Ang Ginintuang Tuntunin: Prinsipyo na Itinuro ni Jesus


Palagi nating naririnig ang tungkol sa Ginintuang Tuntunin na nagsasabi, “Gawin mo sa iba ang ibig mo na gawin ng iba sa iyo.” Ito ay kinuha mula sa Mateo 7:12.

MATEO 7:12 
Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila: sapagka't ito ang sa kautusan at ang mga propeta.

Sa pamamagitan ng lahat ng pamantayan, ang pahayag na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay matuwid, patas at makatarungan. “Gawin mo sa iba ang ibig mo na gawin ng iba sa iyo.” Sa isang simpleng lohika, ang Mateo 7:12 ay tungkol din -

“Huwag mong gawin sa iba ang hindi mo ibig na gawin ng iba sa iyo.”

Ito ay isang payak at simpleng kabutihan na ang isang libre at nag-iisip na kaisipan ay madaling makakaunawa. Kung hindi mo ibig na masaktan, ikaw ay hindi nararapat na manakit ng iba. Kung ibig mo na igalang ng iba ang iyong mga karapatan, ikaw ay nararapat na gumalang sa mga karapatan ng iba.

Samantalang tayo ay naglalakad, ang realidad ay kailangan nating igalaw ang ating mga kamay (braso). Ayon sa siyensya, ito ay paraan ng ating katawan upang mamantine ang tamang balanse habang tayo ay naglalakad.

Nguni’t hindi natin kailangan na ikampay ang ating mga kamay ( braso ) upang mapanatili ang balanse sa sukdulang tinatamaan na ang mukha ng ibang tao, kung kaya, pinagkakaitan siya ng katulad na karapatan na ating tinatamasa para sa ating mga sarili. Ang respeto para sa iba ay sangkap na kailangan ng kapapayapaan sa isang sibilisadong lipunan.

I PEDRO 2:17 
Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mangatakot kayo sa Dios. Igalang ninyo ang hari.

Sa pamamagitan ng mga simpleng pamantayan ng hustisya, ating madaling mahahatulan na ang pananakit sa ibang mga tao lalo na ng mga inosente ay simpleng paglabag sa kanilang katutubo at natural na karapatan bilang tao. Ang aking puso ay nalulumbay sa bawa’t pagkakataon na ako’y nakaririnig ng ganitong mga balita, na ang mga tao na hindi nananakit ng mga iba, na mga walang layunin na manakit ng sinoman, ay mga sinasaktan.

Ang pananakit o ang pagdudulot ng pinsala sa mga inosenteng tao ay pagdudulot din ng pinsala at kalumbayan sa kanila na nagmamahal sa mga taong ito. Ang lalong malubha pa rito ay ang Manlilikha ng mga taong ito, na Siyang Manlilikha nating lahat, ay napapagalit sa pamamagitan nitong hindi matuwid na gawa.

KAWIKAAN 14:31 
Siyang pumipighati sa dukha ay humahamak sa Maylalang sa kaniya. Nguni't siyang naaawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kaniya.

KAWIKAAN 19:17 
Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli.

Ako ay nag-iisip na kung iyong sasaktan ang aking ina, iyong sasaktan ako sapagka’t siya ay mahal ko. At kung aking sasaktan ang iyong ina, ikaw man ay sasaktan ko sapagka’t mahal mo ang iyong ina. Ito ay isang napakasimpleng lohika na hindi naiintindihan ng ilang mga panatikong relihiyoso na walang respeto sa mga iba.

Ating tingnan ang kaso na ito - isang iniulat dahil sa takot nguni’t kulang sa pagkahayag para sa katotohanan. Ito ay ipinadala kamakailan sa Facebook kay Sher Lock, isa sa mga nangungunang tagapagtanggol ng Iglesia ni Cristo, na sumisigaw ng mga katiwalian sa loob ng INC. Ang Ka Tenny na binanggit dito ay ang asawa ng yumaong Eraño Manalo, ang ikalawang henerasyon na kataastaasang Ministro ng INC, at ang mismong ina ni Eduardo Manalo, ang kasalukuyang kataastaasang Ministro.

In photo: Ka Tenny (Left) and her sister, Tita Ayds

Walang paraan na mapatunayan ang katotohanan ng istorya na ito subali’t ang mga balita sa nakaraan ay nagpapatibay sa walang pagbabagong kapabayaan ni Eduardo Manalo sa kanyang sariling ina at pagtakwil sa kanyang sariling mga kapatid. Mula nang kanyang itiwalag ang kanyang sariling ina at mga kapatid, kanyang ginagamit ang Biblia upang panindigan ang kanyang mga gawa. Tumanggi siyang makipag-usap sa kanila -

MATEO 12:46-50 
46 Samantalang siya'y nagsasalita pa sa mga karamihan, narito, ang kaniyang ina at ang kaniyang mga kapatid ay nangakatayo sa labas, at ibig nilang siya'y makausap. 
47 At may nagsabi sa kaniya, Narito, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nangakatayo sa labas, na ibig nilang makausap ka. 
48 Nguni't siya'y sumagot at sinabi sa nagsabi sa kaniya, Sino ang aking ina? at sino-sino ang aking mga kapatid? 
49 At iniunat niya ang kaniyang kamay sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Narito, ang aking ina at ang aking mga kapatid! 
50 Sapagka't sinomang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalake at aking kapatid na babae, at ina.

Sa isang ulat na sinulat ni Jaymee T. Gamil (“Iglesia row flares up anew at QC property,” Philippine Daily Inquirer, 6/12/2016), ang mga bantay ay itinalaga ng Iglesia ni Cristo na humahadlang sa paghahatid ng pagkain at tubig sa 36 Tandang Sora Avenue sa Quezon City. Ito ay ang tahanan ng pamilya ni Eraño Manalo kung saan ang mga itiniwalag na mga kapatid ng kataastaasang Ministro Eduardo Manalo ay nananatiling nakalungga sa halos isang taon.

Iyong maiisip na ito ay pamilya na kung saan ang mga anak ay kasangkot, at pagkakaitan ba sila ng Kataastaasang Ministro ng tubig at pagkain? Ito ay ang tahanan kung saan ikaw dati ay kabilang, ang pamilya ng iyong ama at iyong sariling dugo na ina at mga kapatid. At iyo bang tatanggihan sila sa karapatan sa tubig at pagkain?

Sa kabutihang palad, mayroon pa ring Espiritu ng Bayanihan sa kanilang mga miyembro na ipinaglaban ito upang lingapin yaong mga ulit-ulit na pinighati sa loob.

Aking nalaman mula sa aking pagkabata na ang mga Pilipino ay mahabagin, magiliw sa pagtanggap ng panauhin, at mabait. Ang ating tradisyon ng “bayanihan” ay nagpapatunay nito!

Ang bayanihan gaya ng pakahulugan, ay tumutukoy sa espiritu ng pagkakaisa ng komunidad, paggawa at kooperasyon upang makamit ang isang partikular na layunin. Narito ang isang larawang orihinal na ipininta ni Carlos “Botong” V. Francisco na nagsasalarawan ng espiritu ng bayanihan. 


Nang ang 36 Tandang Sora Avenue ng Quezon City ay patuloy na humihingi ng saklolo, ang ilan ay naglakas ng loob upang magdala ng pagkain at tubig na panustos sa isang takdang petsa - bagaman may mga bantay sa paligid.

Nguni’t papaano ito? Ang pinagmulan ay internasyonal. Orihinal na isinulat ng CBC ng Canadian Broadcasting Corp, “Isang Pilipino nag-aangkin ng mga banta sa buhay mula sa mga miyembro ng makapangyarihang iglesia Kristiyana” ay tungkol sa isang hindi naordinahan na ministro ng INC na tumatakas mula sa kanyang dating relihiyon dahil sa kanyang paglalantad tungkol sa katiwalian. (https://ca.news.yahoo.com/filipino-man-claims-death-threats-090006032.html).

Tumatanggap ng mga banta sa buhay mula sa mensahe na inilagay sa kanyang nakaparadang kotse isang araw noong Marso ng taong ito, Lowell Menorca II at ang kanyang pamilya ay lumipad patungong Vietnam at pagkatapos ay patungong Thailand.


Ang banta sa buhay ay pinadala gamit ang larawan ng pamilya ni Menorca na may petsang Marso 7, ang mukha ng kanyang anak na babae ay minarkahan ng “X” (Tetch Torres-Tupas, “Ex-INC minister who accused sect leaders goes missing — lawyer,” Philippine Daily Inquirer, 4/7/2016).

Ang kanyang buntis na asawa at anak ay iniwan samantalang siya ay naghahanap ng kanlungan sa Canada. Samantala, ang abogado ng INC ay inutusan na tanggihan ang mga akusasyon sa Canada at upang pabulaanan ang banta. Si Menorca ay nag-aangkin na siya ay palihim pa ring sinusubaybayan sa Canada. Ang mismong pinagmulan ay nagsasabi -

Ang Iglesia Ni Cristo ay ang ikatlong pinakamalaking pananampalataya sa Pilipinas pagkatapos ng Katolisismo at Islam, at ito ay mayroong daan-daang mga kapilya sa buong mundo, kabilang ang marami sa Canada.

Ang INC ay nangangaral na ang mga ito “ang mga huling araw,” at tanging ang mga miyembro nito ang maliligtas. Ayon sa mga doktrina ng iglesia, ang pagkatiwalag ay nangangahulugan ng pagkawala ng iyong kaligtasan.

Maaaring ipaliwanag nito kung bakit sa kabila ng nalalantad sa organisasyon na ito, ang mga miyembro ay nananatili pa rin at nakikipaglaban “upang ibalik ang INC sa kanyang dating kaluwalhatian,” desperadong tumutuya kay Eduardo Manalo at sa kanyang liderato.

Ako ay isang Pilipino at aking nakikilala ang mga tunay na Pilipino. Ako ay sapat na sa katandaan, may 70 taong gulang, upang makilala ang klase ng Pilipino. Hindi karaniwan sa mga Pilipino ang pumatay ng kapuwa mga Pilipino, subali’t ang relihiyosong impluwensya ay gumagawa sa ilang Pilipino upang iwala ang pagpapahalaga na yaon.

Ito ay lalong lalo na sa ilang mga denominasyon na ibinibilang ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano, pumapatay o nagddudulot ng pinsala sa iba, na kabilang din bilang mga Kristiyano.

Sa aking sariling kaso, ito ay kaalaman ng publiko na ang mga ministro ng INC ay nagpapahayag na kanilang hangad nilang kamatayan sa akin sa Net25. Ito ba ay dahil nagsasabi ako ng katotohanan? Tungkulin ko ang maghayag ng mga kabulaanan. Ito ay parte at bahagi ng aking pagkatawag. Ngayon, iyo ba akong papatayin dahil doon?


Ang hindi karaniwan sa mga Pilipino sa nagdaan, ay ngayon ay karaniwang senaryo dahil sa iba’t ibang maling relihiyosong paniniwala na ipinakilala sa mga Pilipino, at yaon ay “Gawin mo sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo!” Ang mga relihiyon sa silangan ay nagbigay ng kanilang tuntunin ng ganito -

Confucianismo: "Huwag mong gawin sa iba kung ano ang hindi mo nais sa kanila na gawin nila sa iyo." (Analects 15:23)

Hinduismo: “Ito ang kabuoan ng tungkulin: huwag mong gawin sa iba ang makapagdudulot ng sakit kung gagawin sa iyo.” (Mahabharata 5:1517)

Buddhismo: “Huwag mong saktan ang iba sa mga paraan na ikaw sa sarili mo ay makasasakit.” (Udanavarga 5:18)

Ako ay umaasa lamang para sa isang banal na interbensyon upang maalis ang Pilipinas dito sa makademonyong brutal na pagpatay ng mga tao lalo na ng mga inosente dahil sa mga panrelihiyong kabuktutan!

JUAN 16:2-3 
2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 
3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man.

MATEO 23:15 
Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagka't inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi; at kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impierno kay sa inyong sarili.

Ang mga talatang ito ay malinaw na nagpapakita ng impluwensya ng mga bulaang relihiyon sa sangkatauhan!

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

3 komento:

  1. Ito mismo ang realidad na mismong mga religious institutions puno ng kabulaanan at pagpapaimbabaw. Learned so much from this blog,thanks for these wonderful biblical insights.

    TumugonBurahin
  2. may ganun palang anak na walang utang na loob sa ina.anong mayroong isip ang ganitong tao ???

    TumugonBurahin
  3. bulaang pastor ang namumuno sa iglesia ni manalo

    TumugonBurahin