Ang Mga Kasinungalingan Ay Maaaring Masyadong Makasakit Subali’t Tayo Ay Magsidalangin

11/30/2015 21 Komento


Ang katiyagaan at ang paghihintay sa magagawa ng Dios, ay makapagbibigay sulit. Ang sampung taon o mahigit pa na pagdurusa ay hindi gaanong matagal. Ating ilagay ang ating tiwala sa Dios at huwag kunin ang mga bagay sa ating mga kamay pagka tayo ay tinatrato ng hindi wasto. Kailangan lang nating gawin ang ating trabaho at manalangin.

Para sa mga nakakakilala sa akin, ang aking pangalan ay nakakalat sa internet - ang bahagi nito’y kagagawan niyaong mga natutuwa sa mga kasinungalingan at sa samo’t saring mga kabulaanan. Kung may isang tao na mananalo dahil sa pagkakaroon ng maraming materyales na pampamuhi, ay nararapat na ako na iyon. Walang kasamaan na hindi pa ibinintang sa akin. Sa kabuoan, ako ay panalo sa pagiging pinakamasamang tao ayon sa mga lathala na ito. Maging yaong mga nasa Interpol ay napilitan na alamin kung sino ako. Nguni’t sa kabutihang palad ay nagbago ang kanilang isip - nang ang katotohanan ay gumawa ng kanyang daan.

Oo, tayo ay manalangin.

Ang mga panalangin ay nanggaling sa langit gaya ng pagkaturo ng Panginoong Jesucristo rito.

MATEO 5:44-45 
44 Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig; 
45 Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit: sapagka't pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap.

Ako ay nasanay na manalangin para sa aking mga mahal sa araw-araw ng aking buhay gaya ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang kanyang minamahal na anak sa pananampalataya.

II TIMOTEO 1:2-3 
2 Kay Timoteo na aking minamahal na anak: Biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Dios Ama at kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 
3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing, gabi't araw;

Nguni’t ang mga kasalukuyang pangyayari sa mundo ng relihiyon ay nagpapaalaala sa akin upang manalangin para sa mga tao na sa pisikal at espiritual ay nakapagdulot sa akin ng malabis sa sakit ng kalooban at mga hindi kaalwanan sa mga nakaraan - at kahit ngayon.

Ang mga mesa ay nabaligtad; sila ngayon ay nasa gusot, at aking nauunawaan ang mabigat na kinakaharap ng mga taong ito. Aking natagpuan ang aking sarili na sumasambit ng isang simpleng panalangin na sana ay magkamit sila ng awa ng Dios.

Kaya ganooon kalupit ang mga ito. Sila ay gumawa ng malabis na pinsala sa akin at sa samahan na aking pinangungunahan kung kaya ang mga bagay ay pamilyar sa akin. Gaya ng sinasabi ng iba, may mga pattern o padron na lumilitaw.

Nalalaman ng mundo kung gaano nila ako gustong maipahiya. Sino ang makapagpapalagay sa akin sa Interpol bilang WANTED dahil sa mga “sex crimes?” Walang iba kundi ang hayop sa mga hayop! Ang Internet ay puno nito; nguni’t ang Panginoong Makapangyarihan sa Lahat na aking pinaglilingkuran ay hindi natatalian. Ang kasamaan na ito ay inaasahan mula sa mga kaaway ng katotohanan.

Hindi ko kailanman naisip na kanilang gagawin ang gayon ding mga bagay sa kanilang mga sariling kasamahan. Aking nararamdaman ang pagkabigo at kapaitan sa puso ng babaeng ito habang aking pinanonood ang video ni Jinky Menorca. Siya ay nag-uugnay ng hindi makataong pagtrato na ginawa sa kanya at sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang asawa, dating ministro ng INC, Lowell Menorca.

Pagkalooban nawa ng awa ng Panginoon na nakakaalam ng bawat ibinaluktot na ulat sa media ang pamilyang ito. Maging ang kanilang mga abogado ay dumaranas ngayon ng gayon ding paghihirap.

http://www.abs-cbnnews.com/nation/metro-manila/11/05/15/ex-inc-ministers-lawyer-slapped-with-disbarment-rap

Sino ang mag-aakala na ang mga bagay na ito ay mangyayari? Ang isang pangkaraniwang ina ng tahanan gaya ng ina ni Abegail, ang katulong sa bahay ng mga Menorca ay may lakas ng loob upang magsampa ng disbarment case sa abogadong ito, Atty. Trixie Cruz-Angeles! Ano naman ang nalalaman nitong pobreng babae na ito tungkol sa disbarment? Subali’t una, ang babae ay sumubok na agawin si Abegail sa korte - isang babae na ayon sa kanya ay hindi man niya nakikilala! Ang abogado mula sa kabilang panig ay nagsasabi na iyon ay ang ina! Drama! Ang gayong drama ay nababasa natin sa mga pahayagan sa mga araw na ito, subali’t ang mga ito’y nagpapatuloy.

Nakakakita ako ng padron na ang mga ito ay maaaring gawin lamang ng mga kamay na gumagawa sa kadiliman. Ito ay nangyari sa aking kaso. Muli, ang Internet ay puno nitong mga paratang na ito laban sa akin.

Mayroon nitong isa na may hilig sa pag-imbento ng mga kaso upang manggipit ng mga tao. Hindi ba ito ay nangyari sa akin? Maliwanag na si Menorca ay nagdurusa ngayon ng gaya ng aking ipinagdusa - at akin pa ring ipinagdurusa. Ako’y taos na naniniwala na ang mga kasong yaon ay kinatha ng mga ministro ng INC. Ang aking mga panalangin ay para sa mga Menorca at para sa mga umuusig sa akin at sa MCGI.

ROMA 10:2,1 
2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. 
1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas.

Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga sumusunod ay ilang mga kaso na napatunayang kinatha, pinlano o ginawa-gawa. Tunghayan natin ang Less Traveled Road (kotawinters.wordpress.com) na nagsalaysay ng ilan sa mga kasong ito na isinara.

(01) Libel case (Criminal Case 5957) - DISMISSED.
Ang mga nagreklamo sa pangunguna ni Bernardo Santiago ay nabigong patunayan “ng walang anumang pag-aalinlangan” na mayroong malisya sa mga pahayag na di umano’y sinabi ni Soriano sa kanyang pahayag sa himpapawid sa telebisyon noong ikaw-7 ng Setyembre 2001.


Ang kasong ito ay isinara pitong taon makalipas na ito ay naisampa. Sa walong pahinang desisyon na isinulat ni Josephine Zarate Fernandez, ang Presiding Judge ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Branch 76 ng San Mateo Rizal, ang TV Broadcaster na si Eliseo Soriano ay pinawalang sala sa kasong libelo. Sa utos na nilagdaan noong ika-24 ng Enero 2014, sinabi na ang malisya ay hindi napatunayan ng walang anumang bahid duda na makatuwiran.

Inyo ring mababasa: http://newsinfo.inquirer.net/600843/court-dismisses-libel-case-vs-televangelist#ixzz3qlhUhLvc

(02) Attempted Murder (Criminal Cases Nos. 2002-4236-MK) - DISMISSED.
Nagsampa ng kasong attempted murder si Bernardo Santiago ng Iglesia Ni Cristo laban kay Bro. Eli Soriano at sa kanyang mga kasamahan. Nakatala bilang Criminal Cases Nos. 2002-4236-MK at tumutukoy sa ika-4 ng Setyembre 2001, sa gayon ding petsa nang siya at si Dr. Pascua ay dumadalaw sa mag-asawang Jimenez, ang pribadong naghain ng reklamo na si Bernardo Santiago ay nag-akusa kay Soriano na kumilos sa pakikipagsabuwatan sa mga iba pa upang siya’y patayin.

Batay sa utos na nagbabasura sa kaso, ang tagausig ay nagprisinta ng mga saksi na sina Glen Fernandez at Rommel Elbambuena na parehong nakarinig sa isa sa mga akusado na nagsabi, “Patayin yan! Patayin yan! Utos ni Ingkong!” Ang “Ingkong” ay isang katawagan kay Bro. Eli Soriano.

Si Judge Geraldine Fiel-Macaraig ng Regional Trial Court, Branch 192 ng Marikina City, gayunman, ay nagbasura sa kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya noong ika-11 ng Pebrero 2010. Ang pakikipagsabuwatan ay hindi napatunayan. (Bro. Eli Soriano wins Case Vs. Iglesia ni Cristo: “Killing Fields” and “Katayan” Comment not Libelous, kotawinters.wordpress.com, 3/8/2014)

Judge dismisses case of attempted murder, Feb 11, 2010. No evidence of alleged conspiracy.

(03) 1st Motion to Declare Eliseo Soriano as Fugitive from Justice – DENIED.
Ang mga nagreklamo sa Criminal Case 5957 ( Para sa kasong Libelo ) sa Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Branch 76 ng San Mateo Rizal, Philippines ay naghain ng motion to declare accused Eliseo Soriano bilang fugitive from justice o tumakas sa hustisya at upang mag-isyu ng hold departure laban sa kanya.

Gayunman, sa desisyon na nilagdaan ni Judge Josephine Zarate Fernandez noong ika-31 ng Agosto 2007, ang mosyon ay tinanggihan. Binigyang diin ng abogado ni Soriano na ang kanyang kliyente ay nasa ilalim ng matinding pag-uusig ng INC, na nagpapaliwanag sa kanyang pagkabigo upang makabalik sa bansa. https://kotawinters.wordpress.com/tag/josephine-zarate-fernandez/

(04) 2nd Motion to Declare Eliseo Soriano as Fugitive from Justice – DENIED.
Sa kabila ng pagtanggi ng korte, noong 2007, makalipas ang dalawang taon, ang mga nagreklamo sa Criminal Case 06-248365 (Para sa Libelo) sa Regional Trial Court, National Capital Region, Branch 8, Manila ay humiling din sa isang mosyon na ideklara ang akusado na si Eliseo Fernando Soriano na isang fugitive from justice o tumakas sa hustisya. Ang korte sa pagkakataong ito ay nagtiyagang magpaliwanag na ang kahulugan ng “fugitive from justice” ay para sa isang tao na nahatulan na o “convicted by final judgment.” Hanggang sa mapatunayan na may kasalanan, ang isang akusado ay itinuturing na inosente.

Sa desisyon na sinulat ni Presiding Judge Felixberto T. Olalia, Jr. noong ika-15 ng Disyembre 2009, sa kakulangan ng mga ebidensya upang suportahan ang mga akusasyon, sinabi ng korte na ang akusado ay hindi maaaring ideklara na isang “fugitive from justice,” dahil doon ay ang mosyon ay ibinasura. Kabilang sa iba, ang desisyon ay nagsabi na inamin ng prosekusyon na ang akusado ay umalis ng bansa bago ang pagsasampa ng kaso ( ika-5 ng Setyembre 2006 ), kung gayon ang layunin na takasan ang prosekusyon ay wala. (Eli Soriano Not Fugitive from Justice: Two Courts Deny Motions.

Judge denies motion to declare Bro. Eli, the accused, a “fugitive from justice,” in the absence of evidences to support accusations. Take note that this is the second attempt.

(05) Criminal Case No. QO4-126059 for Libel – ACQUITTED.
Minarkahan ng pagpapawalang sala ng korte ang isa pang tagumpay para sa MCGI sa maraming mga kaso ng libelo na isinampa ng Iglesia ni Cristo laban sa mga ministro ng huli. Isang paksa sa “buhay na walang hanggan” ay naghatid sa dalawang panelista ng palatuntunang ANG DATING DAAN na tumatalakay ng mga balitang bumabanggit sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ( INC ) na mga mamamatay tao. Ang buhay na walang hanggan ay hindi para sa gayong mga tao, kanilang ipinahayag.
Sina Joselito Mallari at Wilfredo Santiago ay nagkomento sa tatlong balita na inilathala sa tatlong lokal na mga pahayagan sa kanilang programa sa telebisyon. Bilang resulta, ang Iglesia ni Cristo (INC) na kinakatawan ni Bienvenido C. Santiago ay nagsampa ng mga kaso laban sa kanila noong ika-31 ng Marso para sa krimen ng libelo.

Ang reklamo ay nag-akusa sa mga panelista ng “naglayon na magpakita ng malisyoso at opensibong pakahulugan at pagbibintang na mga nakakasira at naglalayon na wasakin ang pangalan at reputasyon ng Iglesia ni Cristo na walang mabuting makatarungang motibo kundi ang tanging layunin ay siraang puri, sirain ang pangalan, karangalan, katangian at reputasyon ng nasabing naaping partido at upang ibulgar sila gaya ng katunayang sila ay nahayag sa pagkamuhi ng publiko at pangungutya sa kanilang pagkasira at pinsala.

Ang hukuman, gayunpaman, ay nagpawalang sala sa mga panelistang ito sa telebisyon ng Ang Dating Daan kamakailan lamang.
Sa 13-pahinang desisyon na sinulat ni Presiding Judge Manuel B. Sta. Cruz, Jr. ng Regional Trial Court, NCJR, Branch 226 para sa Criminal Case No. QO4-126059, si Joselito “Josel” Mallari at Wilfredo “Willy” Santiago ay pinawalang sala sa krimen ng libelo dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang lahat ng elemento ng krimen na isinampa, kung kaya’t nabigo ito na maipakita ang kasalanan ng akusado lampas sa makatwirang pagdududa.

Ang ilang mga pahayagan at mga tabloid ay nag-ulat ng mga kasong ito gaya ng People’s Tonight.


Here were other cases dismissed (From our records at Legal Department) -

(06) People of the Philippines (Elma Morales) vs. EFS / Libel / RTC Marikina br. 193 / Crim Case No. 2002-4178 – DISMISSED on Oct. 29, 2004;

(07) People of the Philippines (Elma Morales) vs. EFS / Libel / RTC Marikina br. 193 / Crim Case No. 2002-4179– DISMISSED on Oct. 29, 2004;

(08) People of the Philippines (Elma Morales) vs. EFS / Libel / RTC Marikina br. 193 / Crim Case No. 2002-4180– DISMISSED on Oct. 29, 2004;

(09) People of the Philippines (Ber Santiago) vs. EFS / Attempted Murder / RTC Marikina br. 192 / Crim Case No. 2002-4463- DISMISSED on Feb. 11, 2010;

(10) Mayor Tirso G. Lacanilao V. EFS / Violation of Building Permit / Office of the Provincial Prosecutor, San Fernando Pampanga / I.S. # 07-B-506- DISMISSED on Feb. 15, 2011;

(11) Apalit Municipal Police Station et.al. vs. EFS et. al. / Obstruction of Justice / Office of the Provincial Prosecutor, San Fernando Pampanga/I.S. No. #: 05-L-3288-3289 - DISMISSED on Aug. 24, 2010.

Ang mga bagay na ito ay talagang nangyayari at yaong mga nakauunawa na mayroong mga anak ng pagsuway ay maaari ding makaunawa na mayroong mga puwersa ng kasamaan na gumagawa. 

Nguni’t ang Dios ay tapat; Kanyang nalalaman kung kailan nararapat isauli ang balanse. Nababatid Niya ang mga pagdurusa ng mga inosente. Para sa mga matiyagain, lagi tayong makapagtitiwala sa Dios na ang katotohanan ay mananaig palagi laban sa mga kasinungalingan.

Ako’y nanawagan sa bawa’t netizen na may pagkatakot sa Dios na samahan ako sa mga pananalangin para sa mga kahabag-habag na biktima ng kalupitan ng tao. Ipagkaloob nawa ng Dios ang Kanyang awa sa henerasyong ito.

Sincerely in Christ,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

21 (mga) komento:

Pagkatakot sa Buhay ng Isang Tao Vs. Ang Madilim Na Mga Lihim ng Iba

11/29/2015 12 Komento


Natural para sa isang tao na matakot sa maaaring kumitil ng kanyang buhay sampu ng kanyang mga minamahal. Natural din na hindi mabubuhay ng matagal ang isang tao na nagtatago ng mga lihim ng maling gawain, lalong lalo na ng madidilim na mga lihim ng iba.

Inilagay ng Dios ang mga natural na pakiramdam ng tao at ang kanyang “proclivity”, at dahil dito, sa madalas ay ating masasabi kung ano ang gagawin ng isang tao sa ganito at ganoong sitwasyon.

Ang “proclivity” ay may kahulugan na tendency upang pumili o gumawa ng isang bagay, isang inklinasyon o “predisposition” o ang mas malamang na gawin patungo sa isang partikular na bagay. Ang tao ay pangkaraniwang kikilos ng gayon din kapag ang kanyang buhay ay nasa panganib. Katulad din ito ng pangangailangang ingatan ang mga lihim ng maling gawain.

Ang kaisipan sa sugnay na “ordinary promptings of man” na malalim na nakasaad sa pangunahing estruktura ng Saligang Batas ng Pilipinas at ng ibang mga bansa ay ganap na tumutugma sa kaisipan ng sugnay na “common sense” o sentido komun.

Ang mga pangyayari kamakailan lamang sa mga nasasakupan ng INC ay nagpapatunay ng kapangyarihan ng Dios at ng pagiging totoo ng Kanyang mga salita.

AWIT 12:6 
Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita; na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay.

HEBREO 4:12 
Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso.

Walang karunungang pantao at teknolohiya ang ganap na makaaalam sa mga layunin ng puso subali’t ito ay nahahayag sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ng Dios. Ang mga lihim at ang mga ikinubli ay hindi makapananatiling nakakubli, sinasabi ng Biblia.

MATEO 10:26 
Huwag nga ninyo silang katakutan: sapagka't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag; at natatago na hindi malalaman.

Mayroong mga tao na nag-iingat ng mga bagay sa lihim at “pinangangalagaan” ang mga ito sukdulang gumawa ng masama at mga gawaing labag sa batas upang mapanatili lamang na nakatago ang kanilang mga lihim. Nguni’t ang ordinaryo o karaniwang ginagawa ng tao ay ipakita ang bawa’t mabuti at ang bawa’t inaakalang mabuti sa mga tao at ikubli ang mga kasalanan at mga pagkakamali!

KAWIKAAN 28:13 
Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa: nguni't ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan.

Tiyak na may mga tao na hindi kailanman aamin ng pagkakamali sa lantaran at mayroong sadyang makakapal ang mukha at talagang mga walang hiya upang gawin ang bawa’t paraan maging ang garapalan, kawalanghiyaan at kahangalan upang maikubli lamang ang masama na kanyang ginagawa.
Ang pamunuan ng INC ay tumatanggi na kanilang dinukot at ilegal na ikinulong ang mga miyembro at mga ministro na lumantad sa hayagan upang ibunyag ang pinakaiingatang mga lihim ng “kulto” na ang pagkahayag ay nagsimula sa blog na iglesianicristosilentnomore at Wordpress na naging https://iglesianicristoneverkeepsilent.wordpress.com

Bakit ang mga ministro at mga miyembro ng INC ay naglalabasan sa hayagan lalong lalo na sa social media na nagpapahayag ng kaparehong bagay? “Ang aming mga buhay ay nasa panganib,” ayon sa kanilang lahat. Nasa “ordinary promptings of man” na matakot para sa kanyang buhay at sa mga buhay ng kanyang mga minamahal.

http://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/105998-inc-isaias-samson-expulsion-life-danger

http://kickerdaily.com/iglesia-ni-cristo-minister-abduction-illegal-detention/

Ang lohika ang nagdidikta na ang mga ministrong ito, itiniwalag dahil sa kanilang mga pagbubunyag, ay nakakaalam kung ano ang nangyayari sa nasasaklawan ng kanilang samahan! Ang mabigat dito ay maging ang mismong mga kapatid at ang ina ng lider nitong grupong relihiyoso ay lantarang nangumpisal na ang kanilang mga buhay ay nasa panganib. Ang gayon ay totoo rin para sa mga dinukot sa kanilang iglesia. (Pansinin: Aking ginamit ang pananalitang “grupong relihiyoso”, nguni’t sa aking kaisipan, ang gayon ay hindi isang grupong relihiyoso!)


Mayroong padron ng pangdadahas na ibinubunyag itong ang mga ministro at mga miyembro na natiwalag mula sa INC nang kanilang ilantad ang mga “katiwalian” at ibang mga maling gawain ng namamahalang lupon ng kanilang iglesia!

Una, ang pagkatha ng mga kasong kriminal laban sa kanila.

Ikalawa, ang pagwasak sa kanilang reputasyon.

Ikatlo, paggamit ng braso ng batas, na sa pamamagitan ng impluwensya ng kanilang iglesia ay maaaring tayahin bilang kapuwa mabilis at mabagal laban at pabor sa nagreklamo depende sa kung sino ang nagrereklamo. Pahintulutan ninyo akong magpaliwanag. Ang gayon ding bagay ay nangyari sa akin. Isang kaso ng panggagahasa ay isinampa ng mga INC laban sa akin isang panahon ng 2005. Mula sa provincial prosecutor nagmula ang kahilingan na ako ay agarang malagay sa “watch list”. Ito ay ipinagkaloob ng madali ng Bureau of Immigration.

Ayon sa aking abogado, ang dating Solicitor General Frank Chavez, ang provincial prosecutor ay walang karapatan ayon sa saligang batas na humiling na ako ay ilagay sa Immigrations’ Watch List. Nang maghain ng petisyon si Atty. Frank Chavez laban sa utos na naglalagay sa akin sa Watch List, ang opisyal ding yaon ang bumawi ng utos.

Ang gawang yaon ng paglalagay sa akin sa Watch List sa pamamagitan ng sentido komun at lohika ay maituturing na ilegal! Kung tutuusin, ako ay nararapat na ituring na inosente sa mga mata ng batas hanggang sa mapatunayang hindi sa tamang lugar.

Ang mga balitang umiikot mula sa grupo na tinatawag ang kanilang mga sarili na INC Defenders ay nagsasabi na ang lider ng INC at ang Sanggunian ay lumabas na ng bansa. Maaari bang ito’y nangangahulugan ng isang paghahanda para sa kung ano ang inaasahang mangyari?

http://www.rappler.com/newsbreak/inside-track/111504-trip-japan-eduardo-manalo-iglesia-ni-cristo

Ang aking panalangin ay sana ang kamay ng batas ay mapahintulutang kumilos na malaya sa mga nasasakupan ng saligang batas.

Isa pang kamakailang pangyayari na maaaring ayon sa lohika ay maging isang suporta sa pagsasabi na mayroon talagang nagaganap na mga ilegal na detensyon ay ito. Ang kamatayan ng driver ni Angel Manalo sa loob ng compound ng mga INC na hindi binigyan ng karapatan na matingnan ng isang manggagamot o malagay sa ilalim ng pangangalagang medikal sa isang ospital, sa aking opinyon, ay matingkad na ebidensya!

Narito si Samson na nagpapahayag ng kamatayan ni Arellano.

Maging ang abogado na si Trixie Angeles ay hindi pinahintulutang pumasok upang tingnan ang kalagayan ng mga taong di umano’y hinahawakan ng labag sa kanilang kalooban.

Atty. Angeles at mga manggagamot hindi pinahintulutang makapasok sa compound
Kung ako ay naging isang huwes, “ordinary promptings of man,” at lohika at sentido komun ay maaaring gumabay sa akin sa pagtukoy sa kasalanan ng akusado.

Kung ako ay naging isang taga-usig, ang mga bagay na ito ay sapat para sa akin upang makakita ng isang prima facie evidence ng kaso na isinampa laban sa kanila hindi lamang ng dalawa o tatlong mga saksi ( Ang bilang ayon sa Biblia ay sapat ) nguni’t marami.

HEBREO 10:28 
Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa:

II CORINTO 13:1 
Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawa't salita.

Ang katulong ni Menorca ay tumanggi sa umano’y detensyon


Tayo ay palaging makasasalig sa mga salita ng Dios. Maging ang mga hukuman ay maaaring matulungan sa kanilang mga desisyon sa pamamagitan ng pag-unawa sa “ordinary promptings of man”.

Marami pang mga pagsusuri na darating, kung loloobin ng Dios.

Sincerely in Christ,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

12 (mga) komento:

Pagsalungat sa Katotohanan ng Dios: Dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo (INC) ay hindi Nabanal

11/11/2015 , 41 Komento


Sa gitna ng kung ano ang nagaganap ngayon sa Iglesia ni Cristo, mahalaga na ating matutunan na tukuyin kung ano ang totoo mula sa kung ano ang mali.

Nang ang mga sana ay mga biktima ay nagsilabas upang sumigaw sa publiko kung papaano sila tinrato ng hindi patas, sila ay nauwi sa pagsasabi na sila ay nagmula sa isang tunay na iglesia. Subali’t lagi tayong makakasuling sa patnubay ng Dios mula sa Biblia upang matutunan kung ano ang katotohanan. Dumako tayo sa mga basiko. Sino ang nagtatag ng katotohanan kung hindi ang lumikha ng lahat ng mga bagay?

Atin munang pagtuonan ang mga katangian ng katotohanan - ang katotohanan ng Dios o ang ganap ng katotohanan.

Una, ang katotohanan ay makapagpapabanal. Ang pinakamandang bagay sa katotohanan ay pinagpapala nito ang nagdadala at nanghahawak dito. Dinadalisay nito ang puso. Ang pagpapabanal ay isa sa mga bagay na magagawa ng katotohanan ng Dios.

JUAN 17:17 
Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan.

Ikalawa, ang katotohanan ay ganap. Ang katotohanan ng Dios ay ganap na katotohanan. Hindi Siya nagsisinungaling sapagka’t hindi Siya makapagsisinungaling at “imposible” sa Kanya ang magsinungaling.

TITO 1:2 
Sa pagasa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Dios na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan;

HEBREO 6:18 
Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Dios ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pagasang nalalagay sa ating unahan:

Ikatlo, ang katotohanan ay may wastong lugar. Nalalaman ng katotohanan ang kanyang angkop na lugar. Ito ay kasama ng Dios, ang Ama, na makatuwirang pinakahuluganan ng Panginoong Jesucristo sa Juan 17:17 na “Ang Iyong katotohanan.”

Ito rin ay nasa Panginoong Jesucristo gaya ng sinabi ni Apostol Pablo.

EFESO 4:21 
Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus.

Ito rin ay nasa Banal na Espiritu.

JUAN 16:13 
Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.

Ang katotohanan ay maaari ding nasa isang alagad.

II JUAN 1:1-2 
1 Ang matanda sa hirang na ginang at sa kaniyang mga anak, na aking iniibig sa katotohanan; at hindi lamang ako, kundi pati ng lahat ng mga nakakakilala ng katotohanan; 
2 Alangalang sa katotohanan na nananahan sa atin, at sasa atin magpakailan man:

III JUAN 1:3 
Sapagka't ako'y totoong nagalak nang magsidating ang mga kapatid at mangagpatotoo sa iyong katotohanan, ayon sa paglakad mo sa katotohanan.

Ikaapat, ang katotohanan ay umiiral at hindi kailanman namamatay sa kabila ng mga kasinungalingan na bumabangon upang takpan ito. Kapag ang isa ay lumulutang upang ihayag na kung ano ang kanyang sinasabi ay mga katotohanan, ang isa pa ay lumilitaw na may ibang bersyon. Subali’t ang katotohanan ay naroroon - batid ng isa na Siyang lumikha sa ating lahat. Tandaan na ang kabaligtaran ng katotohanan ay kasinungalingan nguni’t kailan man ay hindi ito magwawagi sa ibabaw ng katotohanan.

Ikalima, subali’t hindi ang pinakamababa, ang hindi pagmamahal sa katotohanan ay mayroong kahihinatnan: sila ay mangalilinlang, silang mga nagsisipaniwala sa kasinungalingan o ang kabaligtaran ng katotohanan.

II TESALONICA 2:9-12 
9 Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, 
10 At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. 
11 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: 
12 Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan.

Ikaanim, mayroong “pakinabang” sa paglayo sa katotohanan nguni’t isang kahabaghabag na pakinabang. Ang isa ay maaaring umani ng materyal at pisikal na mga pakinabang, na sa unang lugar ay ang dahilan kung bakit ang isa ay tumatalikod mula sa katotohanan at bumabaling sa mga kasinungalingan. Antimano, aking sasabihin sa inyo, ang “pakinabang” na ito ay nagsasalin ng kanyang sarili sa kaparusahan.

Ang Biblia kung gayon ay nagsasaad na may mga “tunay na mga nagpapakunwari”! Sila ay ang mga tunay na mga sinungaling! Hindi nila tinatanggap ang pag-ibig sa katotohanan kundi mas ginugusto nila ang mga kaaliwan ng hindi katuwiran. At dahil doon, sila ay nangalinlang sa paniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Iyon ay ang nakalulungkot na epekto.

II CORINTO 11:13-15 
13 Sapagka't ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Cristo. 
14 At hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.  15 Hindi malaking bagay nga na ang kaniyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran; na ang kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa.

Samantalang sila ay maaaring lumitaw ng ilang panahon na tulad sa mga ilaw, gaya ni Satanas, ang ilaw na yaon ay hindi ganap sapagka’t sa isang dako na hindi natatalos ng walang malay, ay malaking kadiliman! Maaari silang magmukhang tupa, sa panlabas ay gayon nga sila, nguni’t isang bagay na malupit ay nakakubli!

MATEO 7:15 
Mangagingat kayo sa mga bulaang propeta, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapuwa't sa loob ay mga lobong maninila.

JUDAS 1:16
Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita (at ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan), nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin.

Sa kabuoan, ang Biblia ay tumukoy sa dalawang katotohanan: Ang isa ay ganap na katotohanan na tinawag na “katotohanan ng Dios.” Ang iba ay kasamaan na nasa pagpakunwaring katotohanan at, sa katunayan, kasamaan - na nalalaman ng sanlibutan bilang kasinungalingan. Yaong mga nagsisipaniwala rito, ay talagang nagsisipaniwala rito bilang “katotohanan” mula sa delusyon na pinahintulutan ng Dios. Ang gayon ay ang kalikasan ng kasinungalingan o “mga katotohanan” na pinaniwalaan mula sa delusyon. Ang ganap na katotohanan at ang katotohanan mula sa delusyon ( mga kasinungalingan ) ay direktang magkasalungat sa isa’t isa.

Ang publiko ay tinrato sa pamamagitan ng “katotohanan” mula sa mga dinukot na mga ministro at ng ina at ng mga kapatid ng Kataastaasang Tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na si Eduardo Manalo. Sila ay tinanggihan sa pamamagitan ng tagapagsalita ng INC na si Edwil Zabala at ng pamunuan ng INC na nagpahayag ng iba pang “katotohanan.” Alin ang alin ngayon? Ang kanilang sinasabi ay ang direktang kasalungat ng isa’t isa - at, para sa isang katotohanan, ay hindi ko mga katha.

Maaari kong tawagin ang mga natiwalag na mga ministro ng INC bilang aking mga “hostile witnesses” sa lugar ng saksi upang sumaksi sa mga katotohanang ito! Sila ay sina Isaias Samson Jr., ang dating editor-in-chief ng Pasugo, at si Lowell Menorca II, isa ring ministro ng Iglesia ni Cristo.


Ipinahayag ni Isaias Samson Jr. na siya ay ilegal na ikinulong.

Hulyo 2015, sa Net25, himpilan ng INC, si Lowell Menorca, nasa gitna, ay nagpahayag na siya ay hindi dinukot.

Tatlong itiniwalag na mga ministro ng INC ay tumakbo sa Department of Justice upang humanap ng tulong, nagsasabing ang mga buhay ay nasa panganib.

Oktubre 2015, si Lowell Menorca ay pumunta sa Youtube pagkatapos na ang Writ of Amparo at Writ of Habeas Corpus ay naipagkaloob ng Korte Suprema, nagsasabing ang unang pahayag ay scripted.

Oktubre 2015, si Lowell Menorca ay nagsalita ng lahat tungkol sa pagdukot (Rappler interview).

Ating tingnan kung ano ang una nilang pahayag. Sila ba talaga ay nasa tunay na iglesia? Kung sila nga ay nasa tunay, bakit nangyayari ang mga ganitong bagay sa kanila?

Mabigat na Kahihinatnan

Gaya ng ating tinalakay nang nauna, ang hindi paniniwala sa katotohanan ay may mabigat na kahihinatnan: Ang isa ay ang isang tao ay nalilinlang upang maniwala sa mga kasinungalingan. Ipinahihintulot ng Dios ang gayon dahil sa pagtanggi na maniwala sa kung ano ang totoo. Ang kagustuhan sa mga kaaliwan ng hindi katuwiran ay nagmumula kay Satanas, ang ama ng mga kasinungalingan.

2 TESALONICA 2:9-12 
9 Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, 
10 At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. 
11 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: 
12 Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan.

At dahil diyan, ang INC ay masyadong puno ng mga kasinungalingan, subali’t tayo ay tumutok sa kaunti lamang sa mga paglalahad na madalas ulitin.

Ang mga natiwalag na mga Ministro ng INC na sina Samson at Menorca ay nag-aangkin at talagang naniniwala na sila ay nasa tunay na iglesia, at sa labas, sinoman ay hindi maliligtas. Ito ba’y totoo?

Pagpapabanal hindi gumagawa sa INC

Ating nauna nang sinabi na ang unang katangian ng katotohanan ay ito’y dumadalisay sa sumasampalataya o sa taong nananangan sa katotohanan. Sa kabaligtaran, ang tao na naniniwala sa mga kasinungalingan ay nalilinlang upang maniwala sa kasinungalingan bilang “katotohanan.” Mayroong kaaliwang natatagpuan sa hindi katuwiran na kanilang ikinaliligaya. Atin kung gayon ay masasabi, kung saan walang katotohanan, ang pagdadalisay ay hindi nangyayari.

Sa isang artikulo na sinulat ni Eduardo V. Manalo, ang kasalukuyan na Kataastaasang Tagapamahala, ay sinasabi sa bernakular, “Hindi malilligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo.” Sa saling Ingles, mababasa ito, “Outside of the INC, no one can be saved.” Kanyang sinulat ito halos 40 na taon na ang nakalilipas, at kung gayon ay ang doktrina nilang ito ay masasabing itinuturo sa loob ng 40 mahabang mga taon.

Si Eraño Manalo, ang ikalawang henerasyong Kataastaasang Tagapamahala, ay nagsasabing ang mga nasa labas ng INC ay mga “sentensyado sa apoy.” Siya ay nangangaral ng hindi kukulangin sa 50 taon o kalahating siglo bago siya pumanaw. Sa haba ng panahong yaon ng pangangaral ng maling doktrina, isipin ang maraming mga tao na kanyang dinaya!


Kung ano ang ipinangangaral ng dalawang Manalo na ito sa loob ng daang mga taon ay direktang sumasalungat sa Dios na nagsasabing Siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Hindi Niya sinabi ang ipinangangaral ng mga Manalong ito.

I TIMOTEO 2:3-4 
3 Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Dios na ating Tagapagligtas; 
4 Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan.

Ating kung gayon makikita kapuwa ang ama at anak, na nanguna sa INC, nagpapatibay sa isa’t isa sa kanilang maling doktrina upang mabitag ang mga tao sa kanilang samahan.

Korupsyon ng Kaluluwa

Ang ating isyu rito ay hindi ang pagdukot o ilegal na pagkulong sa mga itiniwalag na mga ministro kundi ang kanilang pag-aangkin na sila ay mga saksi sa katiwalian sa ubod ng “kaisa-isang at bukod-tanging tunay na iglesia.” Ang kaisa-isa at bukod-tanging tunay na iglesia? Gaano sila nakasisiguro? 

Kung magpapahayag man, ang katiwalian na nararapat na ipinahahayag ni Samson at Menorca ay hindi dapat matutok sa paghigop ng salapi sa pamamagitan ng kanilang inaakusahan ( materyal ) kundi tungkol sa katiwalian ng mga turo ng INC. Iyon ang ubod ng tunay na iglesia - ang mga katuruan. Sa gayon at sa gayon lamang sila makasisiguro na sila ay nasa tunay na iglesia. Kung ang mga katuruan ay totoo, walang pangangailangan sa kaninoman sa kanila na humihigop ng mga kontribusyon ng kanilang mahihirap na mga miyembro.

Mga Imbestigasyong Kailangan

Ang mga imbestigasyon ng mga Pilipino tungkol sa grupong ito ay matagal nang lampas sa taning! Napapanahon na para sa aking mga kababayan upang malaman, ayon sa mga biblikal na tuntunin, kung ano ang uri ng iglesia na itinatag ni Felix Manalo sa Pilipinas.

Naririto ang aking masasabi: Ang iglesia na nag-aangkin na ito ang “tunay na iglesia,” ang “kaisa-isa lamang” pa naman, subali’t kinatatakutan ng kanyang sariling mga ministro at mga miyembro sa maaaring gawin nito sa kanila, ay maaaring sa kabalintunaan maging totoo! Ito ay ang tunay na iglesia ni Satanas!

Walang iba kundi ang mismong balo ng dating Kataastaasang Tagapamahala, Eraño Manalo, na siyang ina ng kasalukuyang Kataastaasang Tagapamahala, Eduardo Manalo, ang natatakot para sa kanyang buhay at sa mga buhay ng kanyang mga anak - ang mga kapatid mismo ng kasalukuyang Kataastaasang Tagapamahala! Sa pamamagitan lamang ng paghahayag ng kanilang kaalaman tungkol sa katiwalian sa ubod ng kanilang iglesia, sila ay itiniwalag! Hindi ba ang inaasahang reaksyon ng isang nakakaalam ng katotohanan - hayaan silang magsalita ng kanilang nalalaman, at magsagawa ng mga imbestigasyon?

Narito ang ina na naghahangad na makausap ang kanyang anak subali’t mula sa mga ulat, ang anak ay hindi kailanman nakipag-usap sa kanya sa loob ng anim na taon - o simula nang si Eraño Manalo ay pumanaw.

Mayroon bang biblikal na posibilidad na ang INC ay isang “tunay na iglesia?” Naniniwala akong wala!

Hindi ko tinanggap na magaan nang sa telebisyon sa Pilipinas ay sinabi ng mga ministrong ito ng hayagan na kanilang sasalubungin ako sa paliparan sa aking pagbabalik bayan ng kanilang kapatid na Amurao, isang punenarya, upang sumundo sa akin. Sa ibaba ay ang kuha mula sa Net25, ang himpilan ng INC.Narito ang karatula ng Punenarya Amurao 

Ako’y Napawalang Sala

Hindi dahil sa karuwagan kundi upang maisalba ang mga buhay ng ibang mga tao kung kaya ako ay nagpasya - bagaman mabigat sa puso - na manatiling malayo sa aking minamahal na bansa!

Ang mga ministrong ito ng INC ay nangungutya at naninira sa akin, na nagsasabing ako ay duwag, at nararapat na magbalik sa Pilipinas upang harapin ang mga kinathang mga kaso na kanilang isinampa laban sa akin sa mga hukuman ng Pilipinas!

Maging ang mga Depensor Katoliko ay naghahamon sa akin upang magbalik sa Pilipinas para harapin itong mga ( hindi tunay ) na mga akusasyon laban sa akin.

Ngayon, mas nalalaman ko: Ako ay napawalang sala sa pamamagitan ng kung ano ang ibinunyag nitong mga ministro at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kung ang kanila mismong sariling mga kasamahan ay nasisindak sa pamunuan, isang katalinuhan para sa akin ang makaramdam din ng gayon - hindi lamang para sa aking buhay kundi para na rin sa mga tao na nagmamasalakit sa aking kaligtasan!

Aking pinupuri ang Panginoon sa lahat ng Kanyang pagmamahal, Kanyang katarungan, at Kanyang pagmamalasakit!

Kay Samson at Menorca

Yaong mga hindi nakakaalam ng katotohanan at hindi nanghahawak sa katotohanan ay hindi napagiging banal. Sila ay hindi nalilinis mula sa kanilang walang habas na mga kasiyahan.

Wala silang nalalamang hangganan kung kaya’t kanilang natatagpuan ang kaligayahan sa mga kasinungalingan gaya ng panghikayat ng ama ng mga kasinungalingan. Aking masasabi sa inyo, kinatha ng pamunuan ng INC ang lahat ng mga maling paratang na kanilang isinampa laban sa akin. 

Ang iglesia na nagtuturo ng kasinungalingan upang masilo ang mga tao dito ay isang hukay na inilaan para sa masasamang mga tao. Ang aking pag-asa kay Samson at Menorca at sa mga kagaya nila ay sila nawa’y magpatuloy na magsikap upang mahayag ang katotohanan. Higit at sa ibabaw ng pagrereklamo tungkol sa hinuthot na salapi, sila sa halip ay dapat na umangat sa mas mataas na antas at magsuri ng kanilang mga sariling paniniwala. Ang sanlibutan ay hindi masyadong makitid upang hindi sila makakita ng mga pamamaraan upang magawa ito. Ang katotohanan ay may tamang mga lugar.

Sa Dios ang lahat ng karangalan magpakailanman! Amen!

Sincerely in Christ,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

41 (mga) komento:

Si Kristo ay ang Tunay na 'Uod na Jacob' - Hindi si Felix Manalo


Ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay nag-aangkin na si Felix Manalo, ang kanilang tagapagtatag, ay ang "uod na Jacob" sapagka't siya di umano ay hinamak ng mga tao. Haha! Iyon ay katawa-tawa!

Sa kanilang Pasugo ng Nobyembre 1976, sa Pahina 15, sa isang Tanong at Sagot na pamamaraan, ang katanungan na tinatanong ay bakit ang kanilang "Huling Sugo" ay tinawag na uod na Jacob. Ang "sagot," ayon sa kanilang pagtuturo, ay ito’y dahil sa si Manalo ay hinahamak at nilibak.


Malay natin, maaaring ngang si Manalo ay hinamak at nilibak dahil sa ibang mga bagay gaya ng pangunguwarta sa pamamagitan ng mapandayang pangangaral! Ngayon mismo, ito ay pagnanakaw ng mga pagkakakilanlan ni Jesucristo.

Itong may sakit na aklat sa lahat ng panahon (Pasugo), na nagtuturo sa kanilang mga miyembro ng mga kasuklamsuklam, ay nagmumungkahi na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng kalayaan upang pumili ng mga pangalan mula sa Biblia at ilapat ito sa kanyang sarili. Alin sa dalawa, kung hindi si Manalo ang may sakit sa isip ay ang mga taong nagsusulat sa kanilang magasin na “Pasugo” upang siya’y sambahin.

Papaano naman ang kahulugan ng mga pagkakakilanlan na ito? Pinupulot ang Awit 22:6-7 upang ipaliwanag ang pagkakahamak at pagkakalibak ni Manalo, tinatangkang “alisan ng saysay” si Jesucristo sa pagkakakilanlan.

Si Manalo o ang kanyang mga tagapalo ng tambol ay sinadyang huwag isaalang-alang ang kabuoan ng ayon sa hulang pahayag ni David. Napansin ba nila ang mga talatang 16-18 ng kapiluto ring iyon?

AWIT 22:16-18 
16 Sapagka't niligid ako ng mga aso: kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama; binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. 
17 Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto; kanilang minamasdan, at pinapansin ako:
18 Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila, at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan.

Ang “uod” na binanggit sa 22:6-7 [na kanilang (maling)inilapat para kay Manalo] ay hindi lamang hinamak. Ang uod na yaon ay binutasan ng kanyang mga kaaway - partikular na sinasabi sa mga kamay at mga paa!

At sa talatang 18, “ang uod” ay nagsabi ‘kanilang hinapak ang aking mga kasuutan… at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan.’ Ang lahat ng mga ito ay natupad ayon sa mga naliwanagang autoridad sa Biblia, sa ating Panginoong Jesucristo - hindi kay Manalo gaya ng paliwanag ng kanyang nagnanakaw na mga ministro!

Tayo’y tumingin kay Juan.

JUAN 19:23-24 
23 Ang mga kawal nga, nang si Jesus ay kanilang maipako na sa krus, ay kanilang kinuha ang kaniyang mga kasuutan at pinagapat na bahagi, sa bawa't kawal ay isang bahagi; at gayon din naman ang tunika: at ang tunika ay walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. 
24 Nangagsangusapan nga sila, Huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaranan, kung mapapakanino: upang matupad ang kasulatan, na nagsasabi, Binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuutan, At ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran.

Ang “uod” na yaon ay siya ring paksa ng hula ni Isaias bilang tao na “hinamak…”

ISAIAS 53:2-5 
2 Sapagka't siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa: walang anyo o kagandahan man; at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kaniya. 
3 Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. 
4 Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kapanglawan; gayon ma'y ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Dios, at dinalamhati. 
5 Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo.

Ang mga talata sa Biblia ay nag-uugnay ng mga katotohanan bagaman inilagay sa ibang mga aklat at kapitulo. Kanilang pinagtitibay ang isa’t isa na mahirap na basta na lamang nakawin ang pagkakakilanlan at (maling)ilapat ito sa isang tao. Dahil dito, si Manalo ay malinaw na isang pakunwari, isang huwad na pastor para sa lahat ng layunin.

Tiyak na ang “uod na Jacob” na hinamak ng mga tao at binutasan sa mga kamay at mga paa ay hindi si Manalo kundi ang Panginoong Jesucristo!

Sa umpisa, ang Isaias 41:2 ay nagsasalita ng tungkol sa isang “tao mula sa silanganan” - hindi si Manalo, kundi sa isang “matuwid na tao” kung kanino ibinigay ng Dios ang mga bansa at upang “magpuno” o maging “hari” sa mga hari!

ISAIAS 41:2 
Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog.

Kanilang pinapatungkol ang mga pagkakakilanlan na ito kay Manalo! Isang napakalaking kasinungalingan! Mangangailangan ng isang propesyonal na walang hiyang tao na may matinding hilig sa pagsisinungaling upang angkinin na siya ay ang tao na binanggit!

Ang mga pahayag na ito kabilang ang nasa Talatang 8 ay nagsasabi, “Nguni’t ikaw Israel, aking lingkod, Jacob na aking pinili, ang binhi ni Abraham na aking kaibigan,” ay lumalapat lamang sa Panginoong Jesucirsto at hindi sa kanino mang iba, lalong hindi kay Manalo!

ISAIAS 41:8 
Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan;

Si Kristo “ang binhi ni Abraham.” Pansinin ang paggamit ng tiyak na pantukoy na “ang” sa pariralang, “ang binhi ni Abraham,” nangangahulugan na isang tao lamang - hindi gaya ng isang grupo o ang Iglesia ni Cristo ni Manalo na mayroong mga pag-aangkin sa katawagang ito. Pinatutunayan ng Galacia 3:16 na sila ay mali.

GALACIA 3:16 
Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi. Hindi sinasabi ng Dios, At sa mga binhi, na gaya baga sa marami; kundi gaya sa iisa lamang, At sa iyong binhi, na si Cristo.

Si Kristo ay ang “hari ng mga hari” gaya ng isinasalarawan sa talatang 2 sapagka’t ang mga bansa ay ibinigay sa Kanya upang mapasailalim sa Kanyang nasasakupan! Si Manalo ay hindi isang hari para makatuwirang matawag na “isang tagapamahala sa ibabaw ng mga hari” bilang ang “uod na Jacob”!

APOCALIPSIS 19:13-16 
13 At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Ang Verbo ng Dios. 
14 At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kaniya na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. 
15 At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa: at kaniyang paghaharian ng tungkod na bakal: at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Dios na Makapangyarihan sa lahat. 
16 At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, HARI NG MGA HARI AT PANGINOON NG MGA PANGINOON.

Masasabing halos sa mga talatang 2 hanggang sa talatang 27 ng kapitulo 41 ng Isaias, ang lahat ng mga teksto at mga konteksto ay bumabanggit ng mga bagay na tungkol sa Panginoong Jesucristo. 

Ang nakikita ng Dios sa hinaharap ay ang gawin ang Kanyang Anak na Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon at upang dalhin ang mga bansa sa ilalim ng pagkapasakop sa Kanya! Ang Talatang 2 at 3 ay dumidiskwalipika kay Manalo. Gayon din ang talatang 25 at 27!

ISAIAS 41:1-4 
1 Magsitahimik kayo sa harap ko, Oh mga pulo; at mangagbagong lakas ang mga bayan: magsilapit sila; saka mangagsalita sila; tayo'y magsilapit na magkakasama sa kahatulan. 
2 Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari; kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog. 
3 Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatuwid baga'y sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa. 
4 Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga sali't saling lahi mula ng una? Akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga,

ISAIAS 41:8-15 
8 Nguni't ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan; 
9 Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakuwil; 
10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. 
11 Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mangapapahiya at mangalilito: silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mangapapahamak. 
12 Iyong hahanapin sila, at hindi mo mangasusumpungan, sa makatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo: silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay ng wala. 
13 Sapagka't akong Panginoon mong Dios, ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, Huwag kang matakot; aking tutulungan ka. 
14 Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel; aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong Manunubos ay ang Banal ng Israel. 
15 Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin; iyong gigiikin ang mga bundok, at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa.

ISAIAS 41:25-27 
25 May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating; mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan: at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang cimiento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit. 
26 Sinong nagpahayag noon mula nang pasimula upang aming maalaman? at nang una, upang aming masabi, Siya'y matuwid? oo, walang magpahayag, oo, walang magpakita, oo, walang duminig ng inyong mga salita. 
27 Ako'y unang magsasabi sa Sion, Narito, narito sila; at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita.

Si Kristo ay binanggit kasama ang Israel sa iba’t ibang pagkakataon kung saan si Kristo ang nararapat sanang ulo ( ng bayan ng Dios ). Subali’t ang Israel, sa kabila ng lahat ng kabutihan ng Dios ay nahuhulog paatras ngayon at noon, at siyempre ay naparurusahan. Sila ay bumabaling sa pagsisiyasat ng kanilang sarili at nagsisisi at iyon ay nakikita ng Dios. Ang gayong relasyon ay nagaganap ngayon at noon kasama ang Dios na nangangako sa kanila ng tulong.

Ang uod gaya ng karaniwang ginagamit sa ordinaryong wika ay maaaring mangahulugan ng maraming bagay nguni’t hindi positibo. Maaring mangahulugan ito ng korupsyon at kabuktutan. Ang paggamit kay Kristo tungkol sa kanya bilang “uod” ay tumutukoy sa panghihiya ng tao sa kanya, ang kakulangan ng respeto gaya ng sa mga sundalo na humapak ng kanyang mga kasuutan. Ito’y maaari ding mangahulugan ng paghamak mula sa mga tao, lalo na niyaong mga nagpaparatang sa kanya ng maraming bagay sampu na ng hindi pagiging mananampalataya.

Ang paggamit sa katagang “uod” mula sa Dios ay sinamahan ng “Jacob,” Pagka ginamit ng gayon, ang kahulugan ay nababago sa positibo. Isaisip na ang pangalang Israel ay ang pangalang bigay ng Dios kay Jacob, at ang Dios ay may plano para kay Jacob. Kay Kristo bilang “uod na Jacob,” ang kahulugan ay higit pang nagiging isang pangako ng pagpapatuloy - ang katuparan ng intensyon ng Dios sa tao, ang Kanyang obra maestra.

Ang tanging personahe na maaaring lumagay sa katuparan ng hulang yaon ay ang unang personahe na magdadala ng mabuting balita (ang evangelio) sa Jerusalem. Ito ay natupad sa personahe ng Panginoong Jesucristo.

MARCOS 1:14-15 
14 Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang evangelio ng Dios, 
15 At sinasabi, Naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Dios: kayo'y mangagsisi, at magsisampalataya sa evangelio.

Marami pa sa darating.

Sincerely in Christ,

Brother Eli

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

17 (mga) komento: