Pista ng Lahat ng Mga Kaluluwa at Pista ng Lahat ng mga Santo nasa Hula?


Ang mga hula na natupad sa Katolisismong Romano na naaayon sa Biblia na mga propesiya ay sinadya upang matupad na walang paltos. Ang katuparan ay nagpapatunay ng pag-iral ng Dios na nagpauna sa mga ito.

ISAIAS 46:9-10 
9 Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako'y Dios, at walang gaya ko; 
10 Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, at mula nang mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, Ang payo ko ay mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan:

Tanging ang tunay na Dios ang may kapangyarihan upang makita ang hinaharap. Walang tao sa kanyang sariling katalinuhan na mayroong pinaka modernong technological know-how ang makapagsasabi ng eksakto kung ano ang mangyayari sa hinahaharap.

KAWIKAAN 27:1 
Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw.

Ang hula ng Dios ay nahayag sa pamamagitan ng bibig ng Kanyang mga propeta, gaya ng Panginoong Hesukristo.

DEUTERONOMIO 18:18 
Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid, na gaya mo; at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya.

GAWA 3:22,20 
22 Tunay na sinabi ni Moises, Ang Panginoong Dios ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid; siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya.
20 At upang kaniyang suguin ang Cristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus: 

Sa alin mang okasyon na ang nagpapanggap na propeta ay nagsasabi ng mga hula sa pangalan ng Panginoon at hindi nangyari, ang gayon ay isang bulaang propeta!

DEUTERONOMIO 18:22 
Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon: ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya.

Sa kabaligtaran, ang katuparan ng isang sinalitang hula ay ang katunayan na ang propetang yaon na nagsalita nito ay sinugo ng Dios. Sa panukat na ito ay maraming mga propeta ngayon ang katuparan ng hula tungkol sa pagdating ng maraming bulaang propeta!

MATEO 24:24 
Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.

1 JUAN 4:1 
Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.

Ang mga propeta na sinugo ng Dios ay humula na marami ang mag-iibig na makinig sa mga bulaang propeta at sa kanilang mga katha.

2 TIMOTEO 4:3-4 
3 Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; 
4 At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha.

Ang salitang katha sa lengguwaheng Griyego ay μῦθος (muthos) na nangangahulugang katha o kuwentong katha.

moo’-thos

Marahil mula sa kapareho ng G3453 (sa pamamagitan ng ideya ng turo); isang kuwento, na, katha (“myth”): - pabula.

* (Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries, Dictionaries of Hebrew and Greek Words taken from Strong’s Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D., 1890.)

Ang doktrina ng limbo, purgatoryo, rosaryo, antanda ng krus, misa, ang hindi maaaring magkamali ng mga papa, Pista ng Lahat ng mga Kaluluwa, Pista ng Lahat ng mga Santo at marami pang iba ay ni hindi naaayon sa Biblia o maka-katuwiran man! Ang mga salitang ito, maging ang pinaka ideya na kanilang pinaparating, ay hindi ayon sa Biblia. Wala saan man sa Biblia na maaaring nating matagpuan ang salitang limbo, purgatoryo, rosaryo, masa, antanda ng krus, papa, Pista ng Lahat ng mga Kaluluwa at Pista ng Lahat ng mga Santo.

Kung ang mga Katolikong papa ay nagsasalita ng hindi maaaring magkamali (ex-cathedra) gaya ng kanilang inaangkin, bakit naman ang kasalukuyang papa ay nagdeklara na ang limbo, na naging bahagi ng mga katuruan ng lahat ng mga nagdaang mga papa, ay hindi umiiral?


Kanila mang ideklara ito o hindi, hindi lamang ang doktrina ng limbo ay hindi umiiral. Ang mga apostol ay hindi bumanggit ng anumang bagay tungkol sa Pista ng Lahat ng mga Kaluluwa at sa Pista ng Lahat ng mga Santo! Ang mga Kristiyano sa unang siglo ay hindi nagdiwang ng pista para sa mga patay o para sa mga kaluluwa sa purgatoryo. Ni ang pagdiriwang ng “All Hallows Eve” o “Halloween” ay maaaring matagpuan sa Biblia!

Ang Kristiyanong paniniwala ay dapat na nakabatay sa mga katuruan ng Panginoong Hesukristo - walang dagdag, walang bawas. Ang mga katuruan na ito ay isinulat sa mga pahina ng Biblia sa pamamagitan ng mga nakakitang saksi.

JUAN 1:1-4 
1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 
2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 
3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 
4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.

Ang ating pagkatuto ay hindi nararapat humigit sa kung ano ang isinulat.

1 CORINTO 4:6 
Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

Ang isinulat ay ang ipinag-utos ng Panginoon upang masulat.

1 CORINTO 14:37 
Kung iniisip ninoman na siya'y propeta, o ayon sa espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon.

Alin mang artikulo ng pananampalataya na hindi nasulat sa Biblia ay nahuhulog sa pabula! Hindi natatagpuan sa Biblia ang limbo, purgatoryo, nobena, rosaryo, misa, antanda ng krus, ang Pista ng lahat ng mga Santo, ang Pista ng lahat ng mga Kaluluwa gaya ng nasa mga sumusunod:

LIMBO

PURGATORYO

Sa mga sulat ni Agustino (namatay, 430 A.D.) ang doktrina ng purgatoryo ay unang binigyan ng depinidong porma, bagaman siya mismo ay nagpahiwatig ng duda sa ilang mga bahagi nito. Ito, gayunpaman, ay hindi hanggang sa ika-anim na siglo na ito’y nakatanggap ng pormal na hugis sa mga kamay ni Gregoryo ang Dakila, na humawak sa tanggapan ng papa mula 590 hanggang 604 A.D.

Ang doktrina tungkol sa purgatoryo ay naiproklama bilang artikulo ng pananampalataya noong 1439, sa pamamagitan ng konseho ng Florence, at pagkatapos ay nakumpirma sa pamamagitan ng Konseho ng Trent, noong 1548. Ang Eastern Orthodox Church, nagkataon, ay hindi nagtuturo ng doktrina ng purgatoryo.

http://home.computer.net/~cya/cy00026.html


NOBENA

Ang nobena sa karangalan ni San Francisco Javier, kilala bilang “Nobena ng Grasya”, ang nagsimula gaya ng sumusunod: noong 1633 si Padre Mastrilli, S.J., ay nasa bingit ng kamatayan bunga ng isang aksidente, nang si San Francisco Javier, kung kanino siya ay nagkaroon ng malaking debosyon, ay napakita sa kanya ay hinikayat siya na ilaan ang kanyang sarili sa mga misyon ng mga indiano. Si Padre Mastrilli pagkatapos ay gumawa ng panata sa harap ng kanyang probinsya na siya ay paroroon sa mga Indiano kung ililigtas ng Dios ang kanyang buhay, at sa isa pang aparisyon (ika-3 Enero 1634) ay humiling sa kanya si San Francisco Javier ng panibago sa kanyang pangako, ipinagpauna sa kanya ang kanyang pagiging martir, at nagpapanumbalik sa kanyang kalusugan ng buo kaya’t sa gabi ring yaon si Padre Mastrilli ay nasa kundisyon upang isulat ang ulat ng kanyang paggaling, at sa sumunod na umaga upang ipagdiwang ang misa sa altar ng santo at upang ipagpatuloy ang kanyang buhay komunidad. Sa madaling panahon ay pumalaot siya para sa mga misyon sa mga Hapones kung saan siya ay naging martir, ika-17 ng Oktubre 1637. Ang kabantugan ng himala ay mabilis na kumalat sa Italya, at nagbigay inspirasyon na may pagtitiwala sa kapangyarihan ang kabutihan ni San Francisco Javier, ang mga mananampalataya ay namanhik ng kanyang tulong sa isang nobena na may gayong tagumpay na ito ay dumating sa pagkatawag na “nobena ng grasya”. Ang nobena ngayon ay ginagawa sa publiko sa maraming mga bansa mula ika-4 hanggang ika-12 ng Marso, ang huli bilang ang kaarawan ng kanonisasyon ni San Francisco Javier kasama si San Ignacio.

http://www.newadvent.org/cathen/11141b.htm

ROSARIO


MISA

Ang Sakripisyo ng Misa 

Ang salitang Misa ay unang itinatag sa kanyang sarili bilang heneral na designasyon para sa Sakripisyo ng Eukarista sa Kanluran pagkatapos ng panahon ni Papa Gregoryo ang Dakila (d.604), ang naunang Iglesia na gumagamit sa ekspresyon na “pagpuputol-putol ng tinapay” (fractiopanis) o “liturgy” ( Gawa 13:2, leitourgountes): ang Griyegong Iglesia ay gumamit ng huli ng pangalan sa halos labing anim na siglo.


SIGN OF THE CROSS

ALL SAINT'S DAY

ALL SOULS DAY

Ang lahat ng mga sumunod na mga doktrina at mga artikulo ng pananampalataya ay ang larawan ng katuparan ng hula tungkol sa pagdating ng mga bulaang Kristo at mga huwad na mga propeta na magbabaling ng mga tainga ng kanilang mga tagasunod mula sa katotohanan sa mga kasinungalingan!

Ang lahat ng mga katuruang ito ay dumating sa isip ng mga tagapagturong Katoliko sa maraming daang mga taon pagkatapos ng kamatayan ng mga apostol, na simpleng nangangahulugan na sila ay hindi maka-apostol.

2 TIMOTEO 4:4 
At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha.

Kung mayroong sinoman na makapagsasabi ng mga talata upang patunayan na ang mga katuruang ito ay ayon sa Biblia, kayo ay most welcome.

Brother Eli Soriano

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento: