Mapait na Katotohanan Itinanggi ng mga Ministro at Miyembro ng Iglesia ni Cristo


Ang aklat ng Mga Kawikaan ay nangunguna sa ibang mga aklat ng Biblia sa isang sentido na tumatalakay ito ng mga bagay na naaayon sa mga karaniwang kalakaran ng mga tao. Napakabihirang ito ay nagsasabi ng mga hindi pangkaraniwan.

KAWIKAAN 29:12 
Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama.

Ang maging mapaniwalain sa mga kasinungalingan ay nangangahulugang isang bagay na napakabigat ayon sa salita ng Dios.

II TESALONICA 2:11 
At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan:

Ang pakikinig sa mga kasinungalingan ay sanhi ng isang bagay - delusyon. Ang delusyon, sa isang sentido, ay isang diperensya ng pag-iisip! Ayon sa Biblia, ang salitang ginamit ay πλάνη (plan'-ay), na nangangahulugang “nasa ilalim ng matinding sentido ng kamalian”. Ngunit kung inyong mapapansin na ang delusyon na iyon ay maaari ding manggaling sa Dios.

Ang mga Ministro ng Iglesia ni Cristo - maging ang ilan sa kanila na nagreklamo ng kawalang katarungan matapos na sila’y itiwalag - ay nagsasabing “ Si Ka Eduardo ay isang mabuting tao; ang Sanggunian ang siyang tiwali!”

Kung sila man ay nagsasabi nito bunsod ng takot o dahil sa isang nakatagong layunin “upang matanggap na muli,” tanging ang Makapangyarihan sa lahat ang nakaaalam.

Subalit hindi makatuwiran sa Sanggunian na sila ang sisihin sa isang hakbang na tanging ang lider lamang ang makapagpapasya! Ang mapait na katotohanan - kung kanilang matatanggap ang salita ng Dios - ay ang kanilang lider ay ang tiwali batay sa Biblia! Bakit gayon? mula sa pakikinig sa mga kasinungalingan!

Isang mariing doktrina ng mga INC na ang kanilang lider ay isang “Sugo”, isang taong ipinadala ng Dios, na ang kaniyang pasiya ay sinasang-ayunan ng kalangitan, ginagamit bilang batayan ang salita ng Panginoong Hesukristo na nagsasabi -

MATEO 18:18 
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit: at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

Ang kasaysayan ng INC ay nagpapatunay na mula pa kay Felix hanggang kay Erano “Erdy” at kay Eduardo, ang huling pasiya sa bawat aspeto ng kanilang pananampalataya ay ang pasiya ng “Tagapamahalang Pangkalahatan”, sa pinaniniwalaang sila ay mga kinatawan ng langit sa lupa. Ang mga katuruan at mga palibot liham na ipinatutupad sa kanilang iglesia ay nilalagdaan ni Manalo bilang opisyal na umaaproba.

Ang palibot liham sa ibaba hinggil sa suspensyon at pagtitiwalag sa ilang miyembro ay nilagdaan ni Felix Manalo, ang unang henerasyong Tagapangasiwa o Kataastasaang Tagapamahala.


Lahat ng umano’y katiwalian tungkol sa INC na nahahayag ngayon ay isinisisi sa Sanggunian upang masagip ang mukha ng kanilang “Sugo” o lider! Ngunit kung susuriin ito mula sa makakasulatang pananaw, walang sino pa man ang nararapat na managot sa alinmang pansamahang kaguluhan maliban sa lider.

Ang katahimikan ni Manalo na nagpapahintulot na ang sisi ay mahulog sa kaniyang Sanggunian ay hindi lamang isang tanda ng kahinaan, kundi tanda rin ng isang lider na nasa ilalim ng matinding delusyon. 

Ngunit tunay ba na siya ay nakikinig sa mga kabulaanan na itinatawid sa kaniya ng Sanggunian? Sinasabi sa Kawikaan 29:12 , “Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama.” Sa makakasulatang nilalaman ng talatang ito, ang lider na ito ay hindi nakikinig sa mga tao o sa Sanggunian kundi sa “ama ng mga kasinungalingan,” si Satanas !

JUAN 8:44 
Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.

Pansinin ang parirala, “Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya. Ang “siya” sa Juan 8:44 ay ang demonyo. Siya ang ama ng mga kasinungalingan.

Ang mga kay Satanas ay nakikinig sa kaniya sapagkat siya ang kanilang ama.

Ang lider na sa Dios ay hindi makikinig sa mga kasinungalingan kahit pa na ang nagsasalita niyaon ay ang kaniyang asawa! si Job, isang matuwid na lalake, ay hindi nakinig sa kaniyang asawa!

JOB 2:9-10 
9 Nang magkagayo'y sinabi ng kaniyang asawa sa kaniya, Namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? itakuwil mo ang Dios, at mamatay ka. 
10 Nguni't sinabi niya sa kaniya, Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Dios, at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kaniyang mga labi.

Ang manugang na babae, sa madalas na pagkakataon, ay isang karaniwang kaaway ng biyenang lalake at babae. Kakaunti ang namumukod tangi gaya nina Ruth at Noemi.

RUTH 1:15-17 
15 At sinabi niya, Narito, ang iyong hipag ay bumalik na sa kaniyang bayan, at sa kaniyang dios; bumalik kang sumunod sa iyong hipag. 
16 At sinabi ni Ruth, Huwag mong ipamanhik na kita'y iwan, at bumalik na humiwalay sa iyo; sapagka't kung saan ka pumaroon, ay paroroon ako: at kung saan ka tumigil, ay titigil ako: ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Dios ay aking Dios: 
17 Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing; hatulan ako ng Panginoon at lalo na, maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin.

Ang pangkaraniwan ay kung ano ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, na ang magiging kaaway ng tao ay ang kaniyang sariling kasangbahay.

MATEO 10:34-36 
34 Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa: hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. 
35 Sapagka't ako'y naparito upang papagalitin ang lalake laban sa kaniyang ama, at ang anak na babae laban sa kaniyang ina, at ang manugang na babae laban sa kaniyang biyanang babae:  36 At ang magiging kaaway ng tao ay ang kaniya ring sariling kasangbahay.

Nagdidikta si Satanas at ang kaniyang mga demonyo sa masasamang tao na may kapangyarihan o mga lider.

APOCALIPSIS 16:14 
Sapagka't sila'y mga espiritu ng mga demonio, na nagsisigawa ng mga tanda; na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Dios, na Makapangyarihan sa lahat.

Ang lider ay nanganganib sa mga atake ni Satanas at ng mga demonyo, gaya ni Pedro, na isang lider ng mga Hudyong Kristiyano, na masidhing ninasang atakihin ni Satanas.

LUCAS 22:31-32 
31 Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: 
32 Datapuwa't ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya; at ikaw, kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid.

 Si Pablo, ang lider ng mga Gentil na Kristiyano, ay naging paborito ring target ni Satanas.

II CORINTO 12:7
At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis.

Ngunit sa kabila ng patuloy na pag-atake ni Satanas sa mga lider ng iglesia ng mga Kristyiano noong unang siglo, ang hindi maisalarawan sa isip na katiwalian na gaya ng katiwaliang nagaganap sa nalooban ng INC ay hindi kailanman nangyari sa ilalim ng hurisdiksyon ng mga lider na mga tunay na "Sugo"!

Walang Kristiyanong nakasulat sa Biblia na “natakot sa panganib ng kanilang buhay” mula sa mga kasamahan nila sa komunidad.

Ngayon, mga ministro at miyembro na nagsalita laban sa korupsyon sa INC ang nangangamba sa kanilang mga buhay, ang mga banta ay hindi nanggagaling sa ibang grupo ng relihiyon kundi mula sa kanilang sariling mga kasamahan.

Ano ang malalim na lohika sa mga pahayag na nagmula sa mga bibig ng mga kapatid at sa mismong ina ng lider ng INC? “Nanganganib ang aming buhay!”

Maging ang mga ministro na nagsalita ng laban sa korupsyon sa kanilang iglesia ang nagsasabing “Nanganganib ang aming buhay!” Sa ibaba ay sina Angel Manalo, ang sariling kapatid ni Eduardo Manalo, ang kasalukuyang Kataastaasang Tagapamahala; at ang kanilang sariling ina, na si Ka Tenny. 
Sa itaas ay si Isaias Samson Jr., ang dating editor ng Pasugo at ministro sa INC, na itiniwalag kinabukasan matapos ang panayam sa kaniya sa media. Aniya ay hinawakan siya ng laban sa kaniyang kalooban subalit nagawa niyang makatakas. Siya ay pinaghinalaan na siya ang blogger, Antonio Ramirez Ebanghelista, na nagbunyag ng mga katiwalian sa nalolooban Iglesia ni Cristo. 

Ngayon, ako ay tunay na napawalang sala. Pansinin na ang mga ito ay mga taong kasamahan nila mismo. Salamat sa Dios na Makapangyarihan sa Lahat na ako ay hindi isang duwag gaya ng ipinararatang sa akin ng INC!

Nang ako ay lumisan sa Pilipinas, ako ay umalis hindi dahil sa takot sa panganib sa aking buhay kundi sa buhay ng aking mga kapatid sa pananampalataya - upang maiiwas sila sa mga mahahayap na banta ng mga INC na gumagamit pa ng mga opisyal ng gobyerno laban sa amin.

Sa isang forum, ito ay inilathala -

FORUMS:
BAKIT WALANG LAKAS NG LOOB SI SORIANO UPANG UMUWI SA PILIPINAS NGAYON NA ANG KANIYANG KAWAN AY SUMASABOG? IYAN AY ISA SA MARAMING DAHILAN KUNG BAKIT ANG LIDER NG ADD AY HINDI MAKABALIK! MAGING ANG MGA MIYEMBRO NG ADD AY NAGULAT AT HINDI INAKALA KAILANMAN NA ANG KANILANG LIDER AY MAY KASO NA KAGAYA NITO.Ang litrato ay nagpapakita ng garapal na paggamit ng ahensiya ng pamahalaan laban sa kaniyang mga mamamayan. Sa isang simpleng kaso ng libelo na isinampa ng Iglesia ni Cristo laban kay Kapatid na Eli Soriano, ang ADD Convention Center ay nilusob noong gabi ng Ika-1 ng Pebrero hanggang umaga ng sumunod na araw. Ang Director ng National Bureau of Investigation sa mga panahong yaon ay si Reynaldo Wycoco, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo.

Ang litrato sa ibaba ay kung saan ang mga ministro ng INC ay nagpapahayag sa kanilang programa, Ang Tamang Daan, sa Net 25 kung ano ang sasapitin ni Kapatid na Eli sa kaniyang pagbabalik sa Pilipinas. Tulad sa isang panauhing pandangal, siya ay sasalubungin sa paliparan, magkakaroon ng carpet sa sahig, libre pa ang mani. At sa kanilang kaibigang Amurao sila magpapaserbisyo.

Ngunit si Amurao ay may funeral parlor kung kaya’t ang mungkahi ay malinaw na tumutukoy sa hangad na kamatayan nitong mga ministrong ito ng INC na nagsasalita.
Ang mga bagay na ito ay napakadaling maunawaan. Ang lahat sa kanila ay nagsasabi ng isang bagay: Magsalita ka ng bagay laban sa INC at nasa iyo ang lahat ng dahilan upang mangamba para sa iyong buhay!

Magsalita ka laban kay Kristo at iyon ay isang magaan na pagkakasala.

Ngunit ang magsalita ka laban sa kanilang mga lider ay sa iyong sariling peligro!

Ang mga taong nagsasabing nangangamba sila sa kanilang sariling buhay ay nakakaalam kung anong uring samahan mayroon ang INC!

Inaasahan ko na kayo ay sapat na matalino upang makabasa sa pagitan ng mga parapo! Pagpalain kayo ng Dios!

Sincerely in Christ,

Brother Eli

121 komento:

 1. Truth will always prevail!
  Salamat sa Dios at sa Panginoong Hesukristo!

  TumugonBurahin
 2. Kahit itanggi ipinapakita ng kanilang pagkatakot na nanganganib ang buhay,mga ministro at maging kaanak ng kanilang lider kung anong klaseng grupo ang iglesia ni manalo.

  Kahit ikubli mababanag at mababanag ang tunay na kulay ng kanilang samahan,nagpapahiwatig ng pagiging hindi sa Dios kundi ng sa ka-Diliman

  TumugonBurahin
 3. #TheTruthCaster
  May mga tao talagang nagbubulagbulagan, nagdudumilat na ang katotohanan hindi pa matanggap.

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. sadya nga, bakit sila ganun dahil sa delusion? tama marahil ay dahil nga sa delusion.

   Burahin
  2. tama poh kapatid salamat sa Dios..... hindi poh tayo matatalo dahil nasa katotonanan tayo #TheTruthCaster

   Burahin
 4. #TheTruthCaster
  Salamat sa Dios at sa mangangaral na nagtuturo ng malinaw na katwiran ayon sa biblia

  TumugonBurahin
 5. kahit anong tago at tanggi lilitaw at lilitaw ang katotohanan

  TumugonBurahin
 6. Hindi lahat ng totoo ay matamis, dapat matanggap ang mapait na katotohanang si Eduardo Manalo ay hindi sugo ng Dios kundi ng demonyo at siya ang dapat managot sa mga katiwalian sa iglesia nila! Salamat sa Dios na nagbigay ng liwanag upang mahayag ang mga tunay na tiwali ! Sa Dios ang karangalan magpakailanman!

  TumugonBurahin
 7. #TheTruthCaster
  To GOD be the Glory..

  TumugonBurahin
 8. Makabuluhan at napapanahong Blog.

  Nawa'y sa pamamagitan nito ay magliwanag ang kanilang isipan INC at madilat ang kanilang puso sa katotohanan...
  Salamat sa Dios!

  TumugonBurahin
 9. #TheTruthCaster
  JOB 20:5
  "Na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli, At ang kagalakan ng di banal ay sandali lamang"

  TumugonBurahin
 10. Talagang nagaganap sa kanila ang sabi ng Biblia na kung bulag ang taga-akay gayun din ang mga inaakay. Halos mukhaan na ang mga gawang masama patuloy parin nilang ginigi-it na tunay ang kanilang inaniban...kaawa-awa talaga salamat sa Dios at hindi nya ako pinabaya-an na maging miyembro ng INCM. Salamat sa Dios.

  TumugonBurahin
 11. grabe pagkabulag ng maraming myembro dyan sa INCM. kitang kita na ayaw pa din maniwala,

  tama talga turo bro eli sa atin.. meron talaga binulag ng dios ng sanlibutan..

  TumugonBurahin
 12. Ang baho mahirap itago... Aalingasaw at aalingasaw talaga yan...

  TumugonBurahin
 13. Salamat sa Dios sa tagalog version mas naintindihan ko po. 😊👍

  TumugonBurahin
 14. Isa na namang malinaw na presentation ng katotohanan batay sa mga salita ng Dios at tunay na nangyayari sa IGLESIA NI KRISTO NI MANALO.Ang mapait na katotohanan kung Tatangapin ng mga miembro ang salita ng Dios
  Ang kanilang lider ang tiwali ayon sa bibliaAng pagsasawalang kibo ni Erano Manalo sa mga nangyayari sa kanilang samahan ay tanda ng isang mahina ng lider (weakling).Ang pagbubunton ng lahat ng sisi sa Sanggunian ay paraan upang mapagtakpan ang kanilang lider.
  Ano mang pagtatakip na gawin nila ay hindi na kayang Itago Dios ang naghahayag ng mga bagay na ito.Sabi ng Dios Ako ang Gagawa sino ang pipigil . Salamat po sa Dios sa patuloy niyong pagbubunyag ng mga katiwalian sa religion.Samahan nawa kayong palagi ng Panginoon.


  TumugonBurahin
 15. Magsilbing liwanag po sana ito sa mga kaisipang napailim ng maling aral at pag akay. Salamat a Dios sa ganitong pagbubunyag.

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. at sa pagkakataon na maliwanagan, isang pagbubukas-isip upang makapag-lingkod sa tunay na Iglesia ng Dios at tapat na lingkod ng Dios. Dito lang po sa MGCI kung saan ang disiplina ng Panginoon Jesus ay isinasabuhay. Salamat po sa Dios.

   Burahin
 16. Pinagtatakpan pa si EVM ng mga tiwalag na ministro at akala nila magbabago pa ang kalagayan nila, e si erdy mismo nagtiwalag sa kanila..kung di sila ititiwalag patay si andres de saya este si EVM sa asawa niya.

  TumugonBurahin
 17. Delusyon: “nasa ilalim ng matinding sentido ng kamalian”.

  Sa mga nasa ganitong estado, sana unti unting magliwanag ang inyong isipan...

  TumugonBurahin
 18. ang katotohanan ay mahahayag kahit itago pa ng itago...Salamat sa Dios sa blog na kagaya po nito..walang takot ihayag ang katotohanan.

  TumugonBurahin
 19. Ang mga miyembro sana ng Iglesia ni Manalo ay wag na magbulag bulagan sa nagdudumilat na katotohanang nabubulgar na katiwalian sa kanilang iglesia. Anak na mismo ng kinikilala nilang sugo ay takot sa pwedeng gawing masama sa kanila ng kanila ring ka-miyembro, kailangan pa ba ng pagdadalawang-isip dito na layasan ang iglesiang ito na hindi naman talaga sa Dios, konting isip lang po mga kababayang INc members.

  TumugonBurahin
 20. walang nabubulok na itinatago na hindi aalingasaw. gumagawa ang Dios sa tamang panahon.

  TumugonBurahin
 21. #TheTruthCaster
  ang dios ang naglalapat ng khatulan kya wag tyo mawalan ng pag asa kung may nakagawa man satin ng masama..salamat s mga tapat n mangangaral

  TumugonBurahin
 22. salamat sa Dios may blog na kagaya nito, naway maliwanagan ang mga isip ng mga miembro ng iglsia ni manalo.

  TumugonBurahin
 23. Sila-sila na mismo ang nagpapakita ng kanilang tunay na kulay.
  #TheTruthCaster

  TumugonBurahin
 24. eduardo manalo, ang punong pangkalahatang sumasangguni sa tao... sa mga miembro ng inc, manood at magbasa lang kayo ng programa at mga blogs ni Bro. Eli Soriano at magliliwanag sa inyo ang katotohanang nasa mali kayong pananampalataya.

  TumugonBurahin
 25. anomang pagtatakip ng mga miyembro ng INC sa kanilang sugo at ang sisi ay sa sanggunian nila...katunayan lang na sumasang ayon ang sugo nila sa kasamaan..Tama..sugo nga sya...ng masasama

  TumugonBurahin
 26. un sa Dios hundi magbabanta na pumatay at mang-abduct!

  TumugonBurahin
 27. Tunay na ang sugong hindi sa Dios ay takot harapin ang katotohanan kaya nabubunyag ang kanyang kaduwagan.

  Tumugon

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. Tama po, salamat po kay MrControversyExtraordinary at nahahayag ang kabulaanan ikinukubli ng mga bulaang nagpapanggap na sugo.

   Burahin
  2. awit9:16Ang Panginoon ay napakilala, siya'y naglapat ng kahatulan: ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kaniyang sariling mga kamay. (Higgaion. Selah ) salamat at nabubunyag na :)

   Burahin
  3. To GOD BE THE GLORY!! salamat at totoo ang sinabi ng DIOS na walang lihim na di mabubuyag , at walang natatago na di malalantad .. lumalabas na ang kabulukan ng INCM. AWIT9:16Ang Panginoon ay napakilala, siya'y naglapat ng kahatulan: ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kaniyang sariling mga kamay. (Higgaion. Selah) :)

   Burahin
 28. 'bulag' na lang talaga ang di nakakakita

  TumugonBurahin
 29. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama.

  TumugonBurahin
 30. #TheTruthCaster
  To GOD be the Glory..

  TumugonBurahin
 31. Gaya ng gamot may matamis at mapait pero pareho nakakagaling.....mapait man ang katotohanang ito sana ay matanggap ng mga manalista at magising na sila sa katotohanan na hindi sa Dios ang samahan nila. tanggapin ang aral ng Bibliya hindi ang pasugo at sinasabi lang ng sanguniian nila. loobin nawa ng Panginoon masumpungan nila ang pagkakilala sa katotohanan na itinataguyod ng Iglesia ng Dios.
  salamat po sa Dios at sa Panginoong HesuKristo sa napakagandang blog na ito na kinapupulutan ng aral.
  God bless you Bro Eli.

  TumugonBurahin
 32. Sumapit na ang kaarawan ng pagbubunyag.

  TumugonBurahin
 33. Sana mabuksan ang isipan nila, kawaan na wala sila ng Dios.

  salamat po sa Dios

  TumugonBurahin
 34. Kung natatakot ang mga itiniwalag na mga myembro ng kanilang Iglesia isa lang ang kahulugan nyan, masamang puno ang kanilang lider.

  TumugonBurahin
 35. Hindi naman kinakailangang pagtakpan ang isang bagay na ginawa kung ito ay mabuti at makatwiran! Kung ang pagtitiwalag sa sariling pamilya at mga ministrong nagmamalasakit sa kanila ay pawang makatwiran, bakit nga sisihin ang "Sanggunian", samantalang mula sa lider ang pagtitiwalag. Ang tunay na katiwalian, nagmumula sa lider, pababa hanggang miyembro, ganoong kasimple ang sistema. Ang mga miyembro nakikinig sa lider, at ang lider nakikinig sa nagsugo sa kaniya. Kung ang nagsugo ay Dios, hindi ba mabuti ang makikita sa isang lider?

  Huwag sanang maging bulag ang mga tagasunod ng grupo ng iglesia ni kristo, napakalaking delusyon nga itong pagtakpan ang mga kamaliang ginagawa ng kanilang lider. Hindi ito pagsubok kungdi pagbubukas ng pinto ng Dios upang mamulat ang mga taong matagal nang nakapikit sa katotohanan.


  Hindi duwag ang tunay na isinugo ng Dios, humaharap ito at handang ipagtanggol ang kaniyang mga tagasunod dahil sa katwirang dala-dala niya. Ngunit nasaan ang sugo ng iglesia ni kristo? Ang daming naglalabasan, totoo man o hindi ang mga ito, dapat bilang punong pangkahalatan, pananagutan niyang mag-explain sa kaniyang nasasakupan.

  Napakaganda ng blog ito! Isa itong pagmumulat. Ang mapait na katotohanan ay dapat tanggapin ng mga miyembro na hindi tunay na sugo ang kanilang lider kundi isang mahina at duwag.

  TumugonBurahin
 36. nagkakagatan sila ngayon lang talagang nabulgar ng matindi dahil Dios na mismo ang naghahayag

  TumugonBurahin
 37. Inihahayag na ng Dios ang kasamaan ng iglesia ni manalo, sna ay matanggap ng mga kaanib jan mapait man ang katotohanan

  TumugonBurahin
 38. #TheTruthCaster Salamat po sa Dios at unti unti na silang nabubulgar... para mabuksan ang mga mata ng mga meymembro nila :)

  TumugonBurahin
 39. Salamat sa Dios at inihahayag nia ang masama,at salamat din sa Dios at lagi nyang ipinagtatanggol at ginagabayan ang kanyang bayan!
  #TheTruthCaster

  TumugonBurahin
 40. Nawa po ay makapagbukas ang lathalang ito ni Mr.ControversyX sa mga taong nadidimlan ang pag-iisip, samahan Nawa po kayo.. #TheTruthCaster

  TumugonBurahin
 41. Para sa lahat ng mga miyembro ng INCM, gumising kayo! Huwag kayong matakot na basahin ang mga blog na ito, huwag matakot na gamitin ang iyong mga social media, tumayo kayo sa katotohanan, bigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong malayang pagunawa. Si Eduardo Manalo, Eraño Manalo at Felix Manalo parepareho lang na isinugo ng Demonyo, hindi lang ang mga walang hiya na "Sanggunian",ang dapat sisihin! Tandaan na ang lahat ng mga desisyon ay hindi magagawa kung walang final na declarasiyon ng Executive Minister ?? tingnan ang mga pamagat ng kanyang sarili "Executive" .... Ang iyong lider ay hindi sa Diyos, at ang INCM ay malinaw na organisasiyon na ginawa ni Satanas sa Pilipinas, katulad lang ng MAFIA.
  Kahit na hindi kayo sumali sa amin ... makawala lang kayo sa bitag! At ariin ang inyong kalayaan! Ayaw nilang makita ninyo ang mga balita sa TV at Internet lalo na ADD programs dahil takot sila na mawala ang abuloy ninyo! Kung wala kayo hindi gagana ang sindikato ng INCM…
  Para kay Kap Eli at Kap Daniel, nawa ay pagpalain, protektahan kayo ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat sampu ng inyong pamilya! Salamat sa Dios!

  TumugonBurahin
 42. Ang mga nangyayari ngayon sa INCM, ay pagpapatunay lamang na talagang sila ay sa pumapatay, hindi lamang sa hindi nila kasama sa pananamapalataya, kundi maging sa mga kapwa nila kapatid at ministro. Lahat ng inaakusa kina Kapatid na Eli, Kapatid na Daniel at sa mga katulong ng ating mga mangangaral, ay pawang kasinungalingan at imbento. Tinatakot at pinagbabantaan ang buhay alang-alang na sundin ang kanilang pinapasabi. Tsk, tsk, tsk. Sana gumising kayo mga iglesia ni manalo habang hindi pa huli ang lahat.

  Hindi lahat ng totoo ay matamis, dapat matanggap ang mapait na katotohanang si Eduardo Manalo ay hindi sugo ng Dios kundi ng demonyo at siya ang dapat managot sa mga katiwalian sa iglesia nila.

  Hindi ito gawa ng tao, gawa ito ng Dios para malaman ang totoo.

  Salamat sa Dios sa lahat. Sa Iyo oh Ama ang karangalan at kapurihan magpakainlaman!

  TumugonBurahin
 43. salamat sa Dios sa kaniyang makapangyarihang mga gawa...

  TumugonBurahin
 44. Salamat sa paggawa ng Dios, magbigay daan sana ito sa pagkabukas ng isip ng ating mga kababayan.^^

  TumugonBurahin
 45. Salamat sa Dios sa pagkakasalin sa tagalog ng lathaing ito upang marating at maunawa maging ng mga maliliit nating mga kababayan lalo na ang mga nasa ilalin ng pandaraya ng INCM.

  TumugonBurahin
 46. salamat po sa DIOS sa paghahayag na kanilang maling ginagawa. sana maliwanagan na sila sa mga nangyayaring ito.

  TumugonBurahin
 47. Tama si Bro Eli ang lahat ng mga nangyayaring ito sa INC .Dios ang my hayad ,SaDios ang karangalan ,kapurihan
  .at kapangyarihan magpakylan man.Salamat sa Dios

  TumugonBurahin
 48. Sana maraming tao maliwanagan sa mga nangyayari....

  TumugonBurahin
 49. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo,,,,

  TumugonBurahin
 50. Slamat s Dios s kanyang paghahayag..

  TumugonBurahin
 51. Dios ang maghahayag!
  Naway maliwanagan ang mga miyembro ng INCM
  Slamt sa Dios at s Panginoong Hesus at sa Espiritu Santo

  TumugonBurahin
 52. Lahat ng bagay ay mahahayag.. maging mabuti man o masama.. Salamat sa Dios, sana maliwanagan ang mga miembro nila...

  TumugonBurahin
 53. Mahirap talaga mag laro ng tagutaguan.. Lalo na kapag nakatago sa "aparador" yung hahanapin mo. :P

  #Thetruthcaster

  TumugonBurahin
 54. Salamat sa Dios sa mga tapat na mangangaral, kaya maraming mga bulaan kasi meron tlgang totoo..to God be the glory!!!

  TumugonBurahin
 55. binulag n ng kamalian ni manalo ang ga myembro nila .. sana magising sila sa katotohanan.. salamat po sa Dios at ginagamit nya si brad eli para turuan tayo..

  TumugonBurahin
 56. Salamat sa Dios sa tapat niyang sugo sa ating panahon. Salamat sa Dios sa kaniyang kgandahang loob, kahatulan at katwiran na ipinapaunawa niya sa atin. To God be the glory forever!!!

  TumugonBurahin
 57. Salamat sa Dios! Wala naman ng ibang naghahayag ng katiwalian ng mga katulad nitong mga nagpapanggap na propeta o mga apostol kundi si Mr. ControversyX! Basahin pa natin ang iba pang naunang mga blogs at hindi lang ito ang matutunan natin mga kababayan!

  TumugonBurahin
 58. Mahahayag ang katotohana gaanu man pagtakpan.


  Dyos na ang naghayag sa kabulukan ng iglesia ni manalo

  TumugonBurahin
 59. kaduwagan, kabulaan at kawalan ng mabuting direksyon. yan ang kalagayan ng iglesia ni Manalo mula't sapul.

  ganyan talaga pa tatag lang ng tao. mahina ang pundasyon kaya magluwat man ng mangilang panahon ay hahantong sa kaniyang talagang dako na pagkawasak.

  salamat sa DIOS at may bro.Eli Soriano na matapang na sumagupa sa mga maling aral at mga maling relihiyon sa bansa. Purihin mo ang DIOS oh Pilipinas. Siya Nawa!!!

  TumugonBurahin
 60. Sa tamang panahon ang makapangyarihang Dios ang maghahayag sa mga taong mapan linlang at mapanligaw sa taong bayan

  TumugonBurahin
 61. MAPAIT NA KATOTOHANAN... ANG IGLESIA NI MANALO AY MARAMING NANG RECORD NA PUMAPATAY NG TAO... ngayon nalang ito nabubunyag ng mga MINISTRO mismo nila...pero marami parin ang nadadaya... sana ang mga panyayaring ito ay makapagisip-isip na ang mga tao

  TumugonBurahin
 62. sayang naman yung mga salaping ginastos nila sa mga walang kabuluhang bagay . sana naitulong na lang yun sa mga mahihirap na tao. inuna pa nila sarili nila .

  ibang iba ang kapatid na Eli kay Manalo . walang pagkakapareho .

  #TheTruthCaster

  TumugonBurahin
 63. Mga INC members, mag isip isip naman kayo. Concerned lang po

  TumugonBurahin
 64. Sa palagay ko po, hindi itatago ang mapapait na katotohanang ito kung walang utos na itago sa mga miyembro, tahasan mang iniutos o pahiwatig lang. Maaari din namang tinakot, binantaan. Kung ang mga dating ministro ay nakakapag-ulat ng mga ganong bagay na ginagawa sa kanila at napapasa-panganib ang buhay, mas lalong madaling gawin ito ng pamunuan ng iglesiang yan ang mga bagay na yan sa mga miyembro lang. Kung may delikadesa ka Manalo, humarap ka at ipagtanggol mo yang iglesia mo ng personal at harapan. Lumabas ka sa pinagtataguan mo!

  TumugonBurahin
 65. Walang lohim na di mahahayag
  Salamat sa Dios

  TumugonBurahin
 66. Kawawa ang mga kaluluwa ng mga naloko at maililigaw pa ng samahang ito, mga malulupit, yan ba ang samahang sa Dios? Mga sinungaling at manlulupig. Kaya salamat sa Dios dahil patunay ang kanyang paggawa sa pagbubunyag ng mga kabulukan na nangyayari ngayon sa mga iglesia ni manalo..

  TumugonBurahin
 67. Ang galing naman, salamat sa Dios!

  TumugonBurahin
 68. Eto na lang ang masasabi ko maliban ng buksan ng Dios ang isip ng INC member na babasa nito para umalis na sila dyan.

  TumugonBurahin
 69. Sanay mabuksan ang kaisipan ng mga nabubulagan. #truthcaster

  TumugonBurahin
 70. Dios lang talaga ang makapaghahayag ng mga ganyang bagay

  TumugonBurahin
 71. wag na kasi pagtakpan, si Eduardo ang tagapamahala , di naman makakailos ang Sanggunian kung walang permiso ni Eduardo kahit ang mga ginawang pagtitiwalag... alam ni Manalo yun kasi kung hindi niya alam e walang kwentang pinuno yan si Manalo, wala pala syang kwentang bantay o obispo GAW 20:28. Tama si Mr Controversy , sana maliwanag kayo mga kababayang Iglesia ni Cristo ni Manalo

  TumugonBurahin
 72. Kahit anong takip tanggi pa yan nila aalingaw aalingasaw ang baho kabulukan ng INC na ito. Gumawa pa sila ngayon ng FELIX MANALO na movie para mapunta doon attention ng mga tao at mga membro nila pantakip sa kanilang mga kabulukan na nangyayari ngayon sa IGLESIA NI MANALO corrupt religion.

  TumugonBurahin
 73. ika nga sa kasabihan:na mag sindi ka man ng ilaw at kung saan mo pa pan din itago ay liliwanag pa rin

  TumugonBurahin
 74. Pilitin man nilang takpan ang kabulukan..Lalabas at lalabas parin ang kabahuan nila.
  kapag DIOS ang gagawa; sinong makakapigil!

  TumugonBurahin
 75. KAWIKAAN 29:12 Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. - kaya sa mga miembro ng INC, esep-esep lang po kaunti para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa

  TumugonBurahin
 76. salamat sa Dios sa interesting at impormative na blog ni Mr.Contoversy,inihahayag na talaga ng Dios ang mga kabulukan nagaganap sa mga Iglesiang nagpapanggap na sa Dios,kung magiging mapanuri lang ang mga kababayan natin mapapansin nila ang katiwalian ginagawa ng lider nila lalo na si manalo.

  TumugonBurahin
 77. "Subalit hindi makatuwiran sa Sanggunian na sila ang sisihin sa isang hakbang na tanging ang lider lamang ang makapagpapasya! Ang mapait na katotohanan - kung kanilang matatanggap ang salita ng Dios - ay ang kanilang lider ay ang tiwali batay sa Biblia! Bakit gayon? mula sa pakikinig sa mga kasinungalingan!"

  Hindi ang Sanggunian ang DAPAT na sisihin kundi si Eduardo!
  ang Tagapamahala ng Iglesia ni Cristo mula kay Felix, Eraño at Eduardo ay walang gabay ng Espiritu ng Dios dahil ang iglesiang yan ay tatag ng tao.

  Samahan ka nawa pong palagi ng Panginoon Mr. ControversyX
  Salamat sa Dios!

  TumugonBurahin
 78. Panahon na para timbang timbangin nyo nga INC member ang mga pangyayaring nagaganap sa inyong samahan ngayon..mas mabuti alamin nio ang buong kasaysayan ng iglesia nio

  TumugonBurahin
 79. sana gamitin din ang isip ng mga miyembro...hindi laging sunud sunuran sa tagubilin kahit mali na...huwag po kayong maging bulag

  TumugonBurahin
 80. Huwag sanang ipagwalang bahala ng gobyerno ang nangyayari sa bansang pilipinas lalo na sa mga ginagawa ng manggigipit na samahan ng INCM. Manaig sana ang katutuhanan.

  Para kay DOJ Sec. Leila de Lima patnubayan po sana kayo ng Panginoon.

  TumugonBurahin
 81. nakakalungkot lang hayag na hayag na mga mali nilang pinaggagagawa e tigas pren sa pniniwala ilang miyembro nila. . .mamula't nawa sila

  TumugonBurahin
 82. kawawa naman ang mga sumusunod pa miembro nito , nahahayg na ayw pa nila mamulat , kaya katuparan sila ng salita ng Dios na dinala na talaga sila a kamalian , salamat saDios sa mga ganito pagsusulat na napapakinabangan

  TumugonBurahin
 83. Kahit anung pilit man nilang takpan ang kabulukan..Lalabas at lalabas parin ang kabahuan nila.
  kapag DIOS ang gagawa; sinong makakapigil!

  Manaig nawa ang Katotohanan

  TumugonBurahin
 84. Sana dumami pa ang mabuksan ng isipan, Lalo na ang mga nasa INM

  TumugonBurahin
 85. #TheTruthCaster sa nakakaunawa mabuti,sa bulag kapahamakan

  TumugonBurahin
 86. Mapait na Katotohanan Itinanggi ng mga Ministro at Miyembro ng Iglesia ni Cristo

  Isa na namang makabuluhan at may kaalaman ang blog ni Mr. Controversy, napapanahon ngayon. Katotohanan at pinatutunayan ng mga ilang saksi ganundin ang mga dating ministro at member ng INM ang katiwalian at kasamaang meron ang sangunian nila, na sa katotohanan din ay pati mismo ang kinikilalang SUGO nilang bulaan ay hinayaang mangyari ito dahil sa knayang kakulangan ng kaalaman at pagiging mangmang sa bibliya. Pawang kasinungalingan noon pa man at panliligaw ang ginagawa nila sa kanilang member. at ang pagtatakip o pagtanggi nila ay nagpapadagdag pa ng kasalanan sa knilang lahat. kaawaawa ang kanilang mga member at nagpapakay sila sa bulaan na propeat. Sana'y maliwanagan ang ilan sa kanila at bumalikwas sa sinasamplatayaan nila bago pa man mahuli ang lahat.

  Salamat sa Dios sa kaliwangan dala ng blog na ito.

  #TheTruthCaster

  TumugonBurahin
 87. Dyan po natin napapatunayan kung paanong ang isang samahan ay nagpapanggap lang na sa Dios, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa.

  Salamat sa Dios inaakay tayo ni BroEli at BraDaniel sa buong kabanalan. Kahit kailan ay hindi tayo tinuraan ni BroEli na mamwerwisyo ng kapwa, ni gumanti ng masama sa masama. Napakapalad natin dahil kahit na pinasasama ng mga kaaway ay patuloy silang nagsisikap na maibandila ang Katotohanan at pati na sa paglingap ng ating mga kapwa tao.

  TumugonBurahin
 88. Salamat po sa Panginoong sa napakagandang Blog ni Mr controversy

  TumugonBurahin
 89. MAGKAROON SANA SILA NG PAGKAKATAON NA MABUKSAN ANG KANILANG ISIPAN,
  SALAMAT PO SA DIOS!

  TumugonBurahin
 90. hay nako talagang mga iglesi ni manalo walang magawa sa buhay kundi manira nang tao #TheTruthCaster #DeLimaDoNotResign # DeLimaBringTheTruth

  TumugonBurahin
 91. @TheTruthCaster wala talaga magawang matino ang mga iglesia ni manalo.....>..<

  TumugonBurahin
 92. Iglesia ni manalo ang gaganda ng kapilya, junk naman ang kanilang mga aral

  TumugonBurahin
 93. malulupit sa kapwa ang samahan na ito, tapos sa dios daw sila. Salamat sa Dios meron blog na naghahayag sa lahat ng tao kung anong klaseng samahan ang INC

  TumugonBurahin
 94. INC ni manalo itinayo sa simula palang ay delusyon na aral..kaya yan ay kulungan ng mga delusyonal.

  TumugonBurahin
 95. DI NA NAHIYA SABIHIN SA DIOS DW CL PERO MALULUPIT PUMAPATAY NG KAPWA..

  TumugonBurahin
 96. Ang sikat ngayon na pugad ng mga demonyo dahil sa gawang kasamaan!..
  ANG IGLESIA NI KRISTO NI MANALO!
  Yung mga miyembro natitirang matino pa dyan,LUMAYAS NA KAYO BAGO MAHULI ANG LAHAT!!!!

  TumugonBurahin
 97. #TheTruthCaster
  Sana po ay maliwanagan ang pagiisip ng mga tao lalong lalo na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kung ano ang katotohanang nangyayari sa loob ng INC. , , , , , #TOGODBETHEGLORY

  TumugonBurahin
 98. Ihahayag ng Dios ang gawang masama ng INC ni Manalao sa ginta ng arawan upang ipakita ang kapangyarihan ng Dios at tunay. Hindi magtatagal at guguho ang relihiyong pumapatay ng tao sa tulong at awa ng Dios.

  TumugonBurahin
 99. MAKAPANGYARIHAN MAN KAYO SA MUNDONG ITO PERO PAGDATING NG PANAHON YUYUKO AT MAGTATAGO DIN KAYO. SANA NGAYON PA LANG MATAKOT NA KAYO DAHIL ANG BUHAY NG TAO AY DI KAYANG DUGTUNGAN NINOMAN. HABANG MAY BUHAY PANG PINAHIHIRAM AY MATUTO NA KAYONG MAGSISI.

  TumugonBurahin
 100. May mga miembro sila na alam na nilang ang kanilang samahan ay pumapatay ng tao, pero patuloy pa rin ang kanilang hidwang pananampalataya. Walang salang mananagot ang mga taong ito pagdating ng araw ng paghuhukom.

  TumugonBurahin
 101. SALAMAT SA DIOS MERON TAYONG MANGNGARAL NA TAPAT AT PANTAS SA ARAL NG DIOS SINA BRO ELI AT BRO.DANIEL SIYA NAWA

  TumugonBurahin
 102. tama nga, the truth shall set you free

  TumugonBurahin