May Pag-asa Para Sa Mga Adik Sa Droga

8/10/2016 1 Komento


Basahin ang unang bahagi ng blog na ito.

Ang kasabihan sa Tagalog na “Habang may buhay, may pagasa” ay biblikal.

ECLESIASTES 9:4 
Sapagka't sa kaniya, na napisan sa lahat na may buhay ay may pagasa: sapagka't ang buhay na aso ay maigi kay sa patay na leon.

Ako ay saksi sa katotohanang ito na sa mga Members Church Of God International ( MCGI ), ang makapangyarihang kamay ng Dios ay lumilikhang muli ng mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya.

GAWA 26:18 
Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.

Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya na ang Dios ay gumagawa ng Kaniyang mga gawa, binabago ang isang tao. Ang pagbabago sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagagawa sa pamamagitan ng awa ng Dios.

TITO 3:5 
Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo,

II CORINTO 5:17 
Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago.

Mga buhay na halimbawa 
Mayroong ilang mga ministro ng MCGI at maraming mga miyembro na mga dating adik sa droga. 

Partikular na yaong mga nakumbinsi sa pamamagitan ng aming Prison Ministry, sila ay naging mga may pagkatakot sa Dios at mga responsableng mga tao at mga lalaking may pamilya. Tandaan na sila ay hindi mga miyembro bago sila nakulong kundi mga nakumbinsi lamang noong sila ay nasa piitan. 

Aking nasaksihan kung paanong ang mga taong ito - mga dating adik sa droga - ay matinding nagpunyagi sa pamamagitan ng pananampalataya upang iwan ang kanilang mga bisyo at pagkagumon upang masunod ang pagtawag ng Dios. Ngayon, sa pamamagitan ng tulong at awa ng Dios, ang ilan sa kanila ay naging may kakayahang mga ministro ng ebanghelyo at mga buhay na halimbawa para sa iba na ibig magbago. Mayroon talagang pagasa para sa mga adik sa droga!

Paano ito nangyayari? 
Ang salita ng Dios ay buhay at makapangyarihan na gumagawa sa loob ng isang tao na sumasampalataya.

HEBREO 4:12
Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso.

Ang salita ng Dios ay tinanggap - kung tinanggap - ay ito ay ang gumagawa sa loob ng isang sumasampalataya.

I TESALONICA 2:13 
At dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Dios, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid baga'y ang salita ng Dios, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi, ayon sa katotohanan, na salita ng Dios, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya.

Ano ang pagkalulong sa droga

Ang pagkalulong ay nangangahulugan bilang isang talamak, lumalalang sakit sa utak na ipinakikilala ng mapilit na paghahanap at paggamit ng droga, sa kabila ng mga mapaminsalang kahihinatnan. Ito ay ibinibilang na isang sakit sa utak sapagka’t ang utak ay binabago ng droga; binabago nito ang balangkas at kung paano ito gumagana. Ang mga pagbabago sa utak ay maaaring maging pang matagalan at maaaring pumunta sa maraming mga nakapipinsala, madalas ay sumisira sa sarili, na mga pagkilos. (https://www.drugabuse.gov/publications/media-guide/science- drug-abuse-addiction- basics)

Hindi ba natin maaaring iwan na lang ang pagtatrabaho sa pagkalulong sa droga sa siyensya?
Ang siyensya ay tumutulong upang wakasan ang adiksyon at ito ay gumagamit ng bagong pagsasaliksik. Subali’t ang mga siyentipikong pagsisikap ay hindi sapat upang mapagbago ang mga adik sa droga. Payak na makikita sa mga literatura sa pagkalulong sa droga ang pag-amin ng mga limitasyon ng siyensya.

Noong ang pagsasaliksik sa adiksyon ay nagsimula ng mga taon ng 1930, ang adiksyon ay nakita pangunahin na bilang isang pagkasira ng moral sa halip na bilang isang isyu sa kalusugan ng publiko. Mula noon, tayo ay gumawa ng malalaking hakbang sa ating pag-unawa sa karamdaman at neurobiology. Mayroon pa ring maraming dapat magawa upang maunawaan ang lawak ng genetic variations at iba pang konsikuwensya medikal kaugnay ng adiksyon. Ang mahalagang siyentipikong pagsasaliksik ay nararapat na magpatuloy - at lumawak - kung ating puputulin ang kapit ng adiksyon sa ating lipunan. (http://www.shatterproof.org/pages/science-of- addiction)

Mayroon nitong sipi mula kay Blaise Pascal na nagsasabi, “Mayroong isang hugis-Dios na vacuum sa puso ng bawa’t tao na hindi mapupuno ng alinmang nilikhang bagay, kundi ang Dios lamang, ang Manlalalang.” Si Pascal ay isang matematisyan at pilosopo.

Subali’t ano ang sinasabi ng siyensya? Sa kaibuturan ng ating pagkatao ay isang vacuum na pupunuin ng pinakamalakas na impluwensya sa ating mga buhay at yaon ay ang pananampalataya sa Dios! Ito ay natuklasan ng mga modernong siyentipiko na sa isang partikular na lugar sa ating mga utak ay umiiral itong vacuum!

Sa isang ulat ni Arthur Martin, lumalabas na ang mga tao ay programado upang maniwala sa Dios. At ito ay gayon sapagka’t ito ay nagbibigay sa kanila ng mas mabuting pagkakataon na mabuhay. Sinabi ng ulat -
… Ang mga natuklasan ni Bruce Hood, propesor ng developmental psychology sa Unibersidad ng Bristol, ay nagmumungkahi na ang makamahiko at sobrenatural na mga paniniwala ay nakakonekta sa ating mga utak mula kapanganakan, at ang mga relihiyon ay kung gayon kumakabit sa isang makapangyarihang puwersa. Ang kanyang gawa ay suportado ng ibang mananaliksik na nakatagpo ng katunayan na nag-uugnay ng mga relihiyosong damdamin at karanasan sa partikular na mga rehiyon ng utak. Kanilang iminumungkahi na ang mga tao ay programado upang tumanggap ng isang damdamin ng ispirituwalidad mula sa elektrikal na aktibidad sa mga lugar na ito. (“Kung bakit tayo ay ipinanganak upang maniwala sa Dios: Ito ay konektado sa utak, ang wika ng sikologo,” Dailymail, (9/7/2009)

Ang paniniwala sa sobrenatural ay hindi “isang bagay na estupido” gaya ng sinasabi ng mga ateista. Ito ay napatunayan sa paraan ng siyensya na ang mga sobrenatural na koneksyon sa isang dako sa kalaliman ng ating pagkatao. Ito ay nasa vacuum na ito na ang katotohanan tungkol sa Dios at ang Kanyang mga katuruan ay nararapat na lumugar. Kung hindi ganito ay mangangahulugan ng disastre. Ang pagpuno sa vacuum na ito ng mga kinathang katuruan at mga kuwentong engkantada ay ang pangunahing sanhi ng kabuktutan.

MARCOS 7:7 
Datapuwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao.

ROMA 10:3 
Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios.

Ang sanhi ng lahat ng ito
 Ang pagtanggi upang ipasailalim sa kalooban ng Dios ay ang sanhi ng lahat ng kasamaan at kabuktutan sa tao kabilang na ng adiksyon sa droga sapagka’t ang isip ay tinirahan ng mga masasamang bagay. Ang lugar na nakareserba para sa Makapangyarihan Sa Lahat ay nadiktahan ng huwad kaligayahan.

ROMA 1:28-32 
28 At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat;
29 Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala,
30 Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang,
31 Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag:
32 Na, bagama't nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.

Ang tunay na sanhi at ugat ng lahat ng kasamaan sa lipunan ng tao ay mga imbentong katuruan ng tao at mga maling rehiliyon! Kanilang naimpluwensyahan ang terorismo, pagkamalabis, panatismo, at ateismo, na naghahatid sa mga tao upang itakuwil ang katotohanan sa mga Banal na Kasulatan!

Ang gayong pagtanggi ay nagkaroon ng kanyang mga mabigat na mga konsikuwensya: ang paniniwala sa kasinungalingan. At ito ay mabigat sapagka’t ang may-ari ng mga salitang yaon na nararapat kilalanin ng tao, ay nagpaparusa sa mga nagbabalewala sa Kaniya at sa Kaniyang kalooban. Ang mga talatang ito ay hindi nagsisinungaling -

II TESALONICA 2:11-12 
11 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan:
12 Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan.

Sa isang umaabuso sa droga o adik, ang abuso ay nagiging abuso at ang adiksyon ay nagiging adiksyon dahil sa paulit-ulit na pagkilos. Subali’t ang ikot ay masisira kapag ang vacuum sa tao ay tumutugon sa tawag ng Dios para sa pagbabago. Ang mga kasinungalingan na nalagay sa isip ay nararapat na malinis at ang pagkakaayos ay maitama sa pamamagitan ng mga salita ng Dios, upang ang vacuum na nakareserba para sa Kanyang Manlilikha ay maaaring mapaandar ng tama at maugnay sa tao. Kung gayon ang pagibig sa mga droga ay mabubunot sa ugat.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

1 (mga) komento:

Adiksyon sa Droga: Ang Hiwaga ay Nagsisimula sa Pagsubok

8/09/2016 0 Komento


Isang makatuwiran, matalino, lohikal, at pantas na payo ng Biblia ay “subukan ang lahat ng mga bagay.” Ang layunin gaya ng pagkakasaad sa mga sumusunod na talata ay upang manghawak sa mabuti at lumayo sa lahat ng anyo ng masama..

I TESALONICA 5:21-22 
21 Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti;
22 Layuan ninyo ang bawa't anyo ng masama.

Ang naipong kaalaman ng sangkatauhan mula pa sa simula ay nagsasalamin sa kaalaman ng mga bagay na napatunayang mabuti na kailangan nating panghawakan, at masama na nararapat nating layuan. Ating tingnan ang isang halimbawa ng dapat sana ay isang naliwanagan subali’t hindi talaga. 

Si Buda, ang dios ng mga Budista at autoridad ng pananampalataya ng may isang bilyong tao sa planeta, ay namatay sa pagkain ng isang uri ng nakalalasong kabute ayon sa ensiklopedya. Si Buda, mula sa kaniyang pangalan, Siddhārtha Gautama, ay payak na tinawag na “Buda,” na nangangahulugan na siya ay “naliwanagan.” Ang Buda ay nangangahulugang “ang naliwanagan isa”.

Ang Budismo, isang mayor na relihiyon sa mundo, ay itinatag sa hilagang-silangang Indya at batay sa mga katuruan ni Siddhartha Gautama, na nakilala bilang Buda, o ang Naliwanagang Isa.

Nagsimula bilang isang kilusan sa kumbento sa nalolooban ng nangingibabaw na tradisyong Brahman ng araw, ang Budismo ay mabilis na lumago sa isang natatanging direksyon. Ang Buda ay hindi lamang tumanggi sa makabuluhang aspeto ng pilosopiyang Hindu, nguni’t hinamon din ang autoridad ng pagkasaserdote, itinanggi ang bisa ng mga kasulatang Vedas, at itinanggi ang kultong sakripisyo na nakabatay sa mga ito. Higit sa rito, kanyang binuksan ang kanyang kilusan sa mga kasapi ng lahat ng mga lipi, itinatatwa na ang halagang espiritwal ng isang tao ay isang bagay ng kapanganakan. (Pinagmulan: Encarta)

Marahil dahil sa kanyang tahasang pagtanggi upang maniwala sa Dios ng Biblia, o ng kaniyang ignoransiya sa Biblia, siya ay nagsalarawan ng isang bagay na direktang kabaligtaran ng kaniyang sikat na pangalan “Buda.” Kung tunay na siya ay naliwanagan, dapat sana siyang naging maingat sa pagkain ng mga kabute - ang dahilan ng kanyang kamatayan - sapagka’t hindi ang lahat ng mga kabute ay magkakatulad.


Samantalang maraming uri ng mga kabute ay mabuti para sa mga tao at maaaring makadagdag sa ating mabuting katauhan, ito ay isang nalalamang katotohanan sa kasaysayan ng sangkatauhan na mayroong mga nakalalasong kabute. Ang mga kulay at hugis ng mga kabute ay nagpapakilala sa maaaring kainin at nagbababala sa atin sa mga nakalalason.

Narito ang mga karaniwang katangian nitong mga nakalalasong kabute:

1. Mga kulugo o kaliskis sa takip. Tandaan ang wala sa kulay na mga “tagpi” sa itaas ng litrato sa kanan. Ang mga ito ay ang mga nalabi ng unibersal na talukbong na pumapaligid sa kabuti samantalang ito ay bata. Kung minsan ang mga tagpi na ito ay nagmumukhang gaya ng mga hilera ng mga itinaas na mga tuldok, gaya na nakikita sa mga litrato sa mas ibaba pa.

2. Isang payong o hugis payong na takip. Bawa’t isa sa mga litrato na ito ay isang magandang halimbawa ng kung papaano ang hugis ng isang takip amanita, matambok gaya ng isang malapad, nakabaligtad na letrang U. O, para sa aking kapwa mahilig sa matematika, kagaya ng nakabaligtad na parabola !

3. Ang pagkakaroon ng isang nakaumbok na tasa o bulsa sa paligid ng base. Ang pabilog na tasang ito ay tinawag na “volva” at isa pang labi ng unibersal na talukbong. Ito ay madalas na nasa ilalim ng lupa kung kaya maaari mong marahan na hukayin itong kabute para makita. Ang Amanita muscaria ( karaniwang kilala bilang “tae ng palaka”) papunta sa kaliwa ay isang magandang halimbawa nitong nakaumbok na base.

4. Isang puting nilimbag na spore. Kapag ang isang takip amanita ay inilagay na nakataob sa isang may madilim na kulay na papel, madalas ay mag-iiwan ito ng isang limbag ng spore na puti.

5. Ang pagkakaroon ng isang singsing sa palibot ng tangkay. Ang singsing na ito, tinawag na ang “annulus,” ay kung saan ang isang parte ng talukbong ay idinikit sa tangkay bago ito napunit habang ang kabute ay lumalaki. (http://www.mushroom-appreciation.com/identify-poisonous-mushrooms.html#sthash.9Szkw8P9.dpbs)

Si Buda, ikinalulungkot kong sabihin, ay hindi naliwanagan at hindi isang dios sa alin pa mang pamantayan ng Biblia. Ang Dios ng Biblia, bilang halimbawa, ay nagbigay ng mga palatandaan sa mga kabute, at napagtibay ng mga henerasyon ng mga tao kung alin ang mga nakalalason.

Ang isang taong naliwanagan ay maingat tungkol sa mga bagay na kaniyang kinakain kagaya ng Apostol Pedro at ang kagaya ng Propeta Ezekiel.

GAWA 10:13-14 
13 At dumating sa kaniya ang isang tinig, Magtindig ka, Pedro; magpatay ka at kumain.
14 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Hindi maaari, Panginoon; sapagka't kailan ma'y hindi ako kumain ng anomang bagay na marumi at karumaldumal.

Pansinin na natandaan ni Pedro ang isang prinsipyo na itinuro sa kaniya nang mas nauna, at iyon ang dahilan bakit siya ay tumanggi. At narito ang isang pang prinsipyo:

EZEKIEL 4:14 
Nang magkagayo'y sinabi ko, Ah Panginoong Dios! narito, ang aking kaluluwa ay hindi nadumhan, sapagka't mula sa aking kabataan hanggang ngayon ay hindi ako kumain ng namamatay sa sarili, o nilapa ng mga hayop; o pumasok man ang kasuklamsuklam na karne sa aking bibig.

Ang isang bagay na magbabanta ng panganib sa kalusugan at buhay, at napatunayan ng mga henerasyon, ay hindi na nararapat pang subukan ng sinoman gamit ang kanyang katalinuhan at pang-unawa. Mayroon nang isang unibersal na pamantayan tungkol dito.

Ang mga droga (ang mga ipinagbabawal) ay napatunayan na nakapipinsala sa katawan ng tao. Ang mga droga ay nararapat na gamitin sa eksaktong dami at dosis, kung ang layunin ay upang mapaginhawa o gamutin ang paghihirap ng tao. Bagaman ang mga drogang ito ay mabibili nang walang reseta, hindi nangangahulugan na ang mga gamot na hindi ipinagbabawal ay laging ligtas. 

Ang mga statin drugs, bilang halimbawa, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, sa halip na hadlangan ang atake sa puso ay maaaring magdala papunta sa atake sa puso. Ang punto ko ay, kung ang mga gamot na hindi ipinagbabawal ay maaaring magdulot ng pinsala, lalo naman ang mapanganib na makapipinsalang mga drogang tinagurian bilang “ipinagbabawal na gamot.”.

Ang mga statin drugs na ang layunin ay upang kontrolin ang produksyon ng kolesterol ng atay, ay pumipigil din sa produksyon ng ibang enzymes katulad ng CoQ10 na kinakailangan sa pag-iwas sa atake sa puso. Samakatuwid, ang dapat sanang layunin ay hindi naisakatuparan.

Ang pagsubok sa ipinagbabawal na gamot ay pagiging walang ingat at kabaliwan. Ang Wikipedia ay nagsasabi, dalawa sa pinaka ginagamit at mamahaling ilegal na droga sa Pilipinas ay methamphetamine hydrochloride (shabu) at marijuana. Sa pagitan ng dalawang ito, ang shabu ay itinuturing na lalong mapanganib.

Ang shabu ay pinaghalo na mga sangkap gaya ng asido ng bateriya, gamot sa ubo at marami pang iba.

Ano ang ginagawa nito?

Bukod sa binabago ang iyong tulog, kalusugan, kalinisan, at negatibong nagkakaepekto sa bawa’t aspeto ng iyong buhay, ang shabu ay sumisira rin ng iyong mga emosyon. At ginagawa nito ito ng dahan-dahan. Sa una, iisipin mo na ang shabu ay nagpapaganda ng iyong buhay habang pinapahusay nito ang iyong tiwala sa sarili, nagpapanatili sa iyo upang maging aktibo, at nakapagpapabawas ng iyong timbang. Ang shabu ay nakagagawa rin ng permanente at hindi na maisasauli na pagkasira ng utak.
(http://bridgesofhope.com.ph/index.php/2016/05/02/what-is-the-most-dangerous-drug-addiction/)

Hindi nakapagtataka na ito ay ipinagbabawal. Ayon sa pagsasaliksik, ang shabu ay may kapangyarihan at may hiwagang kaakit-akit at malaganap na ipinagbibili sa mga lansangan sa buong mundo. Nguni’t ang napakatinding taas na naranasan ng adik mula sa droga ay hindi sapat upang tanggalin ang lohika.

Samantalang aking sinulat sa aking naunang blog, mayroong pag-asa sa mga adik sa droga. Ngayon na mayroong halos isang daan ng mga libong umamin sa sarili na mga adik at mga nagtutulak na nagsisuko sa administrasyon ni Pangulong Rody Duterte, ibig kong magbahagi ng karunugang ayon sa Biblia na maaaring magbigay ng pag-asa at buong pagbabago sa katauhan ng isang nalulong sa bawal na gamot. Ang buhay ay mahalaga. Mayroong pag-asa sa mga adik sa droga.

ECLESIASTES 9:4 
Sapagka't sa kaniya, na napisan sa lahat na may buhay ay may pagasa: sapagka't ang buhay na aso ay maigi kay sa patay na leon.

Marami pa na susunod.

Basahin ang ikalawang bahagi ng blog na ito.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento: