO ANG NANGYAYARI NGAYON?

Ito ba’y isang pagsubok ng pananampalataya? O ito kaya’y isang paghahayag mula sa Dios?

MATEO 24:35
Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas.

At bakit ko ipinagpapatuloy na busisiin ang kanilang mga doktrina? Bakit hindi ko panatilihing nakatikom ang aking bibig? Sinabi ni Kristo:

MATEO 10:27-28
27 Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman, ay sabihin ninyo sa kaliwanagan; at ang narinig ninyo sa bulong, ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan.
28 At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuwa't hindi nangakakapatay sa kaluluwa: kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno.

Ito ay aking pakay na magsalita at sumigaw tungkol sa kung ano ang iniutos sa akin na gawin. Ang bawat programang isinahimpapawid ng Iglesia ng Dios Internasyonal sa buong mundo ay dumarating sa mga "bubungan" sa pamamagitan ng satellite at telebisyon. Ito ay naging labis na nabahagi dahil sa ako’y laging nasa ilalim ng patuloy na banta mula sa Iglesia ni Manalo. Sinasabi ko ang “katotohanan sa mga bubungan!” Dahil sa kanilang makapritsong paguusig sa aking pagkatao, sila ang mismong mga dahilan kung bakit nilisan ko ang Pilipinas, ang aking minamahal na bansa. Yaon ay upang maiwasan ang mga pisikal na labanan at pagdanak ng dugo.

Ngayon, ako ay tunay na nakumbinsi na kung ano ang hindi ko maisiwalat sa pagsunod sa utos ng Panginoong Hesukristo, ito ay isiniwalat at nabunyag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios! 

Ang mismong sariling mga kapatid at ina ng tao na nagdulot ng inhustisya o kawalang katarungan sa aking pagkatao sa pakikipagsabwatan sa mga tiwaling opisyal sa Pilipinas sa rehimen ng isang pangulo na tinagurian ng Asia Pulse Survey bilang “The Most Corrupt of All Philippine Presidents” o “ Ang Pinakatiwali sa Lahat ng mga Pangulo ng Pilipinas “ ngayon ay nagsisilbi bilang “hostile witness” na pumapabor sa akin!

Narito ang kapatid na lalake at ang ina ni Eduardo Manalo, ang kasalukuyang Kataastaasang Tagapamahala ng Iglesia ni Cristo -

Kapatid na lalake ng mga Manalo, tinira ang korupsyon sa Iglesia ni Cristo


http://www.rappler.com/nation/100304-manalo-brother-iglesia-cristo-corruptionNarito ang tungkol kay Gloria Macapagal Arroyo na magpapabilanggo sa akin sa pagsulsol ng INC. Sa “GMA found most corrupt president” na sinulat ni Regina Bengco (Malaya 12/12/2007), isang pagsisiyasat na isinagawa mula ika-20 ng Oktubre hanggang ika-31 sa pamamagitan ng Pulse Asia ay ipinakita na halos isa sa bawat dalawang Pilipino ay naniniwalang ang Pangulo (Arroyo) ay ang “pinakatiwali (pangulo) sa kasaysayan ng Pilipinas.”

Ang pagsisiyasat, na nagkaroon ng 1,200 na kalahok, ay nagkaroon ng margin of error na +/- 6 na porsyento. Apat na pu’t dalawang porsyento ng mga kalahok ay nagtaguri kay Arroyo na “pinakatiwaling” pangulo, sinundan ni Ferdinand Marcos ( 35 porsyento ), Joseph Estrada ( 16 porsyento ), Fidel Ramos ( 5 porsyento ) at Corazon Aquino ( 1 porsyento ). (http://www.malaya.com.ph/dec12/news1.htm).

Nasaan si Gloria Arroyo ngayon? Nalalaman ng lahat kung saan siya naroroon ngayon.


(Vote-rigging charges against Arroyo. http://english.sina.com/world/p/2011/1121/416344.html)

Sinasabi kong 99 porsyento ng lahat ng mga kaso na isinampa laban sa akin sa korte ay pawang imbento ng mga Iglesia Manalo, karamihan sa mga ito ay ginagamitan ng mga taong itiniwalag ko bilang mga tagapaghain ng reklamo o kaya nama’y mga saksi! Isang porsyento sa kanila ay nagmula sa kanilang mga kaibigan.

Hindi lahat ng mga puwersa sa lupa ay makapagdadala sa bawat bagay sa ilalim upang matakpan. Sa kabaligtaran, ay may mga puwersang mula sa itaas ng lupa na makakapagdadala ng mga ito sa itaas upang maihayag at ang mga lihim ay hindi maaaring matakpan ng matagal! Sa wakas ay nakita ng Dios na nararapat nang malinis ang aking pangalan pagkatapos ng mga kasinungalingang yaon at maraming kabulaanan. Kaya ngayon ay mapapansin natin ang ganitong uri ng grabidad - hindi panlupa o extra-terrestrial - nagpapalutang sa itaas ng mga lihim ng lahat ng mga lihim.

Tunay na hindi natin maitatago ang anoman sa buhay na ito. Hindi natin maaapi ang lahat sa lahat ng panahon. Mayroong isang Dakilang Tagapagbalanse na nakakakita ng lahat ng nangyayari. Hindi Niya ipahihintulot na ang masama ay magpatuloy magpakailanman.

Ang mga tumatamasa sa pansamantalang kapangyarihan at pansamantalang kaaliwan ay matututo ng kanilang leksiyon sa mahirap na paraan. Mayroon talagang dios ng sanglibutang ito na nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga anak ng pagsuway. Subalit doon sa mga maaaring maging mapagtiyaga at makapagpapaubaya sa Dios na Makapangyarihan sa Lahat na humawak ng mga bagay, sa wakas ay kanilang makikita ang pangako ng Dios sa pagsapit ng tamang panahon. Ang lahat ng mga itinagong lihim sa pamamagitan ng dahas at pananakot ay lulutang - ibubunyag sa pamamagitan ng grabidad na ito!

Pagpalain nawa ng Dios ang Pilipinas!

Sincerely in Christ,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

77 (mga) komento:

Mapait na Katotohanan Itinanggi ng mga Ministro at Miyembro ng Iglesia ni Cristo


Ang aklat ng Mga Kawikaan ay nangunguna sa ibang mga aklat ng Biblia sa isang sentido na tumatalakay ito ng mga bagay na naaayon sa mga karaniwang kalakaran ng mga tao. Napakabihirang ito ay nagsasabi ng mga hindi pangkaraniwan.

KAWIKAAN 29:12 
Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama.

Ang maging mapaniwalain sa mga kasinungalingan ay nangangahulugang isang bagay na napakabigat ayon sa salita ng Dios.

II TESALONICA 2:11 
At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan:

Ang pakikinig sa mga kasinungalingan ay sanhi ng isang bagay - delusyon. Ang delusyon, sa isang sentido, ay isang diperensya ng pag-iisip! Ayon sa Biblia, ang salitang ginamit ay πλάνη (plan'-ay), na nangangahulugang “nasa ilalim ng matinding sentido ng kamalian”. Ngunit kung inyong mapapansin na ang delusyon na iyon ay maaari ding manggaling sa Dios.

Ang mga Ministro ng Iglesia ni Cristo - maging ang ilan sa kanila na nagreklamo ng kawalang katarungan matapos na sila’y itiwalag - ay nagsasabing “ Si Ka Eduardo ay isang mabuting tao; ang Sanggunian ang siyang tiwali!”

Kung sila man ay nagsasabi nito bunsod ng takot o dahil sa isang nakatagong layunin “upang matanggap na muli,” tanging ang Makapangyarihan sa lahat ang nakaaalam.

Subalit hindi makatuwiran sa Sanggunian na sila ang sisihin sa isang hakbang na tanging ang lider lamang ang makapagpapasya! Ang mapait na katotohanan - kung kanilang matatanggap ang salita ng Dios - ay ang kanilang lider ay ang tiwali batay sa Biblia! Bakit gayon? mula sa pakikinig sa mga kasinungalingan!

Isang mariing doktrina ng mga INC na ang kanilang lider ay isang “Sugo”, isang taong ipinadala ng Dios, na ang kaniyang pasiya ay sinasang-ayunan ng kalangitan, ginagamit bilang batayan ang salita ng Panginoong Hesukristo na nagsasabi -

MATEO 18:18 
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit: at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

Ang kasaysayan ng INC ay nagpapatunay na mula pa kay Felix hanggang kay Erano “Erdy” at kay Eduardo, ang huling pasiya sa bawat aspeto ng kanilang pananampalataya ay ang pasiya ng “Tagapamahalang Pangkalahatan”, sa pinaniniwalaang sila ay mga kinatawan ng langit sa lupa. Ang mga katuruan at mga palibot liham na ipinatutupad sa kanilang iglesia ay nilalagdaan ni Manalo bilang opisyal na umaaproba.

Ang palibot liham sa ibaba hinggil sa suspensyon at pagtitiwalag sa ilang miyembro ay nilagdaan ni Felix Manalo, ang unang henerasyong Tagapangasiwa o Kataastasaang Tagapamahala.


Lahat ng umano’y katiwalian tungkol sa INC na nahahayag ngayon ay isinisisi sa Sanggunian upang masagip ang mukha ng kanilang “Sugo” o lider! Ngunit kung susuriin ito mula sa makakasulatang pananaw, walang sino pa man ang nararapat na managot sa alinmang pansamahang kaguluhan maliban sa lider.

Ang katahimikan ni Manalo na nagpapahintulot na ang sisi ay mahulog sa kaniyang Sanggunian ay hindi lamang isang tanda ng kahinaan, kundi tanda rin ng isang lider na nasa ilalim ng matinding delusyon. 

Ngunit tunay ba na siya ay nakikinig sa mga kabulaanan na itinatawid sa kaniya ng Sanggunian? Sinasabi sa Kawikaan 29:12 , “Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama.” Sa makakasulatang nilalaman ng talatang ito, ang lider na ito ay hindi nakikinig sa mga tao o sa Sanggunian kundi sa “ama ng mga kasinungalingan,” si Satanas !

JUAN 8:44 
Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.

Pansinin ang parirala, “Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya. Ang “siya” sa Juan 8:44 ay ang demonyo. Siya ang ama ng mga kasinungalingan.

Ang mga kay Satanas ay nakikinig sa kaniya sapagkat siya ang kanilang ama.

Ang lider na sa Dios ay hindi makikinig sa mga kasinungalingan kahit pa na ang nagsasalita niyaon ay ang kaniyang asawa! si Job, isang matuwid na lalake, ay hindi nakinig sa kaniyang asawa!

JOB 2:9-10 
9 Nang magkagayo'y sinabi ng kaniyang asawa sa kaniya, Namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? itakuwil mo ang Dios, at mamatay ka. 
10 Nguni't sinabi niya sa kaniya, Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Dios, at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kaniyang mga labi.

Ang manugang na babae, sa madalas na pagkakataon, ay isang karaniwang kaaway ng biyenang lalake at babae. Kakaunti ang namumukod tangi gaya nina Ruth at Noemi.

RUTH 1:15-17 
15 At sinabi niya, Narito, ang iyong hipag ay bumalik na sa kaniyang bayan, at sa kaniyang dios; bumalik kang sumunod sa iyong hipag. 
16 At sinabi ni Ruth, Huwag mong ipamanhik na kita'y iwan, at bumalik na humiwalay sa iyo; sapagka't kung saan ka pumaroon, ay paroroon ako: at kung saan ka tumigil, ay titigil ako: ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Dios ay aking Dios: 
17 Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing; hatulan ako ng Panginoon at lalo na, maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin.

Ang pangkaraniwan ay kung ano ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, na ang magiging kaaway ng tao ay ang kaniyang sariling kasangbahay.

MATEO 10:34-36 
34 Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa: hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. 
35 Sapagka't ako'y naparito upang papagalitin ang lalake laban sa kaniyang ama, at ang anak na babae laban sa kaniyang ina, at ang manugang na babae laban sa kaniyang biyanang babae:  36 At ang magiging kaaway ng tao ay ang kaniya ring sariling kasangbahay.

Nagdidikta si Satanas at ang kaniyang mga demonyo sa masasamang tao na may kapangyarihan o mga lider.

APOCALIPSIS 16:14 
Sapagka't sila'y mga espiritu ng mga demonio, na nagsisigawa ng mga tanda; na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Dios, na Makapangyarihan sa lahat.

Ang lider ay nanganganib sa mga atake ni Satanas at ng mga demonyo, gaya ni Pedro, na isang lider ng mga Hudyong Kristiyano, na masidhing ninasang atakihin ni Satanas.

LUCAS 22:31-32 
31 Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: 
32 Datapuwa't ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya; at ikaw, kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid.

 Si Pablo, ang lider ng mga Gentil na Kristiyano, ay naging paborito ring target ni Satanas.

II CORINTO 12:7
At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis.

Ngunit sa kabila ng patuloy na pag-atake ni Satanas sa mga lider ng iglesia ng mga Kristyiano noong unang siglo, ang hindi maisalarawan sa isip na katiwalian na gaya ng katiwaliang nagaganap sa nalooban ng INC ay hindi kailanman nangyari sa ilalim ng hurisdiksyon ng mga lider na mga tunay na "Sugo"!

Walang Kristiyanong nakasulat sa Biblia na “natakot sa panganib ng kanilang buhay” mula sa mga kasamahan nila sa komunidad.

Ngayon, mga ministro at miyembro na nagsalita laban sa korupsyon sa INC ang nangangamba sa kanilang mga buhay, ang mga banta ay hindi nanggagaling sa ibang grupo ng relihiyon kundi mula sa kanilang sariling mga kasamahan.

Ano ang malalim na lohika sa mga pahayag na nagmula sa mga bibig ng mga kapatid at sa mismong ina ng lider ng INC? “Nanganganib ang aming buhay!”

Maging ang mga ministro na nagsalita ng laban sa korupsyon sa kanilang iglesia ang nagsasabing “Nanganganib ang aming buhay!” Sa ibaba ay sina Angel Manalo, ang sariling kapatid ni Eduardo Manalo, ang kasalukuyang Kataastaasang Tagapamahala; at ang kanilang sariling ina, na si Ka Tenny. 
Sa itaas ay si Isaias Samson Jr., ang dating editor ng Pasugo at ministro sa INC, na itiniwalag kinabukasan matapos ang panayam sa kaniya sa media. Aniya ay hinawakan siya ng laban sa kaniyang kalooban subalit nagawa niyang makatakas. Siya ay pinaghinalaan na siya ang blogger, Antonio Ramirez Ebanghelista, na nagbunyag ng mga katiwalian sa nalolooban Iglesia ni Cristo. 

Ngayon, ako ay tunay na napawalang sala. Pansinin na ang mga ito ay mga taong kasamahan nila mismo. Salamat sa Dios na Makapangyarihan sa Lahat na ako ay hindi isang duwag gaya ng ipinararatang sa akin ng INC!

Nang ako ay lumisan sa Pilipinas, ako ay umalis hindi dahil sa takot sa panganib sa aking buhay kundi sa buhay ng aking mga kapatid sa pananampalataya - upang maiiwas sila sa mga mahahayap na banta ng mga INC na gumagamit pa ng mga opisyal ng gobyerno laban sa amin.

Sa isang forum, ito ay inilathala -

FORUMS:
BAKIT WALANG LAKAS NG LOOB SI SORIANO UPANG UMUWI SA PILIPINAS NGAYON NA ANG KANIYANG KAWAN AY SUMASABOG? IYAN AY ISA SA MARAMING DAHILAN KUNG BAKIT ANG LIDER NG ADD AY HINDI MAKABALIK! MAGING ANG MGA MIYEMBRO NG ADD AY NAGULAT AT HINDI INAKALA KAILANMAN NA ANG KANILANG LIDER AY MAY KASO NA KAGAYA NITO.Ang litrato ay nagpapakita ng garapal na paggamit ng ahensiya ng pamahalaan laban sa kaniyang mga mamamayan. Sa isang simpleng kaso ng libelo na isinampa ng Iglesia ni Cristo laban kay Kapatid na Eli Soriano, ang ADD Convention Center ay nilusob noong gabi ng Ika-1 ng Pebrero hanggang umaga ng sumunod na araw. Ang Director ng National Bureau of Investigation sa mga panahong yaon ay si Reynaldo Wycoco, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo.

Ang litrato sa ibaba ay kung saan ang mga ministro ng INC ay nagpapahayag sa kanilang programa, Ang Tamang Daan, sa Net 25 kung ano ang sasapitin ni Kapatid na Eli sa kaniyang pagbabalik sa Pilipinas. Tulad sa isang panauhing pandangal, siya ay sasalubungin sa paliparan, magkakaroon ng carpet sa sahig, libre pa ang mani. At sa kanilang kaibigang Amurao sila magpapaserbisyo.

Ngunit si Amurao ay may funeral parlor kung kaya’t ang mungkahi ay malinaw na tumutukoy sa hangad na kamatayan nitong mga ministrong ito ng INC na nagsasalita.
Ang mga bagay na ito ay napakadaling maunawaan. Ang lahat sa kanila ay nagsasabi ng isang bagay: Magsalita ka ng bagay laban sa INC at nasa iyo ang lahat ng dahilan upang mangamba para sa iyong buhay!

Magsalita ka laban kay Kristo at iyon ay isang magaan na pagkakasala.

Ngunit ang magsalita ka laban sa kanilang mga lider ay sa iyong sariling peligro!

Ang mga taong nagsasabing nangangamba sila sa kanilang sariling buhay ay nakakaalam kung anong uring samahan mayroon ang INC!

Inaasahan ko na kayo ay sapat na matalino upang makabasa sa pagitan ng mga parapo! Pagpalain kayo ng Dios!

Sincerely in Christ,

Brother Eli

121 (mga) komento:

Iglesia ni Cristo, Nasa Pagsubok o Nagtatakip Para sa Isang Mahinang Lider?


Ang pinakamabigat na kasalanang magagawa ng isang Kristiyano ay ang pagsasalita ng laban sa Banal na Espiritu. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na ito’y walang kapatawaran!

Mateo 12:32 
At ang sinomang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa't ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating.

Ang paggamit ng mga salita na salungat sa ibig ipakahulugan ni Kristo at salungat sa Kaniyang kalagayan ay walang kapatawaran. Sa halip na sabihing si Kristo ay nagpapagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, ang Kaniyang mga kaaway ay nagsabing nagpapalabas Siya ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, ang prinsipe ng mga demonyo!

MATEO 12:24-32 
24 Datapuwa't nang marinig ito ng mga Fariseo, ay kanilang sinabi, Ang taong ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonio, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonio. 
25 At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, Ang bawa't kahariang nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili ay mawawasak; ang bawa't bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kaniyang sarili ay hindi mananatili. 
26 At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya nababahagi laban sa kaniyang sarili; papaano ngang mananatili ang kaniyang kaharian? 
27 At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonio, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila'y pinalalabas? kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. 
28 Nguni't kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios nagpapalabas ako ng mga demonio, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Dios. 
29 O papaano bagang makapapasok ang sinoman sa bahay ng malakas, at samsamin ang kaniyang mga pag-aari, kung hindi muna gapusin ang malakas? at kung magkagayo'y masasamsaman niya ang kaniyang bahay. 
30 Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin; at ang hindi nagiimpok na kasama ko ay nagsasambulat. 
31 Kaya't sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao; datapuwa't ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. 
32 At ang sinomang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa't ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating.

Ang katotohanan ay si Kristo ay nagpapalabas ng mga demonyo sa pamamagitan ng ahensiya ng Espiritu Santo subalit ang Kaniyang mga kaaway ay nagsabing iyon ay sa pamamagitan ni Beelzebub, na isang malinaw na pagpapalit ng salita sa makakasulatang salita o kataga.

Hindi man lamang ito “euphamism” sa wikang Ingles na ang kahulugan ay pagpapalit ng isang salita o parirala ng isang mas magaan o mas hindi nakakasugat ng damdamin. Ito ay isang pagpapalit bunsod ng kakulangan sa pagkaunawa o espirituwal na inspirasyon. O ito ba’y isang simpleng pagtatakip?

Ang nagaganap ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo-Manalo ay tinatawag ng kanilang mga ministro bilang “pagsubok” . At sinoman ay tila hindi nababahala hinggil sa tahasang maling paggamit ng salitang makakasulatan. Ating suriin ayon sa Biblia ang kahulugan ng salitang “pagsubok”.

Ang pagsubok ay dumarating sa isang lingkod ng Dios “sa isang pagkakataon kung kailan siya ay nananampalataya at nagtitiwala sa Dios”. Sa isang lingkod ng Dios, ang pagsubok ay hindi dumarating sa gitna ng mga ligalig at mga suliranin. Ang dumarating sa kaniya sa gitna ng mga problema ay pag-aliw at pagpapatibay ng Espiritu Santo, hindi “pagsubok!”

MATEO 26:41 
Kayo’y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso: ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapuwa’t mahina ang laman.

Ang pagdating ng Espiritu Santo ay tumutulong sa mga kahinaan ng ating mga laman upang tayo ay makalampas sa mga pagsubok na ito.

ROMA 8:26 
At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka’t hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni’t ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita;

Ang pagsubok sa pananampalataya ay dumating kay Abraham sa panahon kung kailan siya ay mahigit pa sa “nasisiyahan” sa kaniyang anak na bigay ng Dios, Isaac, na kaniyang hinintay ng halos isang isang daang taon.

HEBREO 11:17-19 
17 Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak;
18 Sa makatuwid baga'y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: 
19 Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa.

GENESIS 22:12 
At sa kaniya'y sinabi, Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anoman: sapagka't talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Dios, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak.

Ang lahat ng mga bayani ng pananampalataya ay nakaranas ng mga pagsubok sa mga pagkakataon kung kailan sila ay “lubos na nasisiyahan at maligaya.”

HEBREO 11:1-2,36,39-40 
1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 
2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 
36 At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman 
39 At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, 
40 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin.

Ang nagaganap ngayon sa mga Iglesia ni Manalo ay hindi isang “pagsubok sa pananampalataya”. Kundi sa halip ay ang katuparan ng mga salita ng Dios na nagsasabing walang natatago na hindi mahahayag.

MATEO 10:26 
Huwag nga ninyo silang katakutan: sapagka’t walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag; at natatago na hindi malalaman.

May isang malaking pagtatakip ayon sa mga mapagkakatiwalaang mga tao, mula pa sa pagkamatay ni Erano Manalo, ang dating tagapamahalang pangkalahatan.

Joy Yuson: "Nagsimula noong 2009 pa lang, nang mamatay na ang Kapatid na Eraño G. Manalo ay nanalangin po ako sa kapulungan na kung maaari ay iligtas ang pamilya ng Kapatid na Eraño G. Manalo sa mga taong masasama sapagkat noon pa lang sa panahong yun ay sinisimulan na po nilang apihin ang pamilya ng Kapatid na Eraño G. Manalo. Dahil sa panalangin ko pong iyon ako po ay iniulat at pinasiyahan po akong alisin sa opisina." (00:50-01:24)


Batay sa mga naipalabas na mga panayam sa media sa ilang mga ministro ng INC, lumalabas na may pagtatakip ng mga katiwalian at masasamang gawa na lampas sa imahinasyon. Isiping, isang lider ang nagtitiwalag sa kaniyang sariling ina at mga kapatid na wala man lamang pagtatangka ng pakikipagpasundo ! Isiping maraming mga taon - limang taon - ng hindi pakikipag-usap sa sariling ina. Pinatutunayan ng mga video na sila ay naghahanap ng pagdinig mula sa kanilang minamahal na anak at kapatid ngunit walang tugon! Gaano kalupit na lider ang ganito?!

Ang sinabi ng suspendidong ministro na nakadudurog ng puso subalit totoo! Papaanong siyang makapangunguna sa iglesia kung hindi siya nakapamamahala sa kaniyang sangbahayan?

1 TIMOTEO 3:5 
(Nguni't kung ang sinoman nga ay hindi marunong mamahala sa kaniyang sariling sangbahayan paanong makapamamahala sa iglesia ng Dios?)

Narito ang kaawaawang ina na nakikiusap sa kaniyang anak -

Tenny Manalo: "At sa aking anak na si Eduardo, sana makausap kita." 
(01:35 - 01:44)


At narito ang kapatid na nananawagan sa kaniyang kapatid - Eduardo Manalo -

Angel Manalo: "Kuya, kung nasaan ka man, sana magkausap na tayo. Hindi lang kaming magkakapatid kundi higit sa lahat ang ating ina. Ang Mommy, sana makausap mo na. Sabik na sabik siya."
(00:13 - 00:25)


At narito ang isang ministro na pinupukpok ang pako sa ulo -

Roel Rosal: "Paano siya makakapamahalasa Iglesia kung pamilya niya di niya kayang pamahalaan?" 
(00:53 - 01:09)


Hindi maisalarawan sa isip na malamang kahit ang kanilang sariling ministro ay malalagay sa ganitong kalagayan at pagkatapos ay matitiwalag dahil lamang sa siya’y nanalangin para sa kaligtasan ng pamilya ng dating lider! Hindi maisalarawan sa isip na ang pagtatakip ay napakatindi sukdulang ang katotohanan ay naikukubli ng halos lahat upang masagip lamang ang mukha ng kanilang lider.

Ilang bilang ng mga ministro ng INC ang ibinalitang dinukot at pagkatapos ay mabilis inihayag ng National Bureau of Investigation na ito’y “closed case” ng walang imbestigasyon.

…. Sapagkat ito’y kaso na nagsasangkot sa INC, na ang mga koneksiyon sa mga maimpluwensiyang tao sa pamahalaan ay kapuwa bantog at sinasabing nilinang mismo ng iglesia, hindi walang katuwirang isipin na ang ilang puwersa ay sumusubok na isara ang takip sa alinmang pagsisiyasat upang mapigilan ang lalong makapipinsalang pagbubunyag. Noong nakaraang Martes, apat na ministro ang lumutang upang itanggi ang kanilang pagkakadukot.

Ito ba’y panloob na bagay na ang pagsisiyasat ng pamahalaan ay hindi katanggaptanggap? Sinasabi ng PDI ang kabaligtaran sapagkat, gaya ng ipinahayag ng isa sa mga umano’y itiniwalag na mga ministro ng INC, kapalit ng buong boto ng mga miyembro ng INC ay ang panghuhuthot ng salapi sa pamamagitan ng mga politiko at mga opisyal ng gobyerno.

Ngunit ang mga nakaririmarim na pagsisiwalat na umuusbong mula sa lumalagong bilang ng mga hindi nasisiyahang dating miyembro ng iglesia, ang ilan sa kanila’y dating nalagay sa mataas na kalagayan at nakaaalam sa pinakalihim na mga operasyon ng INC, ay tumalakay sa ibang bagay na may malawak na kahulugan sa pampublikong patakaran at pamamahala: ang umano’y panghuhuthot ng mga salapi mula sa mga politiko at opisyal ng gobyerno kapalit ng minimithing buong boto ng mga miyembro ng INC.

Si Eduardo Manalo, bilang Kataastasaang Tagapamahala, ang may tunay na huling pasiya hinggil sa lahat ng mga bagay sa iglesia, isang “corporation sole” or korporasyon sola. "Ang Corporation Code ng Pilipinas [Batas Pambansa Bilang 68] Title XIII, Kabanata 2 sa Korporasyong Relihiyosa ay nagsasaad sa mga sumusunod kabilang ang iba pa -


Sa Amended Articles of Incorporation ng Iglesia ni Cristo, si Eduardo Manalo, bilang nagpupunong ministro ng INC na isang corporation sole, ay nauunawaang siya ang katiwala sa mga ari-arian ng grupong relihiyosa.
Maaari bang maipagbili ang isang ari-arian na walang nalalaman ang pinakamataas na opisyal ng corporation sole? Hindi ! Ang Amended Articles of Incorporation ng Iglesia ni Cristo ay nagsasaad na ang disposisyon sa alin man o ng lahat ng pag-aari ng iglesia kabilang ang real properties ay maaari lamang matupad sa ilalim ng sarili at eksklusibong kapangyarihan ng Executive Minister o Presiding Elder na umaakto bilang corporation sole.

Narito ang kamakailan lamang na ipinagbiling pag-aari ng Iglesia ni Cristo (Ref: Antonio Ebangelista, INCsilentnomore.wordpress.com)


Lumilitaw sa Deed of Sale o Kasunduan ng Pagbili na noong ika-11 ng Disyembre 2014, si Glicerio P. Santos, Pangulo ng Legal Counsel ng iglesia at anak ng General Auditor, Glicerio Santos Jr., ang nagbenta ng apat na parsela ng lupain sa Antipolo City sa isang kompanya na tinatawag na Pet-jatan Corp sa halagang P16.896 milyong piso. Isang kopya ng Deed of Sale ang nagpapakitang ang nakababatang Santos ang lumagda bilang tagapagbenta. Nalalaman ba ni Eduardo Manalo ang tungkol dito? Ipinakikita lamang ang kaniyang kawalan ng kakayahan at kamangmangan kung sasabihin niyang hindi niya ito nalalaman.

Maaari bang maipagbili ang isang bagay o maitayo ng walang nalalaman ang Pangulo ng corporation sole ? Imposible. Sa mga Artikulo ng Iglesia ay itinuturo ang sarili at eksklusibong kapangyarihan ni Eduardo Manalo. Nalalaman ba niya ang tungkol sa Philippine Arena, ang kaniyang konstruksyon at layunin? Ang kaniyang kapatid na si Angel ang tumututol sa pagkakatayo nito. Ipinagtataka niya kung papaano ito naisakatuparan.

Angel Manalo: "Isa na ang Philippine Arena sa ipinagtataka ko kung bakit nabuo eh." 
(01:19 - 01:59)
 

Papaano naman ang maluhong airbus na nagkakahalaga ng P8.8 - P11 bilyong piso? Yamang si Eduardo ang gumagamit nito kasama ang Sanggunian sa kaniyang mga paglalakbay sa ibayong dagat, imposibleng hindi niya nalalaman kung papaano nagkaroon nito.

INC liders gumagamit ng mga eroplanong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso? http://www.rappler.com/newsbreak/investigative/100445-iglesia-leaders-billions-pesos-aircraft EKSKLUSIBO: Ang presyo ng isang malaking Airbus ay humahalaga mula P8.8 bilyong piso hanggang P11 bilyong piso, samantalang ang executive jet ay nagkakahalaga ng halos P3.6 bilyong piso. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay ginagamit ng Kataastasaang Tagapamahala ng Iglesia sa kaniyang mga biyaheng pastoral at personal sa ibayong dagat, ayon sa napag-alaman ng Rappler.


Lampas sa imahinasyon na isipin na sa isang samahan na may 70-80 porsiyentong mga miyembro na nabubuhay sa ilalim ng poverty line, sila na hinihingan sa halos lahat ng pagkakatipon upang magbigay ng “tanging handog” bukod pa sa mga itinurong kontribusyon at mga handugan na kanilang tinanggap bago sumapi sa kanilang iglesia.

Si Angel Manalo, kapatid ni Eduardo, ay nagsasabing ang mga proyektong ito ay hindi kailangan.

Angel Manalo: "Sapagkat nauubos na ang abuloy ng iglesia sa kung anu-anong mga proyektong hindi naman kailangan." 
(01:00 - 01:08)
 

Sa mensahe ng mga umano’y itiniwalag na mga ministro ng INC, na may sapat na tapang upang magsalita ng laban sa kanilang mga lider, payak at simpleng makita na ang kanilang mahihirap na mga miyembro ay nagsisikap na maigi upang masigasig na matulungan na masustinihan ang kapritso ng isang lider na nakasakay sa kaniyang sariling airbus at jet habang ang mga salapi ng mga ito ay ginagamit niya at ng kaniyang Sanggunian sa maluhong pamumuhay.

Sa isang ulat sa balita, si Angel Manalo habang nakikipag-usap sa mga mamamahayag sa media ay ipinakitang nakikiusap at humihiling sa kaniyang kapatid at/o sa sanggunian ng iglesia na itigil na ang paghingi ng dagdag na mga kontribusyon mula sa kanilang mga miyembro sapagkat ayon sa kaniya ( Angel Manalo ) ang kanilang kasalukuyang mga abuluyan ay sapat upang masustinihan ang pangangailangan ng kanilang iglesia.

MATEO 23:4 
Oo, sila’y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin, at ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao; datapuwa’t ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri.

Hindi maisalarawan sa isipan ang kawalan ng katarungan na ang mga nangangailangan ang sumusuporta sa mga gusto ng isang mayroon ng lahat ng bagay sa buhay na mabibili ng salapi! Hindi maisalarawan sa isipan na isiping ang lahat ng mga maling gawaing ito ay isinisisi sa pamamagitan ng halos lahat ng tao maging ang mga agrabyadong partido sa Sanggunian o Council of Elders.

Ang pagtatakip sa ginagawa upang mapakinis ang pangit na mukha ng pamamahala sa mga kamay ng isang lider na walang kakayahan ! Ang Sanggunian sa lahat ng anggulo ng kahulugan at pagsusuri sa Tagalog at sa alin pa mang ibang wika ay hindi maaaring maging higit na makapangyarihan sa lider. At bakit hindi? Sapagkat siya ang kumikilos para sa korporasyon sola o corporation sole. 

Pinapahalagahan ko ang katapangan ng mga ministro tulad ni Isaias Samson Jr., Joy Yuson, Roel Rosal, Louie Cayabyab, Gino Maningas, Ka Tenny at mga kapatid na sina Angel at Marc Manalo sa pagbubunyag nila ng kanilang nalalalaman. Subalit ako ay hindi masaya na sila ay nagtatakip sa tunay na katotohanan.

Ang kasalanan ay wala sa kanilang “Sanggunian!” Ang kasalanan ay sa kanilang lider - isang walang kakayahan at marupok sa prinsipyo - na nagkataong anak ng kanilang ama, at nagtiwalag sa kaniyang sariling ina at sa kaniyang sariling mga kapatid na lalake at babae.

Ang nagaganap ngayon ay walang pagdududang kalooban ng Dios upang mapagtanto ng mga kinauukulan at ng mga masugid na nagsusuri na ang IGLESIA NI CRISTO-MANALO AY ISANG HUWAD NA IGLESIA ! Hayaan nating si Erano Manalo mismo, ang magpakilala ng kaniyang iglesia sa video na ito, sa kaniyang sariling mga salita -Kung ano ang nangyayari ngayon mismo, kahit na binabantaan ng Sanggunian ang lahat ng magsasalita gaya ng may pagkakabahabahagi na nagaganap sa iglesia, kahit na sinisikap nilang itikom ang bibig ng lahat, kahit na ang pamliya ay nagsisikap na pagtakpan ang kawalang kakayahan ng kanilang kapatid, ang Dios ang nagbubukas ng takip!

Walang pagsubok na nagaganap sa kanila. Ang Dios ang naghahayag kung anong uri ng samahan ang INC - isa na nagmamalaking sa loob ng isang daang taon ay isang tunay na iglesiang nagmamalasakit sa kaligtasan ng mga kaluluwa - ngunit hindi totoo!

Ito ay isang pagkakataon na ang Dios ang nagtatanggal ng takip ng Iglesia ni Cristo kung ano talaga ito. Walang isa man dito ay interesado sa inyong kaligtasan ! Ito ay interesado lamang sa inyong salapi!

Ang samahan ay matagal nang umuusig kay Kapatid na Soriano at sa Iglesia ng Dios Internasyonal, nagsasampa ng mga kaso na nilikiha gamit ang kanilang impluwensya sa pamahalaan. Hindi lihim na katotohanang ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa MCGI - nangailangan ng maraming paggugol, hindi lamang pinansiyal kundi emosyonal, nakapagdulot ng mga hindi kailangang sikolohikal na ligalig.

Ngunit sa wakas, itong Iglesia ni Cristo ay inihahayag ng kapangyarihan ng Dios. At yaong lumikha ng mga kaso laban kay Kapatid na Soriano ay epektibong nakatagpo ng kanilang tamang kurso : bumalik sa kanila ang kanilang tinangkang idulot na sakit upang pinsalain at siraang puri ang iba.

AWIT 7:15 
Siya’y gumawa ng balon, at hinukay, At nahulog sa hukay na kaniyang ginawa.

KAWIKAAN 26:27 
Ang humuhukay ng lungaw ay mabubuwal doon: At siyang nagpapagulong ng bato, ay babalikan nito siya.

Magpatuloy kayo sa pagtangkilik sa INC at kayo ay masusunog sa impierno gaya ng sinasabi ng mga ministro sa mga hindi kaanib sa kanila. Magpatuloy sa paniniwala sa kanilang istratehiya sa paraan ng pagkita at kayo lamang ay magpapakain sa mga gutom na sikmura ng mga buwitre.

Kung si Eduardo Manalo ay isang marupok na lider, ating ipagpasalamat na sa wakas, ang samahang iyon na humihigop sa maliit na kita ng milyon milyong Pilipino samantalang sila ang sumusustine sa maluhong paraan ng pamumuhay ng mga ministro ay nahayag. Isa itong kabawasan sa mga maling iglesia kung ito ay yuyuko sa wakas.

Matakot na mainam na sabihing “pagsubok” ang nagaganap habang ang isang bagay ay nabubuwag. Ito’y kahatulan at gawa ng Dios. Kung ano ang inihahayag ng Dios, huwag itong paputiin upang ito’y mapatunog na maganda.

Sincerely in Christ,

Brother Eli


[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

135 (mga) komento: