Biblia: Ang Aklat na Pinaka Nagamit sa Maling Paraan sa Lahat ng Panahon

6/08/2016 , 1 Komento


Ipinakikita ng estatistika na ngayon ay may 6 na bilyong kopya ng Biblia ang naipagbili!


Bakit ko sinasabi na ang Biblia ay ang pinaka nagamit sa maling paraan sa lahat ng mga aklat? Ang mga lider relihiyoso, na nagtatag ng kanilang sariling mga relihiyon na gumagamit ng Biblia ( diumano ) bilang kanilang batayan, ay nagtuturo ng magkakasalungat na paniniwala at pananampalataya. Mali ang pagkakagamit, ang nasulat na salita ng Dios sa Biblia ay hindi maglalabas ng mga magandang resulta.

I TIMOTEO 1:8 
Datapuwa't nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti, kung ginagamit ng tao sa matuwid,

Nadumhan sa pamamagitan ng mga ideya ng mga tao, ang kabutihan na nasa salita ng Dios ay namantsahan. Ang katotohanan ay nararapat na walang iba kundi ang katotohanan.

JUAN 17:17 
Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan.

KAWIKAAN 30:6 
Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita, baka kaniyang sawayin ka, at masunduan kang sinungaling.

Nahaluan ng mga kasinungalingan ng mga tao, ang katototohanan ay nawawala!

Ang mga katuruan ng Iglesia ni Manalo (INCM), na ang pagkakaisa ng mga Kristiyano na itinuro ng Panginoong Jesus ay nagsasali sa pagkakaisa sa pagboto sa eleksyon, ay hindi isang Biblikal na katotohanan! Ito ay isang ideya mula sa utak ni Manalo na kanyang isinaksak sa mga isip ng kanyang mga bulag na mga tagasunod. Ating suriin ito sa liwanag ng mga Kasulatan.

AWIT 133:1 
Masdan ninyo, na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa!

Ito ay mabuti at kaayaaya sa mga tao ng Dios na magsitahan na magkakasama sa pagkakaisa. Nguni’t anong mga sangkap ang nagbubunga ng kabutihan sa pagkakaisa?

ROMA 7:12 
Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti.

Ang pagkakaisa ay nararapat na pinamamahalaan ng batas ng Dios, sa pamamagitan ng Evangelio. Ang mga Kristiyano sa unang siglo ay pinayuhan upang magkaisa sa pananampalataya sa Evangelio.

I CORINTO 1:10 
Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol.

FILIPOS 1:27 
Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapatdapat sa evangelio ni Cristo: upang, maging ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa evangelio;

Pansinin na ang pagkakaisa sa isip at espiritu na itinuro ng Apostol Pablo sa mga tunay na Iglesiang Kristiyano ay pagkakaisa sa Evangelio, hindi sa eleksyon o sa alin pa mang mga makamundong gawain!

Hindi lahat ng mga pagkakaisa ay nagdadala sa maganda at kaayaayang mga resulta! Ang mga diakono at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, kasama ang isang minstro na presente, ay nasa pagkakaisa nang kanilang brutal na pinatay ang limang Katolikong mag-aaral ng Polytechnic University of the Philippines (PUP) ng dahil lamang sa hindi pagkakaintindihan sa isang laro ng basketbol.

Sa aklat na Supreme Court Reports Annotated, Volume 339, August 28, 2000, People vs. Abella, ating mababasa:


Ang pagkakaisa sa mga kasapi ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay masyadong naimpluwensyahan ng mga maling pakahulugan ng mga biblikal na mga pahayag ng kanilang mga bulag na lider! Ito ay hindi nagdala ng kaayaaya at mabuting mga resulta! Sila ay tila pinagdikit na magkasama sa paggawa ng mga gawaing kriminal.


Philippine Daily Inquirer 
By Ramon Tulfo 
First Posted 02:40:00 07/07/2009

Ang pagsasaya sa isang nayon ng San Juan, Apalit, Pampanga ay naging marahas nang ang isang katolikong nagdiriwang ay nambasa ng tubig sa isang ministro ng Iglesia ni Cristo ( INC ).

Ang insidente ay naganap sa kasalukuyan ng piyesta ni San Juan Bautista kung kailan ang mga lokal na mga mamayanan ay nagsasaboy ng tubig sa mga dumdadaan sa mga mga lansangan. Si Joel Banag, 31, isang tsuper ng tricycle, ay nambasa ng tubig sa isang tila ministro ng iglesia na hindi niya nakilala. Diumano ang mangangaral ng INC ay nanuntok kay Banag, na kanya namang ginantihan ng suntok. Sila ay pinayapa at si Banag ay umuwi ng bahay.

Nguni’t ang insidente ay hindi natapos doon. Isang grupo diumano ng mga kasapi ng INC, na nakaarmas, ay nagpunta sa bahay ni Banag at siya ay pinalabas. Hindi lumabas si Banag, natatakot sa paghihiganti. Sa puntong ito, si Senior Police Officer 1 Avelino Balingit Jr. ng kapulisan ng Apalit, isang umano ay miyembro ng INC, ay pumasok sa bahay ni Banag at inaresto siya ng walang warrant. Samantalang si Banag ay dinadala sa himpilan ng pulis, ang kuyog ng INC umano ay ginulpi sa kanya ng sagad. Siya ay dumating sa himpilan na duguan at kalahating hubad dahil umano sa pinunit ang kanyang kamiseta ng mga dumaluhong sa kanya.

Kung ang Obispo ng INC Erano “Ka Erdie” Manalo ay magbabasa nito, nasisiguro ko na siya ay usok sa galit sa mga abusadong miyembro.

(Source:http://newsinfo.inquirer.net/inquirerheadlines/metro/view/20090707-214205/Trillanes-should-look-at-himself-in-the-mirror)

Tandaan na sa lahat ng mga gawaing kriminal na ito, ang pagkakaisa sa mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo ni Manalo ay napakalinaw na nakikita. Kung sila ay may tapang upang magpakita ng kanilang mga gawaing labag sa batas, sila ay tiyak na lalo pang magpaparangalan sa pagsuporta sa isang kandidato na idinikta sa kanila ng kanilang mga lider, na malaunan ay maaaring maimpluwensyahan, sa pamamagitan ng kanilang paniniwala na sila ay nagwagi sa halalan dahil sa kanilang mga boto, na susundan ng di masukat na mga pabor at proteksyon mula sa mga tiwaling mga pulitiko na ito. 

Nguni’t ano ang humubog sa pag-iisip ng mga Manalo upang manindigang matatag sa kanilang mga katuruan sa isahang pagboto?

Kailangan nating matuto mula sa kasaysayan!

God Bless.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

1 komento:

  1. Marahas ang kanilang paniniwala ito'y labag sa utos ng Evangelio ni Cristo.

    TumugonBurahin