Bautismo sa Pangalan ni Ellen G. White

2/22/2017 0 Komento


Ang isa sa maraming maling doktrina ng Seventh Day Adventist Church (SDA) ay ang pagbabautismong muli o rebaptism. Nangangahulugan ito na ang rebaptism ay “muling pagbabautismo” ng isang tao na nabautismuhan na sa kanilang iglesia.

Ako ay hindi tutol sa pagbabautismo ng isang tao sa tunay na iglesia—kung ang gayong tao ay nabautismuhan sa isa pang iglesia, at ang nagsagawa ng kanyang bautismo ay hindi kwalipikado ayon sa mga pamantayan na ayon sa Biblia.

SINO ANG LEHITIMONG MAKAPAGSASAGAWA NG BAUTISMO?

Sa pamamatnubay ng mga pamantayan na Biblikal na ang kautusan ay mabuti kung ginamit sa paraan na lehitimo at legal, hindi lahat ng tao ay makapagsasagawa ng bautismo sa kaninoman!

I TIMOTEO 1:8 
Datapuwa't nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti, kung ginagamit ng tao sa matuwid,

I TIMOTHY 1:8 (NRSV) 
Now we know that the law is good, if one uses it legitimately.

Ang mga batas ni Kristo o ang mga kautusan para sa mga Kristiyano ay nagkaroon ng epekto nang tinanggap ng mga apostol ang mga ito pagkatapos ng pag-akyat ng Panginoon.

GAWA 1:2 
Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa mga apostol na kaniyang hinirang;

Ang mga kautusan ni Moises ay natapos kay Kristo sa krus!

COLOSAS 2:14 
Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus;

Ang mga Kristiyano ay hindi aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises!

GAWA 13:39 
At sa pamamagitan niya ang bawa't nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises.

Ang mga kautusan ni Moises ay mga palatuntunang ayon sa laman na itinalaga upang magsilipas!

HEBREO 9:10 
Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago (gaya ng mga pagkain, at mga inumin at sarisaring paglilinis).

Ang panahon ng pagbabago ay ang pag-iral ng mga kautusan ni Kristo.

HEBREO 7:12 
Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan.

Ang resulta ay: ngayon ay nasa atin ang mga Matanda at ang Bagong tipan!

HEBREO 8:13 
Doon sa sinasabi niya, Isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. Datapuwa't ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas.

Ang bautismo ay hindi ipinag-utos sa panahon ng Matandang Tipan!

SINO ANG KWALIPIKADO UPANG MAGBAUTISMO?

Ang Panginoong Jesus ay nag-utos sa mga apostol upang bumautismo.

MATEO 28:19-20 
19 Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: 
20 Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan.

Ang utos ay napakaliwanag, “turuan ang lahat ng mga bansa, bautismuhan sila…” Ang mga taong inutusan upang bumautismo ay inutusan din na magturo. At ano ang kanilang ituturo?

“... lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo…” Kung gayon, ang may kapasidad upang magturo ng lahat ng mga kautusan ni Kristo ay ang binigyan ng karapatan ni Kristo upang magsagawa ng tunay na bautismo.

Ang mga ministro ng SDA ay hindi kwalipikado upang magsagawa ng tunay na bautismo sapagka’t hindi nila itinuturo sa mga tao ang lahat ng mga katuruan ng Panginoong Jesucristo!

II CORINTO 9:7 
Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka't iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.

Marahil ay inyong nalalaman ang dahilan kung bakit mas gusto nila ang pag-iikapu kaysa sa kusang pagbibigay!

Ang Bagong Testamento o ang Bagong Tipan ay namumukod tangi sa lahat ng mga kautusan sa nagdaan. Ang punto ng pokus nito ay ang kaluluwa at ang espiritu - hindi ang laman lamang!

II CORINTO 3:6-8 
6 Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan; hindi ng titik, kundi ng espiritu: sapagka't ang titik ay pumapatay, datapuwa't ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. 
7 Nguni't kung ang pangangasiwa ng kamatayan, na nasusulat, at nauukit sa mga bato, ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pa't ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises, dahil sa kaluwalhatian ng kaniyang mukha; na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas: 
8 Paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng espiritu?

II CORINTO 7:1 
Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Dios.

Samantalang si Juan Bautista ay nagbautismo ng mga Judio na nagsisampalataya, nang ang kautusan ni Kristo ay umiral, ang lahat ng mga Kristiyano ay nabautismuhan sa ilalim ng kautusan ni Kristo!

I CORINTO 12:13 
Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Ang isang “katawan” kung saan ang “lahat” ng mga Judio at mga Gentil ay parehong nabautismuhan ay ang iglesia!

COLOSAS 1:18 
At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan.

Maging ang mga Judio ay nabautismuhan kay Kristo sa iglesia! Ang alegasyon ni Ellen G. White na ang ilan doon sa mga nabautismuhan ni Juan Bautista ay hindi nabautismuhan kay Kristo ay kabulaanan!

(Seventh Day Adventist Church Manual 17th Edition p.43) 
Ang mga sumusunod na halimbawa ay nagmumungkahi na ang muling pagbabautismo ay maaaring hindi kailangan. Malinaw na ang instansya sa Gawa 19 ay espesyal, sapagka’t si Apollos ay iniulat na tumanggap ng bautismo ni Juan (Gawa 18:25), at walang ulat na siya ay muling binautismuhan. Wari ay ang ilan sa mga apostol mismo ay tumanggap ng bautismo ni Juan (Juan1:35-40), subali’t walang ulat ng kasunod na bautismo. [Emphasis ours]

Si Pablo ay nag-ulat nito nguni’t nakakalungkot na hindi ito naunawaan ni Ellen G. White.

I CORINTO 12:13 
Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Sa katawan o ang tunay na iglesia, sa ilalim ng batas Kristiyano, mayroon lamang isang bautismo na itinuro ang mga apostol sa mga sumasampalataya!

EFESO 4:4-5 
4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 
5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo,

Hindi kailanman sumang-ayon ang mga apostol sa isa pang bautismo sa mismong iglesia o hurisdiksyon. Ang mga nagkakamaling miyembro na nakagagawa ng mga kasalanang hindi ikamamatay ay pinapapayuhan at ipinananalangin, upang magkamit ng kapatawaran ng Dios, hindi binabautismuhang muli.

GALACIA 6:1 
Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso.

SANTIAGO 5:19-20 
19 Mga kapatid ko, kung ang sinoman sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, at siya'y papagbaliking loob ng sinoman; 
20 Ay alamin nito na ang nagpapabalik-loob ng isang makasalanan, mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan, at magtatakip ng karamihang kasalanan.

I JUAN 5:16 
Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya.

Ang mga katuruang ito ni Kristo at mga apostol ay binalewala ni Ellen G. White at ipinag-utos ang kanyang sariling ideya sa mga kasapi ng SDA upang bautismuhan uli ang isang nagkakamaling miyembro!

(Seventh Day Adventist Church Manual 17th Edition p.43) Apostasy and Rebaptism—

Bagaman ang pagtalikod ay maliwanag na umiral sa apostolikong iglesia ( e.g. Heb. 6:4-6), ang kasulatan ay hindi tumalakay sa tanong ng muling pagbabautismo. Sinusuportahan ni Ellen G. White ang pagbabautismong muli kapag ang mga miyembro ay nahulog sa pagtalikod at namuhay sa isang paraan na ang pananampalataya at mga prinsipyo ng iglesia ay hayagang nalabag. Mula doon sila ay nararapat, sa kaso ng muling pagkakumbirte at pagsapi para sa pagiging miyembro ng iglesia, ay papasok sa iglesia kagaya sa umpisa, sa pamamagitan ng bautismo. (tingnan ang pahina 199,207)

“Ang Panginoon ay tumatawag para sa isang pinasyahang pagbabago. At kapag ang isang kaluluwa ay tunay na muling nakumbirte, hayaan siyang muling mabautismuhan. Pahintulutan siya na magbago ng kanyang pakikipagtipan sa Dios, at ang Dios ang makikipagtipan sa kanya ng panibago.”-Evangelism, pahina 375. Maliwanag na ang tinutukoy dito ay hindi ang nauulit na espiritwal na pagbabago sa karanasan ng isang sumasampalataya, kundi ang isang radikal na pagbabago sa buhay.

Ang mga katuruang ito ni Ellen G. White ay laban sa Ebanghelyo ni Kristo! Walang pahayag kahit minsan, sa pamamagitan ni Kristo at ng mga apostol upang “magbaustismo uli” o muling bautismuhan ang mga nagkakamaling miyembro! Kaawa-awang mga miyembro ng SDA! Sila ay binigyan ng kanilang propetisa ng pagkakataon upang mahulog sa pagtalikod o upang magkasala ng mabigat, magkaroon ng bakasyon ng walang taning na panahon at pagkatapos ay pumasok uli sa kanilang iglesia sa kagustuhan, “pumasok sa iglesia gaya ng sa umpisa, sa pamamagitan ng bautismo” ayon kay Ellen G. White.

HEBREO 6:4-6 
4 Sapagka't tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, 
5 At nakalasap ng mabuting salita ng Dios, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, 
6 At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan.

Buksan nawa ng Dios ang inyong mga pag-iisip, mga kaawa-awang miyembro nitong maling iglesia na naghihintay ng ikapitong araw!

[Disclaimer notice on translation: Ang blog na ito ay maingat na isinalin sa wikang Tagalog ng aming translators sa abot ng kanilang kakayahan. Gayunman, hindi nito ginagarantiya ang ganap na kawastuan ng pagsasalin ng mga impormasyon dulot ng magkakaibang mga dahilan. Kung magkaroon man ng pagkakaiba sa orihinal bersyon, ang orihinal na bersyon na nasa Ingles ang laging mangingibabaw.]

0 (mga) komento: