Stop! Ang Pagpapatiwakal Ay Hindi Kailanman Solusyon, Period.

12/25/2015 34 Komento


Kapatid na Eli, 

Kasalanan po ba ang pagpapatiwakal? 

Sincerely, 

Ang pagpapatiwakal ay ang tanging solusyon.

Dear pagpapatiwakal ay ang tanging solusyon, Ang pagpapakamatay ay para lamang sa mga hangal na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Dios. Sa mundong ito, makararanas tayo ng mga kapighatian. Ang mga bagay na gumagawa upang tayo ay makaramdam na hindi tayo komportable ay pawang nakapaligid sa atin. Hindi lang ikaw ang tao na nababagabag.

JUAN 16:33 
Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.

Sa pag-uusap na batay sa istatistika, ang mga insidente ng pagpapatiwakal ay patuloy na tumataas.

Tinataya ng World Health Organization (WHO) na sa bawa’t taon humigit-kumulang sa isang milyon katao ang namamatay sa pagpapatiwakal, na kumakatawan sa pandaigdigang mortality rate na 16 na katao sa bawa’t 100,000 o isang kamatayan sa bawa’t 40 segundo. Hinulaan ito na sa pagsapit ng 2020 ang rate of death ay tataas ng isa sa bawa’t 20 segundo.

Iniuulat pa ng WHO na: 

Sa nakalipas na 45 taon ang suicide rates o proporsyon ng pagpapatiwakal ay tumaas ng 60% sa buong mundo. Ang pagpapakamatay ay isa ngayon sa tatlong nangungunang sanhi ng kamatayan sa mga may edad 15-44 ( lalake at babae ). Ang mga tangkang pagpapatiwakal ay hanggang 20 beses na mas madalas kaysa mga naisakatuparan na mga pagpapakamatay. Bagaman ang suicide rates ay naging tradisyunal na pinakamataas sa mga nakatatandang kalalakihan, ang mga proporsyon sa mga kabataan ay tumataas sa sukdulan na sila ngayon ang grupo na nasa pinakamataas ang peligro sa ikatlo ng lahat ng mga bansa.

Ang karamdaman sa kalusugan ng pag-iisip (partikular na ang depresyon at pang-aabuso sa substansiya) ay nauugnay sa higit sa 90% ng lahat ng kaso ng pagpapakamatay. Gayunpaman, ang mga resulta ng pagpapakamatay mula sa maraming kumplikadong mga sosyo-kultural na kadahilanan at mas malamang na mangyari sa panahon ng peryodo ng sosyo-ekonomiko, pamilya at indibidwal na krisis (gaya ng pagkawala ng mahal sa buhay, kawalan ng trabaho, sekswal na oryentasyon, kahirapan sa pagbuo ng pagkakakilanlan, pag-alis ng kaugnayan mula sa isa sa komunidad o iba pang mga panlipunan / grupo ng paniniwala at karangalan).

http://www.befrienders.org/suicide-statistics

Aking masasabi ng may pagtitiwala na ang aking mga suliranin at mga responsibilidad ay lalong higit kaysa sa karamihan ng mga taong nakikilala ko, nguni’t ako ay nabubuhay sa pag-asa sapagka’t ako’y nagtiwala na ang hindi ko magagawa ay magagawa ng aking dakilang Dios. Siya ay higit na dakila kaysa bawa’t bagay sa mundong ito.

I JUAN 4:4 
Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan.

Marahil, hindi mo makikita ang Dios, Kanyang kinikilos ang mga tao at ginagawa silang mga kasangkapan ng Kanyang mabuting kalooban upang tulungan ang isang tao na kagaya mo. Maniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin! Manalangin ka at iyong matatagpuan ang kapayapaan at mga solusyon sa iyong mga suliranin - kahit ano pa ito.

FILIPOS 4:6-7 
6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 
7 At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.

Ang pagpapatiwakal ay kahangalan. Karaniwan, sa lahat ng aspeto ng buhay, maging sa mas mabababang uri ng nabubuhay, gaya ng mga hayop at mga ibon, ang buhay ay ipinagtatanggol at iniingatan. Ang kakayahan upang ibagay ang sarili sa isang kapaligiran at espesyal na mekanismo ng pagtatanggol ay nasa lahat halos ng uri ng nabubuhay: nagtuturo sa atin na ang pag-iingat ng buhay ay isang kalooban ng banal na Lumikha. Tanging ang Dios lamang, at ang Dios lang, na may hindi matututulang kapangyarihan ang may poder upang kumuha ng buhay.

DEUTERONOMIO 32:39 
Tingnan ninyo ngayon, na ako, sa makatuwid baga'y ako nga, At walang dios sa akin: Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay; Ako'y ang sumusugat, at ako'y ang nagpapagaling: At walang makaliligtas sa aking kamay.

Hindi Siya nagpapahintulot sa kaninuman upang kumitil ng buhay! Isang mamamatay tao, Kanyang hinahatulan.

I JUAN 3:15 
Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan.

Hindi Niya pinahihintulutan ang sinuman upang kumitil ng buhay ng isa pang tao, anuman ang layunin o ang kadahilanan, sinuman ay maaaring magsaysay. Maging ang mercy killing o euthanasia ay hindi isang dahilan. Ang Dios ay pinakamaawain.

AWIT 103:8 
Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang-loob.

Para sabihin na ang sinuman ay pumapatay ng sinuman dahil ito ay isang gawain ng kaawaan, ito ay katumbas ng pag-aangkin na ikaw ay mas maawain kaysa sa Dios - at ito ay kahangalan.

Ang Dios ay nakikitungo sa mga tao hindi lamang sa buhay na ito, subali’t hanggang sa pagkatapos nito, at walang kabatirang pantao ang makakakita kung ano ang inilaan ng Dios para sa kaninuman. Maaari Niyang pahintulutan na magdusa ng kaunti ang isang tao sa buhay na ito, subali’t mayroong nakalaan para sa kanya: Kaligayahan na naroroon sa darating.

I CORINTO 2:9 
Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya.

APOCALIPSIS 2:10 
Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin: narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok; at magkakaroon kayo ng kapighatiang sangpung araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay.

APOCALIPSIS 21:4 
At papahirin niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na.

At Siya na nangako ng lahat ng mga bagay na ito ay hindi makapagsisinungaling.

TITO 1:2 
Sa pagasa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Dios na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan;

Si Lazaro ay nagdusa sa kanyang buong buhay. Walang sinuman sa mundo ang nakakaalam noon kung ano ang nakalaan para sa kanya, nguni’t ito ay nahayag sa kabilang buhay.

LUCAS 16:19-25 
19 Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana: 
20 At isang pulubi na ang pangala'y Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kaniyang pintuan, 
21 At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. 
22 At nangyari, na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham: at namatay naman ang mayaman, at inilibing. 
23 At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. 
24 At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri, at palamigin ang aking dila; sapagka't naghihirap ako sa alab na ito. 
25 Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay: datapuwa't ngayon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan.

Sa pagsasaalang-alang ng lahat ng mga ito, at ang dignidad ng nangako ng lahat ng mga bagay na ito, wala ni katiting na dahilan upang ikaw ay magpatiwakal.

Sincerely in Christ,

Brother Eli Soriano

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

34 (mga) komento:

Ang Ideya Sa Likod Ng Doktrina Ng Bloc Voting o Isahang Pagboto

12/24/2015 9 Komento


Ang doktrina ng bloc voting o isahang pagboto para sa isang politiko ay natatangi sa Iglesia ni Manalo. (Ang Iglesia ni Cristo ay maling katawagan para sa isang grupo na hindi naniniwala sa pagka-Dios ni Kristo.)

Ang mga panatiko na nailigaw nitong maling paniniwala, ay bumoboto bilang isa, sa pagkatakot na matiwalag sa di umano’y kaisa-isang “tunay na iglesia” na sa labas nito ay walang sinumang maliligtas.Itong tahasang malupit na hatol na ito na ipinapasa sa lahat ng mga tao sa labas ng kanilang iglesia sa pamamagitan ni Manalo at ng kanyang mga kasabwat ay tiyak na hindi Biblikal! Ang mga Manalo at ang kanyang mga “yes men” o “mga tauhan na taga-amen” ay walang kahit na anong karapatan upang humusga sa kaninoman sa labas ng kanilang iglesia. Ipagpalagay na natin, (bagaman di natin ito tinatanggap) na ang kanilang iglesia ay ang tunay na iglesia, labag sa Biblia na humatol sa mga nangasa labas.

I CORINTO 5:13
Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

Itinuro ni Apostol Pablo sa tunay na iglesia sa Corinto na huwag humatol sa mga nangasa labas kundi yaong mga nangasa iglesia at hindi nabubuhay sa paraan ng buhay Kristiyano.

1 CORINTO 5:11-12
11 Datapuwa't sinusulatan ko nga kayo, na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa diosdiosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig; sa gayo'y huwag man lamang kayong makisalo.
12 Sapagka't ano sa akin ang humatol sa nangasa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nangasa loob?

Tanging ang Dios lamang ang may kapangyarihan upang hatulan ang bawat isa, maging yaong mga nangasa labas ng tunay na iglesia! At ang Dios, sa Kanyang biyaya at kahabagan, ay makapagliligtas maging ng mga tao na walang pananampalataya o yaong mga nangasa labas ng tunay na iglesia.

I TIMOTEO 4:10
Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya.

Ang “lalong lalo na yaong mga nagsisisampalataya” ay nangangahulugan na mayroong pag-asa sa kaligtasan sa mga hindi nakasampalataya dahil sa mga sirkumstansya na wala sa kanilang kontrol.

II PEDRO 2:21
Sapagka't magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kay sa, pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila.

ROMA 2:13-14
13 Sapagka't hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Dios, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap;
14 (Sapagka't kung ang mga Gentil na walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili;

Ang mga talatang ito ay naghahatid sa isang mahabaging konklusyon: ang mga tao na hindi nakaalam ng katotohanan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Dios kung sila ay nagsigawa ng mga mabubuting bagay na nasa kautusan bagaman hindi sila nagkaroon ng pakinabang na mapakinggan ito.

Ang doktrina ng bloc voting o isahang pagboto ay isang banayad na porma ng pananakot at pamimilit nitong hindi Kristiyanong iglesia na itinatag ni Manalo at hindi ni Kristo! Ito ay labag sa saligang batas ng Republika ng Pilipinas.

BATAS PAMBANSA BLG. 881, OMNIBUS ELECTION CODE OF THE PHILIPPINES, ARTICLE XXII, ELECTION OFFENSES

Seksyon 261. Mga Ipinagbabawal na Gawain. - Ang mga sumusunod ay magkakasala ng isang paglabag sa halalan:

(d) Pamimilit sa mga nasasakupan. -

(1) Sinumang opisyal ng publiko, o sinumang opisyal ng alinmang pampubliko o pribadong korporasyon o samahan, o sinumang puno, nakatataas, o tagapamahala ng alinmang samahang relihiyoso, o alinmang amo o may-ari ng lupa na namimilit o nagtutulak, o sa anumang kaparaanan nang-impluwensya, direkta o hindi direkta, ng alinman sa kanyang mga nasasakupan o mga kasapi o mga parokyano o mga empleyado o mga katulong sa bahay, mga naninirahan, mga tagabantay, mga katulong sa bulkirin, mga tagapagbungkal ng lupain, o mga taga hawak ng upa upang tumulong, ay kumampanya o bumoto para o laban sa kaninumang kandidato o sinumang naghahangad para sa nominasyon o pagpili ng mga kandidato.

(2) Sinumang opisyal ng publiko o sinumang opisyal ng alinmang komersyal, pang-industriya, pansaka, pang-ekonomiya o panlipunang negosyo o pang-publiko o pribadong korporasyon o samahan, o sinumang pinuno, nakatataas, o tagapamahala ng alinmang relihiyosong samahan, o sinumang amo ay may-ari ng lupa na nagtatanggal o nagbabanta ng pagtatanggal, nagpaparusa o nagbabanta ng pagpaparusa sa pamamagitan ng pagbabawas sa kanyang sweldo, sahod, o kabayaran o sa pamamagitan ng pagbababa ng ranggo, paglilipat, suspensyon, paghihiwalay, pagtitiwalag sa iglesia o samahan ng pananampalataya, pagpapatalsik, o pagdudulot sa kanya ng kayayamutan sa pagganap niya ng kanyang trabaho o sa kanyang pagiging miyembro, sinumang nakakababang miyembro o kasamahan, parokyano, o empleyado, o katulong sa bahay, namamahay, tagatingin, katulong sa bukid, mag-aararo, o tagahawak ng upa, dahil sa hindi pagsunod o hindi pagtupad sa anumang mga gawang inutos ng huli upang tumulong, kumampanya o bumoto para o laban sa isang kandidato, o sinumang aspirante para sa nominasyon o pagpili ng mga kandidato.

(e) Mga pagbabanta, pananakot, terorismo, paggamit ng aparatong mapandaya o iba pang mga uri ng pamimilit. - Sinumang tao na, direkta o hindi direktang, nagbabanta, nananakot o aktwal na nagbibigay sanhi, nagdudulot o nagbibigay ng anumang karahasan, pinsala, parusa, pagkasira, pagkawala o desbentaha sa kanino mang tao o mga tao o mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya, ang kanyang karangalan o pag-aari, o gumagamit ng anumang mapandayang aparato o pamamaraan upang mapilit o mahikayat ang pagpapatala o mapigil ang pagpapatala ng sinumang botante, o ang pagkikilahok o ang pagpigil mula sa pagpapatala ng sinumang botante, o ang pakikilahok sa pangangampanya o pagpigil o pagtanggi sa alinmang kampanya, o ang paglalagay ng alinmang boto o pagtanggal sa pagboto, o ang anumang pangako ng gayong talaan, kampanya, boto, o ang pagtanggal mula roon.

(f) Pamimilit sa mga opisyal at mga kawani ng halalan.- Sinumang tao na, tuwiran o di- tuwirang nagbabanta, nananakot, naninindak o namimilit sa kaninumang opisyal o kawani ng halalan sa pagtupad ng kanyang mga gawain o mga tungkulin.

Seksyon 264. Parusa. - Ang sinumang tao na nasumpungang nagkasala ng anumang paglabag sa halalan sa ilalim ng Kodigo ay parurusahan ng pagkabilanggo ng hindi kukulangin sa isang taon at hindi hihigit sa anim na taon at hindi mapapasailalim sa probasyon. Bilang karagdagan, ang nagkasalang partido ay hahatulan upang mgdusa ng pag-aalis ng karapatan upang humawak ng pampublikong katungkulan at pagtatanggal ng karapatan upang makaboto. Kung siya ay isang dayuhan, siya ay hahatulan ng deportasyon na ipapatupad psgkatapos na kanyang matapos ang termino ng kanyang pagkabilanggo. Alinmang partido politikal na mapapatunayang nagkasala ay hahatulan na magbayad ng parusa na hindi bababa sa sampung libong piso, na ipapataw sa gayong partido matapos na ang kriminal na aksyon ay napasimulan kung saan ang kanilang kinauukulang opisyales ay napatunayang nagkasala. Sa kaso ng bilanggo o mga bilanggo na ilegal na pinalaya sa alin mang bilangguan o piitan sa periodo na ipinagbawal gaya ng isinasaad sa Seksyon 261, parapo (n) ng Kodigong ito, ang direktor ng mga bilangguan, warden ng probinsya, katiwala ng piitan o bilangguan, o mga tao na inaatasan ng batas upang ingatan sa kanilang pangangalaga ang naturang bilanggo, kung mahatulan ng karampatang hukuman, ay papatawan ng pagdurusa ng multa ng prison mayor sa kanyang pinakamahabang periodo kung ang bilanggo o mga bilanggo na ilegal na pinalaya ay gumawa ng alinmang akto ng pagbabanta, terorismo ng pakikialam sa halalan.

Sinumang masumpungan na nagkasala ng paglabag ng pagkabigo upang magpatala o pagkabigo upang bumoto, sa oras na mahatulan, ay mumultahan ng isang daang piso. Bilang karagdagan, siya ay tatanggalan ng karapatan upang tumakbo para sa pampublikong opisina sa susunod na halalan kasunod ng hatol sa kanya o maitalaga sa pampublikong opisina sa loob ng isang taon kasunod ng hatol sa kanya.

Ang kanilang artikulo ng pagsasama ay nagpapatunay na ang kanilang iglesia ay itinatag sa pamamagitan ni Manalo at mga kasama, at hindi sa pamamagitan ng Kristo!


Walang doktrina na umuubliga sa sinumang miyembro ng tunay na iglesiang Kristiyano upang bumoto para sa kaninumang politiko. Sa doktrina ng pagkakaisa na itinuro sa pamamagitan ni Kristo at ng mga apostol ay hindi kasama ang pagkakaisa sa pagbibigay ng inyong "oo" o suporta para sa mga tao sa labas ng tunay na iglesia, na ayon kay Manalo ay mga nakatadhana na lahat sa impyerno!

I CORINTO 1:10
Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol.

Kanilang maling pinakahuluganan na sa sugnay na “sa isang kahatulan” ay kabilang ang pagboto sa politikal na pagsasanay para sa isang tao sa labas ng kanilang iglesia na sa demonyo, at kung sila ay hindi boboto para sa gayong tao na pinili ng kanilang lider, ang miyembro na hindi sumunod ( na dapat sana ay mapupunta sa langit ) ay matitiwalag ( itatapon sa apoy ) dahil lamang sa isang tao na nakatadhana sa impyerno!


Ang pamimilit at pagbabanta ng mga pinuno ng Iglesia ni Manalo ay napakalinaw sa Pasugo na ito! Ang mga miyembro ay “obligado” na bumoto ayon sa nais ng kanilang pinuno!


Ito ay tiyak na mali sapagka’t sa pagkakaisa sa paghatol na binabanggit ng apostol Pablo ay hindi kabilang ang mga makamundo o makasanglibutang gawain.

ROMA 12:2
At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.

II TIMOTEO 2:3-4
3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus.
4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito; upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal.

Nguni’t ano ang nagbigay inspirasyon kay Manalo at mga kasabwat upang bumalangkas nitong hindi Kristiyanong doktrina ng paggamit sa mga boto ng mga miyembro upang akitin ang mga politiko upang hangarin ang kanyang pag-endorso?

Sincerely in Christ,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

9 (mga) komento:

Pagkatakot sa Buhay ng Isang Tao Vs. Ang Madilim Na Mga Lihim ng Iba

12/24/2015 4 Komento


Natural para sa isang tao na matakot sa maaaring kumitil ng kanyang buhay sampu ng kanyang mga minamahal. Natural din na hindi mabubuhay ng matagal ang isang tao na nagtatago ng mga lihim ng maling gawain, lalong lalo na ng madidilim na mga lihim ng iba.

Inilagay ng Dios ang mga natural na pakiramdam ng tao at ang kanyang “proclivity”, at dahil dito, sa madalas ay ating masasabi kung ano ang gagawin ng isang tao sa ganito at ganoong sitwasyon.

Ang “proclivity” ay may kahulugan na tendency upang pumili o gumawa ng isang bagay, isang inklinasyon o “predisposition” o ang mas malamang na gawin patungo sa isang partikular na bagay. Ang tao ay pangkaraniwang kikilos ng gayon din kapag ang kanyang buhay ay nasa panganib. Katulad din ito ng pangangailangang ingatan ang mga lihim ng maling gawain.

Ang kaisipan sa sugnay na “ordinary promptings of man” na malalim na nakasaad sa pangunahing estruktura ng Saligang Batas ng Pilipinas at ng ibang mga bansa ay ganap na tumutugma sa kaisipan ng sugnay na “common sense” o sentido komun.

Ang mga pangyayari kamakailan lamang sa mga nasasakupan ng INC ay nagpapatunay ng kapangyarihan ng Dios at ng pagiging totoo ng Kanyang mga salita.

AWIT 12:6 
Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita; na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay.

HEBREO 4:12 
Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso.

Walang karunungang pantao at teknolohiya ang ganap na makaaalam sa mga layunin ng puso subali’t ito ay nahahayag sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Dios. Ang mga lihim at ang mga ikinubli ay hindi makapananatiling nakakubli, sinasabi ng Biblia.

MATEO 10:26 
Huwag nga ninyo silang katakutan: sapagka't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag; at natatago na hindi malalaman.

Mayroong mga tao na nag-iingat ng mga bagay sa lihim at “pinangangalagaan” ang mga ito sukdulang gumawa ng masama at mga gawaing labag sa batas upang mapanatili lamang na nakatago ang kanilang mga lihim. Nguni’t ang ordinaryo o karaniwang ginagawa ng tao ay ipakita ang bawa’t mabuti at ang bawa’t inaakalang mabuti sa mga tao at ikubli ang mga kasalanan at mga pagkakamali!

KAWIKAAN 28:13 
Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa: nguni't ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan.

Tiyak na may mga tao na hindi kailanman aamin ng pagkakamali sa lantaran at mayroong sadyang makakapal ang mukha at talagang mga walang hiya upang gawin ang bawa’t paraan maging ang garapalan, kawalanghiyaan at kahangalan upang maikubli lamang ang masama na kanyang ginagawa.

Ang pamunuan ng INC ay tumatanggi na kanilang dinukot at ilegal na ikinulong ang mga miyembro at mga ministro na lumantad sa hayagan upang ibunyag ang pinakaiingatang mga lihim ng “kulto” na ang pagkahayag ay nagsimula sa blog na iglesianicristosilentnomore at Wordpress na naging https://iglesianicristoneverkeepsilent.wordpress.com

Bakit ang mga ministro at mga miyembro ng INC ay naglalabasan sa hayagan lalong lalo na sa social media na nagpapahayag ng kaparehong bagay? “Ang aming mga buhay ay nasa panganib,” ayon sa kanilang lahat. Nasa “ordinary promptings of man” na matakot para sa kanyang buhay at sa mga buhay ng kanyang mga minamahal. 

http://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/105998-inc-isaias-samson-expulsion-life-danger 

http://kickerdaily.com/iglesia-ni-cristo-minister-abduction-illegal-detention/

Ang lohika ang nagdidikta na ang mga ministrong ito, itiniwalag dahil sa kanilang mga pagbubunyag, ay nakakaalam kung ano ang nangyayari sa nasasaklawan ng kanilang samahan! Ang mabigat dito ay maging ang mismong mga kapatid at ang ina ng lider nitong grupong relihiyoso ay lantarang nangumpisal na ang kanilang mga buhay ay nasa panganib. Ang gayon ay totoo rin para sa mga dinukot sa kanilang iglesia. (Pansinin: Aking ginamit ang pananalitang “grupong relihiyoso”, nguni’t sa aking kaisipan, ang gayon ay hindi isang grupong relihiyoso!)


Mayroong padron ng pangdadahas na ibinubunyag itong ang mga ministro at mga miyembro na natiwalag mula sa INC nang kanilang ilantad ang mga “katiwalian” at ibang mga maling gawain ng namamahalang lupon ng kanilang iglesia!

Una, ang pagkatha ng mga kasong kriminal laban sa kanila.

Ikalawa, ang pagwasak sa kanilang reputasyon.

Ikatlo, paggamit ng braso ng batas, na sa pamamagitan ng impluwensya ng kanilang iglesia ay maaaring tayahin bilang kapuwa mabilis at mabagal laban at pabor sa nagreklamo depende sa kung sino ang nagrereklamo. Pahintulutan ninyo akong magpaliwanag. Ang gayon ding bagay ay nangyari sa akin. Isang kaso ng panggagahasa ay isinampa ng mga INC laban sa akin isang panahon ng 2005. Mula sa provincial prosecutor nagmula ang kahilingan na ako ay agarang malagay sa “watch list”. Ito ay ipinagkaloob ng madali ng Bureau of Immigration.

Ayon sa aking abogado, ang dating Solicitor General Frank Chavez, ang provincial prosecutor ay walang karapatan ayon sa saligang batas na humiling na ako ay ilagay sa Immigrations’ Watch List. Nang maghain ng petisyon si Atty. Frank Chavez laban sa utos na naglalagay sa akin sa Watch List, ang opisyal ding yaon ang bumawi ng utos.

Ang gawang yaon ng paglalagay sa akin sa Watch List sa pamamagitan ng sentido komun at lohika ay maituturing na ilegal! Kung tutuusin, ako ay nararapat na ituring na inosente sa mga mata ng batas hanggang sa mapatunayang hindi sa tamang lugar.

Ang mga balitang umiikot mula sa grupo na tinatawag ang kanilang mga sarili na INC Defenders ay nagsasabi na ang lider ng INC at ang Sanggunian ay lumabas na ng bansa. Maaari bang ito’y nangangahulugan ng isang paghahanda para sa kung ano ang inaasahang mangyari?

http://www.rappler.com/newsbreak/inside-track/111504-trip-japan-eduardo-manalo-iglesia-ni-cristo 

Ang aking panalangin ay sana ang kamay ng batas ay mapahintulutang kumilos na malaya sa mga nasasakupan ng saligang batas. Isa pang kamakailang pangyayari na maaaring ayon sa lohika ay maging isang suporta sa pagsasabi na mayroon talagang nagaganap na mga ilegal na detensyon ay ito. Ang kamatayan ng driver ni Angel Manalo sa loob ng compound ng mga INC na hindi binigyan ng karapatan na matingnan ng isang manggagamot o malagay sa ilalim ng pangangalagang medikal sa isang ospital, sa aking opinyon, ay matingkad na ebidensya!

Narito si Samson na nagpapahayag ng kamatayan ni Arellano.


Maging ang abogado na si Trixie Angeles ay hindi pinahintulutang pumasok upang tingnan ang kalagayan ng mga taong di umano’y hinahawakan ng labag sa kanilang kalooban.

Atty. Angeles at mga manggagamot hindi pinahintulutang makapasok sa compound


Kung ako ay naging isang huwes, “ordinary promptings of man,” at lohika at sentido komun ay maaaring gumabay sa akin sa pagtukoy sa kasalanan ng akusado.

Kung ako ay naging isang taga-usig, ang mga bagay na ito ay sapat para sa akin upang makakita ng isang prima facie evidence ng kaso na isinampa laban sa kanila hindi lamang ng dalawa o tatlong mga saksi (Ang bilang ayon sa Biblia ay sapat) nguni’t marami.

HEBREO 10:28 
Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa:

II CORINTO 13:1 
Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita.

Ang katulong ni Menorca ay tumanggi sa umano’y detensyon


Tayo ay palaging makasasalig sa mga salita ng Dios. Maging ang mga hukuman ay maaaring matulungan sa kanilang mga desisyon sa pamamagitan ng pag-unawa sa “ordinary promptings of man”.

Marami pang mga pagsusuri na darating, kung loloobin ng Dios.

Sincerely in Christ,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

4 (mga) komento:

Blogging para sa Katotohanan at Pagbubunyag ng Kasamaan

12/01/2015 , 31 Komento


Salamat sa parangal. Ang aking pinakamataas na pagtanaw sa mga tagapagtaguyod ng Philippine Blogging Awards 2015 para sa kung anumang parangal ang nakalaan para sa aking blogsite. Sinabi nila sa akin na “ito’y isang surpresa.” Pagpalain nawa kayo ng Dios!

Ako ay sumusulat hindi upang maparangalan ng mga pagkilala mula sa mga tao. Kung ang mga parangal ay darating, ang mga ito ay nagdudugtong sa aking layunin ng pag-abot sa lalong marami at marami.

Sa umpisa ng pagdating ng siglong ito, aking nakita ang aking sarili na nagsusulat, isang aktibidad na hindi ko karaniwang ginagawa. Ako ay napuwersa na lumayo noon nguni’t hindi ko maitigil ang pangangaral. Noon nagsimula ang tinatawag nila ngayon na “blogs” na inuri sa iba’t ibang kategorya, at sa aking partikular na kaso ako ay nagsulat tungkol sa relihiyon at lipunan. Kaya ako ay nagsimulang magsulat sapagka’t ang aking pangangaral ay sinisikil sa pamamagitan ng mga pag-uusig sa aking bansa.

Bagaman nag-aatubili sa pasimula, aking naramdaman ang pangangailangan ng pagpapahayag ng aking pananampalataya, aking paniniwala, aking mga hinaing, ang mga hindi ko ibig, aking mga opinyon, sa web dahil sa napakaraming mga sakit at mga kamalian ng lipunan na sa mga ito ako ay isang buhay na saksi. Mayroong pandaraya at kapaimbabawan lalong lalo na sa maituturing na pinakamataas na institusyon ng moral sa planeta at iyan ay ang relihiyon.

Aking naisulat ang mga artikulo na tumatalakay sa mga paniniwalang pang relihiyon, ang pag-unawa sa katotohanan, at mga pagkatha ng mga kasinungalingan, gamit ang Biblia bilang kasangkapan. Nalalaman ko na halos, kung hindi man lahat ng relihiyon, ay gumagamit sa Biblia bilang pamantayan ng pagtuturo. Maging ang mga ateista ay nagtangka na gamitin ito para sa kanilang pansariling layunin.

MIKAS 3:11 
Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote, niya'y nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi: gayon ma'y sila'y sasandal sa Panginoon, at mangagsasabi, Hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? walang kasamaang darating sa akin.

JEREMIAS 5:26-27 
26 Sapagka't sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao: sila'y nagbabantay, gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag; sila'y nangaglalagay ng silo, sila'y nanghuhuli ng mga tao. 
27 Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan: kaya't sila'y naging dakila, at nagsisiyaman.

II CORINTO 2:17 
Sapagka't hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Dios: kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Dios, sa harapan ng Dios ay nagsasalita kami para kay Cristo.

Gaya ng babala ni Jeremias, ang mga masasamang tao ay magsisigawa ng mga silo sa kanilang mga bahay ng pandaraya at sa gayon sila magiging mayayaman at dakila. Upang maipagpatuloy ang komersyalisasyon, isinisinsay ng mga tao ang salita ng Dios. Muli’t muli, aking aatakihin ang mga gayong gawain gaya ng nasasaksihan sa aking mga blogs.

Dahil sa aking pamamaraan, ang aking mga blogs ay umaani para sa akin ng isang hukbo ng mga kaaway at mga kaalit na gumagamit sa web hindi upang tutulan ang mga biblikal na prinsipyo na aking ipinangangaral kundi upang wasakin ang aking pagkatao. Kanilang inaatake ako ng mga hidwang paratang at lahat ng mga uri ng pagpapasama subali’t isa-isang ibinabasura ng mga hukuman sa Pilipinas kung saan kinatha ang mga kasong kriminal na isinampa laban sa akin. 

Pahintulutan ninyong ulitin ko ang listahan ng mga kasong ibinasura na una ko nang binanggit -

(01) Libel case (Criminal Case 5957) - DISMISSED.
Ang mga nagreklamo sa pangunguna ni Bernardo Santiago ay nabigong patunayan “ng walang anumang pag-aalinlangan” na mayroong malisya sa mga pahayag na di umano’y sinabi ni Soriano sa kanyang pahayag sa himpapawid sa telebisyon noong ikaw-7 ng Setyembre 2001. Ang kasong ito ay isinara pitong taon makalipas na ito ay naisampa. Sa walong pahinang desisyon na isinulat ni Josephine Zarate Fernandez, ang Presiding Judge ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Branch 76 ng San Mateo Rizal, ang TV Broadcaster na si Eliseo Soriano ay pinawalang sala sa kasong libelo. Sa utos na nilagdaan noong ika-24 ng Enero 2014, sinabi na ang malisya ay hindi napatunayan ng walang anumang bahid duda na makatuwiran.

(02) Attempted Murder (Criminal Cases Nos. 2002-4236-MK) - DISMISSED.
Nagsampa ng kasong attempted murder si Bernardo Santiago ng Iglesia Ni Cristo laban kay Bro. Eli Soriano at sa kanyang mga kasamahan. Nakatala bilang Criminal Cases Nos. 2002-4236-MK at tumutukoy sa ika-4 ng Setyembre 2001, sa gayon ding petsa nang siya at si Dr. Pascua ay dumadalaw sa mag-asawang Jimenez, ang pribadong naghain ng reklamo na si Bernardo Santiago ay nag-akusa kay Soriano na kumilos sa pakikipagsabuwatan sa mga iba pa upang siya’y patayin.

Batay sa utos na nagbabasura sa kaso, ang tagausig ay nagprisinta ng mga saksi na sina Glen Fernandez at Rommel Elbambuena na parehong nakarinig sa isa sa mga akusado na nagsabi, “Patayin yan! Patayin yan! Utos ni Ingkong!” Ang “Ingkong” ay isang katawagan kay Bro. Eli Soriano.

Si Judge Geraldine Fiel-Macaraig ng Regional Trial Court, Branch 192 ng Marikina City, gayunman, ay nagbasura sa kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya noong ika-11 ng Pebrero 2010. Ang pakikipagsabuwatan ay hindi napatunayan. (Bro. Eli Soriano wins Case Vs. Iglesia ni Cristo: “Killing Fields” and “Katayan” Comment not Libelous, kotawinters.wordpress.com, 3/8/2014)

(03) 1st Motion to Declare Eliseo Soriano as Fugitive from Justice – DENIED.
Ang mga nagreklamo sa Criminal Case 5957 ( Para sa kasong Libelo ) sa Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Branch 76 ng San Mateo Rizal, Philippines ay naghain ng motion to declare accused Eliseo Soriano bilang fugitive from justice o tumakas sa hustisya at upang mag-isyu ng hold departure laban sa kanya.

Gayunman, sa desisyon na nilagdaan ni Judge Josephine Zarate Fernandez noong ika-31 ng Agosto 2007, ang mosyon ay tinanggihan. Binigyang diin ng abogado ni Soriano na ang kanyang kliyente ay nasa ilalim ng matinding pag-uusig ng INC, na nagpapaliwanag sa kanyang pagkabigo upang makabalik sa bansa. https://kotawinters.wordpress.com/tag/josephine-zarate-fernandez/

(04) 2nd Motion to Declare Eliseo Soriano as Fugitive from Justice – DENIED.
Sa kabila ng pagtanggi ng korte, noong 2007, makalipas ang dalawang taon, ang mga nagreklamo sa Criminal Case 06-248365 (Para sa Libelo) sa Regional Trial Court, National Capital Region, Branch 8, Manila ay humiling din sa isang mosyon na ideklara ang akusado na si Eliseo Fernando Soriano na isang fugitive from justice o tumakas sa hustisya. Ang korte sa pagkakataong ito ay nagtiyagang magpaliwanag na ang kahulugan ng “fugitive from justice” ay para sa isang tao na nahatulan na o “convicted by final judgment.” Hanggang sa mapatunayan na may kasalanan, ang isang akusado ay itinuturing na inosente.

Sa desisyon na sinulat ni Presiding Judge Felixberto T. Olalia, Jr. noong ika-15 ng Disyembre 2009, sa kakulangan ng mga ebidensya upang suportahan ang mga akusasyon, sinabi ng korte na ang akusado ay hindi maaaring ideklara na isang “fugitive from justice,” dahil doon ay ang mosyon ay ibinasura. Kabilang sa iba, ang desisyon ay nagsabi na inamin ng prosekusyon na ang akusado ay umalis ng bansa bago ang pagsasampa ng kaso ( ika-5 ng Setyembre 2006 ), kung gayon ang layunin na takasan ang prosekusyon ay wala. (Eli Soriano Not Fugitive from Justice: Two Courts Deny Motions.

(05) Criminal Case No. QO4-126059 for Libel – ACQUITTED.
Minarkahan ng pagpapawalang sala ng korte ang isa pang tagumpay para sa MCGI sa maraming mga kaso ng libelo na isinampa ng Iglesia ni Cristo laban sa mga ministro ng huli. Isang paksa sa “buhay na walang hanggan” ay naghatid sa dalawang panelista ng palatuntunang ANG DATING DAAN na tumatalakay ng mga balitang bumabanggit sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ( INC ) na mga mamamatay tao. Ang buhay na walang hanggan ay hindi para sa gayong mga tao, kanilang ipinahayag.

Sina Joselito Mallari at Wilfredo Santiago ay nagkomento sa tatlong balita na inilathala sa tatlong lokal na mga pahayagan sa kanilang programa sa telebisyon. Bilang resulta, ang Iglesia ni Cristo (INC) na kinakatawan ni Bienvenido C. Santiago ay nagsampa ng mga kaso laban sa kanila noong ika-31 ng Marso para sa krimen ng libelo.

Ang reklamo ay nag-akusa sa mga panelista ng “naglayon na magpakita ng malisyoso at opensibong pakahulugan at pagbibintang na mga nakakasira at naglalayon na wasakin ang pangalan at reputasyon ng Iglesia ni Cristo na walang mabuting makatarungang motibo kundi ang tanging layunin ay siraang puri, sirain ang pangalan, karangalan, katangian at reputasyon ng nasabing naaping partido at upang ibulgar sila gaya ng katunayang sila ay nahayag sa pagkamuhi ng publiko at pangungutya sa kanilang pagkasira at pinsala.

Ang hukuman, gayunpaman, ay nagpawalang sala sa mga panelistang ito sa telebisyon ng Ang Dating Daan kamakailan lamang.

Sa 13-pahinang desisyon na sinulat ni Presiding Judge Manuel B. Sta. Cruz, Jr. ng Regional Trial Court, NCJR, Branch 226 para sa Criminal Case No. QO4-126059, si Joselito “Josel” Mallari at Wilfredo “Willy” Santiago ay pinawalang sala sa krimen ng libelo dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang lahat ng elemento ng krimen na isinampa, kung kaya’t nabigo ito na maipakita ang kasalanan ng akusado lampas sa makatwirang pagdududa.

Ang ilang mga pahayagan at mga tabloid ay nag-ulat ng mga kasong ito gaya ng People’s Tonight. Here were other cases dismissed (From our records at Legal Department) -

(06) People of the Philippines (Elma Morales) vs. EFS / Libel / RTC Marikina br. 193 / Crim Case No. 2002-4178 – DISMISSED on Oct. 29, 2004;

(07) People of the Philippines (Elma Morales) vs. EFS / Libel / RTC Marikina br. 193 / Crim Case No. 2002-4179– DISMISSED on Oct. 29, 2004;

(08) People of the Philippines (Elma Morales) vs. EFS / Libel / RTC Marikina br. 193 / Crim Case No. 2002-4180– DISMISSED on Oct. 29, 2004;

(09) People of the Philippines (Ber Santiago) vs. EFS / Attempted Murder / RTC Marikina br. 192 / Crim Case No. 2002-4463- DISMISSED on Feb. 11, 2010;

(10) Mayor Tirso G. Lacanilao V. EFS / Violation of Building Permit / Office of the Provincial Prosecutor, San Fernando Pampanga / I.S. # 07-B-506- DISMISSED on Feb. 15, 2011;

(11) Apalit Municipal Police Station et.al. vs. EFS et. al. / Obstruction of Justice / Office of the Provincial Prosecutor, San Fernando Pampanga/I.S. No. #: 05-L-3288-3289 - DISMISSED on Aug. 24, 2010.

MATEO 5:11 
Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinaguusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.

Para sa lahat ng mga ito na hindi kailangang pang-aabala, ako ay naging pasensyoso, kumukuha ng kaaliwan mula sa pangako ni Kristo na ang pag-uusig ay hindi ang katapusan ng lahat ng ito. Ang Panginoon ay magbabalanse ng mga bagay gaya ng Kanyang ipinangako ukol sa mga nagsasalita para sa katotohanan.

Uulitin ko ang aking sinabi sa isang naunang blog na kung ang record holder sa henerasyong ito para sa may pinakamataas na bilang ng mga hidwang paratang at maling gawain na ibinintang sa kanya ay susuriin, ay ako ang dapat na maging record holder na yaon. Naniniwala ako na ako ay makagagawa ng wala pang nakagagawang record at malalagay sa Guiness Book of World Records bilang tao na pinakakilalang kilala sa kasamaan o kabuktutan .

Subali’t salamat sa Dios dahil sa mga tapat na mga tao na marunong kumilala ng katotohanan mula sa pagpapasama, at katotohanan mula sa pagliligaw ng impormasyon at pangingimbulo.

Bilang halimbawa, ang isang hindi nailikong source ay nakatagpo ng mga tapat na talaan na nakaimbak sa mga computers sa isa kong blog na karapatdapat na kilalanin bilang “Most Educational to Follow” sa Open Web Awards sa mga nagdaan noong 2009.

Ang aking blog (esoriano.wordpress.com) ay palagian na nominado at nakapanalo ng mga parangal na ito: (1) Most Educational to Follow (Mashable, 2009); (2) Most Popular Website, and People’s Choice in blogs category, 11th Philippine Web Awards, 2009); and (3) People’s Choice, 12th Philippine Web Awards, 2011.

3rd Mashable.com’s #OpenWebAwards (2009) - Most Educational to Follow 

11th Philippine Web Awards (February 2009) –2009 Most Popular Website and the People’s Choice in Blogs Category https://hazelthechronicler.wordpress.com/2009/12/19/bro-eli’s-blog-makes-history-two-highest-web-awards-in-a-year/

12th Philippine Web Awards (2011) - People’s Choice 

Kasisimula ko pa lamang dito sa controversyextraordinary.com na pinagkakalooban ng award “isang surpresa.”

Sa loob ng 3 buwan ay nakaani na ng mahigit sa 3 milyong views at ngayon ay nananatiling Numero 1 sa kategorya ng Relihiyon. Kung ito ay ipinasok sa #bloggys15 contest, ang pangunahin dito ay upang ipalaganap ang katotohanan gaya ng aking nilayon para dito - gaya ng lagi na.

At salamat na muli para dito sa pinakabagong surpresang award. Ibig ko lamang na mabigyang diin at maitanim sa mga kaisipan ng aking mga mambabasa ang isang bagay na aking nararamdaman mula sa kaibuturan ng aking puso. Ako ay nagsusulat hindi upang mabigyan ng mga parangal mula sa mga tao. Ang pinakamasarap na pakiramdam para sa akin ay kapag ang isang tao kahit na siya ang pinakamaralita ng mga dukha - ay naliwanagan sa pamamagitan ng mga salita ng Dios na hindi ko kailan man kinalimutan na ipakilala sa bawa’t blog na aking ibinabalangkas. 

Sa Dios ang karangalan.

Sincerely in Christ,

Brother Eli Soriano

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

31 (mga) komento: