Ang Dios na Nagpaparusa sa mga Kasalanan ng Pagsuway

10/20/2016 0 Komento


Gaya ng lumilitaw, ang Dios ay inaasahan ng mga tao, na mga hindi nakakaalam sa paraan ng Biblia, upang patigilin ang kriminalidad at ang matinding ikot ng korupsyon - na walang anumang pagkilos mula sa mga tao na kasangkot.

Subali’t hindi ba ang mga tao ang sanhi ng moral na kasamaan - ang mga nagdo-droga, gumagawa ng krimen at korupsyon? Sa kaso ng Pangulo ng Pilipinas Rodrigo Duterte na nagwagi sa halalan sa isang plataporma ng pagsugpo sa droga, kriminalidad, at korupsyon, sa kanyang mga sandali ng pagdidilidili sa kasalimuotan ng mga suliranin na pumapalibot sa kanyang laban, siya ay nagsasalita ng kanyang naiisip at ang kabilang bahagi ng isip ay nagtatanong ng mga katanungan.

Subali’t siya ay hindi nag-iisa. Kapag ang masama ay dumarating sa isang punto kung saan ay natatagpuan ng tao ang kanyang sarili na walang magawa, siya ay nagtatanong, “Nasaan ang Dios? Bakit nangyayari ang lahat ng mga walang sentidong kabagabagan sa mundo? Ito ay maaaring dumating sa isang punto ng pagdududa sa Kanya mismong pag-iral. Ito ay sapagka’t tayo ay umaasa na ang Dios ay mabuti at kaya Niya na sugpuin ang kasamaan. Nguni’t hindi Niya basta na lamang gagawin ang mga bagay para sa tao gaya ng pagsugpo sa kasamaan sa buong mundo na walang pagsasakripisyo ng Kanyang mga layunin para sa sangkatauhan.

Narito ang mga katotohanan sa Biblia:

1. Ang Dios ang nagpairal ng lahat ng mga bagay na mabuti!

ROMA 1:19-20 
19 Sapagka't ang nakikilala tungkol sa Dios ay hayag sa kanila; sapagka't ito'y ipinahayag ng Dios sa kanila. 
20 Sapagka't ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila'y walang madahilan:

Sa orihinal na kalagayan ng paglalang, ang lahat ng mga bagay ay “napakabuti”.

GENESIS 1:31 
At nakita ng Dios ang lahat ng kaniyang nilikha, at, narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

2. Ang Dios ay nagbigay sa tao ng pinakamagandang kapangyarihan na mayroon siya: ang kalayaan ng pagpili.

JOB 34:4 
Ating piliin sa ganang atin ang matuwid: ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti.

Maliban kung saan ang gayong gawain ay makahahadlang sa iba sa kanilang paggamit ng kanilang mga kalayaan, tayo ay may karapatan upang gamitin ang ating sarili sa ano pa mang paraan na ating pinipili. Subali’t kailangan tayong maging higit sa mga robot upang tamasahin kung ano ang magagawa ng kalayaan, gaya ng pagkakaroon ng papili sa pagkain, ang preperensya ng isang tao para sa mga panlasa, para sa kulay, para sa amoy, at maging para sa tao upang mahalin gaya ng isang asawang lalake o babae.

Ang kalayaan upang pumili o “free will” ay ibinigay ng Manlilikha; tayo ay may kapangyarihan upang pumili sa pagitan ng mabuti at masama, sa ilang antas ay mayroong mga nag-aakala na ayos lang na suwayin ang Dios.

DEUTERONOMIO 30:19 
Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa; kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi;

Ang mapagmahal na Dios, ang ating Malalalang, ay nagbigay ng diin, “Kung kaya piliin mo ang buhay, upang kapuwa ikaw at ang iyong binhi ay mabuhay.” Subali’t ang may malakas na loob ay mas pinipili ang kalaban ng kalooban ng Dios! Ito ay kung saan ang bawa’t korupsyon at kriminalidad ay nagsisimula.

II TESALONICA 2:11-12 
11 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: 
12 Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan.

Ang dahilan kung bakit ang mga tao ay naniniwala sa mga delusyon at kasinungalingan ay ang kanilang tahasang pagbabalewala sa katotohanan! Ito ay nagresulta sa maraming kriminalidad na dumagsa sa lahi ng sangkatauhan!

ROMA 1:28-32 
28 At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat; 
29 Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala, 
30 Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, 
31 Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag:
32 Na, bagama't nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.

Ang nakapagpapalala sa kasamaan ay ang pagbabalewala ng mga tao sa pinakamabigat na parusa. Ang Biblia ay nagsasabi sa talatang 32, “”Na, bagama't nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.”

Sa ibang mga pananalita, ang parusa (Kung ano man ito) ay inaasahan para sa gayong mga gawain. Ang kaparusahan gaya ng pinakahulugan dito ay “ang pagpapataw o pagpapatupad ng parusa bilang kabayaran para sa isang paglabag.”

Ayon sa mga eksperto sa pag-uugali, ang parusa ay isang mahalagang kasangkapan sa pakikitungo sa may mga mapanganib na pag-uugali na kinakailangang mapatigil. Bagaman ang Dios mismo ay isang tagapagparusa, Siya ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga awtoridad ng pamahalaan upang tukuyin kung ano ang kaparusahan na nararapat sa mga mamamayan nito para sa alinmang kaukulang krimen.

ROMA 13:1 
Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios.

Ang sentido ng pagpapahintulot sa masama at pagkakaroon ng kaligayahan sa kasamaan ang nagpaparami ng kasamaan sa lipunan ng mga tao! At ang masama ay magpapatuloy sa paglago sa loob ng isang lupunan na may gayong mapagpahintulot na disposisyon.

II TIMOTEO 3:13 
Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya.

Sa lahat ng mga ito, ang Dios ay hindi nararapat na masisi o mapagdudahan! Ating nalalaman sa pamamagitan ng budhi na yaong mga dapat na sisihin ay ang mga lider na nagpapahintulot sa masama! Samantala, ang pagkakaiba ng Dios at tao ay ang una ay hindi nagsasagawa ng kahatulan karaka-raka, nagbibigay sa nagkasala ng pagkakataon upang magsisi.

II PEDRO 3:9 
Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

Bagaman may mga taong masasama na nakikinabang sa pagpapahinuhod ng Dios, ang masasamang tao ay nagsasamantala sa pagkakataon upang gumawa pa ng maraming kasamaan, hindi inuunawa ang kabutihan ng Dios! Sa halip na kunin ang oportunidad upang magbago, kanilang kinukuha ang pagkakataon upang palawigin ang kanilang masasamang mga gawa.

ECLESIASTES 8:11 
Sapagka't ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan.

ROMA 2:4 
O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi?

Kaya paano naman ang duda sa pag-iral ng Dios dahil sa mga kasamaan na ngayon ay lumulukob sa lipunan ng sangkatauhan? Ang isang pantas na mag-aaral ng Biblia ay magsasaalang-alang nito: Ang mga bagay ay nangyayari bilang buhay na mga patotoo na ang sinasabi ng salita ng Dios sa mahabang panahon ay totoo. Una, Siya ay umiiral. Iyon ang hindi mapapasubalian na katotohanan. Ikalawa, kung ang mga tao ay hindi maniniwala at susunod sa Kanya, ang lahat ng kasamaan ay mananagana!

DEUTERONOMIO 28:58-68 
58 Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang, Ang Panginoon Mong Dios. 
59 Kung magkagayo'y gagawin ng Panginoon na kamanghamangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot, at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon. 
60 At kaniyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Egipto, na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. 
61 Bawa't sakit din naman, at bawa't salot, na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon, hanggang sa ikaw ay maibuwal. 
62 At kayo'y malalabing kaunti sa bilang, pagkatapos na kayo'y naging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan; sapagka't hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Dios. 
63 At mangyayari, na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo: ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo, at ibuwal kayo; at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. 
64 At pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan, mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa; at doo'y maglilingkod ka sa ibang mga dios, na hindi mo nakilala, ninyo ng inyong mga magulang, sa makatuwid baga'y sa mga dios na kahoy at bato. 
65 At sa gitna ng mga bansang ito ay hindi ka makakasumpong ng ginhawa, at mawawalan ng kapahingahan ang talampakan ng iyong paa: kundi bibigyan ka ng Panginoon doon ng sikdo ng puso, at pangangalumata, at panglalambot ng kaluluwa: 
66 At ang iyong buhay ay mabibitin sa pagaalinglangan sa harap mo; at ikaw ay matatakot gabi't araw, at mawawalan ng katiwalaan ang iyong buhay. 
67 Sa kinaumagaha'y iyong sasabihin, Kahi manawari ay gumabi na! at sa kinagabiha'y iyong sasabihin, Kahi manawari ay umumaga na! dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikatatakot, at dahil sa paningin ng iyong mga mata na iyong ikakikita. 
68 At pababalikin ka ng Panginoon sa Egipto sa pamamagitan ng sasakyan, sa daan na aking sinabi sa iyo, Hindi mo na uli makikita; at doo'y pabibili kayo sa inyong mga kaaway na pinaka aliping lalake, at babae, at walang taong bibili sa inyo.

Gaya ng sinabi sa mga talata, ang resulta ng hindi pagtalima sa mga salita ng Dios ay mga salot, karamdaman, sakit, kamatayan, pangangalat ng mga bayan, ang pangangailangan na maglingkod sa ibang mga dios, maging kahoy at bato, at pagiging dayuhan sa ibang mga lupain kung saan mayroong nagpapatuloy na kalungkutan at katakutan. Sa maraming mga porma, ang mga ito ay napagmamasdan sa bawat dako at sa ilang antas ay naranasan ng marami - kabilang na ang mga Pilipino.

Sa kabuoan: Nasaan ang Dios? Siya ay umiiral. Ang mabuting Dios ay umiiral subali’t ang masama ay malaganap dahil sa rebelyon ng tao: yaon ay ang hindi pagsunod sa Kanyang mga salita. Ang tao ay nagdurusa mula sa kanyang sariling kagagawan.

Ang Dios ba ay dapat sisihin dahil sa lipunan na mayroong lumalalang mga karamdaman? Hindi. Sila na nagpapahintulot na ang kasamaan ay yumabong ang nararapat na sisihin. Sila ang nagpapahintulot sa kasiyahan ng kasalanan.

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento: