Kaunting Matematika at Lohika

2/28/2017 0 Komento


Ang Sampung Utos: Bakit sampu?

Ang mga numero ay ginamit sa buong Biblia upang magpakilala ng kaeksaktuhan at kung minsan ay pagtaya. Ang bilang ng mga kapatid na nakakita sa Kristong bumangon ay mahigit sa 500!

I CORINTO 15:6 
Pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapuwa't ang mga iba'y nangatulog na;

Ang bilang na 500 sa talatang ito ay nagpapakita halos ng mahigit sa sapat na bilang ng mga saksi ng pagkabuhay na mag-uli ng Kristo.

Sa madalas na pagkakataon, ang mga numero ay ginagamit upang magpakilala ng kaeksaktuhan.

I PEDRO 3:20 
Na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Dios, ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay walong kaluluwa, ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig:

Ang bilang na walo (8) sa sinundang talata ay nagbibigay ng eksaktong bilang ng mga tao na sumakay sa daong.

At sa kasaysayan sa ibaba, tiyak na isa lang!

LUCAS 17:17-19 
17 At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, Hindi baga sangpu ang nagsilinis? datapuwa't saan nangaroon ang siyam? 
18 Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Dios, kundi itong taga ibang lupa?
19 At sinabi niya sa kaniya, Magtindig ka, at yumaon ka sa iyong lakad: pinagaling ka ng iyong pananampalataya.

Ang Dios ay ang tanging personahe sa uniberso na eksaktong nakaaalam ng eksaktong bilang ng lahat ng mga bagay na umiiral!

MATEO 10:30 
Datapuwa't maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat.

Siya lamang ang kapangyarihan na makagagawa ng isang buhok na itim o puti!

MATEO 5:36 
Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagka't hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim.

Ang mga makatotohanang inaasahan ay mahalaga, gayunman. Mahalaga na matandaan na ang buhok ay hindi pa rin magagawa.

(Read: Hair Replacement Guide)

Ang mga kalbo na bilyonaryo ay makapagpapatotoo sa katotohanang ito. Ni ang kanilang mga bilyon ay hindi makapagpapabalik ng kanilang magandang buhok. Binibilang ng Dios maging ang buhok upang siguruhin ang proteksyon!

GAWA 27:33-34 
33 At samantalang naguumaga, ay ipinamanhik ni Pablo sa lahat na magsikain, na sinasabi, Ang araw na ito ang ikalabingapat na araw na kayo'y nangaghihintay at nangagpapatuloy sa hindi pagkain, na walang kinakaing anoman. 
34 Kaya nga ipinamamanhik ko sa inyo na kayo'y magsikain: sapagka't ito'y sa ikaliligtas ninyo: sapagka't hindi mawawala kahit isang buhok sa ulo ng sinoman sa inyo.

Maging ang mga hindi mabilang na mga bituin ay nabilang at pinangalanan ng Dios na Makapangyarihan sa lahat!

AWIT 147:4 
Kaniyang sinasaysay ang bilang ng mga bituin; siya ang nagbibigay sa kanila ng lahat nilang pangalan.

Maaring maitanong ninyo sa akin bakit ang Biblia ay hindi nagtala ng bilang ng mga bituin. Walang bilang na numero noong mga panahong yaon nang ang Biblia ay isinusulat (at maging ngayon na mayroon na tayong Hubble Space Telescope) upang sapat at eksaktong ibigay sa atin ang bilang ng mga bituin sa uniberso.

Ang mga bituin ay hindi mabibilang sa pamamagitan ng pamantayan ng tao. Ang salitang “googol” ay kamakailan lamang ginamit ng mga modernong matematisyan. Ito ay isang pang patunay na ang Biblia ay isang awtentik, siyentipikong aklat!

PARIS (AFP) - Ang mga astronomo ay maaaring nagkulang sa pagtaya sa kuwenta ng mga kalawakan sa ilang bahagi ng Uniberso ng halos 90 porsyento, ayon sa isang pagaaral na iniulat noong Miyerkoles sa Kalikasan ang lingguhang British science journal.

Ang mga pagsisiyasat ng mga cosmos ay ibinatay sa lagda ng ultraviolet light na naging isang mahinang tagapagpahiwatig ng kung ano ang naroroon, ang wika ng mga may akda nito.

Sa kaso ng napakalayo, mga matandang kalawakan, ang pinag-uusapang liwanag ay maaaring hindi makarating sa Mundo dahil ito ay hinarangan ng interstellar clouds ng mga alabok at gas - at, bilang resulta, ang mga kalawakang ito ay hindi nakita ng mga tagagawa ng mapa.

“Nalalaman lagi ng mga astronomo na sila ay may nawawalang mga praksyon ng mga kalawakan… nguni’t sa kauna-unahang pagkakataon tayo ngayon ay mayroon isang sukat. Ang bilang ng mga nawalang mga kalawakan ay malaki,” wika ni Matthew Hayes ng University of Geneva’s obeservatory, na nanguna sa imbestigasyon.

Ang pangkat ni Hayes ay gumamit ng pinaka makabagong kasangkapang optiko - Ang Napakalaking Teleskopyo ng Europa sa Chile, na mayroong 8.2 metros (26.65-talampakan) higante - upang magsagawa ng eksperimento.


A googol ay 10 hanggang sa ika-100 kapangyarihan (na kung saan ay 1 na sinundan ng 100 sero). A googol ay mas malaki kaysa sa bilang ng elementaryang particle sa uniberso, na katumbas lamang ng 10 hanggang ika-80 kapangyarihan.

Ang salita ay naimbento ni Milton Sirotta, ang 9-taon pamangking ng matematisyan na si Edward Kasner na nagtanong sa kanyang pamangkin kung ano sa palagay niya ang dapat itawag sa gayon kalaking numero. Ang gayong numero, waring sumagot si Milton matapos ang maiksing pag-iisip, ay maaaring lamang tawaging isang bagay na katawatawa gaya ng “googol”.

Malaunan, isa pang matematisyan ang gumawa ng salitang googolplex para sa 10 hanggang sa kapangyarihan ng googol - yaon ay, 1 sinundan ng 10 hanggang sa kapangyarihan ng 100 seros.

Tinukoy ni Frank Pilhofer na, ibinigay ang batas ni Moore ( na ang computer processor power ay dumodoble halos tuwing 1 hanggang 2 taon), magiging walang saysay upang subukan na i-imprenta ang isang googolplex para sa isa pang 524 taon - yamang ang lahat ng mga naunang pagtatangka upang i-imprenta ang isang googolplex ay malalagpasan ng mas mabilis na processor.


Bakit Sampung Utos?

Ang “sampu” ay nagpapakilala ng kaeksaktuhan ng mga kautusan na nasulat sa dalawang tapyas na bato.

DEUTERONOMIO 4:13 
At kaniyang ipinahayag sa inyo ang kaniyang tipan, na kaniyang iniutos sa inyong ganapin, sa makatuwid baga'y ang sangpung utos; at kaniyang isinulat sa dalawang tapyas na bato.

Bakit kailangan na ilagay ang numerong sampu? Sapagka’t ilan sa mga hindi iskrupulosong manunulat ay maaaring magdagdag sa mga kautusan, na laban sa kalooban ng Dios!

DEUTERONOMIO 12:32 
Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa: huwag mong dadagdagan, ni babawasan.

Kahit isang tuldok o isang kudlit ay hindi maaaring alisin sa kumpletong kautusan.

MATEO 5:18 
Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anomang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.

Ang pagdaragdag ng anumang bagay ay laban din sa eksaktong kalooban ng Dios.

KAWIKAAN 30:6 
Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita, baka kaniyang sawayin ka, at masunduan kang sinungaling.

APOCALIPSIS 22:18-19 
18 Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: 
19 At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.

Ang pagkaalam kung papaano ang pagbilang ay isang napakahalagang piyesa ng karunungan sa Biblia.

APOCALIPSIS 13:18 
Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka't siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim.

Nakakalungkot na makita na itong mahalagang katotohanang ito ay hindi natutunan ng mga pinuno ng Seventh-Day Adventist Church! Kanilang iginigiit na ang Sampung Utos ay umiiral at nararapat na sundin maging sa ating kasalukuyang dispensasyon. Narito ang kanilang sinasabi sa kanilang aklat:


Samantalang kanilang iginigiit na mayroong Sampung Utos, sila ay nagbabautismo ng kanilang mga miyembro! Ang bautismo ay isang utos ni Kristo. Ito ay hindi isinulat ni isinama man sa dalawang tapyas ng bato. Mayroon lamang sampung utos na nasulat sa bato na ibinigay ng Dios kay Moises.

EXODO 31:18 
At kaniyang ibinigay kay Moises, pagkatapos na makipagsalitaan sa kaniya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang dalawang tapyas ng patotoo, na mga tapyas na bato, na sinulatan ng daliri ng Dios.

Ang simpleng kaalaman sa aritmetika ay nakapagpapasubali sa pag-aangkin ng Seventh-Day Adventist Church na ang mga kautusan na nakaukol sa lahat ng sangkatauhan sa lahat ng mga panahon ay ang Sampung Utos.

Ipagpalagay na nating ang Sampung Utos ay pinaiiral ngayon, idagdag pa ang bautismo, magkakaroon ng hindi sampu kundi labing-isang mga kautusan!

Ang katotohanan at ang katunayan ay: ang pagbibigay at ang koleksyon ng mga ikapu ay isa pang kautusan.

HEBREO 7:5 
At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagama't ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham:

Hindi ka magsasalita ng eksaktong katotohanan kung iyong sasabihin na mayroong sampung utos, at sa kaparehong pagkakataon ikaw ay nagbabautismo at nangongolekta ng mga ikapu!

Hindi magiging napakadali para sa mga pinuno ng SDA upang alisin ang ikapu, sapagka’t sa pamamagitan ng koleksyon ng ikapu ay kanilang pinasasagana ang kanilang mga sarili.

Nagkaroon ng pagpapalit ng pagkasaserdote. Ang pagkasaserdoteng Levitico ay natapos kay Kristo, gayun din ang batas sa pag-iikapu!

HEBREO 7:5, 12 
5 At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagama't ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham: 
12 Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan.

Ang kautusan sa pagbibigay sa panahong Kristiyano ay hindi pag-iikapu!

II CORINTO 9:7 
Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.

Bakit ang mga taong ito (SDA) ay naligaw? Ito ay dahil sa kanilang mga maling katuruan na nanggaling sa hindi awtorisadong guro.

I TIMOTEO 2:11-13 
11 Ang babae'y magaral na tumahimik na may buong pagkapasakop. 
12 Nguni't hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalake, kundi tumahimik. 
13 Sapagka't si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva;

Ang mga pinunong babae ay hinulaan na magliligaw ng mga tao!

ISAIAS 3:12 
Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mangagpupuno sa kanila. Oh bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas.

Si Ellen G. White ay nagproklama ng kanyang sarili na guro na nagtatag ng isang iglesiang mali na ngayon ay tinawag na Seventh-Day Adventist Church!


ANG MGA KAUTUSAN PARA SA MGA KRISTIYANO

Ang Sampung Utos ay natapos kay Kristo.

ROMA 10:4 
Sapagka't si Cristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawa't sumasampalataya.

Ang bisa nito ay hanggang kay Juan.

LUCAS 16:16 
Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo'y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa't tao ay pumapasok doon na nagpipilit.

Ipinangaral ni Jesus ang Mabuting Balita o ang Ebanghelyo, hindi ang Sampung Utos!

MARCOS 1:14-15 
14 Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang evangelio ng Dios, 
15 At sinasabi, Naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Dios: kayo'y mangagsisi, at magsisampalataya sa evangelio.

Binago ni Kristo ang Sampung Utos!

MATEO 5:21-22 
21 Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, Huwag kang papatay; at ang sinomang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan: 
22 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't mapoot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan; at ang sinomang magsabi sa kaniyang kapatid, Raca, ay mapapasa panganib sa Sanedrin; at ang sinomang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impierno ng apoy.

Ang pagkapoot sa kapatid kay Kristo ay isang seryosong paglabag sa mga kautusan ni Kristo!

I JUAN 3:15 
Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan.

MATEO 5:27-28 
27 Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya: 
28 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kaniyang puso.

Ang kautusan ni Kristo ay ang kautusan para sa mga Kristiyano.

GALACIA 6:2 
Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo.

Ibinilang ni Pablo ang kanyang sarili gaya ng nasa ilalim ng kautusan ni Kristo at hindi sa ilalim ng Sampung Utos.

I CORINTO 9:20-21 
20 At sa mga Judio, ako'y nagaring tulad sa Judio, upang mahikayat ko ang mga Judio; sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan; 
21 Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan, bagama't hindi ako walang kautusan sa Dios, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Cristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan.

Ang kaunting pagkaunawa sa matematika at lohika ay magbibigay liwanag sa mga miyembro ng Seventh-Day Adventist Church na mga iniligaw ni Ellen G. White!

Sincerely,

Bro. Eliseo F. Soriano

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento: