Si Kristo ay ang Tunay na 'Uod na Jacob' - Hindi si Felix Manalo


Ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay nag-aangkin na si Felix Manalo, ang kanilang tagapagtatag, ay ang "uod na Jacob" sapagka't siya di umano ay hinamak ng mga tao. Haha! Iyon ay katawa-tawa!

Sa kanilang Pasugo ng Nobyembre 1976, sa Pahina 15, sa isang Tanong at Sagot na pamamaraan, ang katanungan na tinatanong ay bakit ang kanilang "Huling Sugo" ay tinawag na uod na Jacob. Ang "sagot," ayon sa kanilang pagtuturo, ay ito’y dahil sa si Manalo ay hinahamak at nilibak.


Malay natin, maaaring ngang si Manalo ay hinamak at nilibak dahil sa ibang mga bagay gaya ng pangunguwarta sa pamamagitan ng mapandayang pangangaral! Ngayon mismo, ito ay pagnanakaw ng mga pagkakakilanlan ni Jesucristo.

Itong may sakit na aklat sa lahat ng panahon (Pasugo), na nagtuturo sa kanilang mga miyembro ng mga kasuklamsuklam, ay nagmumungkahi na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng kalayaan upang pumili ng mga pangalan mula sa Biblia at ilapat ito sa kanyang sarili. Alin sa dalawa, kung hindi si Manalo ang may sakit sa isip ay ang mga taong nagsusulat sa kanilang magasin na “Pasugo” upang siya’y sambahin.

Papaano naman ang kahulugan ng mga pagkakakilanlan na ito? Pinupulot ang Awit 22:6-7 upang ipaliwanag ang pagkakahamak at pagkakalibak ni Manalo, tinatangkang “alisan ng saysay” si Jesucristo sa pagkakakilanlan.

Si Manalo o ang kanyang mga tagapalo ng tambol ay sinadyang huwag isaalang-alang ang kabuoan ng ayon sa hulang pahayag ni David. Napansin ba nila ang mga talatang 16-18 ng kapiluto ring iyon?

AWIT 22:16-18 
16 Sapagka't niligid ako ng mga aso: kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama; binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. 
17 Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto; kanilang minamasdan, at pinapansin ako:
18 Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila, at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan.

Ang “uod” na binanggit sa 22:6-7 [na kanilang (maling)inilapat para kay Manalo] ay hindi lamang hinamak. Ang uod na yaon ay binutasan ng kanyang mga kaaway - partikular na sinasabi sa mga kamay at mga paa!

At sa talatang 18, “ang uod” ay nagsabi ‘kanilang hinapak ang aking mga kasuutan… at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan.’ Ang lahat ng mga ito ay natupad ayon sa mga naliwanagang autoridad sa Biblia, sa ating Panginoong Jesucristo - hindi kay Manalo gaya ng paliwanag ng kanyang nagnanakaw na mga ministro!

Tayo’y tumingin kay Juan.

JUAN 19:23-24 
23 Ang mga kawal nga, nang si Jesus ay kanilang maipako na sa krus, ay kanilang kinuha ang kaniyang mga kasuutan at pinagapat na bahagi, sa bawa't kawal ay isang bahagi; at gayon din naman ang tunika: at ang tunika ay walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. 
24 Nangagsangusapan nga sila, Huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaranan, kung mapapakanino: upang matupad ang kasulatan, na nagsasabi, Binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuutan, At ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran.

Ang “uod” na yaon ay siya ring paksa ng hula ni Isaias bilang tao na “hinamak…”

ISAIAS 53:2-5 
2 Sapagka't siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa: walang anyo o kagandahan man; at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kaniya. 
3 Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. 
4 Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kapanglawan; gayon ma'y ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Dios, at dinalamhati. 
5 Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo.

Ang mga talata sa Biblia ay nag-uugnay ng mga katotohanan bagaman inilagay sa ibang mga aklat at kapitulo. Kanilang pinagtitibay ang isa’t isa na mahirap na basta na lamang nakawin ang pagkakakilanlan at (maling)ilapat ito sa isang tao. Dahil dito, si Manalo ay malinaw na isang pakunwari, isang huwad na pastor para sa lahat ng layunin.

Tiyak na ang “uod na Jacob” na hinamak ng mga tao at binutasan sa mga kamay at mga paa ay hindi si Manalo kundi ang Panginoong Jesucristo!

Sa umpisa, ang Isaias 41:2 ay nagsasalita ng tungkol sa isang “tao mula sa silanganan” - hindi si Manalo, kundi sa isang “matuwid na tao” kung kanino ibinigay ng Dios ang mga bansa at upang “magpuno” o maging “hari” sa mga hari!

ISAIAS 41:2 
Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog.

Kanilang pinapatungkol ang mga pagkakakilanlan na ito kay Manalo! Isang napakalaking kasinungalingan! Mangangailangan ng isang propesyonal na walang hiyang tao na may matinding hilig sa pagsisinungaling upang angkinin na siya ay ang tao na binanggit!

Ang mga pahayag na ito kabilang ang nasa Talatang 8 ay nagsasabi, “Nguni’t ikaw Israel, aking lingkod, Jacob na aking pinili, ang binhi ni Abraham na aking kaibigan,” ay lumalapat lamang sa Panginoong Jesucirsto at hindi sa kanino mang iba, lalong hindi kay Manalo!

ISAIAS 41:8 
Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan;

Si Kristo “ang binhi ni Abraham.” Pansinin ang paggamit ng tiyak na pantukoy na “ang” sa pariralang, “ang binhi ni Abraham,” nangangahulugan na isang tao lamang - hindi gaya ng isang grupo o ang Iglesia ni Cristo ni Manalo na mayroong mga pag-aangkin sa katawagang ito. Pinatutunayan ng Galacia 3:16 na sila ay mali.

GALACIA 3:16 
Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi. Hindi sinasabi ng Dios, At sa mga binhi, na gaya baga sa marami; kundi gaya sa iisa lamang, At sa iyong binhi, na si Cristo.

Si Kristo ay ang “hari ng mga hari” gaya ng isinasalarawan sa talatang 2 sapagka’t ang mga bansa ay ibinigay sa Kanya upang mapasailalim sa Kanyang nasasakupan! Si Manalo ay hindi isang hari para makatuwirang matawag na “isang tagapamahala sa ibabaw ng mga hari” bilang ang “uod na Jacob”!

APOCALIPSIS 19:13-16 
13 At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Ang Verbo ng Dios. 
14 At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kaniya na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. 
15 At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa: at kaniyang paghaharian ng tungkod na bakal: at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Dios na Makapangyarihan sa lahat. 
16 At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, HARI NG MGA HARI AT PANGINOON NG MGA PANGINOON.

Masasabing halos sa mga talatang 2 hanggang sa talatang 27 ng kapitulo 41 ng Isaias, ang lahat ng mga teksto at mga konteksto ay bumabanggit ng mga bagay na tungkol sa Panginoong Jesucristo. 

Ang nakikita ng Dios sa hinaharap ay ang gawin ang Kanyang Anak na Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon at upang dalhin ang mga bansa sa ilalim ng pagkapasakop sa Kanya! Ang Talatang 2 at 3 ay dumidiskwalipika kay Manalo. Gayon din ang talatang 25 at 27!

ISAIAS 41:1-4 
1 Magsitahimik kayo sa harap ko, Oh mga pulo; at mangagbagong lakas ang mga bayan: magsilapit sila; saka mangagsalita sila; tayo'y magsilapit na magkakasama sa kahatulan. 
2 Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog. 
3 Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga'y sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa. 
4 Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga,

ISAIAS 41:8-15 
8 Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan; 
9 Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; 
10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 
11 Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak. 
12 Iyong hahanapin sila, at hindi mo mangasusumpungan, sa makatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo: silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay ng wala. 
13 Sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, Huwag kang matakot; aking tutulungan ka. 
14 Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel; aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong Manunubos ay ang Banal ng Israel. 
15 Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin; iyong gigiikin ang mga bundok, at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa.

ISAIAS 41:25-27 
25 May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating; mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan: at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang cimiento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit. 
26 Sinong nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming maalaman? at nang una, upang aming masabi, Siya'y matuwid? oo, walang magpahayag, oo, walang magpakita, oo, walang duminig ng inyong mga salita. 
27 Ako'y unang magsasabi sa Sion, Narito, narito sila; at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita.

Si Kristo ay binanggit kasama ang Israel sa iba’t ibang pagkakataon kung saan si Kristo ang nararapat sanang ulo ( ng bayan ng Dios ). Subali’t ang Israel, sa kabila ng lahat ng kabutihan ng Dios ay nahuhulog paatras ngayon at noon, at siyempre ay naparurusahan. Sila ay bumabaling sa pagsisiyasat ng kanilang sarili at nagsisisi at iyon ay nakikita ng Dios. Ang gayong relasyon ay nagaganap ngayon at noon kasama ang Dios na nangangako sa kanila ng tulong.

Ang uod gaya ng karaniwang ginagamit sa ordinaryong wika ay maaaring mangahulugan ng maraming bagay nguni’t hindi positibo. Maaring mangahulugan ito ng korupsyon at kabuktutan. Ang paggamit kay Kristo tungkol sa kanya bilang “uod” ay tumutukoy sa panghihiya ng tao sa kanya, ang kakulangan ng respeto gaya ng sa mga sundalo na humapak ng kanyang mga kasuutan. Ito’y maaari ding mangahulugan ng paghamak mula sa mga tao, lalo na niyaong mga nagpaparatang sa kanya ng maraming bagay sampu na ng hindi pagiging mananampalataya.

Ang paggamit sa katagang “uod” mula sa Dios ay sinamahan ng “Jacob,” Pagka ginamit ng gayon, ang kahulugan ay nababago sa positibo. Isaisip na ang pangalang Israel ay ang pangalang bigay ng Dios kay Jacob, at ang Dios ay may plano para kay Jacob. Kay Kristo bilang “uod na Jacob,” ang kahulugan ay higit pang nagiging isang pangako ng pagpapatuloy - ang katuparan ng intensyon ng Dios sa tao, ang Kanyang obra maestra.

Ang tanging personahe na maaaring lumagay sa katuparan ng hulang yaon ay ang unang personahe na magdadala ng mabuting balita (ang evangelio) sa Jerusalem. Ito ay natupad sa personahe ng Panginoong Jesucristo.

MARCOS 1:14-15 
14 Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang evangelio ng Dios, 
15 At sinasabi, Naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Dios: kayo'y mangagsisi, at magsisampalataya sa evangelio.

Marami pa sa darating.

Sincerely in Christ,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

17 komento:

 1. Malaking kasinungalingan ni manalo na dabihing sya ang uod na jacob!

  TumugonBurahin
 2. Grabe naman ang INC...ang galing nila sa pandaraya...sana pinabutasan din ni Manalo ang kanyang mga kamay...Pero hindi niya makukuha ang Kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo..Sapagkat siya ay tao lamang at bulaang propeta pa..

  Sana mabuksan ng Panginoon ang mga puso at isip ng mga miembro nila na matagal na silang pinagloloko...

  Sa Dios Ang Kapurihan...

  TumugonBurahin
 3. Sana magising po kayo mga incm, nawa'y buksan ng Dios ang mga puso nyo.
  Ang totoong nagsusuri, nauunawa ang salita ng Dios.
  lalo pag hindi panatiko,

  TumugonBurahin
 4. Amen po! Kailan man ay hindi naging sugo si Manalo..... Inagaw lang nya lahat ng karapatan sa bibliya para lang makapangloko ng mga tao....kaawa kawang myembro naniniwala sa knyang bulaang pagakay...

  TumugonBurahin
 5. Gaya ng sinabi "Tiyak na ang “uod na Jacob” na hinamak ng mga tao at binutasan sa mga kamay at mga paa ay hindi si Manalo kundi ang Panginoong Jesucristo!" Maling mali na angkinin ng sinomang mapagpakunwaring pastor o sinomang tao.

  TumugonBurahin
 6. mga kapatid maraaming salamat sa pagtugon panawagan ng ating mga mangangaral sa pagbalik ng blog na ito sa number 1 spot. wag na wag po sana tyo manghimagod sa paggawa ng mabuti . for the glory of our God almighty.

  TumugonBurahin
 7. halatang insecure si manalo kaya lahat na lng e inaangkin.kawawa talaga ang mga myembro jan sa incm

  TumugonBurahin
 8. Salamat sa Dios sa pagkasangkapan nya kay bro Eli, maraming mga tao ang naliliwanagan, sa pamamagitan ng blog na ito loobin nawa ng Panginoon na mabasa ito ng mga miembro sa INCM makapag dilat ng kanilang mga mata at maliwanagan......

  TumugonBurahin
 9. Sinomang mangangaral ang magsabi na siya at angkinin ang titulong "Uod na Jacob", na ito ay ang Panginoong Jesucristo, ay patunay na wala itong unawa sa Banal na Kasulatan at isa jan ay si Gng. Felix Manalo, ng Iglesia ni Cristo-Manalo.
  Sana'y maliwanagan ang puso at kaisipan ng mga taong nadaraya ng INCM.
  Salamat sa Dios sa patuloy na pagbibigay ng unawa, karunungan at gayon din ng kalakasan kay Kapatid na Eli.

  TumugonBurahin
 10. KAHIYAHIYA si manalo sa pag-angkin ng mga titulo/karapatang ukol lamang kay Kristo! Sabagay hindi na ito katakataka dahil tao lang ang turing nya sa kanyang kristo kung kaya kahit maltratuhin at agawan ng karangalan e ok na ok lang ke manalo!

  TumugonBurahin
 11. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga talata sa biblia na ang Panginoong Hesukristo ang uod na jacob at hindi si Manalo.
  Salamat sa Dios may ganitong blog site para maliwanagan ang sambayanan na naililigaw ng mga bulaang mangangaral.

  TumugonBurahin
 12. Salamat sa Dios sa pagkasangkapan nya kay bro Eli, maraming mga tao ang naliliwanagan, sa pamamagitan ng blog na ito loobin nawa ng Panginoon na mabasa ito ng mga miembro sa INCM makapag dilat ng kanilang mga mata at maliwanagan......

  TumugonBurahin
 13. ala eh! napakaliwanag naman eh! bakit ga pilit pinalalabo nitong grupo na ito ni fake uod? esep esep paganahin ang sugar sa utak mga kababayan..wag maging panatiko sa mali.

  TumugonBurahin
 14. Maliwanag dito na talagang walang katotohanan ang kanilang mga ipinapangaral.
  Salamat sa Dios at may isang Bro. Eli.

  TumugonBurahin
 15. Papaano naging uod yan di naman nakarating sa langit..

  TumugonBurahin