Kung Paano Mapananatili ang Pagkakaibigan Ayon sa Biblia

2/28/2017 0 Komento


From: Ana

Email: megumi3007@yahoo.com

Paano natin mapananatili ang pagkakaibigan ayon sa Biblia?

Dear Ana,

Sa mundong ito, ang tanging permanente ay ang pagbabago (kung kaya, wika ng kasabihan). Ang pagmamantine ng pakikipagkaibigan sa kaninoman ay nangangailangan ng maraming tapang, pasensiya at pag-unawa. Halos imposible na magkaroon ng permanenteng kaibigan sa lipunan ng mga tao ngayon. Subali’t ang imposible sa ilalim ng mga pamantayan ng tao ay posible sa Dios. 

Noong ako ay nasa paaralan sa elementarya, aking natutunan ang isang kawikaan na ang sabi: “Gumawa ka ng mga bagong kaibigan, nguni’t huwag mong kalimutan ang mga dati; sapagka’t ang mga bago ay pilak at ang mga dati ay mga ginto.” Ayon sa Biblia na pagsasalita, ang mga kaibigan ay maaaring maging bahagi ng mga mana mula sa mga magulang.

KAWIKAAN 27:10 
Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama, ay huwag mong pabayaan; at huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan: maigi ang kapuwa na malapit kay sa kapatid na malayo.

Subali’t paano natin maiingatan ang pagkakaibigan? Nararapat natin makilala kung kanino makikipagkaibigan at ang mga sanhi na makasisira ng pagkakaibigan! Ang Dios ng Biblia ay nagbibigay ng kahulugan para sa atin ng isang tunay na kaibigan.

KAWIKAAN 18:24 
Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni't may kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid.

Ang pagiging malapit ng isang tunay na kaibigan ay namamalagi.

KAWIKAAN 17:17 
Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan.
Ang pagpuna ng isang tunay na kaibigan ay maaaring makasakit, nguni’t ito ay isang tanda ng isang tunay na kaibigan.

KAWIKAAN 27:6 
Tapat ang mga sugat ng kaibigan: nguni't ang mga halik ng kaaway ay malabis.

Aking sinusundan ang mga sumusunod na halimbawa na ipinakita sa Biblia tungkol sa pagkakaibigan. Nguni’t sa mga hindi nakauunawa - kapag ako ay nangungusap na may pagkaprangka at katapatan, sa layunin na magtuwid ng isang minamahal na kaibigan - kung minsan, sila ay nagiging mapapait na kaaway. Kung ang mga tao lamang ay makakakita ng puso, nararapat sanang nakagawa ako ng mas maraming kaibigan kaysa mga kaaway. Nangyari ito sa mga Apostol ni Kristo.

GALACIA 4:16-17 
16 Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? 
17 May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila.

Mayroong kawikaang Espanyol na nagsasabi, “El enemigo peor es él que era una vez un amigo” ( Ang pinakamatinding kaaway ay siya na minsan ay naging kaibigan). Mag-ingat! Huwag gumawa ng mga kaaway mula sa mga kaibigan, kundi gumawa ng mga kaibigan mula sa mga kaaway.

I CORINTO 9:20-22 
20 At sa mga Judio, ako'y nagaring tulad sa Judio, upang mahikayat ko ang mga Judio; sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan; 
21 Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan, bagama't hindi ako walang kautusan sa Dios, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Cristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. 
22 Sa mga mahihina ako'y nagaring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina: sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan.

Mangilag, din, sa mga salita ng mapaghatid dumapit!

KAWIKAAN 16:28 
Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo: at ang mapaghatid-dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik.

Kung ibig mo na maingatan ang pagkakaibigan, ilapat sa iyong sarili ang mga kagalingan at kahalagahan ng isang tunay na kaibigan. Huwag asahan ito sa iyong kaibigan lang, kailangan ay simbiyotiko. Si Jesus ay nagturo sa Kanyang mga alagad ng pinakadakilang pakikipagkaibigan na makakamit sa mga tao.

JUAN 15:13-15 
13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. 
14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. 
15 Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin; sapagka't hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang panginoon: nguni't tinatawag ko kayong mga kaibigan; sapagka't ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo.

Ang mga alagad ni Kristo ay gumamit ng pakikipagkaibigan na ito sa kapatiran.

III JUAN 1:14 
Datapuwa't inaasahan kong makita kang madali, at tayo'y magkakausap ng mukhaan. Ang kapayapaa'y sumainyo nawa. Binabati ka ng mga kaibigan. Batiin mo ang mga kaibigan sa pangalan.

Ang namamalaging pakikipagkaibigan ay makakamit sa Iglesia ng Dios. Si Jesus at ang Kanyang mga alagad ang pinaka mahuhusay na mga kaibigan na maaaring magkaroon ang sinoman.

God Bless,

Bro. Eli Soriano

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

Kaunting Matematika at Lohika

2/28/2017 0 Komento


Ang Sampung Utos: Bakit sampu?

Ang mga numero ay ginamit sa buong Biblia upang magpakilala ng kaeksaktuhan at kung minsan ay pagtaya. Ang bilang ng mga kapatid na nakakita sa Kristong bumangon ay mahigit sa 500!

I CORINTO 15:6 
Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na;

Ang bilang na 500 sa talatang ito ay nagpapakita halos ng mahigit sa sapat na bilang ng mga saksi ng pagkabuhay na mag-uli ng Kristo.

Sa madalas na pagkakataon, ang mga numero ay ginagamit upang magpakilala ng kaeksaktuhan.

I PEDRO 3:20 
Na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Dios, ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay walong kaluluwa, ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig:

Ang bilang na walo (8) sa sinundang talata ay nagbibigay ng eksaktong bilang ng mga tao na sumakay sa daong.

At sa kasaysayan sa ibaba, tiyak na isa lang!

LUCAS 17:17-19 
17 At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, Hindi baga sangpu ang nagsilinis? datapuwa't saan nangaroon ang siyam? 
18 Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Dios, kundi itong taga ibang lupa?
19 At sinabi niya sa kaniya, Magtindig ka, at yumaon ka sa iyong lakad: pinagaling ka ng iyong pananampalataya.

Ang Dios ay ang tanging personahe sa uniberso na eksaktong nakaaalam ng eksaktong bilang ng lahat ng mga bagay na umiiral!

MATEO 10:30 
Datapuwa't maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat.

Siya lamang ang kapangyarihan na makagagawa ng isang buhok na itim o puti!

MATEO 5:36 
Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagka't hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim.

Ang mga makatotohanang inaasahan ay mahalaga, gayunman. Mahalaga na matandaan na ang buhok ay hindi pa rin magagawa.

(Read: Hair Replacement Guide)

Ang mga kalbo na bilyonaryo ay makapagpapatotoo sa katotohanang ito. Ni ang kanilang mga bilyon ay hindi makapagpapabalik ng kanilang magandang buhok. Binibilang ng Dios maging ang buhok upang siguruhin ang proteksyon!

GAWA 27:33-34 
33 At samantalang naguumaga, ay ipinamanhik ni Pablo sa lahat na magsikain, na sinasabi, Ang araw na ito ang ikalabingapat na araw na kayo'y nangaghihintay at nangagpapatuloy sa hindi pagkain, na walang kinakaing anoman. 
34 Kaya nga ipinamamanhik ko sa inyo na kayo'y magsikain: sapagka't ito'y sa ikaliligtas ninyo: sapagka't hindi mawawala kahit isang buhok sa ulo ng sinoman sa inyo.

Maging ang mga hindi mabilang na mga bituin ay nabilang at pinangalanan ng Dios na Makapangyarihan sa lahat!

AWIT 147:4 
Kaniyang sinasaysay ang bilang ng mga bituin; siya ang nagbibigay sa kanila ng lahat nilang pangalan.

Maaring maitanong ninyo sa akin bakit ang Biblia ay hindi nagtala ng bilang ng mga bituin. Walang bilang na numero noong mga panahong yaon nang ang Biblia ay isinusulat (at maging ngayon na mayroon na tayong Hubble Space Telescope) upang sapat at eksaktong ibigay sa atin ang bilang ng mga bituin sa uniberso.

Ang mga bituin ay hindi mabibilang sa pamamagitan ng pamantayan ng tao. Ang salitang “googol” ay kamakailan lamang ginamit ng mga modernong matematisyan. Ito ay isang pang patunay na ang Biblia ay isang awtentik, siyentipikong aklat!

PARIS (AFP) - Ang mga astronomo ay maaaring nagkulang sa pagtaya sa kuwenta ng mga kalawakan sa ilang bahagi ng Uniberso ng halos 90 porsyento, ayon sa isang pagaaral na iniulat noong Miyerkoles sa Kalikasan ang lingguhang British science journal.

Ang mga pagsisiyasat ng mga cosmos ay ibinatay sa lagda ng ultraviolet light na naging isang mahinang tagapagpahiwatig ng kung ano ang naroroon, ang wika ng mga may akda nito.

Sa kaso ng napakalayo, mga matandang kalawakan, ang pinag-uusapang liwanag ay maaaring hindi makarating sa Mundo dahil ito ay hinarangan ng interstellar clouds ng mga alabok at gas - at, bilang resulta, ang mga kalawakang ito ay hindi nakita ng mga tagagawa ng mapa.

“Nalalaman lagi ng mga astronomo na sila ay may nawawalang mga praksyon ng mga kalawakan… nguni’t sa kauna-unahang pagkakataon tayo ngayon ay mayroon isang sukat. Ang bilang ng mga nawalang mga kalawakan ay malaki,” wika ni Matthew Hayes ng University of Geneva’s obeservatory, na nanguna sa imbestigasyon.

Ang pangkat ni Hayes ay gumamit ng pinaka makabagong kasangkapang optiko - Ang Napakalaking Teleskopyo ng Europa sa Chile, na mayroong 8.2 metros (26.65-talampakan) higante - upang magsagawa ng eksperimento.


A googol ay 10 hanggang sa ika-100 kapangyarihan (na kung saan ay 1 na sinundan ng 100 sero). A googol ay mas malaki kaysa sa bilang ng elementaryang particle sa uniberso, na katumbas lamang ng 10 hanggang ika-80 kapangyarihan.

Ang salita ay naimbento ni Milton Sirotta, ang 9-taon pamangking ng matematisyan na si Edward Kasner na nagtanong sa kanyang pamangkin kung ano sa palagay niya ang dapat itawag sa gayon kalaking numero. Ang gayong numero, waring sumagot si Milton matapos ang maiksing pag-iisip, ay maaaring lamang tawaging isang bagay na katawatawa gaya ng “googol”.

Malaunan, isa pang matematisyan ang gumawa ng salitang googolplex para sa 10 hanggang sa kapangyarihan ng googol - yaon ay, 1 sinundan ng 10 hanggang sa kapangyarihan ng 100 seros.

Tinukoy ni Frank Pilhofer na, ibinigay ang batas ni Moore ( na ang computer processor power ay dumodoble halos tuwing 1 hanggang 2 taon), magiging walang saysay upang subukan na i-imprenta ang isang googolplex para sa isa pang 524 taon - yamang ang lahat ng mga naunang pagtatangka upang i-imprenta ang isang googolplex ay malalagpasan ng mas mabilis na processor.


Bakit Sampung Utos?

Ang “sampu” ay nagpapakilala ng kaeksaktuhan ng mga kautusan na nasulat sa dalawang tapyas na bato.

DEUTERONOMIO 4:13 
At kaniyang ipinahayag sa inyo ang kaniyang tipan, na kaniyang iniutos sa inyong ganapin, sa makatuwid baga'y ang sangpung utos; at kaniyang isinulat sa dalawang tapyas na bato.

Bakit kailangan na ilagay ang numerong sampu? Sapagka’t ilan sa mga hindi iskrupulosong manunulat ay maaaring magdagdag sa mga kautusan, na laban sa kalooban ng Dios!

DEUTERONOMIO 12:32 
Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa: huwag mong dadagdagan, ni babawasan.

Kahit isang tuldok o isang kudlit ay hindi maaaring alisin sa kumpletong kautusan.

MATEO 5:18 
Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.

Ang pagdaragdag ng anumang bagay ay laban din sa eksaktong kalooban ng Dios.

KAWIKAAN 30:6 
Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita, baka kaniyang sawayin ka, at masunduan kang sinungaling.

APOCALIPSIS 22:18-19 
18 Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: 
19 At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.

Ang pagkaalam kung papaano ang pagbilang ay isang napakahalagang piyesa ng karunungan sa Biblia.

APOCALIPSIS 13:18 
Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim.

Nakakalungkot na makita na itong mahalagang katotohanang ito ay hindi natutunan ng mga pinuno ng Seventh-Day Adventist Church! Kanilang iginigiit na ang Sampung Utos ay umiiral at nararapat na sundin maging sa ating kasalukuyang dispensasyon. Narito ang kanilang sinasabi sa kanilang aklat:


Samantalang kanilang iginigiit na mayroong Sampung Utos, sila ay nagbabautismo ng kanilang mga miyembro! Ang bautismo ay isang utos ni Kristo. Ito ay hindi isinulat ni isinama man sa dalawang tapyas ng bato. Mayroon lamang sampung utos na nasulat sa bato na ibinigay ng Dios kay Moises.

EXODO 31:18 
At kaniyang ibinigay kay Moises, pagkatapos na makipagsalitaan sa kaniya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang dalawang tapyas ng patotoo, na mga tapyas na bato, na sinulatan ng daliri ng Dios.

Ang simpleng kaalaman sa aritmetika ay nakapagpapasubali sa pag-aangkin ng Seventh-Day Adventist Church na ang mga kautusan na nakaukol sa lahat ng sangkatauhan sa lahat ng mga panahon ay ang Sampung Utos.

Ipagpalagay na nating ang Sampung Utos ay pinaiiral ngayon, idagdag pa ang bautismo, magkakaroon ng hindi sampu kundi labing-isang mga kautusan!

Ang katotohanan at ang katunayan ay: ang pagbibigay at ang koleksyon ng mga ikapu ay isa pang kautusan.

HEBREO 7:5 
At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagama't ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham:

Hindi ka magsasalita ng eksaktong katotohanan kung iyong sasabihin na mayroong sampung utos, at sa kaparehong pagkakataon ikaw ay nagbabautismo at nangongolekta ng mga ikapu!

Hindi magiging napakadali para sa mga pinuno ng SDA upang alisin ang ikapu, sapagka’t sa pamamagitan ng koleksyon ng ikapu ay kanilang pinasasagana ang kanilang mga sarili.

Nagkaroon ng pagpapalit ng pagkasaserdote. Ang pagkasaserdoteng Levitico ay natapos kay Kristo, gayun din ang batas sa pag-iikapu!

HEBREO 7:5, 12 
5 At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagama't ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham: 
12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan.

Ang kautusan sa pagbibigay sa panahong Kristiyano ay hindi pag-iikapu!

II CORINTO 9:7 
Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.

Bakit ang mga taong ito (SDA) ay naligaw? Ito ay dahil sa kanilang mga maling katuruan na nanggaling sa hindi awtorisadong guro.

I TIMOTEO 2:11-13 
11 Ang babae'y magaral na tumahimik na may buong pagkapasakop. 
12 Nguni't hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalake, kundi tumahimik. 
13 Sapagka't si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva;

Ang mga pinunong babae ay hinulaan na magliligaw ng mga tao!

ISAIAS 3:12 
Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mangagpupuno sa kanila. Oh bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas.

Si Ellen G. White ay nagproklama ng kanyang sarili na guro na nagtatag ng isang iglesiang mali na ngayon ay tinawag na Seventh-Day Adventist Church!


ANG MGA KAUTUSAN PARA SA MGA KRISTIYANO

Ang Sampung Utos ay natapos kay Kristo.

ROMA 10:4 
Sapagka't si Cristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawa't sumasampalataya.

Ang bisa nito ay hanggang kay Juan.

LUCAS 16:16 
Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo'y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa't tao ay pumapasok doon na nagpipilit.

Ipinangaral ni Jesus ang Mabuting Balita o ang Ebanghelyo, hindi ang Sampung Utos!

MARCOS 1:14-15 
14 Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang evangelio ng Dios, 
15 At sinasabi, Naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Dios: kayo'y mangagsisi, at magsisampalataya sa evangelio.

Binago ni Kristo ang Sampung Utos!

MATEO 5:21-22 
21 Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, Huwag kang papatay; at ang sinomang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan: 
22 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't mapoot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan; at ang sinomang magsabi sa kaniyang kapatid, Raca, ay mapapasa panganib sa Sanedrin; at ang sinomang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impierno ng apoy.

Ang pagkapoot sa kapatid kay Kristo ay isang seryosong paglabag sa mga kautusan ni Kristo!

I JUAN 3:15 
Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan.

MATEO 5:27-28 
27 Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya: 
28 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kaniyang puso.

Ang kautusan ni Kristo ay ang kautusan para sa mga Kristiyano.

GALACIA 6:2 
Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo.

Ibinilang ni Pablo ang kanyang sarili gaya ng nasa ilalim ng kautusan ni Kristo at hindi sa ilalim ng Sampung Utos.

I CORINTO 9:20-21 
20 At sa mga Judio, ako'y nagaring tulad sa Judio, upang mahikayat ko ang mga Judio; sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan; 
21 Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan, bagama't hindi ako walang kautusan sa Dios, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Cristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan.

Ang kaunting pagkaunawa sa matematika at lohika ay magbibigay liwanag sa mga miyembro ng Seventh-Day Adventist Church na mga iniligaw ni Ellen G. White!

Sincerely,

Bro. Eliseo F. Soriano

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

Bautismo sa Pangalan ni Ellen G. White

2/22/2017 0 Komento


Ang isa sa maraming maling doktrina ng Seventh Day Adventist Church (SDA) ay ang pagbabautismong muli o rebaptism. Nangangahulugan ito na ang rebaptism ay “muling pagbabautismo” ng isang tao na nabautismuhan na sa kanilang iglesia.

Ako ay hindi tutol sa pagbabautismo ng isang tao sa tunay na iglesia—kung ang gayong tao ay nabautismuhan sa isa pang iglesia, at ang nagsagawa ng kanyang bautismo ay hindi kwalipikado ayon sa mga pamantayan na ayon sa Biblia.

SINO ANG LEHITIMONG MAKAPAGSASAGAWA NG BAUTISMO?

Sa pamamatnubay ng mga pamantayan na Biblikal na ang kautusan ay mabuti kung ginamit sa paraan na lehitimo at legal, hindi lahat ng tao ay makapagsasagawa ng bautismo sa kaninoman!

I TIMOTEO 1:8 
Datapuwa't nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti, kung ginagamit ng tao sa matuwid,

I TIMOTHY 1:8 (NRSV) 
Now we know that the law is good, if one uses it legitimately.

Ang mga batas ni Kristo o ang mga kautusan para sa mga Kristiyano ay nagkaroon ng epekto nang tinanggap ng mga apostol ang mga ito pagkatapos ng pag-akyat ng Panginoon.

GAWA 1:2 
Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa mga apostol na kaniyang hinirang;

Ang mga kautusan ni Moises ay natapos kay Kristo sa krus!

COLOSAS 2:14 
Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus;

Ang mga Kristiyano ay hindi aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises!

GAWA 13:39 
At sa pamamagitan niya ang bawa't nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises.

Ang mga kautusan ni Moises ay mga palatuntunang ayon sa laman na itinalaga upang magsilipas!

HEBREO 9:10 
Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis).

Ang panahon ng pagbabago ay ang pag-iral ng mga kautusan ni Kristo.

HEBREO 7:12 
Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan.

Ang resulta ay: ngayon ay nasa atin ang mga Matanda at ang Bagong tipan!

HEBREO 8:13 
Doon sa sinasabi niya, Isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. Datapuwa't ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas.

Ang bautismo ay hindi ipinag-utos sa panahon ng Matandang Tipan!

SINO ANG KWALIPIKADO UPANG MAGBAUTISMO?

Ang Panginoong Jesus ay nag-utos sa mga apostol upang bumautismo.

MATEO 28:19-20 
19 Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: 
20 Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Ang utos ay napakaliwanag, “turuan ang lahat ng mga bansa, bautismuhan sila…” Ang mga taong inutusan upang bumautismo ay inutusan din na magturo. At ano ang kanilang ituturo?

“... lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo…” Kung gayon, ang may kapasidad upang magturo ng lahat ng mga kautusan ni Kristo ay ang binigyan ng karapatan ni Kristo upang magsagawa ng tunay na bautismo.

Ang mga ministro ng SDA ay hindi kwalipikado upang magsagawa ng tunay na bautismo sapagka’t hindi nila itinuturo sa mga tao ang lahat ng mga katuruan ng Panginoong Jesucristo!

II CORINTO 9:7 
Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.

Marahil ay inyong nalalaman ang dahilan kung bakit mas gusto nila ang pag-iikapu kaysa sa kusang pagbibigay!

Ang Bagong Testamento o ang Bagong Tipan ay namumukod tangi sa lahat ng mga kautusan sa nagdaan. Ang punto ng pokus nito ay ang kaluluwa at ang espiritu - hindi ang laman lamang!

II CORINTO 3:6-8 
6 Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan; hindi ng titik, kundi ng espiritu: sapagka't ang titik ay pumapatay, datapuwa't ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. 
7 Nguni't kung ang pangangasiwa ng kamatayan, na nasusulat, at nauukit sa mga bato, ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pa't ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises, dahil sa kaluwalhatian ng kaniyang mukha; na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas: 
8 Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu?

II CORINTO 7:1 
Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Dios.

Samantalang si Juan Bautista ay nagbautismo ng mga Judio na nagsisampalataya, nang ang kautusan ni Kristo ay umiral, ang lahat ng mga Kristiyano ay nabautismuhan sa ilalim ng kautusan ni Kristo!

I CORINTO 12:13 
Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Ang isang “katawan” kung saan ang “lahat” ng mga Judio at mga Gentil ay parehong nabautismuhan ay ang iglesia!

COLOSAS 1:18 
At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.

Maging ang mga Judio ay nabautismuhan kay Kristo sa iglesia! Ang alegasyon ni Ellen G. White na ang ilan doon sa mga nabautismuhan ni Juan Bautista ay hindi nabautismuhan kay Kristo ay kabulaanan!

(Seventh Day Adventist Church Manual 17th Edition p.43) 
Ang mga sumusunod na halimbawa ay nagmumungkahi na ang muling pagbabautismo ay maaaring hindi kailangan. Malinaw na ang instansya sa Gawa 19 ay espesyal, sapagka’t si Apollos ay iniulat na tumanggap ng bautismo ni Juan (Gawa 18:25), at walang ulat na siya ay muling binautismuhan. Wari ay ang ilan sa mga apostol mismo ay tumanggap ng bautismo ni Juan (Juan1:35-40), subali’t walang ulat ng kasunod na bautismo. [Emphasis ours]

Si Pablo ay nag-ulat nito nguni’t nakakalungkot na hindi ito naunawaan ni Ellen G. White.

I CORINTO 12:13 
Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Sa katawan o ang tunay na iglesia, sa ilalim ng batas Kristiyano, mayroon lamang isang bautismo na itinuro ang mga apostol sa mga sumasampalataya!

EFESO 4:4-5 
4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 
5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo,

Hindi kailanman sumang-ayon ang mga apostol sa isa pang bautismo sa mismong iglesia o hurisdiksyon. Ang mga nagkakamaling miyembro na nakagagawa ng mga kasalanang hindi ikamamatay ay pinapapayuhan at ipinananalangin, upang magkamit ng kapatawaran ng Dios, hindi binabautismuhang muli.

GALACIA 6:1 
Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso.

SANTIAGO 5:19-20 
19 Mga kapatid ko, kung ang sinoman sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, at siya'y papagbaliking loob ng sinoman; 
20 Ay alamin nito na ang nagpapabalik-loob ng isang makasalanan, mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan, at magtatakip ng karamihang kasalanan.

I JUAN 5:16 
Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya.

Ang mga katuruang ito ni Kristo at mga apostol ay binalewala ni Ellen G. White at ipinag-utos ang kanyang sariling ideya sa mga kasapi ng SDA upang bautismuhan uli ang isang nagkakamaling miyembro!

(Seventh Day Adventist Church Manual 17th Edition p.43) Apostasy and Rebaptism—

Bagaman ang pagtalikod ay maliwanag na umiral sa apostolikong iglesia ( e.g. Heb. 6:4-6), ang kasulatan ay hindi tumalakay sa tanong ng muling pagbabautismo. Sinusuportahan ni Ellen G. White ang pagbabautismong muli kapag ang mga miyembro ay nahulog sa pagtalikod at namuhay sa isang paraan na ang pananampalataya at mga prinsipyo ng iglesia ay hayagang nalabag. Mula doon sila ay nararapat, sa kaso ng muling pagkakumbirte at pagsapi para sa pagiging miyembro ng iglesia, ay papasok sa iglesia kagaya sa umpisa, sa pamamagitan ng bautismo. (tingnan ang pahina 199,207)

“Ang Panginoon ay tumatawag para sa isang pinasyahang pagbabago. At kapag ang isang kaluluwa ay tunay na muling nakumbirte, hayaan siyang muling mabautismuhan. Pahintulutan siya na magbago ng kanyang pakikipagtipan sa Dios, at ang Dios ang makikipagtipan sa kanya ng panibago.”-Evangelism, pahina 375. Maliwanag na ang tinutukoy dito ay hindi ang nauulit na espiritwal na pagbabago sa karanasan ng isang sumasampalataya, kundi ang isang radikal na pagbabago sa buhay.

Ang mga katuruang ito ni Ellen G. White ay laban sa Ebanghelyo ni Kristo! Walang pahayag kahit minsan, sa pamamagitan ni Kristo at ng mga apostol upang “magbaustismo uli” o muling bautismuhan ang mga nagkakamaling miyembro! Kaawa-awang mga miyembro ng SDA! Sila ay binigyan ng kanilang propetisa ng pagkakataon upang mahulog sa pagtalikod o upang magkasala ng mabigat, magkaroon ng bakasyon ng walang taning na panahon at pagkatapos ay pumasok uli sa kanilang iglesia sa kagustuhan, “pumasok sa iglesia gaya ng sa umpisa, sa pamamagitan ng bautismo” ayon kay Ellen G. White.

HEBREO 6:4-6 
4 Sapagka't tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, 
5 At nakalasap ng mabuting salita ng Dios, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, 
6 At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan.

Buksan nawa ng Dios ang inyong mga pag-iisip, mga kaawa-awang miyembro nitong maling iglesia na naghihintay ng ikapitong araw!

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

Pagsasalitang Ayon sa Gramatika

2/22/2017 0 Komento


Ayon sa Gramatika: Ang salitang “adventist” o adbentista ay isang pangngalan.

Ang pariralang "ikapitong araw" ay isang pang-uri (adjectival) na parirala.

Kung ang kahulugan ng salitang “adbentista,” ay isang tao na naghihintay sa pagparito o pagdating ng isang bagay (na tiyak na ito ang kahulugan), kung gayon: ang pangalang, Seventh Day Adventist Church, ay nangangahulugan na isang iglesia na naghihintay ng ika-pitong araw at hindi ng pagdating ng Kristo!

Ang katotohanang ito ay totoo rin kahit na ang orihinal na “Iglesia Adventista del Septimo Dia” ay ang gamitin!

Batay rin sa gramatika:

Ito ay dapat na “cada septimo dia” o “bawat ika-pitong araw” sapagka’t, simula pa nang pinangunahan ni Ellen White ang kilusang ito, ilang hindi masabing bilang ng mga Sabado ang nagsilipas!

Ang mga taga Colosas ay binigyan ng babala ng Apostol Pablo tungkol sa pagiging nahahatulan dahil sa hindi pagsunod sa mga sabbath at ibang palatuntunang panlaman tungkol sa mga pagkain at mga inumin na ayon sa kanya ay mga anino ng tunay na bagay na yaon ay si Kristo.

COLOSAS 2:16-17 
16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 
17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo.

COLOSSIANS 2:16-17 (CODEX SINAITICUS IN ENGLISH TRANSLATION) 
16 Let no one therefore judge you in eating or in drinking or in respect of a feast or of a new moon or of sabbaths, 
17 which are a shadow of things to come, but the body of Christ is the substance.

Pansinin: Ang mga palatuntunan sa Matandang Tipan ay mga anino ng tunay na materya, ang katawan ni Kristo.

Ang mga ito ay mga palatuntunang panlaman na ibinigay sa mga Israelita at magtatagal hanggan sa itinakdang panahon ng pagbabago!

HEBREO 9:10 
Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis).

Ang mga simpleng katotohanang ito na naaayon sa Biblia ay hindi naunawaan ng mga pinuno ng Seventh Day Adventist Church. Ang kanilang kapusungan laban sa Espiritu Santo sa pagsasabing diumano ang “pagsamba ng Linggo” ay isang tanda ng hayop ay nagdulot ng kabayaran sa kanilang pag-unawa sa mga Kasulatan!


II CORINTO 3:14-15 
14 Datapuwa't ang kanilang mga pagiisip ay nagsitigas: sapagka't hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Cristo. 
15 Datapuwa't hanggang sa araw na ito, kailan ma't binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso.

II CORINTO 4:4 
Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.

Ang mga katotohanan ay: Magkakaroon ng panahon ng pagbabago. Ang itinakdang panahon ay ang pagpapalit ng pagkasaserdote.

HEBREO 7:12 
Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan.

Mula kay Moises hanggang kay Kristo!

HEBREO 3:1-3 
1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 
2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. 
3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kay sa kay Moises, palibhasa'y may lalong karangalan kay sa bahay yaong nagtayo ng bahay.

Hinulaan maging sa panahon ni Moises na ang Kristo ay hahalili sa kanya sa pagkasaserdote.

DEUTERONOMIO 18:18 
Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.

Ang katuparan ng hulang ito ay si Kristo.

GAWA 3:22, 20 
22 Tunay na sinabi ni Moises, Ang Panginoong Dios ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid; siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya.
20 At upang kaniyang suguin ang Cristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus:

Ang kautusan ni Moises ay pinalitan at ang kautusan ni Kristo ay umiral.

GAWA 13:39 
At sa pamamagitan niya ang bawa't nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises.

Hanggang kay Juan ay ang batas at ang mga propeta.

LUCAS 16:16 
Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo'y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa't tao ay pumapasok doon na nagpipilit.

Si Kristo ay ang katapusan ng kautusan.

ROMA 10:4-6 
4 Sapagka't si Cristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawa't sumasampalataya. 
5 Sapagka't isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. 
6 Datapuwa't sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, Huwag mong sabihin sa iyong puso, Sino ang aakyat sa langit? (sa makatuwid baga'y upang ibaba si Cristo:)

Tayo ngayon ay nasa ilalim ng Kautusan ni Kristo at hindi nasa ilalim ng Kautusan ni Moises!

I CORINTO 9:20-21 
20 At sa mga Judio, ako'y nagaring tulad sa Judio, upang mahikayat ko ang mga Judio; sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan; 
21 Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan, bagama't hindi ako walang kautusan sa Dios, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Cristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan.

Ang Kautusan ni Kristo ay ang kautusan na itinuro ni Pablo sa mga Kristiyano noong unang siglo at hindi ang Kautusan ni Moises.

GALACIA 6:2 
Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo.

Ang koleksyon ng “ikapu” ay isang bahagi ng batas Levita.

HEBREO 7:5 
At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagama't ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham:

Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ang mga ministro ng Seventh-Day Adventist ay kumakapit sa Matandang Tipan na batas ni Moises? Ang pagbibigay ng ikapu ay hindi batas Kristiyano! Ito ay pinalitan nang ang pagkasaserdote ay napalitan!

HEBREO 7:12 
Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan.

Ang kapalit ng pagbibigay ng ikapu ay:

II CORINTO 9:7 
Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.

Ating subukin ang mga espiritu.

I JUAN 4:1 
Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.

Mayaroong sa isang lugar, sa isang paraan nakatagong pandaraya sa paggiit na ang kautusan ni Moises ay nararapat na sundin, ang pakinabang at kayamanan na maaaring makuha ng isang pastor mula sa mga ikapu.

II CORINTO 2:17 
Sapagka't hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Dios: kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Dios, sa harapan ng Dios ay nagsasalita kami para kay Cristo.

Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

Ang Iglesia na Naghihintay ng Ika-pitong Araw

2/22/2017 0 Komento


Malinaw na, sila ay hindi naghihintay sa pagdating ng Panginoong Jesucristo gaya ng kanilang inaangkin. Ang pangalan ng kanilang iglesia ay nangangahulugan na sila ay naghihintay sa pagdating ng “ika-pitong araw.” Maging sa gramatika o sa lohika, ang binibigyan ng diin ng mga Adbentista ay nasa ika-pitong araw o Sabado. Ating pag-aralan ang kanilang mga doktrina:

Sa kanilang aklat, Seventh Day Adventists Believe, pahina 224:


Ang tunay na iglesia ay itinatag ng Dios kay Kristo.

HEBREO 3:4 
Sapagka't ang bawa't bahay ay may nagtayo; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Dios.


Noong unang siglo ng ating karaniwang panahon, paano mangyayari na ang iglesia na itinatag ni Ellen G. White ay magiging tunay na iglesia samantalang ito ay itinatag sa ibang petsa at pagkatatag? Ang isang babae na gaya ni White ay walang biblikal na karapatan na anupaman upang itatag o kahit pamunuan ang tunay na iglesia.

I TIMOTEO 2:11-13 
11 Ang babae'y magaral na tumahimik na may buong pagkapasakop. 
12 Nguni't hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalake, kundi tumahimik. 
13 Sapagka't si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva;

Ang doktrina Kristiyana ay malinaw na parang kristal sa aspeto na ito na ang babae ay hindi maaaring maging lider ng tunay na iglesia. Ang babae ay nararapat na nasa ilalim ng pagkasakop ng lalake na nasa ilalim ni Kristo: Kung papaano na si Kristo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Ama, gayundin ang babae sa ilalim ng kapangyarihan ng lalake.

I CORINTO 11:3 
Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios.

Ang Biblia, maging sa hula, ay nagbabala sa bayan ng Dios na ang babae ay magliligaw sa bayan ng Dios.

ISAIAS 3:12 
Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mangagpupuno sa kanila. Oh bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas.

Mayroong napakaraming magagamit na mga katunayan na magpapatunay sa naliligaw na katuruan ni White.


“Ang pagsamba ng Linggo ay ang tanda ng hayop.”

Maliwanag, na si White at ang kanyang mga kasabwat ay hindi nakakaalam sa biblikal na kahulugan ng pagsamba. Paanong magagawa ng sinuman, na nasa kanyang tamang kaisipan, na magsabi na ang pagsamba ng Linggo ay ang tanda ng hayop samantalang ang mga apostol ay nagpisan ng kanilang mga sarili upang manalangin at sumamba sa Dios ng Linggo?

JUAN 20:19 
Nang kinahapunan nga, nang araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Judio ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, Kapayapaan ang sumainyo.

Ang Apostol Pablo, kasama ang iba pang mga Kristiyano, ay nagkatipon, nagputol putol ng tinapay, nanalangin, at nangaral ng Linggo.

GAWA 20:7 At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami'y nangagkakapisan upang pagputolputulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila, na nagaakalang umalis sa kinabukasan; at tumagal ang kaniyang pananalita hanggang sa hatinggabi.

Ang iglesia sa Corinto at sa Galacia ay inutusan upang gawin ang koleksyon ng mga araw ng Linggo (ayon sa lohika, samantalang sila ay nagkakatipon na magkakasama).

I CORINTO 16:1-3 
1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. 
2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. 
3 At pagdating ko, ang sinomang inyong mamagalingin, ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem:

Sa kanilang walang kabuluhang pagsisikap upang patunayan na ang mga Kristiyano ay nagpisan ng kanilang mga sarili ng mga araw Sabado, ang mga Sabadista ay namusong sa Espiritu Santo ng Dios na naroon sa lahat ng mga pagkakatipon Kristiyano nang kanilang sabihin na ang pagsamba ng Linggo ay ang tanda ng hayop.

Ang katotohanan ay maaari nating sambahin ang Dios sa alin pa mang araw ng isang linggo.

GAWA 2:46-47 
46 At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, at sa pagpuputolputol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. 
47 Na nangagpupuri sa Dios, at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas.

Ang pagsamba ng linggo ay ginawa ng mga Kristiyano. Ang malisyosong isip lamang ni White ang posibleng magsabi na ang pagsamba ng Linggo ay ang tanda ng hayop.

Brother Eli Soriano

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

Pagsusuri sa Pinakadakilang mga Relihiyon sa Mundo

2/22/2017 0 Komento


Hindi lahat ng mga dakilang bagay ay mabuti o sa Dios. (Apocalipsis 17:5)

"At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, HIWAGA, DAKILANG BABILONIA, INA NG MGA PATUTOT AT NG MGA KASUKLAMSUKLAM SA LUPA."

Malinaw sa talata na itong dakilang Babilonia ay ang ina ng lahat ng mga kasuklamsuklam sa lupa. 

Mayroong mga gang at mga ilegal na mga organisasyon na lumalaki upang maging internasyonal, tumatagos sa mga hangganan ng mga kontinente at mga bansa, guwardiyadong mabuti ng mga may armas na autoridad. Maaaring isang kabalintunaan sa mundong ito kung saan ang mga pangunahing batas at mga bibig ng mga makapangyarihang mga tao ay kumokondena ng kasamaan.

Ang kabaligtaran ay napakaliwanag: na samantalang ang lipunan ng tao ay kumokondena ng kasamaan sa lantaran, ang kasamaan ay lumalaki upang maging “dakila” sa mundong kalaliman. Ang Biblia ay may paliwanag. Sa Awit 37:35 ay sinasabi,

"Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan, at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kaniyang lupang tinubuan."

Bakit ito lumalaki upang maging dakila? Ang sagot: ang masama ay may kapangyarihan upang makaimpluwensya - maging sa mabuti. (1 Corinto 15:33)

"Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali."

Ang sanhi na nakapagpapalala ay samantalang ang mga pinuno ng mundo ay kumokondena sa masama sa pamamagitan ng salita, kanilang pinahihintulutan o pinababayaan ito sa pamamagitan ng puso. (Roma 1:32)

"Na, bagama't nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon."

Ang pagpatay ng tao ng walang awa - o puno ng awa - ay laban sa mga kasulatan. (Mateo 5:44)

"Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig;"

Kung ating minamahal ang ating mga kaaway, hindi natin sila papatayin. Sa katotohanan, tayo ay obligado na pakainin sila kapag nagugutom at pawiin ang kanilang uhaw kapag sila’y nauuhaw. (Roma 12:20)

"Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo."

Ang lohika ay malinaw: kung kaya nating mahalin sa puso ang ating mga kaaway, lalo naman na ating makakayang mahalin ang ating mga kamag-anak at mga kaibigan - at maging ang ating mga sarili! Nakamamangha na samantalang ang Iglesia Katolika ay nagsasabi na ito lamang ang tunay na relihiyon sa mundo, ito ay mayroong kanyang bantog na kasaysayan, mga tala ng pagpatay at pag-aalsa ng mga erehe at mga inosenteng tao.Ang mga tala na naaayon sa Biblia ay naghahayag na ang mga Kristiyano ay pinatay, nguni’t hindi kailan man mga mamamatay tao! Ang mga mamamatay tao ay sa demonyo. (Juan 8:44)

"Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito."

Sa panahon ng mga Israelita, ang mga kondenadong tao lamang ang pinapatay ng walang awa. (Hebreo 10:28-29)

"28 Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa:
29 Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya?"

Utos ng Dios sa Kanyang bayan na igawad ang Kanyang kahatulan sa mga kondenadong tao na ito. (Deuteronomio 17:2, 6)

"2 Kung may masusumpungan sa gitna mo, sa loob ng alin man sa iyong mga pintuang-daan, na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Dios, ang lalake o babae na gumagawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon mong Dios, sa pagsalangsang sa kaniyang tipan,
6 Sa bibig ng dalawang saksi, o ng tatlong saksi ay papatayin ang dapat mamatay; sa bibig ng isang saksi ay hindi siya papatayin."

Ang Dios ang tagapagbigay ng buhay. (Gawa 17:28)

"Sapagka't sa kaniya tayo'y nangabubuhay, at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao: na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, Sapagka't tayo nama'y sa kaniyang lahi."

… at ang tanging may karapatan upang ito ay bawiin. (Deuteronomio 32:39)

"Tingnan ninyo ngayon, na ako, sa makatuwid baga'y ako nga, At walang dios sa akin: Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay; Ako'y ang sumusugat, at ako'y ang nagpapagaling: At walang makaliligtas sa aking kamay."

Ang kautusang, “huwag kayong gaganti sapagka’t ang paghihiganti ay akin,” ay isang matingkad na indikasyon na maging ang Kanyang bayan na inaapi ng kanilang mga kaaway ay hindi maaaring kumitil ng buhay sa kanilang sarili. Paano ngayon maaari na ang “dakilang” Iglesia Katolika ay makapag-aangkin na sila ay sa Dios at pawalan ng sala ang kanilang krimen ayon sa Biblia?

Ang utos mula sa kanilang pinakamataas na mga autoridad upang sunugin ang mga kasulatan ng Biblia na isinalin ni Wycliffe sa wika na mauunawaan ng mga tao, at upang sunugin si Tyndale ng buhay dahil sa pagsasalin ng Biblia sa Ingles ay mga gawain na nagpapatunay ng makasatanas na kapangyarihan sa likod ng Iglesia Katolika. Ang tanging kapanipaniwalang katotohanan na dapat paniwalaan at dapat tanggapin ng buong puso ay ang salita ng Dios. (Juan 17:17)

"Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan."

Kahit anong make-up o pagbabalatkayo na susubukan ng sinoman upang pagtakpan ang mga krimen na kanilang nagawa laban sa sangkatauhan ay hindi katanggaptanggap sa isang nag-iisip na pag-iisip. Ang mga Mormons ay hindi makatatanggi sa kanilang hindi maka-Kristiyanong doktrina ng pagbububo ng dugo:

Subali’t may mga pagkakataon na mayroong ilang seryosong kasalanan kung saan ang paglilinis ng Kristo ay hindi gumagana, at ang batas ng Dios ay ang mga tao ay nararapat magkaroon ng kanilang sariling pagbububo ng dugo upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Kung kaya, gayundin, kung ang isang tao ay sumulong na ng mataas sa katuwiran na ang kanyang pagkatawag at pagkapili ay nagawang tiyak, kung siya ay nakarating sa isang posisyon kung saan kanyang nalalaman “sa pamamagitan ng pahayag at ang espiritu ng hula, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na pagka Saserdote” na siya ay natatakan sa buhay na walang hanggan (D.&C. 131:5), pagkatapos kung siya ay nagkamit ng kapatawaran para sa ilang mabibigat na mga kasalanan, siya ay nararapat na “mawasak sa laman” at “ihatid sa mga pagpapahirap ni satanas hanggang sa araw ng pagkatubos, sabi ng Panginoong Dios.” (Doctrines and Covenants 132:19-27)

Ang kapanahunang Kristiyano ay napakaiba mula sa mga Mosaikong panahon ng bayan ng Dios. Samantalang ang Dios ay gumagamit ng Kanyang mga tao upang kondenahin ang mga tao sa kamatayan sa mga sinaunang panahon, si Kristo at nag-utos sa Kanyang mga alagad upang maging maawain hanggang sa pinakamapait nilang mga kaaway. (Hebreo 9:10; 8:13; 7:12)

"Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis). "

"Doon sa sinasabi niya, Isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. Datapuwa't ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas."

"Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan."

Ako ay maaari, pansamatala, na magsabi na yaong mga relihiyon na hindi nakakakilala kay Krsito (gaya ng Confucianismo) ay mas maigi pa kaysa sa mga Mormons na nag-aangkin bilang Kristiayano at nagtuturo ng kalupitan, hindi maka-kristiyanong doktrina. (II Pedro 2:21)

"Sapagka't magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kay sa, pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila."

Nasabi man ito, ako ay hindi rin sumasang-ayon sa Confucianismo … ipagpapatuloy.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento:

Sa Aking Mga Kababayan, Tayo'y Magpatawad!


Aking natatandaan ang isang bahagi ng Gettysburg Address.

"Walumpu at pitong taon na ang nakakaraan nang ang ating mga magulang ay nangagdala sa kontinenteng ito, ng isang bagong bansa, ipinaglihi sa Kalayaan, at dedikado sa panukala na ang lahat ng mga tao ay nilikha na magkakapantay."

Isang bahagi ng isang mala-tulang literatura ni Shakespeare, at aking sinisipi -

“Uminom ka sa akin lamang ng iyong mga mata, At ako ay mangangako ng akin: O mag-iwan ng halik kundi sa tasa, At ako’y hindi maghahanap ng alak.”

At isang bahagi ng isang tanyag na tula sa Kastila ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal -

"Ang bawat nota na binubulong ng hangin, ang bawat sinag ng liwanag sa ilalim ng araw, bawat bulaklak ng luntiang kapatagan Ito ay isang awit para sa kaluwalhatian ng Dios. " "Ito ay isang mundo maringal na lira na nagpapahina sa walang hanggang awit, kung siya ay nagbuntung-hininga, kung siya umaawit o humihiyaw, palagi, palaging sa kaluwalhatian ng Diyos."

At isang makatang pamamaalam na inialay sa isang minamahal na bansa, isang pamilya at isang ipinalagay na asawa -

"Paalam, mahal na tinubuang-bayan, iniibig na dako ng araw, 
Perlas ng dagat ng Silangan, ang Eden nating nawala!
Masaya kong ibibigay sa iyo ang aking malungkot at lantang buhay, 
Ito ay dating mas maaliwalas, mas presko, mas bulaklakin, 
Para sa iyo ito rin ay aking ibibigay, aking ibibigay para sa ikabubuti mo...

Paalam, mga magulang at mga kapatid, mga piraso ng aking kaluluwa, 
Mga kaibigang mula pagkabata sa tahanang nawala, 
Magpasalamat dahil magpapahinga ako sa araw na nakakapagod; 
Paalam, matamis na banyaga, aking kaibigan, aking kagalakan, 
Paalam, mga minamahal kong kapuwa tao, ang mamatay ay ang magpahinga.

Ako ay isang saksi - isang buhay na saksi - sa kung ano ang nangyayari ngayon sa aking minamahal na bansa. Kaguluhan sa pulitika, ang kawalang-kasiyahan sa halos lahat ng mga rehimen ng pamahalaan, mga pasya ng pinakamataas na hukuman na kinukuwestiyon ng walang iba kundi ang mga miyembro ng lehislatibong sangay ng pamahalaan, isang tila walang katapusang alitan sa pagitan ng mga tagasuporta ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang Yellow Army ng Edsa Revolution, at iba pa..

Aking natatandaan ang isang sanaysay bilang isang binata sa isang tunggalian sa pananalumpati kung saan ako ay nagwagi ng pinakamataas na premyo na ganito ang sinasabi. Yaon ay maraming dekada na ang nakalilipas at gayunman ay ganoon na lamang kalaki ang kaugnayan ngayon. Ito ay maaari lamang mangahulugan na hindi nagkaroon ng mga pagbabago sa puso ng tao, sa puso ng Pilipino.

Sa nakalipas na dalawampung taon, 
Pagkatapos na aking maibubo ang huling patak ng aking dugo 
Sa madugong lupain ng digmaan sa Bataan at Corregidor 
Ako ay humarap sa aking Manlilikha, 
Taglay ang nag-uumapaw na karangalan sa aking puso.

“Dios,” ang sabi ko, 
“Aking nagawa ang aking bahagi,” 
“Ako ay nakapagsakripisyo ng aking buhay upang aking bayan 
Ay maaaring mamuhay sa tumatagal na kapayapaan.”

Ngayon ako ay tumayo minsan pa sa presensya ng Dios, 
“Bumalik ka,” wika Niya, 
“Tingnan mo ang iyong mamamayan sa iyong bansa ngayon,” 
“Masdan mo kung papaano nila ginawang isang kakutyaan ang iyong pinagkamatayan,” 
“Masdan mo kung papaano nila winasak ang pinaka esensya ng demokrasya.”

Kung kaya, mga Ginang at Ginoo, 
Ako ay nagbalik, 
Hindi gaya ng isang buhay na masa, kundi gaya ng isang Multo, 
At ito ang aking Kasaysayan.

Ang aking Ama, aking Ina at ako 
Ay namumuhay ng mapayapa sa isang maliit na bukid sa bundok, 
Bigla na lamang, isang grupo ng mga sundalong Hapones ay dumaluhong sa amin,

Ang aking Ama at ako, ay iginapos na parang baboy, 
At sa harap ng aming nasindak na mga mata, 
Ang aking ina ay inabuso, at ginahasa...

Pagkatapos ng kanilang mapawi ang kanilang sadistang pagkauhaw, 
Kanilang pinatay siya sa malamig na buong laya 
At iniwan ang kanyang niluray, duguan at walang buhay na katawan sa alabok.

Ang sumunod na aking namalayan, 
Ako ay binuhat ng isang grupo ng mababait na Sundalong Pilipino, 
Kanilang ibinalik ako sa kanilang kampo na mag-isa, Oo mag-isa, 
Sapagka’t ang aking ama ay namatay na.

Ang kasunod na bagay na aking ginawa 
nang naramdaman ko na ako’y may sapat nang lakas na, 
Ay ang humingi ng isang baril, 
At nagsimulang lumalaban sa kaaway, 
Hindi lamang upang ipaghiganti ang kamatayan ng aking Ama at Ina, 
Kundi upang mamatay din naman, kung kailangan para, 
Sa isang malaya, at isang demokratikong paraan ng pamumuhay.

Opo, mga Ginang at Ginoo, 
Doon sa Bataan ako ay nakipaglaban, 
At doon sa Bataan, Ako ay namatay.

Yaon ay 20 mahabang mga taon nang lumipas, 
Ngayon, habang ako’y nagmamasid sa aking paligid 
Ako ay nakakakita ng mga taong naglalaban at nagpapatayan,

Aking nakikita sila na ginagahasa ang sariling nating mga kababaihan, 
Pinapatay ang ating sariling mga anak, 
At winawasak ang ating sariling mga tahanan,

Anong posibleng kapangyarihan, 
Ang maaaring nakapag-alis sa kanila nitong kagandahang asal, 
Na ngayon ay kanilang nilalapastangan 
Ang kasagraduhan ng ating sariling kababaihan

Ano ang posibleng kapangyarihan, 
Ang maaaring bumaluktot sa puso at mga isip ng ating mamamayan, 
Na kanila ngayong nilalabanan at pinapatay ang isa’t isa.

Sa lubos na pagkadesperado, 
Sinubok kong alisin ang lahat ng ito sa aking kaisipan, 
Subali’t ang mga ito ay bumabalik sa akin sa kanyang buong kirot 
at brutal na katingkaran,

Aking inilapit sila na madali sa aking Manlilikha at namanhik, 
“Dios, patawarin Mo sila, sapagka’t hindi nila nalalaman, ang kanilang ginagawa.”

Payagan ninyong ako ay kumuha ng ilang sipi ng sanaysay na ito at iugnay ang mga ito sa kung ano ang nangyayari ngayon. Ako ay maaaring tumunog na paulit-ulit sa aking mga mambabasa, subali’t gaya ng ito’y ganito, ako ay nagtatanong sa aking sarili ng mga ilang mga katanungan.

Hindi ba natin mapahalagahan kung ano ang mabuti? Hindi ba tayo makapagpapatawad? Hindi ba tayo maaaring tumigil sa akala ng laging naninisi sa iba dahil sa mga pagkabigo at kasalanan ng ating lipunan?

Ang ating mga bayani ay nakipaglaban sa Bataan laban sa ating mga kaaway at mga mananakop. Ang higit sa lahat na nakababahala sa akin ay, sa mga panahong ito, ang mga Pilipino ay sila mismong mga kaaway ng kanilang sariling kababayan. Hindi ba natin maaaring mahalin ang isa’t isa?

At samantalang ang ilan ay may posibilidad na sumama sa kampo ng mga kaaway ng ating minamahal na bayan, liwanagan nawa ng Dios ang ilawan ng pagka-makabayan sa loob natin at ang pag-ibig na Kanyang ibinahagi sa atin bilang isang bansa.

Pagpalain nawa ng Dios ang Pilipinas.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento: