Hindi Pumapasa sa Pagsubok sa Propeta: Si Manalo ay Isang Bulaang Propeta!


Ang mga payahag ng mga propetang sinugo ng Dios ay eksakto. Ang mga ito ay nangyayari.

DEUTERONOMIO 18:22 
Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon: ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya.

Ang mga pahayag na ginawa sa pangalan ng Panginoong na hindi nagkakaroon ng katuparan ay ang mga tanda ng isang bulaang propeta.

Ganito iyon: Ang katuparan o pangyayari ng isang hula ay isang tanda na ang hula ay maaaring nagmula sa Dios. Mayroon din kasing mga pagkakataon na ang mga pahayag ng mga bulaang propeta ay nangyayari sa pahintulot ng Dios. Ito ay pagsubok ng Dios sa katapatan ng Kaniyang bayan, subalit hindi kailanman maaari na ang isang hindi natupad na hula ay magiging sa Dios.

DEUTERONOMIO 13:1-3  
1 Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula, o isang mapanaginipin ng mga panaginip, at kaniyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan,  
2 At ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari, na kaniyang pagsalitaan ka, na sabihin, Sumunod tayo sa ibang mga dios, na hindi mo nakikilala, at ating paglingkuran sila;  
3 Ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon, o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip: sapagka't sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Dios, upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Dios ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa.

Kaya ang diin ay doon sa hindi pagkakaroon ng katuparan.

Mayroon tayong maraming bilang ng mga bulaang propeta sa ating panahon na napatunayan sa pamamagitan ng kanilang hindi natupad na mga pahayag na nagsilbi bilang maling pagasa para sa kanilang mga nilinlang na mga tagasunod! Aming ipakikilala sa inyo ang ilan sa kanila.  

1. Mga Saksi ni Jehova - wakas ng sanglibutan

Ang lahat ng mga petsa tungkol sa Armagedon na ibinigay ng WTBTS ay nabigo, anupat nagpapatunay na ang mga lider ng mga Saksi ni Jehova ay pawang mga bulaang propeta!

“Katapusan ng Sanglibutan” Mga Hula Ang 1914 ay isa sa mga mahahalagang pagtaya ng simula ng digmaan ng Armagedon ng mga Saksi ni Jehova (Watch Tower and Tract Society). Kanilang kinalkula ang 1914 mula sa hula sa aklat ng Daniel, Kapitulo 4. Ang mga kasulatan ay tumukoy sa “makapito”. Ang WTS ay nagpakahulugan na ang bawat “tiyempo” ay katumbas ng 360 araw, na nagbibigay ng kabuuang 2520 araw. Ito ay malaunan pang pinakahuluganan bilang kumakatawan sa 2520 taon, na sinukat mula sa simula ng 607 BCE. Ito ay nagbigay sa 1914 bilang target na petsa. 1914, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975 at 1994 ay ang ibang mga petsa na hinulaan ng Watchtower Society. Ang 1975 ay tila kinalkula bilang ika-6,000 anibersaryo ng pagkalalang kay Adan sa halamanan ng Eden sa 4026 BCE. Kanilang pinakahuluganan ang Awit 90:10 bilang pangtukoy sa haba ng isang henerasyon upang maging 80 taon. Yamang ang 1914 kung dadagdagan ng 80 ay katumbas ng 1994, kanilang hinulaan ang Armagedon ay mangyayari sa nalolooban ng taong yaon. Ang pinakahuling pagtaya ay 6,000 taon pagkatapos ng paglalang kay Eva, na dito’y walang petsa na maaaring matukoy na may kasiguraduhan.(http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/t/theory_false-prophets.html)

2. Sabbath Day Adventists (SDA) - sa Pagdating ni Jesus

Nang ang Panginoong Hesukristo ay hindi bumalik sa petsa na kanilang inasahan siya, si Ellen G. White, isang propetisa ng Seventh Day Adventist Church, ay kaniya pang ipinasa ang kaniyang “pagkakamali” sa Dios!


3. Mormons - Para sa Bagong Herusalem sa Missouri

Diumano ito ay isang pahayag na mula sa Panginoon na ang Bagong Herusalem ay matatatag sa Kanlurang Hangganan ng estado ng Missouri na ngayon ay tinatawag na Independence, at isang templo ay tatayo para sa kaluwalhatian ng Dios ng mga Mormons na kailanman ay hindi nangyari!


4. Apollo Carreon Quibuloy - hinulaan kung sino ang magiging pangulo ng Pilipinas para sa 2010. 

Isang Pilipinong bulaang propeta na umaapaw sa kayabangan at paniniwala sa sarili na nag-angking siya ay “the appointed Son of God.” Ang pundador at lider ng iglesiang nakabase sa Pilipinas, the Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name, Inc. ay nagsabi na isang partikular na kandidato ang magiging pangulo ng Pilipinas. Hindi ito kailanman nangyari sapagkat ang taong ito na natalo noong 2010 sa pambansang halalan sa Pilipinas!!!!


Kaniya ring sinabi na ang may-akda ng blog na ito ay nakatakda na sa kapahamakan at mamamatay makalipas ang anim na buwan mula sa oras na paghahayag ( ika-6 ng Pebrero 2005 ) na di umano ay kaniyang natanggap mula sa Panginoon. Ngunit salamat sa Dios makalipas ang 10 taon, ang inyong lingkod ay buhay pa rin. Sa Dios ang kaluwalhatian!


5. Harold Camping - sa katapusan ng sanglibutan

Humula si Camping ng makaitlo na ang sanglibutan ay magwawakas noong 1994, at makalawa noong 2011, subalit ang lahat ay nabigo, anupat pinatutunayan ito na siya ay isang bulaang propeta.  


6. Luis Miranda - sa katapusan ng sanglibutan at mga maling pag-aangkin

Ang bulaang Kristo na ito ay nagsabi na ang wakas ay sa ika-30 ng Hunyo 2012 ngunit nabigo! Hindi lamang ito isang bulaang propeta. Siya ay nag-angkin na siya ay “Christ incarnate” o Kristong nagkatawang-tao.


7. Pat Robertson - sa katapusan ng sanglibutan
Sinabi ni Robertson na ang paghuhukom ay darating sa sanglibutan sa katapusan ng 1982; ngayon ay ika-19 ng Agosto 2015.


8. Eraño Manalo at ang Pasugo 

Sinabi ni Eraño Manalo na ang mga anak ng kaniyang iglesia ay mananatiling matatag sa pananamapalataya hanggang sa wakas. Anim na taon makalipas ang kaniyang kamatayan, ang kaniyang mga anak na lalake at babae kasama ang kaniyang minamahal na asawa ay itiniwalag at itinapon sa labas ng kaniyang iglesia ng kaniyang mismong sariling anak na si Eduardo Manalo!

Sa panahon ni Felix Manalo, ama ni Eraño at lolo ni Eduardo, ang Pasugo ay humula na pagkatapos ng pangangaral ni Manalo, ang dapat sana ay ang “huling sugo ng Dios sa mga huling araw,” ang paghuhukom o ang katapusan ng sanglibutan ay darating. Ang gayong pahayag sa isang taong nag-iisip, na kagaya ng may-akda ng blog na ito, ay interesanteng maigi, nag-udyok sa kaniya upang gumawa ng mga pagsisiyasat tungkol sa mga katuruan ng sektang ito sa Pilipinas. Ang resulta ay hindi maiiwasang nagpapatunay na ang mga manunulat ng Pasugo at ang mga nagdidikta sa kanila ay pawang mga bulaang propeta!

(Pagkamatay ni Felix, pagkatapos ay darating ang paghuhukom. Walang sugo na susunod).Narito ang isang sipi sa letra por letrang pahayag ni Eraño Manalo na narinig at sinampalatayanan ng bawat miyembro ng iglesia ni Cristo, itinatanim sa kanilang mga puso ang isang maling pag-asa!

"JEREMIAS 32:39-40"

At bibigyan ko sila ng isang puso at ng isang daan, upang sila’y matakot sa akin magpakailan man; sa ikabubuti nila...

"Tayo lang?"

...at ng kanilang mga anak pagkamatay nila:...

"Anong gagawin ng Dios?"

...At ako’y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti: at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang magsihiwalay sa akin.

"Ano pong gagawin ng Dios sa iglesiang ito patuloy sa kaniyang mga anak? Ang sabi ng Dios, " ...bibigyan ko sila ng isang puso, isang daan, para sila’y matakot sa akin magpakailan man; sa ikabubuti nila, at ng kanilang mga anak... 

At ako’y makikipagtipan sa kanila ng isang tipang walang hanggan, hindi ako hihiwalay sa kanila, gagawan ko sila ng mabuti: at sisidlan ko sila ng takot sa akin para huwag na silang magsihiwalay sa akin. Ganyan po kamahal ng Dios ang iglesiang ito at ang bawat isa sa inyo."
 

Ngunit sa mga social media sites, inyong mababasa na sila ay nagtatalo. Ang ilan ay nagsisialis dahil sa kamakailan-lamang na kontrobersiya na kinasadlakan ng grupo ng iglesiang ito. Ang ilan sa kanila ay natiwalag for spilling the beans in media o dahil sa pagsisiwalat ng mga lihim sa media. Ang mga nalalabi ay nalilito. Ang kanilang mga lider ang akusado ng maluhong paraan ng pamumuhay. Ang iglesia ay iniwanan ng katakut-takot na utang. Ang kanilang malalaking gusali gaya ng Philippine Arena ay sumisipsip ng maraming salapi para sa pagmamantine pa lamang subalit ang mga miyembro, karamihan sa kanila ay kabilang sa mahihirap sa Pilipinas, ay hindi sumasang-ayon sa layunin ng paggamit dito. Samantala, nagkaroon ng mga akusasyon sa mga politiko at sa mga INC na gumagamit sa isa’t isa at nagpapalitan ng pabor sa pamamagitan ng kwestiyonableng pagsasanay ng INC ng bloc voting o isahang pagboto.

Hindi na nga ba sila mangangalat? Ang mga itiniwalag na mga ministro at kritiko ay nananawagan para sa isang kilusan laban sa kanila sa kabila ng mga pagbabanta sa kanilang mga buhay mula sa looban. Sila ay nangalat. Hindi nakapasa si Manalo sa pagsubok sa propeta.

Si Eduardo Manalo, anak ni Eraño Manalo at ang ikatlong henerasyong Kataastasaang Tagamapamahala, ay nagtiwalag mula sa kanilang iglesia ng kaniya mismong sariling ina at mga kapatid. Bago iyon, ay pinaniwalaan ng publikong siya’y hindi nakikipag-usap sa kaniyang ina ng anim na taon, kahit na pagkatapos na ang mga video ay inilabas sa publiko na ang buhay ng mga nito ay nasa panganib.

Si Felix Manalo ay namatay ngunit ang paghuhukom ay hindi pa dumating, taliwas sa hula ng Pasugo. Si Eraño Manalo ay nagpahayag na ang kaniyang mga anak ay hindi na mangangalat. Subalit sila ay nangalat ng talagang pagkapangalat. Sila’y hindi maaaring magkasama.

Paano natin malalaman kung ang isang propeta ay sa Dios? Ang propetang sinugo ng Dios ay sa Dios.

JUAN 7:17-18  
17 Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Dios, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili.
18 Ang nagsasalita ng sa ganang kaniyang sarili'y humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian: datapuwa't ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kaniya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kaniya'y walang kalikuan.

Ang propeta na sinugo ng Dios at sa Dios ay hindi nagsasalita ng sa kaniyang sarili at hindi naghahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Ngunit si Felix Manalo, ang pundador ng Iglesia ni Cristo, ay nagkaroon ng maraming mga pagaangkin. Sinabi niya na walang tatalikod, ngunit isaalang-alang ang mga kaso ng katiwalian na inihahayag ng kaniyang mga miyembro ngayon. Namatay siya subalit walang paghuhukom na dumating pagkatapos ng kaniyang kamatayan, na nagbibigay ng maling hula.

Ating hanapin ang katotohanan hindi sa kaluwalhatiang materyal ng isang samahan gaya ng mga magagarang gusali. Hindi ginagarantiyahan ng mga ito na ikaw ay matututo ng mga daan ng Dios.

Ating hanapin ang katotohanan hindi sa bilang ng mga tagasunod sapagkat ang mga pagsasanay na katulad ng pangkapatirang proteksyon ay makakaakit ng mga tagasunod ngunit gagawin kang lalong masama.

Ating hanapin ang katotohanan hindi sa pamamagitan ng haba ng pag-iral ng grupo, tatandaan na ang kasaysayan ng sangkatauhan ay isang saksi sa mga siglo at milenya ng pag-iral ng mga bulaang relihiyon sa planetang ito!

Ating tingnan, sa pamamatnubay ng Espiritu ng Dios, ang mga doktrina! Dapat sundin ng mga doktrina ang salita ng Dios - hindi binuo sa iilan lamang na piniling talata ng Biblia at pagkatapos ay sinimentohan ng tradisyonal na turo ng mga tao.

Sa aking mga kababayan, ang pagkapoot sa akin o ang panunumpa sa akin ay walang maidudulot na anumang buti sa inyo. Ang aking trabaho ay ang magsabi ng katotohanan, ako man ay inyong paniwalaan o hindi.

Sa aking mga kababayan, ipanalangin ninyo na gabayan sana kayo ng Panginoon sa inyong paghahanap sa katotohanan. Maging niyutral kayo at naniniwala akong makikita ninyo ang liwanag na nagniningning sa ibayo ng guhit ng hangganan ng mga maling pag-asang ipininta sa inyong mga ilusyon ng mga bulaang propeta na bumiktima sa karamihan sa inyo.

Pagpalain nawa kayo ng Dios!

Sincerely in Christ,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

173 komento:

 1. Salamat sa Dios sa panibagong blog na ito ni BroEli. Nawa'y mabuksan ang mga kaisipan ng ating mga kababayan upang huwag mailigaw ng mga bulaang propeta sa panahong ito. Tunay na maraming nag-aangkin na sila'y sa Dios ngunit talamak naman ang katiwalian at kabulukan kung kaya pati ang mga miembro na animo'y banala ngunit napakababangis.

  Salamat sa Dios dahil si BroEli ay hindi pagkakampi-kampi ang itinuturo at hindi ginagatasan ang mga miembro. Sa kanyang katandaan na dapat sana ay magretire na sa maraming hirap, pagod at puyat ay patuloy pa rin sa pagsisikap igawa ang sariling mga kamay upang maitaguyod ang sari-saring kawanggawa. Salamat sa Dios at katulong si BroDaniel sa pag-iisip at pagsasagawa ng bawat ikabubuti ng kapwa maging ng di-kapananampalataya.

  Mapalad tayo dahil ang dalawang lalaking ito'y patuloy sa pagpapagal upang maibandila sa mundo ang tunay na evangelio kahit pilit na pinasasama ng mga kaaway.

  TumugonBurahin
 2. salamat sa Dios sa isa na namang napakgandang blog entry!

  TumugonBurahin
 3. Nagpapatunay ang blog na ito na talagang bulaang propeta ang nagpapakilalang anghel na si Felix Manalo dahil sa kaniyang palpak na hula sa katapusan ng sanlibutan. Akalain mo na hinulaan na pala noon pa ni Felix Manalo sa kanilang lathalaing Pasugo Magazine taong 1957 na komo diumano siya ang huling sugo sa wakas ng lupa ay wala ng sugong darating bukod sa kaniya kung kaya't ang kahahantungan ay END OF THE WORLD na!
  Ang kaniyang apo na si Eduardo ay itiniwalag ang kaniyang nanay at mga kapatid sa laman. Kung susundin ang kanilang paniniwala na diumano'y walang kaligtasan ang mga nasa labas ng INC ni Manalo. Entonses, si Eduardo mismo ang nagpahamak sa kaniyang ina at mga kapatid ayon sa kanilang paniniwala! Si Felix man ay gayundin sapagkat hindi siya napasok sa loob ng kanilang iglesia sa dahilang hindi siya nabautismuhan sa loob ng kanilang iglesia na ang Cristo ayon sa kanilang paniniwala ay taong-tao lamang ngunit ang diumano'y sugong Felix ay anghel! Kakatuwang paniniwalang INC ng bulaang propeta na si Felix Manalo!
  Sana po ay magsuri ang mga miyembro ng INC ni Manalo, bukod sa palpak na hula at hindi maka-Bibliang aral ay NILULUSTAY lamang ang mga abuloy, handugan at lagak ng mga miyembro sa mga kalayawan ng Liderato ng iglesia ni Manalo ayon sa kaniyang kapatid na si Angel Manalo at ni Isaias Samson na dating editor-in-chief ng Pasugo ng bulaang propeta na si Felix Manalo!

  TumugonBurahin
 4. Sa paglitaw nitong bulaang propeta ay nagsugo naman ang Dios ng tapat na mangangaral na mapagtitiwalaan natin ng ating mga kaluluwa! Maraming Salamat sa Dios sa isang kapatid na Soriano na sumisigaw ng katotohanan para sa kaligtasan ng mga umiibig sa Dios !

  TumugonBurahin
 5. Ipamahagi sa lahat. Walang bahid na duda ang nasa blog na ito

  TumugonBurahin
 6. Salamat po sa Dios Bro.Eli sa pagmulat mo sa amin..nakita po namin na hindi sila sa Dios..

  TumugonBurahin
 7. Salamat sa Dios ta agko bro. Eli na nagsasabi sa kamatuoran.

  TumugonBurahin
 8. Dapat ipamahagi ang bagong blog ni Mr. ControversyX ukol sa mga bulaang propeta nang mamulat ang mga kapwa nating tao sa mga gaya nila! Nang hindi sila maging ignorante sa mga propetang BULAAN!!! Salamat sa Dios at my mga tapat na mangangaral sa panahon natin ngayon!

  TumugonBurahin
 9. salamat po sa Dios sa isang blog na napakagandang pagtuunan ng pansin.

  TumugonBurahin
 10. Salamat sa DIOS dahil may taong katulad ng kapated na ELI AT kapated na DANIEL na. Patuloy na nagpapagal para maituro sa kapwa tao yung dalisay na SALITA NG DIOS na hindi itinuturo ng mga bulaang propeta. Salamat po sa DIOS

  TumugonBurahin
 11. Salamat sa Dios walang katulad (y)
  #TheTruthCaster

  TumugonBurahin
 12. Salamat Po sa Dios Bro Eli sa walang sawang pagsigaw mo ng katotohanan sa kabila ng nalalagay sa panganib ng iyong buhay. Salamat sa Dios sa pagsugo nya sa iyo upang malaman namin katotohanan vs kasinungalingan ang kaliwanagan vs kadiliman. To God be the Glory!

  TumugonBurahin
 13. dyan malalaman kung turo ay sa Dios o hindi.. salamat sa Dios may isang bro eli na magmumulat sa tao kung ano talaga ang totoong aral ng Dios sa Biblia...

  TumugonBurahin
 14. Ang sinugo ng Dios ay makikilala sa pamamagitan ng turo o aral na kanyang ipinangangaral, salamat sa Dios may bro Eli Soriano na kanyang kinasangkapan upang magligtas ng mga tao mula sa pag akay ng mga bulaang mangangaral!

  TumugonBurahin
 15. Marami talagang nagsisilitawan na mga bulaan na propeta sa sanglibutang ito, at itoy tunay na nagaganap gaya ng sabi sa Biblia.

  TumugonBurahin
 16. Tunay ang sinasabi ng Biblia na maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta,

  TumugonBurahin
 17. Hayag na hayag na ang mga panloloko ng mga bulaang propeta, dapat tayo maging matalino at mapanuri kung ang pinagkakatiwalaan ba nating relihiyon o mangangaral ay kasama ba sa mga bulaang propeta?
  Samahan nawa tayo ng Panginoon.
  Salamat sa Dios sa napakagandang blog na ito.

  TumugonBurahin
 18. Salamat po sa Dios. Sa Dios ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Sana magising at mamulat and mata ng ating kapwa tao.magsuri sana sila

  TumugonBurahin
 19. Salamat sa Dios... Matagal ng pinagkakakitaan ng mga pinuno ng mga relihion tuwing Halalan..sana mabasa ito ng mga miembro ng mga relihion para maliwanagan kyo...

  TumugonBurahin
 20. Salamat po sa Dios sa panibagong lathalang ito. Nawa'y magsilbing gabay ito sa ating mga pagsusuri at magbukas ng ating isipan kung paano makikilala ang isang propetang sa Dios. Pagpalain po sana kayong lagi, Bro. Eli.

  TumugonBurahin
 21. Salamat sa Dios at may ganitong blog si mr controversy, sana mabasa ito ng mga miyembro ng inm para makapag isip sila na inaakay sila ni manalo sa kapahamakan!

  TumugonBurahin
 22. Grabe talaga mga panloloko ng mga bulaang pastor.salamat sa Dios sa mangangaral na bigay Nya na nagturo sa amin àt nagbukas ng aming mga mata...

  TumugonBurahin
 23. Salamat sa Dios at nakilala namin ang kanyang tunay na mangangaral na kanyang isinugo sa ating panahon..SSD.

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. salamat sa DIOS dahil sa tapat at tunay na mga mangangaral na aking nakilala na ako ay naliwanagan sa pag aaral ng BIBLIA di gaya ng mga bulaang propeta na puro pamumusong at pananalapi ang itinuturo kayat salamat sa DIOS dahil nakilala ko ang tunay na IGLESIA

   Burahin
 24. Salamat po Ama sa pagkasangkapan mo kay Bro Eli natuturuan kami ng iyong dalisay na aral na ikaligtas namin!

  TumugonBurahin
 25. Sa Tunay na Iglesia makikita ang mga Tunay na aral at katwiran, buong pananampalataya na may gawa at may pusong malinis, budhing walang kapintasan. Naanib ako noon sa ilang Relihiyon ngunit Salamat sa Dios dahil niloob niya makakilala ako at makasumpong ng pagasa sa buhay ang mabilang sa totoong Iglesia ng Dios na asa Biblia sa pamamagitan ng mga tapat na mangangaral sa panahon ngaun. Salamat sa Dios sa kanyang kaloob na hindi masayod dahil dito sa kanya ang kapurihan at karangalan magpakailanman. Amen

  TumugonBurahin
 26. wag tayong manatiling BULAG mga kababayan... maraming nagsilitaw na bulaang propeta... MAGISIP TAYO MAGSURI TAYO hanggat may panahon pa..... wag tayong padaya mga kababayan...

  TumugonBurahin
 27. Salamat po sa Dios sa isang katulad nyo po Bro. Eli, sa Dios ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman!

  TumugonBurahin
 28. “Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it.”

  TumugonBurahin
 29. hay nko, kung meron pang tao na maniniwala sa mga iglesia na yun mga baliw na talaga.napaka linaw ng pagkasabi ng panginoong Hesus.ipinauna na Niya na maraming magsisidating na bulaang propeta o pastor pagka wala Niya, pero may hula din ang bibliya na sa mga huling araw may lilitaw na totoong propeta sa mga pulo ng silanganan..si Bro eli lng ang pwding kinaganapan nun kasi siya lng ang totoong nkakaunawa ng buong bibliya sa awa at tulong ng Dios.Amen!

  TumugonBurahin
 30. Salamat sa Dios at may brother eli na nagbubukas nito sa isipan ng mga tao sana mabasa ito ng mga miembro ni inc

  TumugonBurahin
 31. Salamat sa Dios sa isa na namang blog na makapagbibigay ng panibagong kaalaman sa amin at sa panloloko ng mga lider ng mga relihiyon. Nawa ay makarating ito sa maraming tao, upang sil rin nman ay maliwanagan din. To God be the glory.

  TumugonBurahin
 32. Salamat sa Dios sa panibagong karunungang ibinahagi mo po sa amin na mga tagasubaybay ng iyong Blog Mr.ControversyX.
  Sana, sa Awa ng Dios, ay mabuksan ang puso at isipan ng ibang makapagbabasa nito at masumpungan nawa nila ang Katotohanan.
  Muli, salamat sa Dios sa patuloy na pagkasangkapan Niya po sa iyo, sa patuloy na pagbibigay ng karunungan at kalakasan.
  Ingatan nawa po kayong palagi.
  Salamat sa Dios ikaw po Mr.ContoversyX ang naging Taga-akay ko.

  TumugonBurahin
 33. salamat sa Dios sa napaka gandang blog ni mr.controversy ,sana maliwanag ang mga kapwa tao natin na makakabasa nito,

  TumugonBurahin
 34. Ang sinugo ng Dios ay makikilala sa pamamagitan ng turo o aral na kanyang ipinangangaral, salamat sa Dios may bro Eli Soriano na kanyang kinasangkapan upang magligtas ng mga tao mula sa pag akay ng mga bulaang mangangaral!

  TumugonBurahin
 35. Hindi ako miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Hesus, pero sang-ayon ako sa turo ng Ang Dating Daan.

  TumugonBurahin
 36. Salamat po s Dios. Nahayag ang mga bulaan s blog n ito. Sana madami makabasa na ibang relihiyon at maunawaan nila ang aral sa tulong ng Dios.

  TumugonBurahin
 37. Huwag maging panatiko sa mga kautusang pang sanglibutan lamang. Huwag paloko sa mga aral na ayon lamang sa laman. Huwag katakutan sila... Salamat sa Dios tawag niya aking naramdaman, at napakinggan. To God Be The Glory.

  TumugonBurahin
 38. Salamat sa Diyos,,kahit di po aq kaanib ng Iglesia ng Diyos ay masugid na po akong tagapakinig ng aral n Bro.Eli na alam ko po na lahat ng aral nyo ay patunay mismo sa Biblia,salamat po!..God bless us all!!!

  TumugonBurahin
 39. Sanay mabuksan ang mga mata at puso ng mga kababayan natin lalo na sa mga nabulag lamang.. Tama naman e.Buksan lang ang pangunawa.. Wag pairalin ang galit, inis at masamang nasa ng puso't isip eh tiyak TOTOO ang sinasabi ng Blog na ito. Sa LAHAT SANA WAG KAYONG MATAKOT TUMUKLAS NG MGA KAALAMAN KUNG SA TINGIN NYO NAMAN EH DI KAYO SINISINDAK O ANO PA MAN. MAKINIG, MAGSURI, MAGTANONG PA NGA E DAHIL UTOS NAMAN TO NG DIOS. ANG SARAP SIGURO NG ANG BUONG MUNDO'Y SA PAG IBIG.

  TumugonBurahin
 40. Walang taong maliligaw kapag Biblia ang ating sasaligan. Salamat po sa Dios. Magtanong lang po kay Bro. Eli, Biblia ang sasagot.

  TumugonBurahin
 41. Mayaman sa argumentong makapagbubukas kaisipan sa mga taong nagugulahan ang kaisipan. Salamat sa Dios sa may akda ng blog na ito.

  TumugonBurahin
 42. Ang tanong, cno ba ang tunay na diyos? Ang AMA ba o si CRISTO?

  TumugonBurahin
  Mga Tugon
  1. SAGOT: Parehas tunay na Dios ang Ama at si Cristo

   Juan, 17:3 - At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

   = iisang Dios na tunay, ikaw (Ama) at siyang iyong sinugo.

   (KATUNAYAN)

   Juan 10:30
   Ako at ang Ama ay iisa.

   Burahin
 43. We Pilipino citizens has a freewill to choose whom we want to vote. It is right to have unity in doing good things. Unity in the church. But unity in Bloc Voting is a Big No! People are not robot ! They have rights to choose what they want to choose!

  Thanks Be To GOD! For this wonderful blog!

  TumugonBurahin
 44. Mabasa sana ito ng mga taong naimpluwensyahan lang ng maling turo at loobin nawa na mabuksan ang kanilang kaisipan at makaunawa ng katwiran ng Dios. Salamat sa Dios sa isang katulad mo bro Eli Soriano.

  TumugonBurahin
 45. Salamat sa Dios sa isang katulad mo na sumisigaw ng katotohanan maging buhay man ang kapalif at malayo sa mahal sa buhay upang maibandila ang katotohanan maingatan nawa! Mabasa at makaunawa sana ang mga mahal ko sa buhay.."matuwid ka man o malisya pag mali MALI! "-Bro. Eli

  TumugonBurahin
 46. correction lang... yung kay ellen g white sa sda. sa tingin nyo si ellen g white ba ang nag sabi na babalik ang panginoon sa ganun na petsa, may nababasa ba kayo na sya mismo ang nag hula sa ganon na petsa na ang panginoon ay babalik?
  inilalayo mo lng ang katotohanan brother elli...

  TumugonBurahin
 47. Maraming salamat sa Dios! Kapupulutan po talaga ng aral

  TumugonBurahin
 48. Buksan ang isip basahin ang katotohanan

  TumugonBurahin
 49. Maliwanagan na sana ang mga binubulag ng dios ng sanlibutang ito pagkatapos mabasa ang blog na ito.

  TumugonBurahin
 50. Napakagandang basahin ang blog na ito.
  Si Manalo nga ay tunay na bulaang propeta and kaniyang mga salita ay hindi nagkatotoo.
  Salamat po sa DIOS

  TumugonBurahin
 51. Sa klase ng mga ginagawa ng ilang mga miyembro nila, ng ilang mga ministro, ni Eduardo Manalo, at ng kung sinu-sino pa sa kanila, di maiiwasang di sa Dios ang nagturo sa kanila kundi bulaang propeta. Nagpakunwaring sa Dios, nagpakilalang anghel- ang diablo man nakakapagkunwaring anghel ng kaliwanagan.

  TumugonBurahin
 52. Thanks be unto God because of you Bro.Eli

  TumugonBurahin
 53. Sana mabasa ng mga INCM ng maliwanagan cla..

  TumugonBurahin
 54. Salamat po sa Dios sa isang bro. eli soriano at bro. daniel razon!

  TumugonBurahin
 55. kung huling sugo na si felix manalo ano na tawag sa mga sumunod sa kanya? napasubo?! yan tayo eh, simpleng simple, walang hiwaga. hehehe.

  TumugonBurahin
 56. Nagkalat talaga ang mga bulaang propeta, ang mas masaklap pa ay yaong mga tao na naloko ng mga ito..

  TumugonBurahin
 57. Dapat mabasa ito ng mas nakararami upang maliwanagan sila ng katotohanang nakasulat dito. na mali ang kanilang paniniwala at pagkakilala sa kinikilala nilang tagapagturo..

  TumugonBurahin
 58. kapag hindi talaga sa Dios......walang mangyayari.....uto uto nalang ang maniniwala sa kanila or walang bait sa sarili...

  TumugonBurahin
 59. Ingatan po sana kayo palagi ng Dios Bro Eli ,Mabuhay po kayo.

  TumugonBurahin
 60. Salamat sa Dios sa pagtuturo ng tunay na kahulugan sa nilalaman ng biblia lalo na doktrina patungkol sa anghel....

  TumugonBurahin
 61. Sa DIOS ang Karangalan at Kapurihan magpakailan kailan pa man.
  kakaawa kayong mga bulaang propeta kayo...halatang hindi kayo nagbabasa ng salita ng DIOS.

  TumugonBurahin
 62. salamat po sa Dios sa pagsisiwalat ng mga bulok na doctrina ng INCNM

  TumugonBurahin
 63. Damu nagid subong sang mga "bulaang propeta"

  TumugonBurahin
 64. If it is latter, nothing follows. Hope inc members will read this blog to open their mind to learn that they are deceived by the crook ministers of incm.

  TumugonBurahin
 65. Salamat sa Dios sa ganitong blog ay mas lalo tayong maliliwanagan at makakapag-ingat tayo sa mga nagpapakunwaring sila'y sa Dios pero ikinakaila ng kanilang mga gawa. Salamat sa Dios dahil may handang magsabi ng totoo at handang masubok ng mga gustong subukan ang Kapatid na Eli.

  TumugonBurahin
 66. Napaka liwanag ng blog na ito, lahat ay pawang katotohanan

  TumugonBurahin
 67. Madalas na pagaayuno at pagpipigil sa mga gawa ng laman, pagpupuyat sa paggawa ng mabuti araw araw walang day off, laging pagiisip pa rin ng ikabubuti ng mga kapwa tao mo, matalino sa pangmaterya at lalo nasa pangespirito at napakarami pang ibat ibang sakripisyo ng isang mangangaral ng bibliya ay totoong magagawa lamang ng isang taong sinsamahan ng Diyos. Malabo pa sa burak namay ganong katangian ang mga taong sinabi sa artikulong ito. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan.

  TumugonBurahin
 68. Salamat sa Dios sa isang napakaganda at makabuluhang blog patungkol sa mga bulaang propeta sa panahong ito.. naway mag silbing gabay sa ating mga kababayan at makatulong tau sa pag share ng blog na ito. Salamat po sa Dios. ..

  TumugonBurahin
 69. Salamat sa dios sapagkat mayrong ganitong blog na naaalaman ng mga tao upang alamin ang turo ng isang relihiyon kung talagang sila ay sa dios...

  TumugonBurahin
 70. Sa huling mga panahon, lilitaw ang mga bulaang propeta at nangyayari na nga. Salamat sa Dios dahil kinasangkapan Niya sina Bro. Eli at Bro. Daniel sa mga huling araw para ipalaganap ang tunay na aral ng Banal na Kasulatan. Sa Dios ang Karangalan at Kapangyarihan magpakailan man. Thanks be to God thru Jesus Christ.

  TumugonBurahin
 71. Salamat naman at wala na kami sa mga relihiyon na iyan. Purihin ang pangalan ng Panginoon!

  TumugonBurahin
 72. Napakagandang turo na dapat malaman ng bawat isa. Lalung-lalo na sa mga naliligaw na ibang Cristo ang ipinangangaral sa kanila.

  TumugonBurahin
 73. The Truth set you free. To God be the Glory

  TumugonBurahin
 74. SALAMAT SA GINOO!!! SANA MARAMI ANG MAKABASA NG BLOG NA ITO, LOOBIN NG DIOS...MAKAPAGBUKAS NG MARAMING ISIP AT PUSO,
  TOGOD BE THE GLORY!!!

  TumugonBurahin
 75. napakaganda ng mga paliwanag ni bro.eli

  TumugonBurahin
 76. hindi masasayang ang oras ng mga magbabasa.

  TumugonBurahin
 77. napakaraming matutuklasan at matututunan.

  TumugonBurahin
 78. Salamat sa Dios sa walang tigil pagtatangol sa aming kaluluwa. Salamat sa Dios sa mga Sugo sa Panahon ngayon.
  #TheTruthCaster

  TumugonBurahin
 79. Salamat sa Dios sa mga tapat ng mangangaral sa huling kapanahunang ito

  TumugonBurahin
 80. Salamat sa Dios sa pagkakataong mkabasa ng blog na ito.. Tunay na napakahalagang usapin ang kaligtasan at mahalaga na malaman kung ang propeta ay sa Dios..

  TumugonBurahin
 81. Nagpapatunay ang blog na ito kung gaano kasinungaling at hindi mga tunay na sugong mangangaral ang mga taong nagpapakilalang sugo kagaya ni Manalo. Salamat sa Dios saanibagong unawa.

  TumugonBurahin
 82. Salamat sa blog na ito, para mabasa ng mga kamag anak kong Inc

  TumugonBurahin
 83. Ayan kitang kita na ang patunay. Buksan nyo na ang mga isip nyo kabayan.

  TumugonBurahin
 84. Thanks be to God!
  To God be The Glory!!!

  TumugonBurahin
 85. Salamat sa Dios, sana maliwanagan na mga members ng INC

  TumugonBurahin
 86. Salamat sa blog na ito bro. Eli. Salamat sa Dios :)

  TumugonBurahin
 87. Salamat sa Dios sana mabasa ng mga taga INCM ito para mabuksan ang kanilang isip at hindi sila parang robot na sunod sunuran sa kanilang ministro. Dapat may sarili silang pag iisp at marunong silang magsaliksik kung tama ba ang inaniban nilang relihiyon.

  TumugonBurahin
 88. Sa Dios ang Kadakilaan at Karangalan magpakailan kailan paman. Salamat sa Dios at Panginoong JesuKristo.

  TumugonBurahin
 89. Ito ang dapat binabasa malalaman natin ang totoo at ang basehan nakasulat . Hindi kwento lng hindi gagawa ng mga sinungaling na nagpapanggap

  TumugonBurahin
 90. To GOD be the glory!!Ingatan nawa po palagi kayo ng Panginoon Bro.Eli,naway makapagbukas pa ng maraming isip at puso ang Blog na ito,Banzai!!

  TumugonBurahin
 91. bulaan kasi silang mga propeta, hindi nagkatotoo ang kanilang mga sinasabi! Wala sa kanila ang pagkaunawa sa Biblia!

  TumugonBurahin
 92. ang pagbabasa ko sa blog na ito ay lalong nagpaparami ng kaalaman patungkol sa INCM

  TumugonBurahin
 93. This blog is really amazing. It tell us the truth that the true priest is not Manalo. He did not understand the words of the God.
  I hope that the INC members read this blog. and enlightaned their mind that their priest preach a false doctrine.

  Thanks be to God
  To God be the glory

  TumugonBurahin
 94. Salamat sa Dios Sa isa na nman Pag lalahad ng mga katotohanan sa Bagong Blog na ito Ni MR. CONTROVERSY X..
  Ngaun alam nyo na na bulaan itong Pastor na C Felix Manalo.
  Thanks be to GOD!!!

  TumugonBurahin
 95. salamat sa Dios,napakaliwanag ng sinasabi ng blog,napakagandang basahin ang daming matutuhan

  TumugonBurahin
 96. Napaka gandang blog. Di ko lubos maisip na may magigiting na mga lalake sa tunay na pananampalataya sa Dios ang mag uudyok sa akin na maliwanagan ang aking puso at isip na bumasa at masuri ang mga kaganapang kontrabersiya sa larangan ng relihiyon. Tunay at totoo ang inihahayag nila bro.eli at bro.daniel. Mahal nila ang kapwa tao nila. Sana patuloy pa na ingatan ng Dios ang mga lingkod niya. To God be the Glory.

  TumugonBurahin
 97. salamat sa Dios dahil sa blog na ito ay maraming tayong matutuhan na aral ng Dios.,malinaw nasi manalo ay hindi sugo ng Dios kundi isa syang bulaang propeta dahil hindi natupad ang kanyang mga hula

  TumugonBurahin
 98. salamat sa Dios sa kaloob na di masayod

  TumugonBurahin
 99. Napakagandang blog ni mr controversy tunkol sa mga bulaang propeta!!

  TumugonBurahin
 100. salamat sa Dios sa kapalarang nakilala ko ang katotohanan sa pamamagitan ni Bro. Eli Soriano at Bro. Daniel Razon

  TumugonBurahin
 101. tunay ngang isang bulaan si felix manalo , salamat sa Dios kay Bro.Eli Soriano sa panibagong blog , na nagliliwanag sa atin

  TumugonBurahin
 102. Salamat sa Dios at sa Panginoong Hesus!

  TumugonBurahin
 103. Salamat sa Dios at sa Panginoong Hesus! To GOD be the glory!

  TumugonBurahin
 104. Salamat po sa panibagong kaalaman na ito naway maliwanagan ang mga taong namamali ng diwa.

  TumugonBurahin
 105. napasarap basahin mga blogs ni Bro. Eli, nakakalungkot lang mga INCM sa kabila nitong mga pahayag ay di pa rin sila nalilinawan sa kanilang pagiisip. Mismo bakuran nila nagkakagulo pero bulag pa rin sa katotohanan. Salamat sa Dios sa kapalarang aking nakilala ang Tunay na Religion sa Huling Panahon.

  TumugonBurahin
 106. #TheTruthCaster #ManaloGrabsTitleFromChrist

  TumugonBurahin
 107. isa naman liwanag na paksa ang nabuksan sa BLOG po ito

  TumugonBurahin
 108. This is appalling claims by INC leader (MANALO) Twists Scriptures to Refer to Himself to pull the wool over somebody's eyes. He is really insane to grab all titles written in the bible which is definitely not him.
  1. That Manalo an angel from the east.
  2. That Manalo is the seed of Abraham.
  3. That Manalo is the one pastor of one flock in John 10:16.
  4. That Manalo is the bird of prey in Isaiah 46:11.
  5. That Manalo is Elijah.
  6. That Manalo is the "worm Jacob."
  7. That Manalo is the third angel of the three mentioned in Revelation 14:9-11.
  8. That Manalo is the last messenger of God in the last days.
  INC Manalo desperate act leads him to a Loses Rights to be Called Man. and obviously he doing this for him to worship and corrupting members thinking. We should be cautious not to be misled by FALSE CLAIM from FALSE PROPHET.
  However God will not letting them win.
  Thanks be to God for another satisfactory and guaranteed blog from Mr. Controversy in persisting for exposing truth. This trusted webpage of all blog really proves that God is in control of everything. God’s power, mercy and loving- kindness shall prevail. To God be the Glory.

  TumugonBurahin
 109. Ang dapat ilagaynila sa pasugo nila na ang kanilang sugo ay sugo ng Demonyo, dapat panoorin din ng mga member nila ang programang X-Men, doon malalaman nila kung ano talagang klaseng sugo yan.

  TumugonBurahin
 110. Salamat sa Diyos sa napakagandang blog na ito sana maglinaw ang isip ng karamihan sa tunay na aral

  TumugonBurahin
 111. Salamat sa dios sa pagsisiwalat ng kalokohan ng iglesia ni mana.

  TumugonBurahin
 112. Kaanib din ako dati sa INCM at wala akong natutunan doon at di ko man lang nakita si manalo kundi tinatalakay nila lagi ang abuluyan. Walang aral na itinuturo. Palagay ko, nawalan ako ng pananampalataya during that time. Salamat sa Dios at nakilala ko ang Iglesiang ito(MCGI) at naging mabuti akong tao!

  TumugonBurahin
 113. sana po malaman ng maraming tao lalo na mga Pulitiko na labag sa Batas at biblia ang paglapit nila sa group na may Bloc Voting - salamat Mr controversy po

  TumugonBurahin
 114. Biblia ang nagpapatotoo kung anong uring mangangaral si Manalo... BULAAN.

  TumugonBurahin
 115. Mateo 15:14
  Pabayaan ninyo sila: sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapuwa sila mangahuhulog sa hukay.

  = Bulaang propeta ay bulag na tagaakay. Kung ayaw mo mahulog sa hukay, iwasan mo ang mga bulaang propeta.

  TumugonBurahin
 116. Si Manalo ay hindi nais na maging isang huwad na mangangaral at huwad na propeta lang ngunit gusto rin naman niya na maging isang huwad na uod.Si Manalo nais na angkinin ang lahat ng kalagayan ng Panginoong Jesus Kristo.Sa ganitong paraan siya ay madaling nakapanglinlang nang karamihang mga tao at nakakuha ng pera na siyang dahilan kung bakit siya ay naging isang bilyunaryo.

  TumugonBurahin
 117. Sabi sa Biblia ang nagtatagubilin sa kanyang sarili at hindi iyong tagubilin ng nagsugo,ang taong ganyan ay naghahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian.Ganon ang kalagayan ni Manalo.Siya lang mismo ang naghahalal sa kanyang sarili.Magbago pa sana ang pagiisip ni Manalo para meron pa siyang pagasa sa kaligtasan walang bayad na ibinibigay ng Dios.

  TumugonBurahin
 118. ang Panginoong HesuKristo ang may sabi, kung nasaan ang mga bangkay, nandoon ang mga uwak. sa awa at tulong ng Dios, nakita ko po ang kapahingahan ng kaluluwa ko, hindi sa kung nasaan ang mga uwak na mga bulaang pastor, kundi sa daang itinuturo ng Biblia.

  sana mamulat ang mga tao gaya nga ng sinabi ni mr. controversy x.

  Salamat sa Dios!

  TumugonBurahin
 119. Salamat sa Dios sa pagkakataong mkapakinig o makabasa ng tunay na aral.. Naway dumami pa ang pagkakataon na mkatagpo ng karunungan at kaunawaan..

  TumugonBurahin
 120. Salamat po sa DIos sa BLOG na ito!!! TBTG!!!

  TumugonBurahin
 121. tupad na tupad sa kanila ang hula ng biblia sa Mateo 24:24.

  TumugonBurahin
 122. Iba tlga ang ss Dios na mangangaral nagliliwanag ang aral at nauunawa para lng ilog patuloy sa pagdaloy at ang sino mang nadadaluyan natataglay ang kaunawaan...Salamat sa Dios may Bro. Eli

  TumugonBurahin
 123. sa akin salamat kay brod eli soriano at may BLOG upang maipaalam sa lahat ang mali ng ibat ibang relihiyo lalo na ng iglesia ni manalo.

  TumugonBurahin
 124. Manalo isa sa bulaang propeta na magliligaw at magdadala sa tao sa kapahamakan salamat sa Dios mayroon mangangaral na nagpapahayag ng tunay na aral Dios

  TumugonBurahin
 125. Huwag papaloko sa mga kagaya nitong taong ito.

  TumugonBurahin
 126. Malalaman mo talaga ang tunay na sugo. Makikita sa gawa! Salamat sa Dios hindi ako napasali dito sa taong ito.

  TumugonBurahin
 127. Salamat sa Dios at may Blog na ganito pampagising sa mga natutulog at gamot sa mga nabubulag.

  TumugonBurahin
 128. Tunay na may Dios na maghahayag ng katotohanan...at ipahahayag niya yon sa kaniyang mangangaral...tulad ng paghahayag ngayon...salamat sa Dios sa paghahayag na ito!!!

  TumugonBurahin
 129. # TheTruthCaster # AbductingINC Hindi pumapasa sa pagsubok sa propeta: Si manalo ay isang BULAANG propeta! Manalo kailanman ay hindi papasang propeta dahil kanyang binabaluktot ang mga salita ng Dios sa Biblia upang maging pabor sa kanyang kagustuhang gaya nitong propeta na wala naman natutupad hula sa kanya, gaya din ng mga ibang mga bulaang propeta na lumutang parang kabuti sa ilalim ng araw! lahat ang kanilang mga hula ay hindi man lamang dumating o kaya'y daplis dahil wala sa kanila ang diwang galing sa Dios! Salamat sa Dios sa kanyang kaloob na di masayod...

  TumugonBurahin
 130. salamat po sa Dios sa pagkakaroon ng blog n kagaya nito. maraming tao ang mamumulat ang mga mata.

  TumugonBurahin
 131. Mr. Controversy X ikaw lang po talaga ang "iyong", matatae sa salawal ang magangkin nito. Napakabigat na kaloob ito galing sa Diyos na sa inyo lang ipinagkatiwala sapagkat kayo lang po ang nangahas lumapit. Salamat sa Diyos at ang unawa ay ibinigay sa inyo.

  TumugonBurahin
 132. Manalo, pasadong pasado sa Biblia!..Bulaang propeta ngalang..SWAK sa hukay ng impyerno!

  TumugonBurahin
 133. dito malalaman ng mga tao na manloloko si manalo...sa dami ng ksinungalinan nia sa kapwa tao pati sya ngayun ai knakalaban ng mga dating miyembro nia..

  TumugonBurahin
 134. Lahat po ng nilalahad ni Bro. Eli ay pawang katotohanan. Salamat po sa Dios. Sa Dios ang kaluwalhatian at kapurihan, Amen.

  TumugonBurahin
 135. magpapatunay ang Blog na ito na maraming mga bulaang propeta ngayong nagsitaw...

  TumugonBurahin
 136. Bulaang pastor ang resulta bulaang mga miembro. Yan si Manalo at INCM.

  TumugonBurahin
 137. False prophets, greedy of money. Poor members! thanks @MrControversyX for sharing us the truth! #TheTruthCaster

  TumugonBurahin
 138. Nawa'y magsilbing liwanag ito sa kaisipan ng bawat nananampalataya sa Dios ang babala ng Bibliya tungkol sa mga bulaang propeta sa ating kapanahunan. Salamat po Dios sa isang mangangaral na katulad ni Bro Eli.

  TumugonBurahin